Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 518 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Udržitelnost v grafickém designu
Shalak, Hanna ; Veselá, Lenka (oponent) ; Ondrík, Jozef (vedoucí práce)
V průběhu tvorby projektu jsem zkoumala prvky designu obalů papíru A4 z hlediska udržitelnosti, ekologie a vlastností produktu. Analýza spotřebitelského chování naznačuje nedostatečnou pozornost věnovanou průmyslovým standardům výroby papíru, což přispívá k šíření tzv. „greenwashingu“ a zpomalení pokroku v řešení environmentálních problémů. Samotný obal je často vnímán pouze jako objekt určený k likvidaci. Proto jedním z hlavních cílů mé práce je zaměření se na informační složky jeho designu. Toto slouží jako základ pro předání komplexity a složitosti systému, který se skrývá za čistým papírem A4. Pro realizaci projektu jsem sbírala obaly z místních tiskáren a copycenter v Brně. To mi umožnilo získat jasnější představu o tom, kolik druhů papíru koluje ve městě, jaké typy ekoznačení používají výrobci a dodavatelé, a na základě jakých preferencí se objednává určitý druh materiálu pro tisk.
Výroba značkové konfekce Brno
Antonova, Alina ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Bečkovská, Tereza (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové stavby – výroby značkové konfekce v Brně. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce. Řešený pozemek se nachází v Brno-Bohunice na ulici Vinohrady. Práce vychází z dříve vypracované studie z předmětu AG034. Pozemek je svažitý, stoupá směrem k severovýchodu. Svah je využit pro pomocný objekt, navrženo je zde také parkoviště. Pozemek je ze dvou stran ohraničen komunikacemi. V severní části je to stávající komunikace, v jižní je navržena komunikace podle územního plánu. Hlavní vstup pro zaměstnance je umístěn ze severovýchodní části. Příjezd pro zásobovaní je řešen novou komunikací v rámci řešeného pozemku. Jedná se o novostavbu 4 podlažní výrobní haly a dvou pomocných objektů s plochými střechámi. Provoz bude technologicky a organizačně napojen na mateřský závod v zahraničí. V objektu se budou nacházet sklady hotových výrobků, přístřihů, materiálů a správa závodu. Stravování bude řešeno formou dovozu a ohřevu jídla. Koncept celého objektu vychází z tvaru pozemku, tvar hlavního objektu vychází z jednoduché geometrie. Hlavní budova se skládá ze čtyř kvádrů, které tvoří výrobu, oddělenou administrativní část a část určenou pro sklady. Budova je čtyřpodlažní. Objekt poblíž silnice je navržen se zelenou střechou, stejně jako objekt pro pomocný provoz, vedle je parkoviště. Zelená střecha bude působit přirozeně a propojovat navržený objekt s charakterem lokality. Výrobní hala je z větší částí prosklená, což umožní celodenní přirozené osvětlení. Prosklena je i vstupní část objektu, konstrukce je viditelná a dodává stavbě výraz průmyslového objektu. Sociální zařízení je proskleno pásovými okny, které zajišťují přirozené osvětlení a také větrání nezbytné v případě technických problému s rekuperací.
Správa nahrávání aplikací na ARM zařízení
Hrvol, Marek ; Smrčka, Aleš (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Záměrem práce je usnadnění nasazování Internetu věcí v domácnostech nebo malých firmách a také zvýšit udržitelnost vytvořené sítě. Webová aplikace slouží ke správě aplikací napříč ARM jedno-deskovými zařízeními. Umožňuje nahrávat aplikace přímo na zaregistrovaná zařízení, poskytuje ucelený, intuitivní náhled všech dostupných zařízení. Dále zaznamenává stav těchto zařízení, zobrazuje potřebná data o zařízení a informuje o případném selhání některého ze zařízení.
Kartézský manipulátor
Bačkovský, Tomáš ; Arm, Jakub (oponent) ; Benešl, Tomáš (vedoucí práce)
Tato Bakalářská práce se zabývá návrhem řízení průmyslového dvouosého manipulátoru, který bude sloužit jako paletizátor vajíčkových proložek. Součástí práce je teorie a výběr servopohonů, popis jednotlivých částí manipulátoru. Praktická část se zabývá vytvořením kompletní elektrotechnické dokumentace, zhotovení řídícího software a vizualizace panelu. Nakonec jsou jednotlivé části odzkoušeny na reálném manipulátoru.
Využití 3D tiskáren v medicíně
Shchennikov, Vladislav ; Froehling, Kenneth (oponent) ; Šedrlová, Magdalena (vedoucí práce)
Text se zabývá rychlým rozvojem trojrozměrných tiskáren popsání jejich obecných komponent a využití 3D tiskáren v medicíně. V našem současném světě se v poslední době objevily trojrozměrné tiskárny a byly okamžitě použity v různých oborech a průmyslech. 3D tisk je inovační a perspektivní technologie, která nepředstavitelně mění lidské životy a zkrátí obrovské množství času a zdrojů, které se vynakládají na vytváření určitých produktů. V této semestrální práce jsou uvedené příležitosti využití těchto technologií v různých oblastech především v medicíně, stejně jako rozdíly mezi jednotlivými technologiemi a jejich výhody a nevýhody.
Informační systém pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu
Bobák, Petr ; Kaczmarczyk, Václav (oponent) ; Holek, Radovan (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vytvořit základ informačního systému pro sběr a zpracování dat z průmyslového procesu, který má být součástí uceleného monitorovacího systému jako celého řetězce od snímače až po předmětný informační systém s databází. V práci je odůvodněn výběr HMI komponenty, konkrétně vizualizačního serveru Weintek cMT-SVR-100, který umožňuje přenos dat získaných z PLC pomocí protokolu Modbus TCP přes Ethernet do vzdálené databáze MySQL; jsou popsány jeho vlastnosti a struktura výstupních dat. Dále je popsán datový a procesní model databáze a obslužná aplikace s uživatelským rozhraním. Uživatelské rozhraní je řešeno jako webová aplikace, což umožňuje přístup z různých platforem a zařízení pomocí běžného webového prohlížeče. Práce představuje také testování systému a jeho výsledky.
Výroba značkové konfekce Brno
Maršálek, Filip ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce rozvíjí architektonickou studii předmětu Ateliérová tvorba AG034, který se soustředil na téma výrobních staveb. Cílem této bakalářské práce je konstrukce, design a funkčnost objektu pro výrobu značkové konfekce. Parcela, na které se stavební záměr nachází, leží v těsné blízkosti ulice Rokytova v městské čtvrti Brno-Židenice. V přilehlém okolí stavby se nachází například vojenské kasárny, průmyslové a skladovací objekty a městský hřbitov. Situování samotné stavby na pozemek je vzhledem k její velké ploše řešeno umístěním do centra parcely a místní pozemní komunikace stavbu jednoduše obklopují ze všech stran. Úkolem zamýšlené výrobní stavby je vytvořit dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele a v neposlední řadě také pozvednou morálku a úroveň zdejšího prostředí. Budova je navržena tak, aby svým stavebně-technickým řešením neomezovala příležitost zaměstnání i pro handicapované lidi. Koncept budovy a samotné výroby je řešen primárně z funkčního hlediska. Stavba má dvě nadzemní podlaží a její délka výrazně převyšuje její šířku a výšku. Stavební pozemek má mezi jižní a severní hranicí převýšení cirka dvanáct metrů. Návrh a celkový koncept budovy toho využívá formou zásobování výroby přímo na úroveň druhého nadzemního podlaží, kde se nachází celá výrobní hala. Dále je ve druhém nadzemním podlaží skladovací a technická část. První nadzemní podlaží je s druhým propojeno jedním zaměstnaneckým schodištěm a druhým, které slouží i veřejnosti při návštěvách showroomu ve druhém nadzemním podlaží. Oděvní showroom ústí i na balkon a do samotné výroby. První nadzemní podlaží je řešeno jako dispoziční pětitrakt a je v něm soustřeďováno veškeré zázemí pro budovu a zaměstnance. Nachází se zde například zaměstnanecké šatny, kanceláře, jídelna s kuchyní nebo bufet, ale také ostatní technické zázemí.
Augmentovaná realita a její využití
Ibehej, David ; Holoubek, Tomáš (oponent) ; Hůlka, Tomáš (vedoucí práce)
Augmentovaná realita je jednou z nejvíce rozvíjených technologických oblastí. S tím koresponduje to, že o ní slýcháváme čím dál častěji, a právě proto bychom s ní měli do budoucna počítat. Tato práce se pokouší poskytnou stručnou rešerši v okruzích její definice, historie, současného využití, nedostatků a možností v oblasti herních enginů a vývojářských nástrojů. V druhé části pak demonstruje možné využití v průmyslu řešením projekce a interakce mechanické součásti.
AUTOCENTRUM VW GROUP MIKULOV
Běhůnek, Ondřej ; Hudeček, Vladimír (oponent) ; Dýr, Petr (vedoucí práce) ; Kacálek, Petr (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby Autocentra VW v Mikulově. Dokumentace navazuje na studii vypracovanou během letního semestru akademického roku 2019/2020, v rámci předmětu AG033. Cílem studie bylo vypracovat dispozici, funkční a architektonické řešení. Bakalářská práce rozpracovává tuto studii do podrobnosti dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Místo stavby se nachází na Jižní Moravě, na severozápadním okraji města Mikulov v areálu bývalého JZD. Objekt je napojen na místní komunikaci ul. Jiráskova dvěma vjezdy, na které navazuje asfaltová komunikace kolem celého objektu. Kolem ní jsou rozmístěny parkovací plochy pro návštěvníky a zaměstnance, dále odstavné plochy pro servisovaná vozidla a pro vozidla určená k prodeji. Objekt je dělen do více funkčních celků, zejména prodej nových automobilů, s administrativním zázemím, prodej náhradních dílů s příručním skladem a autorizovaný servis, se zázemím pro zaměstnance a skladem náhradním dílů. Tyto celky se odráží v hmotě stavby, tvořené třemi kvádry, různě výškové uzpůsobenými dle požadavků na světlou výšku provozu. V prvním, jednopodlažním kvádru se nachází prodejní část, v prostředním, dvojpodlažním kvádru, skladování a prodej náhradních dílů v přízemí, administrativní část ve druhém podlaží. Ve třetím kvádru je servis a jeho zázemí. Části jsou vzájemně propojeny a tvoří tak jeden souvislý objekt. Stavba z architektonického hlediska vychází z okolní průmyslové zástavby a je opláštěna titanzinkovým předsazeným perforovaným pláštěm. Oslunění stavby je zajištěno rozsáhlými prosklenými stěnami po stranách stavby, v druhém podlaží okny. Dále je objekt osvětlen pomocí střešních světlíků. V interiéru prodejní a administrativní části je dominantou ocelové konzolové schodiště, propojující tyto dva celky. Stavba je navržena dle zásad pro bezbariérové užívání.
Výroba dámské konfekce
Krček, Jan ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Studie „VÝROBA DÁMSKÉ KONFEKCE“ zpracovává nový výrobní objekt pro oděvní značku CHANEL v městské části Brno-Židenice, konkrétně využívá území „brownfields“ v ulici Rokytova v těsné blízkosti lesoparku Akátky a městského hřbitova. Stavba se snaží citlivě začlenit do svažitého terénu parcely a plně využít její potenciál. Stavba je řešena jako dvoupodlažní a skládá ze třech základních hmot, v první se nachází administrativa, sociálně hygienické prostory a strojovny, v dalších dvou tvořící 2NP se nachází sklady, odpočinkové a stravovací prostory a samotná výrobní hala. Tyto tři základní hmoty vytváří decentní, elegantní celek obdobně jako to dělá značka CHANEL v oděvním průmyslu. K budově vede jedna hlavní přístupová komunikace z ulice Údolíček, na níž je navázána obslužná komunikace vedoucí ke skladům a také zpevněné parkovací plochy.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 518 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.