Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ustájení hospodářských zvířat v ekologickém chovu
Večeře, Martin
Bakalářská práce je zaměřena na ustájení zvířat v ekologickém chovu. Popisuje vznik, vývoj a zásady ekologického zemědělství. Z hlediska struktury práce je nejprve vysvětlen pojem ekologického zemědělství s ohledem na český kontext, na to navazuje stručný vznik a vývoj ekologického zemědělství v České republice, který započal začátkem 90 let. V práci jsou popsány zásady a prvky ekologického zemědělství. Dále je krátce nastíněna pastva jako základní princip ekologického chovu zvířat. V Bakalářské práci je popsáno jak ustájení skotu s tržní produkci mléka, tak i bez tržní produkce mléka. Dále ustájení ovcí, koz a prasat v podmínkách ekologické produkce.
Etologie prasat v konvenčním a alternativním chovu
Střelcová, Anna
Práce pojednává o praseti domácím. Je zde rozebrána jeho historie, etologické potřeby, projevy inteligence a patologické jevy při nesplněných potřebách zvířete. Dále pojednává o dvou základních způsobech chovu tohoto hospodářského zvířete, tedy o chovu konvenčním a chovu ekologickém. Pro porovnání projevů zvířat v jednotlivých chovech, byla vypracována etologická pozorování z chovu konvenčního, ekologického a také z chovu volného, kde jsou podmínky co nejpodobnější podmínkám divokých prasat. Pozorování jsou dále srovnána a je posouzeno, jak jsou prasatům splněny v daných chovech jejich etologické potřeby.
Srovnání depozice polynenasycených mastných kyselin ve vybraných tkáních dvou živočišných druhů
Papanová, Veronika
Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část pojednává o mastných kyselinách, jejich názvosloví a chemické struktuře. Dále se zaměřuje hlavně na polynenasycené mastné kyseliny (PUFA) – jejich analytické stanovení, metabolismus, důležité zástupce a vliv ve výživě člověka. Praktická část pojednává o provedeném experimentu, ve kterém byl stanoven obsah mastných kyselin v mg/100 g za využití plynové chromatografie. Testování probíhalo za využití modelových zvířat – potkanů Wistar Albino a kříženců prasat Landrace a Velké bílé ušlechtilé. Pomocí statistického zpracování výsledků jsou porovnávány rozdíly v ukládání PUFA ve tkáních, a to konkrétně v játrech těchto živočichů.
Zhodnocení užitkovosti a ekonomické situace ve vybraném chovu prasat
Dvořáková, Eliška
V bakalářské práci je analyzována současná situace ve vybraném chovu prasat. Nejprve je zpracována teoretická část týkající se chovu prasat. Zde je popsán především význam chovu. Dále je zhodnocena a analyzována současná situace v této oblasti, jak z hlediska užitkovosti, tak z hlediska ekonomického. Tato část je podrobněji rozebrána a jsou v ní popsané reprodukční a produkční ukazatele rozdělené na vnější a vnitřní faktory, které je ovlivňují. Z ekonomického hlediska jsou popsány celkové stavy prasat v ČR a celkové ekonomické zhodnocení. Následně je popsán konkrétní zemědělský podnik zabývající se chovem prasat. V praktické části je sledován provoz a fungování chovu prasat. Poté je vypracována SWOT analýza, na jejímž základě jsou navrhnuta možná optimalizační řešení.
Péče o mláďata hospodářských zvířat v ekologickém chovu
Hledíková, Jana
Tato bakalářská práce se zabývá chovem mláďat hospodářských zvířat v ekologickém zemědělství. Nejdříve je zmíněna legislativa vztahující se k ekologickému systému hospodaření. Dále navazují cíle a pravidla ekologické produkce. Podrobněji jsou popsány principy ekologického chovu zvířat. Další část je věnována konkrétním druhům hospodářských zvířat, a to skotu, ovcím, kozám a prasatům. U těchto hospodářských zvířat jsou popsány důležité aspekty chovu mláďat, konkrétně ustájení, výživa matek a mláďat a odstav. Následně je provedeno porovnání konvenčního a ekologického způsobu chovu.
Výživa moderných genotypov prasiatok
Mišenková, Veronika
Chov prasat je významným článkem hospodářského sektoru. Největší význam má produkce vepřového masa a selat. Maso představuje biologicky hodnotné živiny pro lidskou populaci. Rozhodujícím faktorem efektivnosti chovu je cílevědomá výživa, správná technika krmení a dobrý zdravotní stav. Tyto faktory přímo ovlivňují reprodukční ukazatele prasnic (počet živě narozených selat na prasnici a počet odstavených selat na prasnici / rok). Každý podnik má při uzavřeném obratu stáda dvě samostatné odvětví, a to výkrm prasat a produkci selat. Ekonomickým cílem podniku je dosahovat zisk. Tato bakalářská práce je zaměřena na výživu selat moderních genotypů. V první části přehledně zobrazuje současný stav prasat v České republice, v Slovenské republice a v celé Evropské unii. Ve druhé části podrobně popisuje anatomickou stavbu a fyziologickou funkci gastrointestinálního traktu. Trávicí trakt je složen z ústní dutiny, hltanu, jícnu, žaludku, střeva a žláz. Každá jeho část má mechanickou nebo chemickou funkci v procesu metabolismu. Ve třetí části popisuje skupiny krmiv, které jsou nejvíce používané ve výživě prasat. Patří sem: obiloviny, luštěniny, krmiva z tukového průmyslu, krmiva z olejářského průmyslu a krmiva živočišného původu. Ve čtvrté části rozebírá techniku ??krmení selat, březích prasnic a kojících prasnic. Každá kategorie prasat má své specifické nároky na krmiva, tedy na obsah jednotlivých složek. Následně se zabývá ztrátami selat v prenatálním a postnatálním období, možnostmi jejich eliminace, a jak jí ovlivňuje výživa. V závěru práce jsou shrnuty poznatky a jejich možná aplikace v praxi.
Prudukčná úžitkovosť prasiat a faktory na ňu pôsobiace
Szabóová, Edina
Bakalářská práce se zaměřuje na produkční užitkovost prasat a faktory na ni působící. Začátek této práce je zaměřený na význam chovu prasat, důležitost tohoto odvětví a úroveň produkce v České republice. Tato kapitola je podložena aktuálními údaji týkajících se dosahované úrovně početnosti prasat určených na jatečné opracování. V následující části je popsaná užitkovost produkční, se zaměřením na výkrmnost a jatečnou hodnotu. Daná problematika, produkce živočišného výrobku, má stabilní místo v rozvoji ekonomiky. Proto je nevyhnutné uvést endogenní a exogenní faktory, které mohou pozitivně nebo negativně působit na prasata, a tak ovlivňovat rentabilitu chovu. Poslední kapitolu bakalářské práce tvoří popis výkrmu v podmínkách drobnochovu. Tato literární rešerš ponouká spektrum informací na jednom místě se záměrem poskytnutí uceleného obrazu o problematice produkční užitkovosti prasat.
Plemena hospodářských zvířat vhodná do ekologického chovu
Klementová, Kateřina
Tato práce pojednává o plemenech hospodářských zvířat vhodných do ekologického chovu. V první části je uveden popis principů ekologického chovu zvířat. V další části se práce věnuje požadavkům na plemena hospodářských zvířat vhodných do ekologického chovu. Další část práce je věnována popisu vybraných plemen skotu, ovcí, koz a prasat vhodných do ekologického chovu.
Vyhodnocení výrobní měrné emise skleníkových a zátěžových plynů z vybraného chovu prasat
PROKOP, Tomáš
Náplní této závěrečné diplomové práce je vyhodnocení výrobní měrné emise skleníkových a zátěžových plynů z vybraného chovu prasat umístěného v obci Hodětín nedaleko Bechyně, Jihočeský kraj. Práce se zaměřuje na chovnou halu, kde jsou odděleně umístěné březí prasnice a prasnice kojící včetně selat. V práci proběhlo celkem 6 měření, která jsou dále porovnána mezi sebou a s nejnovějším vydáním referenčního dokumentu BREF. V práci jsou zodpovězeny zadané otázky a vybraný zemědělský podnik je zhodnocen dle zásad "Správné zemědělské praxe" dle dostupných BAT technik, uvedených téže v referenčním dokumentu BREF. Roční období hraje pro posuzování a vyhodnocování jednotlivých měření určitou roli. V zimních obdobích je koncentrace amoniaku vyšší z důvodů méně častého větrání, zapříčiňuje nízkou teplotu a vysokou vlhkost v chovné hale. Tyto dva základní aspekty jsou popsány a je vysvětleno, proč tomu tak je a proč pracovníci přistupují k tomuto řešení nastalé situace. Na závěr jsou uvedeny takové metody a doporučení, které mají přispět k nižším emisím ve vybraném chovu prasat.
Lateralita v sociálním a lokomočním chování prasat domácích (Sus scrofa f. domestica)
Kunclová, Kristýna ; Špinka, Marek (vedoucí práce) ; Nekovářová, Tereza (oponent)
Cílem této diplomové práce je zjistit, zda prasata projevují lateralitu v sociálním chování, a to zejména lateralitu rotačních pohybů v herním chování a při sociálních interakcích a dále prozkoumat, jak je tato lateralita ovlivněna dalšími faktory, obzvláště možností hravého chování v ontogenezi, personalitou a dalšími sociálními i mimosociálními faktory. Případně zda se zjištěná míra laterality mění v závislosti na sociální situaci (hra/agrese) a je ovlivněna příslušností k vrhu. Toto chování jsem zkoumala pro 64 prasat z 16 vrhů z videonahrávek sociálního chování. Pro každé prase jsem zaznamenávala prováděný herní prvek a preferenční stranu. Pro individuální herní prvky jsem nezjistila žádnou preferenci rotace na úrovni populace a pouze slabou tendenci individuální laterality. Pro sociální herní prvky jsem prokázala slabou populační tendenci pro preferenci vlevo avšak pouze pro skupinu více si hrajících prasat. Hlavním přínosem této práce je zjištěná symetrie v provádění individuálních herní prvků, a naopak zjištěná lateralita na úrovni populace pro sociální herní chování. Jelikož lateralita hravého chování zatím zkoumána nebyla je možné, že tato symetrie je pro individuální herní prvky typická a může mít hlubší význam. Naopak stranová preference v sociálním chování živočichů je známá, ačkoliv...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.