Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 97 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Fabrication of plasmonic array of gold nanostructures for biomolecule detection
Tesák, Filip ; Fohlerová, Zdenka (oponent) ; Lednický, Tomáš (vedoucí práce)
This work deals with the preparation of gold nanostructures for future usage in biomolecule detection. In this case, gold nanostructures specifically stand for gold nanowires, which are formed on the basis of electrical deposition of gold into porous templates. These templates can be prepared by anodic oxidation of aluminum, with particular emphasis on its purity.
Vzdělávání pěstounů
Pobudová, Klára ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pěstounskou péčí a vzděláváním pěstounů. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda jsou pěstouni spokojeni s nabízenými tématy a délkou povinného průběžného vzdělávání. Dílčím cílem práce je popsat největší problémy dětí žijících v pěstounské péči, související se školou a školní přípravou a poukázat na tyto problémy vytvořením kazuistiky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol a je založena na studiu odborné literatury. První kapitola se věnuje obecně tématu pěstounské péče a žádosti o pěstounskou péči. Druhá kapitola se již více zaměřuje na samotného pěstouna a jeho přípravu. Ve třetí kapitole je věnována pozornost samotnému vzdělávání pěstounů a doprovázejícím organizacím. Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou dětí v pěstounské péči a jejich školními a výchovnými problémy. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkum. V rámci empirické části bylo realizováno výzkumné šetření s kombinací kvalitativních a kvantitativních prvků. Sběr dat byl proveden formou vlastního pozorování, dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Během analýzy dat bylo zjištěno, že by pěstouni s několikaletou praxí uvítali, když by délka povinného průběžného vzdělávání byla přizpůsobena jejich zkušenostem, praxi a skutečným požadavkům. V současné chvíli je tomu tak, že práva...
Připrava a charakterizace biouhlu - vliv podmínek pyrolýzy a použitého zdroje biomasy
Novotný, Maximilián ; Pořízka, Jaromír (oponent) ; Kalina, Michal (vedoucí práce)
Táto diplomová práca sa venuje príprave vzoriek biouhlie, ktoré boli charakterizované s účelom zistiť vplyv výrobných podmienok na výsledne fyzikálno-chemické vlastnosti produktov. Pre tieto účely bolo pripravených 20 vzoriek zo 4 zdrojových biomás. Podmienky výroby pokryli rozsah teplôt 400 °C až 700 °C a boli použité 2 rôzne doby zdržania. Biouhlia z každej zdrojovej biomasy majú svoje charakteristiky, avšak boli nájdené aj podobnosti medzi biouhliami z rôznych zdrojových materiálov. Boli stanovené výťažky výroby a pri každej vzorke bola výťažnosť vyššia ako 24 %. Analýzy po obsahovej stránke odhalili, že ovsené otruby, drevo a zvyšky z rastlín kukurice obsahujú relatívne veľa organickej hmoty, takisto aj organického uhlíka. Bolo stanovené, že z ovsených otrúb, zvyškov rastlín kukurice a drevnej biomasy je možné vyrobiť biouhlie, v ktorom sa z pôvodnej hmotnosti biomasy nachádza aspoň 20 % organického uhlíka. Výsledky štruktúrnej analýzy potvrdili jednotlivé štruktúrne vlastnosti, predovšetkým špecifický povrch a obsah jednotlivých funkčných skupín. Vplyvom vyššej teploty dosahuje produkcia biouhlia mierne nižšie výťažky, avšak produkty majú vyšší špecifický povrch a vyšší obsah organického uhlíka a to vo väčšine prípadov. Ďalej bolo zistené, že doba zdržania 10 minút nemusí byť postačujúca pre všetky použité biomasy. Na základe súboru týchto výsledkov je možné optimalizovať prípravu či výrobu s cieľom zefektívniť využívanie odpadných biomás pre rôzne aplikácie, nie len v poľnohospodárskom sektore.
Kulturistická příprava na soutěž - porovnání soutěžních kategorií a jejich odlišnosti v přípravě.
Jirkovský, David ; Pokorný, Ladislav (vedoucí práce) ; Dlouhý, Martin (oponent)
: V následující práci, bych se rád zaměřil na kulturistickou přípravu se závodními ambicemi, popsal celou závodní přípravu, její posloupnost, hlavní části, fázování, správné pózování či nejčastější chyby. Chtěl bych též porovnat odlišnosti jednotlivých soutěžních kategorii či druhy soutěží od kondičních až po profesionální v rámci organizace IFBB (International Federation of Bodybuilding and Fitness). Záměrně upozorňuji na konkrétní organizaci, jelikož je možné, že se má práce bude rozcházet s pravidly či druhy kategorii u organizací jako je NABBA (National Amateur Body-Builders' Association), INBA (International Natural Bodybuilding Association) a dalších. Za tímto účelem jsem pátral v publikacích, probíral dané téma s významnými osobnostmi české kulturistické a fitness scény či využíval vlastní zkušenosti, které jsem získal jako trenér či závodník v několika kulturistických kategoriích. Chtěl jsem tak přiblížit tento sport, který se stal mým životním stylem i širšímu publiku.
Zoologické preparační techniky ve školní praxi
Odcházelová, Tereza ; Mourek, Jan (vedoucí práce) ; Šíma, Petr (oponent)
V diplomové práci popisuji vybrané metody tvorby trvalých makroskopických zoologických preparátů. Zabývám se tvorbou kapalinových preparátů, zaléváním živočichů do umělých pryskyřic, prosycováním objektů parafinem a tvorbou balků drobných savců. Všechny jmenované metody jsem úspěšně ověřila v praxi a v případě metodických potíží optimalizovala pro použití ve školních podmínkách. V práci odpovídám na otázky, které by mohly doprovázet průběh preparací, například: jak správně konzervovat živočicha; kde živočicha legálně získat; jakým způsobem u objektu zachovat přirozenou barvu; které materiály pro preparace používat a některé další. Podle současných trendů jsem veškeré návody na provedení jednotlivých preparačních metod zpracovala nejen textově, ale i do on-line příručky ve formě webové stránky. Pro větší názornost postupů jsem příručku doplnila videosekvencemi, fotografiemi a schématy. Pomocí zmíněného e-learningového kurzu bude učitel schopen rozšířit školní sbírky o vlastní trvalé zoologické preparáty a dozví se, které typické znaky jednotlivých živočichů by měl na daném typu pomůcek ukazovat. V rámci své práce jsem dále uskutečnila dotazníkový průzkum zaměřený na používání různých typů pomůcek při výuce přírodopisu a biologie. Oslovila jsem učitele základních i středních škol napříč všemi kraji...
Problémy přípravy ke křtu
Matějovská, Alžběta ; Filipi, Pavel (vedoucí práce) ; Landová, Tabita (oponent)
Tato diplomová práce nese název Problémy přípravy ke křtu. Mapuje téma přípravy na křest v biblických, historických a současných prakticko-teologických souvislostech. Hlavním záměrem je prozkoumat koncepce, důrazy a základní aspekty přípravy na křest vybraných představitelů křesťanských církví: církve římsko-katolické, Českobratrské evangelické a evangelických církví v Německu. Práce postupuje v pěti krocích. Nejprve se zabývá otázkou křtu, předkřestní přípravy a křtu dětí v Novém zákoně. Dále popisuje vybrané katechetické přístupy v průběhu dějin, až do jejich zániku. Ve třetí části reflektuje přístupy jednotlivých reformačních směrů. Čtvrtá část již pojednává o konkrétních vybraných církvích a jejich přístupech k přípravě ke křtu, které zprvu představuje z teoretické stránky, později se opírá o konkrétní autory a jejich zpracování příprav ke křtu. V páté části dochází ke zhodnocení těchto jednotlivých příprav, jejich základních aspektů a k jejich zařazení do několika tematických okruhů. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Hodnocení ošetření zubu Er:YAG laserem ve srovnání s ostatními preparačními metodami
Bučková, Michaela ; Dostálová, Taťjana (vedoucí práce) ; Racek, Jaroslav (oponent) ; Mazánek, Jiří (oponent) ; Smrčka, Pavel (oponent)
Er:YAG laser je nová metoda laserové preparace, která slibuje šetrnější a přesnější stomatologické ošetření. Jeho specifickou charakteristikou je velká absorbce paprsku ve vodě a malá ve tkáni bez vedlejšího termálního efektu. Ošetření je bezpečné a efektivní. Výzkum si dává ve své teoreticko - poznávací části za cíl posoudit její výhody laserové preparace oproti ošetření preparací rotačním nástrojem. Jako základní prvek bude hodnocen rozsah léze vznikající při ošetření kariezního ložiska in vitro. Bude posuzována velikost kavity, její tvar z hlediska vzniku smear layer a retenčního povrchu ve vztahu k výplni. Na extrahovaných zubech budeme v elektronovém rastrovacím mikroskopu posuzovat výsledky kontaktní a nekontaktní preparace se zaměřením na tvar a velikost preparované léze ve vztahu k modernímu výplňovým materiálu - nízkovizkozním kompozitem aktivovaným ultrazvukem. Za podpory IGA MZ ČR: 9991-4 a 13351-4 vznikl na Stomatologické klinice dětí s dospělých rozsáhlý výzkum, který se zabývá použitím různých terapeutických metod v ošetřování hendikepovaných pacientů. Stomatologická ošetření se speciálním postupem jsou časově i finančně náročnější než běžné stomatologické ošetření. Proto klinická aplikace teoreticko-poznávací části bude realizována vytvořením elektronického systému na podporu...
Příprava a využití psů v jednotkách IZS
Konvalinka, Martin ; Fiala, Miloš (vedoucí práce) ; Vilášek, Josef (oponent)
Název: Příprava a využití psů u složek IZS Cíle: Cílem bakalářské práce je popsání metod výcviku psa a tyto metody porovnat s dotazovanými psovody, kteří využívají psi ke služebním nebo záchranářským účelům. Metody: V této práci bude využita metoda řízeného rozhovoru a jeho vyhodnocení. Dotazováni budou psovodi zatupující jednotlivé složky IZS využívající psi. Výsledky: Popsání metod výcviku psa ke služebním a záchranářským účelům. Klíčová slova: Bezpečnost, příprava, pes, složky, využití

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 97 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.