Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 9 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
PRACOVNÍ ÚRAZY: Správná praxe pro malé a střední podniky
Hrubá, Kateřina
Tato příručka je určena zaměstnavatelům, zvláště těm s menším počtem zaměstnanců, u kterých nepůsobí odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik. Shrnuje základní práva a povinnosti v oblasti pracovních úrazů – zaměstnavatelů, zaměstnanců, orgánů inspekce práce a pojišťovny, u které je zaměstnavatel pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. V příručce jsou uvedeny případy konkrétních úrazů z praxe, u kterých lze někdy obtížně rozlišit, zda jde o pracovní úraz, či nikoliv, a jak se řeší. Některé příklady těchto netypických pracovních úrazů jsou doplněny o citace z judikátů Nejvyššího soudu ČR. Část je věnována také statistice pracovních úrazů v České republice. Závěrem je uveden výčet právních předpisů, které se k problematice vztahují. Obsahem příručky není právní úprava školních úrazů a ani nemocí z povolání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozbor systému bezpečnosti práce v lesní těžbě a návrh opatření pro zvýšení její účinnosti v podmínkách LH ČR
Mánek, Jakub
Tato diplomová práce si klade za cíl, analyzovat současný systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v těžební činnosti, a to na základě poznatků z evropské i české legislativy a dalších právních předpisů. Nezbytně nutné, je i studium odborné literatury v porovnání se statistikami zpracovanými státními a odborovými organizacemi. Práce se zaměřuje především na BOZP v těžební činnosti, tedy těžbě, soustřeďování a manipulaci dříví. Výsledky této práce jsou podloženy dotazníkovým šetřením na vzorku pracovníků v těžební činnosti, porovnáním úrovně bezpečnosti práce na základě pracovní úrazovosti v těžební činnosti u Lesů České republiky, s. p., lesní závod Židlochovice, Vojenských lesů a statků, s. p., divize Plumlov a soukromého podnikatelského subjektu. Kromě těchto rozborů bylo provedeno i vlastní pozorování porušení bezpečnosti práce v lesní těžbě u soukromého subjektu. Ze získaných poznatků byl proveden návrh na zefektivnění řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vedoucí k minimalizaci vzniku nehod a pracovních úrazů.
Pracovní úrazovost v České republice a v Kazachstánu
Zhumatayeva, Aziza
Tato bakalářská práce se zabývá pracovní úrazovostí Českérepubliky a Kazachstánu. V první části práce jsou popsány základní termíny, definice pracovního úrazu, druhy pracovních úrazů a jejich příčiny.Dále se práce zaměřuje na vývoj a hodnoty pracovní úrazovosti, vývoj ukazatele smrtelné pracovní úrazovosti v České republice a v Kazachstánu. V další části jsou popsané prevence rizik, systém managementu v oblasti BOZP a ekonomické dopady.
Odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání
Klíma, Pavel ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent) ; Fischerová, Iva (oponent)
v českém jazyce Předkládaná disertační práce se zabývá velmi důležitou a trvalou součástí odvětví pracovního práva a pracovněprávních či jiných obdobných vztahů, a to problematikou pracovních úrazů a nemocí z povolání, a to především z perspektivy odpovědnostního vztahu z toho vyplývajícího a vznikajícího, resp. povinností zaměstnavatele k náhradě škody či nemajetkové újmy ve vztahu k zaměstnanci a jednotlivých dílčích nároků na náhrady škody či nemajetkové újmy, na něž vzniká nárok zaměstnanci, u něhož došlo k úrazovému ději, jenž má podobu pracovního úrazu nebo onemocnění nemoci uznané jako nemoc z povolání. K výběru a zpracování problematiky pracovních úrazů a nemocí z povolání, resp. odpovědnosti zaměstnavatele za škodu a nemajetkovou újmu způsobenou zaměstnanci při pracovních úrazech a nemocech z povolání jakožto disertační práce podnítila autora (disertanta) jednak trvale zásadní význam tématiky jak v intencích pracovněprávních vztahů, tak i obecně a principiálně vztahů celospolečenských, jakož i skutečnost, že navzdory akcentovaného, trvale zásadního významu problematiky odbornou literaturou vztahující se k vlastní problematice odškodňování pracovních úrazů nebo nemocí z povolání nelze považovat za rozsáhlou. Cílem předkládané disertační práce je analyzovat a zhodnotit aktuální stav právní...
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci strážníků Městské policie hl. m. Prahy
Váchová, Lucie ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Mejdrech, Vlastimil (oponent)
Tato práce analyzuje nastavení procesu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví (BOZP) při práci strážníků Městské policie hl. m. Prahy (MPP). Teoretická část uvádí situační analýzu podmínek, v nichž MPP působí a definuje klíčová rizika osobní bezpečnosti městských střážníků. Rovněž jsou zde uvedeny metodologie risk managementu a řízení kvality. Praktická část popisuje a analyzuje proces zajištění BOZP u MPP. Výstupem práce je zhodnocení účinnosti současného procesu a navržení možných scénářů dalšího zlepšení.
Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění
Janoušek, Vladimír ; Kučina, Pavel ; Paleček, Miloš
Zpracování odborných podkladů pro vládní návrh o úrazovém pojištění a vymezení principů prováděcích právních předpisů k zákonu o úrazovém pojištění.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.