Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 120 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Motivace zaměstnanců diagnostického ústavu k výkonu povolání
Siváková, Kateřina ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Sotáková, Hana (oponent)
ABSTRAKT; Diplomová práce s názvem Motivace zaměstnanců diagnostických ústavů k výkonu zaměstnání se zaměřuje na téma práce v diagnostickém ústavu na pozici vychovatele, její specifika, charakteristiku a pracovní motivaci. Práce obsahuje celkem dvě části. V první, teoretické části, je vymezen a charakterizován pojem motivace a je zde uvedeno několik základních přístupů k jejímu pojímání. Následně je toto téma rozšířeno o definici pracovní motivace, ke které jsou připojeny nejvýznamnější teorie, které měly a dodnes mají vliv na to, jak společnost na danou problematiku nahlíží, a také předpokládané faktory, pro které si jedinci volí povolání vychovatele. Závěr teoretické části se věnuje stručnému popisu diagnostických ústavů, legislativním ukotvením, dále jeho náplní práce a výčtem povolání, které se v rámci něj uplatňují, rozšířeném o bližší popis profese vychovatel. Na teoretickou část práce navazuje část empirická. Uskutečněný výzkum se odehrál formou rozhovorů se zaměstnanci diagnostického ústavu na pozici vychovatele. Empirická část diplomové práce odůvodňuje použité metody, popisuje způsob sběru dat a následné analýzy. Obsahuje taktéž úryvky rozhovorů. Přináší nám poznatky o tom, jaké faktory považují vychovatelé v rámci své profese za motivační, a které z těchto faktorů jsou pro ně důležité. Uvádí...
Návrh změny systému motivace a odměňování zaměstnanců ve vybrané firmě
Kuzníková, Petra ; Koráb, Vojtěch (oponent) ; Putnová, Anna (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá pracovní motivací a spokojeností zaměstnanců ve vybrané firmě. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy z oblasti motivace, odměňování a spokojenosti zaměstnanců. Analytická část hodnotí současný systém motivace a odměňování zaměstnanců firmy, spokojenost zaměstnanců v oblasti odměňování, pracovních podmínek a mezilidských vztahů na pracovišti a působení vnitřních i vnějších vlivů na daný systém. Na základě provedených analýz jsou navrženy změny současného systému za účelem zvýšení spokojenosti zaměstnanců.
Spokojenost a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti
Havlátová, Tereza ; Jobánková, Lenka (oponent) ; Konečný, Štěpán (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá průzkumem a analýzou spokojenosti zaměstnanců ve vybrané výrobní společnosti. V teoretické části diplomové práce jsou na základě provedené literární rešerše představeny základní pojmy a faktory týkající se spokojenosti zaměstnanců, ze které vychází hlavní praktická část - kvantitativní výzkum s využitím techniky dotazníkového šetření. Návrhová část práce čerpá z analýzy a výsledků praktické části diplomové práce za účelem předložit doporučení ke zlepšení stávající situace spokojenosti zaměstnanců ve vybrané společnosti.
Pracovní spokojenost - její příčiny a projevy
Konečná, Hana ; Rymeš, Milan (vedoucí práce) ; Kirovová, Iva (oponent)
Bakalářská práce shrnuje poznatky z oblasti psychologie práce a organizace, konkrétně z oblasti pracovní spokojenosti. Teoretická část pojednává o různých pojetích pracovní spokojenosti a jejich charakteristikách. V úvodu představuje krom základní terminologie důležité teoretické přístupy k pracovní spokojenosti (např. jednofaktorové a dvoufaktorové teorie). Dále se soustředí na faktory pracovní spokojenosti jako je věk , seniorita, pohlaví, vzdělání a finanční ohodnocení. Jsou zde zmíněny i vlivy pracovní spokojenosti na jevy jako pracovní motivace, pracovní výkon, fluktuaci a absentérství. Závěr teoretické části práce je věnován metodám měření pracovní spokojenosti u nás i v zahraničí. Na teoretickou část navazuje empirická část práce, která navrhuje projekt výzkumu pracovní spokojenosti v konkrétní organizaci. Výzkumný projekt je rozdělen na dvě části. Zvolené přístupy zkoumání pracovní spokojenosti obsahují kvalitativní i kvantitativní metody, a to dotazník Měření spokojenosti zaměstnanců, který byl vyvinut Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí v Praze, analýzu zejména personálních dokumentů společnosti a polostrukturované rozhovory, díky kterým se mohou doplnit získané data kvantitativní analýzy. Klíčová slova: pracovní spokojenost, faktory pracovní spokojenosti, pracovní motivace, výkon,...
Engagement v organizačním kontextu
Sedloň, Tomáš ; Kirovová, Iva (vedoucí práce) ; Uhlář, Pavel (oponent)
1 Abstrakt: Tato práce se soustředí na identifikaci prediktorů a podmínek angažovanosti zaměstnanců v organizačním kontextu. Teoretická část této práce se zaměřuje na různé přístupy ke zjišťování a měření angažovanosti zaměstnanců, včetně moderních přístupů a metodik. Pro identifikaci prediktorů angažovanosti jsou představeny i teoretické koncepce zabývající se genderem a diverzitou na pracovišti. Empirická část představuje výzkum identifikující prediktory a podmínky angažovanosti v konkrétní organizaci. Na základě sebraných dat jsou dále prováděny statistické analýzy a interpretace. Tato práce si klade za cíl především rozšířit českou odbornou literaturu na toto téma o praktické poznatky a data z výrobní společnosti.
Srovnání vlivu obohacování práce na pracovní motivaci pracovníků v závislosti na stupni dosaženého vzdělání
Paulová, Zuzana ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Eger, Ludvík (oponent)
Ve své diplomové práci se zabývám problematikou obohacování práce vzhledem k vlivu obohacování práce a jeho faktorů na pracovní motivaci pracovníků. Předkládám přístupy k obohacování práce a vysvětluji psychologické pozadí obohacování práce. Představuji základní motivační teorie, které ovlivnily přístupy k obohacování práce. Na základě provedeného výzkumného šetření analyzuji a srovnávám vliv obohacování práce na pracovní motivaci pracovníků dle jejich nejvyššího dosaženého vzdělání. Cílem této práce je doplnit existující poznatky o vztahu mezi obohacováním práce a pracovní motivací pracovníků v závislosti na stupni jimi dosaženého vzdělání. Práce má podobu empirické studie. Klíčová slova: Obohacování práce, pracovní motivace
Analýza motivačních principů v multi-level marketingu
Andelová, Šárka ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Stehlíková, Barbora (oponent)
Bakalářská práce se zabývá tématem pracovní motivace v multi-level marketingu, jakožto specifickém typu organizační struktury a způsobu řízení. Cílem práce je nahlédnout na to, jakým způsobem fungují principy motivace v multi-level marketingu (též MLM). Struktura práce vychází z klasického rozdělení na dvě části, teoretickou a empirickou. Hlavními teoretickými koncepty jsou: marketing a multi-level marketing (též MLM), motivace a teorie pracovní motivace, které jsou ukotveny prostřednictvím teorie human relations. Pozornost je věnována v první řadě explanaci a popisu toho, jakým způsobem MLM funguje, neboť tento systém již ve svém fungování obsahuje určité principy motivace. V rámci naplnění cíle je empirická část práce orientována na analýzu motivačního systému vybrané MLM společnosti, analýzu rozhovorů s obchodníky, kteří aktivně vykonávají svoji pracovní činnost ve společnostech, jež jsou profilovány jako MLM organizace a komparaci zjištění. Pracuje s teoretickými poznatky, především s vybranými teoriemi pracovní motivace, pomocí kterých nahlíží na problematiku. Pokus o vysvětlení pracovní motivaci lidí, kteří pro svoji pracovní činnost využívají společnosti fungující na bázi MLM, je předmětem a výstupem téhle bakalářské práce.
Příčiny fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti a návrh na její snížení
Skřivánková, Michaela ; Hornungová, Jana (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na příčiny fluktuace zaměstnanců ve vybrané společnosti. První část se zabývá teoretickými poznatky, které jsou spjaté s problematikou práce a slouží jako podklad pro analytickou část. Obsahuje řízení lidských zdrojů, pojmy spojené s fluktuací a procesy se zaměstnanci. V analytické části jsou tyto poznatky využity jako podklad k analyzování a vyhodnocení současné situace ve společnosti. Poslední část práce obsahuje návrhovou část, kde jsou navržena řešení, která by snížila fluktuaci ve společnosti.
Odmeňovanie zamestnancov v strojárskych spoločnostiach
Vlková, Kristína
Tato diplomová práce se zabývá odměňováním zaměstnanců ve strojírenských společnostech v regione západního Slovenska, konkrétně ve Skalickém okresu. V teoretické části jsou popsány úkoly a cíle odměňování, druhy odměn, problematika z oblasti mezd, zaměstnaneckých benefitů a teorií pracovní motivace. Praktická část se zabývá na analýzu systémů odměňování ve třech vybraných společnostech, testování závislostí mezi zvolenými kvantitativními znaky na základě zvolených hypotéz. Informace byli získané prostřednictvím dotazníkového šetření a hloubkových rozhovorů s personalisty společností. Na závěr jsou prezentovány obecné doporučení vhodné při tvorbě efektivního a motivačního odměvacího systému.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 120 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.