Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky
Durdilová, Lucie
NÁZEV: Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky AUTOR: Lucie Durdilová KATEDRA: Katedra Speciální pedagogiky ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná práce se zaměřuje na hodnocení lexikálně - sémantické jazykové roviny u dětí v pozdním předškolním věku, konkrétně sleduje jejich výkony v oblasti receptivního a expresivního slovníku. Vlastní měření je realizováno prostřednictvím metody diagnostického testu, jenž byl sestaven na podkladě inspirace čerpané v zahraničí, především v anglofonním jazykovém prostředí. Slovní zásoba je testována u populace intaktní a u jedinců se specificky narušeným vývojem řeči, s cílem porovnání získaných dat. Vzešlá zjištění by měla napomoci ke zvýšení efektivity logopedické intervence v oblasti obsahové stránky řeči u předškolních dětí. Projekt vychází ze skutečnosti, že v současné době není v České republice dostupný aktuální testový materiál určený ke komplexnímu zhodnocení slovní zásoby. Klíčová slova: pasivní slovní zásoba, aktivní slovní zásoba, diagnostický test, předškolní věk Rigorózní práce je součástí výstupů grantového projektu č. 633912, s názvem Diagnostika slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky, finančně podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (GAUK).
Diagnostika a rozvoj dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku
Ondráčková, Zdenka ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možností diagnostiky a rozvoje úrovně dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku, vzhledem k nezbytnosti daných schopností při osvojování si základních školních dovedností, tzn. čtení, psaní a počítání. Děti se sluchovým postižením jsou v této oblasti specifickou skupinou, protože se u nich mohou vyskytnout obtíže při získávání informací z majoritní auditivní společnosti, a tudíž i s osvojováním si potřebných znalostí. Jedním z cílů zde představené práce je zjistit, jaké diagnostické materiály jsou vhodné a vypovídající pro práci s dětmi se sluchovým postižením v předškolním věku, zda to jsou testy primárně vyhrazené pro tuto skupinu dětí nebo lze efektivně používat testové baterie určené pro děti slyšící. Druhým cílem této práce je určit, zda a v jak významné míře dojde ke zlepšení výsledků testů za období, kdy s dětmi probíhala řízená činnost v porovnání s dobou, kdy s nimi podobné aktivity nebyly realizovány. S vybranými dětmi se sluchovým postižením probíhalo půlroční výzkumné šetření, kdy byly opakovaně testovány pomocí dvou různých diagnostických materiálů. Ve druhé části výzkumu s těmito dětmi probíhala záměrná práce, která měla přispět k rozvoji jejich dílčích funkcí. Z předložené analýzy získaných dat lze zodpovědět výzkumné otázky,...
Využití biblioterapie pro rozvoj slovní zásoby u žáků v přípravné třídě ZŠ
Pospíšilová, Denisa ; Valešová Malecová, Barbara (vedoucí práce) ; Mlčková, Marie (oponent)
Diplomová práce Využití biblioterapie pro rozvoj slovní zásoby u žáků v přípravné třídě ZŠ se zabývá využitím a účinností biblioterapie jako nástroje pro rozvoj slovní zásoby u žáků v přípravné třídě ZŠ. Práci tvoří dvě stěžejní části. První je část teoretická, která zmiňuje specifika předškolního období, zejména ve vztahu k vývoji řeči, konkrétně slovní zásoby, a také shrnuje dosavadní poznatky o biblioterapii a jejím využití u dětí v předškolním věku. Druhá je část praktická a jejím cílem je navrhnout kompletní biblioterapeutický program zaměřený na rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby v pěti vybraných kategoriích (zvířata, povolání, jídlo, doprava a emoce) a následně prostřednictvím akčního výzkumu ověřit jeho využitelnost v praxi pro možné přijetí této metody jako nového přístupu k posilování slovní zásoby u předškolních dětí. Pro názornější ověření úspěšnosti programu jsou do výzkumu zařazeny dvě porovnávací skupiny, jejichž výsledky slouží ke srovnání dosažených pokroků. Výsledky výzkumu ukazují na biblioterapii jako na vhodný nástroj pro rozvoj slovní zásoby. KLÍČOVÁ SLOVA předškolní věk, přípravná třída, slovní zásoba, biblioterapie, biblioterapeutický program, akční výzkum
Možnosti rozvoje zrakového vnímání u dtí v přípravné třídě ZŠ
Fečková, Kateřina ; Felcmanová, Lenka (vedoucí práce) ; Klenková, Jiřina (oponent)
Diplomová práce s názvem Možnosti rozvoje zrakového vnímání u dětí v přípravné přídě základní školy se zabývá tím, jak co největší měrou přispět práci pedagoga v předškolním vzdělávání k připravenosti dětí na vstup do základní školy v oblasti zrakové percepce. Teoretická část obsahuje charakteristiku dítěte předškolního věku, školní zralost a připravenost a oblast vzdělávání dětí v předškolním vzdělávání. Cílem praktické části je zjistit, zda realizace pravidelné stimulace zrakového vnímání vede k jeho rozvoji. Výzkumné šetření bylo realizováno ve dvou přípravných třídách základních škol prostřednictvím Testu zrakového vnímání a Souboru pracovních listů pro rozvoj zrakového vnímání (2013). KLÍČOVÁ SLOVA: předškolní věk, přípravná třída, školní zralost a připravenost, zrakové vnímání, stimulace
Vnímání času dětmi předškolního a mladšího školního věku
Krulišová, Julie ; Sotáková, Hana (vedoucí práce) ; Presslerová, Pavla (oponent)
V teoretické části této práce shrnuji s využitím odborné literatury některá východiska a poznatky k tématu času, časové perspektivy, vnímání času, zvláště pak u dětí předškolního a mladšího školního věku, charakteristiky těchto období i charakteristiky chápání času u těchto dětí, a věnuji se krátce i tomu, jak dospělí učí děti hodiny a čas. V empirické části se pak věnuji svému kvalitativnímu výzkumu, rozhovorům s dětmi ve věku od tří do deseti let. Mým cílem bylo přiblížit se a více pochopit, jak v praxi takto staré děti chápou čas a různé časové pojmy a jak se v nich orientují, jak umí čas odhadovat a jaké je jejich pojetí mládí a stáří, a to jak obecné, tak i u jejich blízkých osob.
Rozdíly v kresbě předškolních dětí v závislosti na jejich školní zralosti
Šanderová, Veronika ; Titmanová, Michaela (vedoucí práce) ; Klusák, Miroslav (oponent)
Cílem této bakalářské práce je srovnání kreseb školsky zralých a nezralých dětí. Tyto kresby by se měly v určitých znacích odlišovat. Na základě psychologického screeningového vyšetření byla skupina dětí rozdělena psychologickým pracovníkem do dvou částí - na děti školsky zralé a školsky nezralé. Tyto děti byly autorkou práce vyzvány, aby nakreslily dvě kresby - strom, volné téma (kresba pána převzata z jejich Kern-Jiráskova testu). Na základě rozboru literatury byla stanovena vlastní kritéria pro hodnocení těchto kreseb (zahrnující jak oblast grafomotoriky, tak kognitivní hledisko). Vlastní výzkum se týká hodnocení kreseb dětí obou skupin. Hlavním výstupem práce je srovnání obou skupin dětí, popsání hlavních rysů kresby školsky zralých a školsky nezralých dětí a zjištění, zda je kresba v souladu s psychologickým screeningovým vyšetřením. KLÍČOVÁ SLOVA Školní zralost, školní připravenost, předškolní věk, Kern-Jiráskův test školní zralosti, kresba pána, kresba stromu, volná kresba.
Integrace dětí s ADHD v předškolním věku
HRDLIČKOVÁ, Lucie
Syndrom ADHD představuje poruchu pozornosti spojenou s hyperaktivitou, která se projevuje již od raného dětství. Hlavním cílem je deskripce syndromu ADHD dětí v předškolním věku a identifikace, zda integrace je či není přínosná. Je stanovena jedna hlavní výzkumná otázka: Je integrace dětí se syndromem ADHD v předškolním věku přínosná? Dále jsou stanoveny tři dílčí výzkumné otázky: Je integrace s podporou asistenta pedagoga pro žáka přínosná? Je integrace dětí se syndromem ADHD přínosná pro ostatní spolužáky? Mají učitelé, kteří s dětmi pracují dostatečné informace o syndromu ADHD? Praktická část bakalářské práce je zpracována metodou kvalitativního výzkumu se skupinou asistentů pedagoga s praxí ve vzdělávání dětí se syndromem ADHD, který je uskutečněn technikou polostrukturovaného rozhovoru. První část rozhovorů je zaměřena na základní údaje o informantech. Druhá část je zaměřena na přínos integrace dětí se syndromem ADHD v předškolním věku. Otázky ve třetí části se týkají přínosu integrace dětí se syndromem ADHD s podporou asistenta pedagoga. Čtvrtá část rozhovoru je orientovaná na přínos integrace dětí se syndromem ADHD pro ostatní žáky a poslední část rozhovoru je zaměřena na informovanost pedagogických pracovníků o syndromu ADHD. Získaná data z polostrukturovaných rozhovorů jsou zpracována analýzou pomocí metody otevřeného kódování. Práce dochází ke zjištění, že přínos integrace dětí se syndromem ADHD není možné jednoznačně vyhodnotit, zatímco přínos integrace s podporou asistenta pedagoga je možné vyhodnotit jako jednoznačně pozitivní. Přínos integrace pro ostatní spolužáky není jednoznačně vyhodnotitelný. Práce dále zjišťuje, že vyučující nemají o syndromu ADHD dostatečné množství informací.
Rozvoj hmatového vnímání u těžce slabozrakých a nevidomých dětí předškolního věku - Tactual Profile
Košíková, Adéla ; Šumníková, Pavlína (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením a dětí nevidomých ve věku tři až šest let. Hmatové vnímáno je posuzováno prostřednictvím testu Tactual Profile. Úvod práce se stručně věnuje problematice zrakového vnímání, specifikům vývoje dítěte se zrakovým postižením v předškolním věku, hmatovému vnímání a dalším kompenzačním smyslům a v dále také významu hry v předškolním období. Druhá část práce je věnována samotnému testu Tactual Profile a jeho popsání. Následující část práce se věnuje samotnému výzkumnému šetření, jehož výzkumnou metodou byl již zmíněný zahraniční nestandardizovaný test Tactual Profile. Test nebo spíše pozorovací nástroj slouží k diagnostice stupně rozvoje hmatového vnímání u dětí s těžkým zrakovým postižením a dětí nevidomých. Jeho prostřednictvím lze zjistit stav hmatového vnímání u konkrétního dítěte a stanovit oblasti, které ve kterých mají děti obtíže nebo naopak ve kterých vynikají. Cílem výzkumného šetření je zjistit využitelnost testu u cílové skupiny a jeho další využití ve speciálně pedagogické praxi. Dále je práce věnována zjištěním, zda na základě výsledků lze stanovit plán pro podporu rozvoje hmatového vnímání. Závěrem jsou uvedeny výsledky výzkumného šetření formou zpráv z vyšetření testem Tactual Profil jejichž...
Komunikace u dítěte s opožděným vývojem řeči v institucionální péči
Šestáková, Barbora ; Hádková, Kateřina (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na logopedické téma. Zabývá se problematikou opožděného vývoje řeči u dětí v předškolním věku, zvláště pak jejich slovní zásobou. Hlavní cíl práce spočívá v posouzení významu slovní zásoby u dětí s opožděným vývojem řeči a informovanosti o možnostech jejího obohacování a orientačního zhodnocení. Vlastní šetření bylo realizováno prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s respondenty, kteří jsou s těmito dětmi v každodenním kontaktu a tráví s nimi nejvíce času. Vzešlá zjištění by měla napomoci ke zvýšení efektivity logopedické intervence v oblasti obsahové stránky řeči u dětí s opožděným vývojem řeči. Výstupem práce je nově vytvořený materiál, který pomůže orientačně posoudit rozsah slovní zásoby u těchto dětí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.