Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Návrh systému hodnocení pracovníků
Němec, Jiří ; Jelínková, Martina (oponent) ; Pokorný, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s hodnocením pracovníků ve společnosti. Obsahuje návrh takové systému hodnocení, jehož respektování povede ke zlepšení výkonnosti jedinců, týmů, potažmo celé společnosti, a tím i k upevnění jejího postavení na trhu a vytlačení slabší konkurence.
Analýza soudobých produktů smíšeného životního pojištění v České republice
Bilová, Nikola ; Černá, Eliška (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku smíšeného životního pojištění v České republice. Analyzuje nabídku produktů komerčních pojišťoven a provádí jejich vzájemnou komparaci dle zvolených kritérií. Potencionálním klientům doporučuje nejvhodnější životní pojištění dle konkrétních požadavků.
Návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění
Česal, Zdeněk ; Knytl, Vladimír (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění. Práce má za cíl analyzovat dopady změn systému nemocenského pojištění na zaměstnavatele a na základě této analýzy navrhnout opatření pro daný subjekt. V diplomové práci je popsán systém nemocenského pojištění platný v ČR a ve vybraných zemích EU, uveden popis změn a jsou zanalyzovány dopady změn na zaměstnavatele. Poslední část diplomové práce tvoří návrh opatření v souvislosti s těmito změnami.
Problematika stanovení pojistné částky a pojistného v majetkovém pojištění
Pískatá, Petra ; Šenigl, Jaroslav (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je popis problematiky stanovení pojistné částky a dále stanovení pojistného v majetkovém pojištění. V první části je řešeno srovnání metodik užívaných pojišťovnami s oceněním stavby dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a dále s reálnou cenou stavby stanovenou položkovým rozpočtem. Druhá část se zabývá pojistnou matematikou, na jejímž základě jsou stanoveny sazby pojistného a dále faktory, podílejícími se na stanovení konečné výše pojistného. Každá z těchto částí přináší závěry a doporučení pro případné zájemce o uzavření pojištění nemovitosti včetně zásad, které mají na základě zjištěných faktů dodržovat.
Analýza vybraných ukazatelů pojišťovací makléřské společnosti
Mrkvičková, Pavlína ; Jícha, Martin (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů pojišťovací makléřské společnosti pomocí časových řad. První část obsahuje teoretická východiska vysvětlující statistické metody, které se využívají při regresní analýze a analýze časových řad. Praktická část se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů s možností vyrovnání dat a stanovení prognóz budoucího vývoje.
Analýza současné nabídky povinného ručení v České republice
POTĚŠIL, Dominik
Cílem této bakalářské práce je analyzovat nabídky povinného ručení na českém trhu. Tato analýza spočívá v porovnání cenových nabídek povinného ručení 6 vybraných českých pojišťoven v rámci společnosti Partners. První kapitola popisuje vysvětlení nejdůležitějších základních pojmů povinného ručení, které by měl zákazník znát, než se vydá do pojišťovny. Dále je zde popsána podoba pojistných smluv, způsoby jejich vzniku a zániku. Ve druhé kapitole je podrobně vysvětleno havarijní pojištění, jelikož se počet vozidel zvyšuje, a to vede i k vyššímu počtu nehod. Třetí kapitola vysvětluje pojištění odpovědnosti za škodu a jeho nejzákladnější členění. Ve čtvrté kapitole je popsán vývoj trhu s povinným ručení. Jsou zde vidět v přehledných grafech různé zajímavé ukazatele a jak se postupně rok od roku měnily. Jedním z nich je například vývoj počtu vozidel na našem území. Pátá kapitola porovnává nabídky povinného ručení v rámci společnosti Partners a poté v druhé části v pojišťovně Allianz.
Pojištění motorových vozidel na evropském pojistném trhu.
Besperát, Lukáš ; Drozen, František (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá srovnáním autopojištění v Čechách s vybranými zeměmi světa. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikaci rozdílů v autopojištění v deseti vybraných státech světa, definice typů pojistných produktů a jejich rozdíly, porovnání pojistných trhů z hlediska konkurenčního prostředí, cenotvorby, legislativní úpravy a nastavení jednotlivých produktů. K porovnání je využita metoda indexace a metoda absolutní ceny. Výsledkem je určení nejpřívětivějšího pojistného trhu vůči klientovi z hlediska podmínek k pojištění vozidel.
Segmentace v povinném ručení
Nevoral, Michal ; Ducháčková, Eva (vedoucí práce) ; Daňhel, Jaroslav (oponent)
Předmětem bakalářské práce Segmentace v povinném ručení je stručně pokrýt pole pojištění odpovědnosti z provozu vozidla z pohledu pojistné teorie s akcentem na složku pojistného a následně analyzovat segmentaci na českém trhu s povinným ručením. Cílem práce je zachycení všech využívaných faktorů ovlivňujících cenu povinného ručení, detailní analýza vybraných faktorů z hlediska vlivu na výši předepsaného pojistného a průměrného pojistného plnění a výsledné zhodnocení vhodnosti uplatnění jednotlivých segmentačních kritérií.
Bonus - malus systém se spoluúčastí
Kubát, Petr ; Mazurová, Lucie (vedoucí práce) ; Pešta, Michal (oponent)
Tato práce se zabývá možností nahrazení malusové přirážky na pojistném v klasickém systému bonus - malus spoluúčastí. Přiblížíme si základní principy sys- témů bonus - malus, ukážeme, jakým způsobem lze modelovat očekávaný počet škod pojištěných v závislosti na jejich vlastnostech, a vysvětlíme, jak správně určit adekvátní výše přirážek respektive slev na pojistném v jednotlivých třídách těchto systémů. Dále pak objasníme pojem spoluúčasti a uvedeme způsob a po- stup její aplikace na systém bonus - malus. Nakonec ukážeme praktickou aplikaci spoluúčasti na dva konkrétní modely systémů bonus - malus, získané výsledky zhodnotíme a porovnáme. 1
Problematika stanovení pojistné částky a pojistného v majetkovém pojištění
Pískatá, Petra ; Šenigl, Jaroslav (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je popis problematiky stanovení pojistné částky a dále stanovení pojistného v majetkovém pojištění. V první části je řešeno srovnání metodik užívaných pojišťovnami s oceněním stavby dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a dále s reálnou cenou stavby stanovenou položkovým rozpočtem. Druhá část se zabývá pojistnou matematikou, na jejímž základě jsou stanoveny sazby pojistného a dále faktory, podílejícími se na stanovení konečné výše pojistného. Každá z těchto částí přináší závěry a doporučení pro případné zájemce o uzavření pojištění nemovitosti včetně zásad, které mají na základě zjištěných faktů dodržovat.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.