Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 441 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Průmysl 4.0 jako součást veřejně-politické agendy v ČR
Bjaček, Jakub ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Vaceková, Gabriela (oponent)
Tématem diplomové práce je vývoj politiky Průmyslu 4.0 v České republice. Hlavní myšlenkou této iniciativy je reakce na nastupující čtvrtou průmyslovou revoluci, která dle názorů celé řady expertů neovlivní pouze výrobní prostředky, ale i celou společnost. Samotný Průmysl 4.0 je tak značně heterogenní, a dotýká se nejen proměny výrobních prostředků a změn na trhu práce, ale také vzdělávací politiky nebo digitalizace státní správy. Jde tedy o problematiku, která je náplní fungování širokého spektra aktérů v různých oblastech veřejné politiky. Cílem této diplomové práce je analýza agendy Průmyslu 4.0 u vybraných hlavních představitelů, kteří na toto téma reagují (z řad formalizovaných institucí). Otázkou, na kterou se diplomová práce snaží odpovědět, je, co můžeme očekávat od nastupující čtvrté průmyslové revoluce v České republice a jaké hrozby, a naopak přínosy, lze očekávat. Zvláště na trhu práce, který představuje konkrétní hrozbu pro Českou republiku, která představuje vysoce průmyslový stát. Výzkumná část se zabývá popsáním aktuálních cílů politiky Průmyslu 4.0 v České republice, požadovaným stavem a momentální podobou cesty, jak tohoto stavu dosáhnout. Práce je založena na kvalitativním přístupu. Výzkum byl realizován prostřednictvím studie veřejněpolitických dokumentů (strategie, akční plány...
Hřešení
Velebová, Leona ; Písaříková,, Jana (oponent) ; Kvíčala, Petr (vedoucí práce)
Hřešení je o mém provinění z množství vlastněné kosmetiky. O předmětech, kterými se obklopuji a jejich počet nedokážu regulovat. O mé závislosti na rituálu s nimi. O fetišizaci kosmetických výrobků v domácnosti. O výsledném efektu každodenních úkonů ženy, aby vypadala, že se tak opravdu narodila. O reklamě spojené s kosmetickým průmyslem. O beauty recenzích na internetu. O povrchnosti a zbytečnosti. Výsledná praktická část je složena z videa, instalace a publikace.
The role of foreign direct investments in the economy of Ghana
Acheampong, Anthony
Přímé zahraniční investice (PZI) měly významný vliv na zlepšování růstu a rozvoje. Ghana má dobré podmínky na přilákání nových PZI díky svým přírodním zdrojům, nízkým produkčním nákladům a ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu. Přestože vědci zdůrazňovali potřebu přilákat PZI, aby došlo k rychlému ekonomickému rozvoji, vlivu na sektory ghanské ekonomiky se příliš nevěnovali. Studie zkoumá faktory, které přitahují PZI a jejich vliv na ekonomický růst. Pomocí sekundárních dat a kvantitativní metody analýzy, ve třetí a čtvrté části této práce, zkoumáme příčinnou souvislost mezi tokem PZI do specifických sektorů ekonomiky. Přizpůsobili jsme Girmův empirický model a v našem modelu je stanovena technika vícenásobného lineárního odhadu, která zkoumá faktory, způsobující příliv PZI do ekonomiky. Na základě našich zjištění, hypotéza, že Ghana by mohla potencionálně přitahovat PZI díky svépomoci a podpory hospodářského růstu a nespoléhat na přírodní zdroje, jako na hlavní důvod přílivu PZI, je částečně pravdivá. Domníváme se, že příliv PZI poškodil ekonomiku jak z hlediska environmentálního, tak ze socio-kulturního hlediska. Bylo ale také zjištěno, že PZI přispěly k vytvoření pracovních míst, růstu HDP, zvýšení míry zaměstnanosti, což výrazně ovlivnilo ekonomiku země. Práce doporučuje, aby PZI směřovaly do srovnatelných sektorů ekonomiky a také aby PZI směřovaly do exportních sektorů, což by mohlo stabilizovat ekonomickou situaci.
Průmysl 4.0 jako součást veřejně-politické agendy v ČR
Bjaček, Jakub ; Kotrusová, Miriam (vedoucí práce) ; Vaceková, Gabriela (oponent)
Tématem diplomové práce je vývoj politiky Průmyslu 4.0 v České republice. Hlavní myšlenkou této iniciativy je reakce na nastupující čtvrtou průmyslovou revoluci, která dle názorů celé řady expertů neovlivní pouze výrobní prostředky, ale i celou společnost. Samotný Průmysl 4.0 je tak značně heterogenní, a dotýká se nejen proměny výrobních prostředků a změn na trhu práce, ale také vzdělávací politiky nebo digitalizace státní správy. Jde tedy o problematiku, která je náplní fungování širokého spektra aktérů v různých oblastech veřejné politiky. Cílem této diplomové práce je analýza agendy Průmyslu 4.0 u vybraných hlavních představitelů, kteří na toto téma reagují (z řad formalizovaných institucí). Otázkou, na kterou se diplomová práce snaží odpovědět, je, co můžeme očekávat od nastupující čtvrté průmyslové revoluce v České republice a jaké hrozby, a naopak přínosy, lze očekávat. Výzkumná část se zabývá popsáním aktuálních cílů politiky Průmyslu 4.0 v České republice, požadovaným stavem a momentální podobou cesty, jak tohoto stavu dosáhnout. Práce je založena na kvalitativním přístupu. Výzkum byl realizován prostřednictvím studie veřejněpolitických dokumentů (strategie, akční plány a dlouhodobé záměry), expertních rozhovorů a návštěvou specializovaných konferencí.
Výroba akvárií Bukovany
Nováková, Pavla ; Štikar, Jaroslav (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie vypracované ve 4. semestru bakalářského studia v rámci předmětu Ateliér architektonické tvorby III – AG033. Cílem ateliéru byl návrh průmyslového objektu pro výrobu akvárií na dané parcele v obci Bukovany u Kyjova. Mimo výrobních prostor bylo nutné navrhnout také prostory pro výrobu souvisejícího mobiliáře, administrativní zázemí a výstavní prostor pro prezentaci výrobků. Úkolem bakalářské práce bylo vytvoření konstrukční studie, dokumentace pro provedení stavby a architektonického detailu k navržené stavbě. Zadaná parcela se nachází na okraji obce Bukovany, v poměrně klidné části obce obklopené fotbalovým hřištěm, hřbitovem a bývalým areálem JZD. Navržený objekt je tvořen 6 dilatačně oddělenými objekty – administrativním objektem, výstavním a vstupním objektem, výrobním objektem, objektem stolárny, skladovacím objektem a technickým zázemím. Budova je tvořena 1 nadzemním podlažím a 1 zapuštěným podzemním podlažím. Konstrukčně je celá stavba navržena na 6 metrovém modulu a je použit smíšený konstrukční systém. K prosvětlení všech prostor jsou navrženy průběžné sedlové světlíky, které přecházejí na okraji stavby ve svislé prvky nahrazující okna. Okolí stavby je krajinářsky upraveno a v jižní části pozemku je navržen klidový prostor s jezírkem.
Výroba značkové konfekce Brno
Maršálek, Filip ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Bakalářská práce rozvíjí architektonickou studii předmětu Ateliérová tvorba AG034, který se soustředil na téma výrobních staveb. Cílem této bakalářské práce je konstrukce, design a funkčnost objektu pro výrobu značkové konfekce. Parcela, na které se stavební záměr nachází, leží v těsné blízkosti ulice Rokytova v městské čtvrti Brno-Židenice. V přilehlém okolí stavby se nachází například vojenské kasárny, průmyslové a skladovací objekty a městský hřbitov. Situování samotné stavby na pozemek je vzhledem k její velké ploše řešeno umístěním do centra parcely a místní pozemní komunikace stavbu jednoduše obklopují ze všech stran. Úkolem zamýšlené výrobní stavby je vytvořit dostatek pracovních příležitostí pro místní obyvatele a v neposlední řadě také pozvednou morálku a úroveň zdejšího prostředí. Budova je navržena tak, aby svým stavebně-technickým řešením neomezovala příležitost zaměstnání i pro handicapované lidi. Koncept budovy a samotné výroby je řešen primárně z funkčního hlediska. Stavba má dvě nadzemní podlaží a její délka výrazně převyšuje její šířku a výšku. Stavební pozemek má mezi jižní a severní hranicí převýšení cirka dvanáct metrů. Návrh a celkový koncept budovy toho využívá formou zásobování výroby přímo na úroveň druhého nadzemního podlaží, kde se nachází celá výrobní hala. Dále je ve druhém nadzemním podlaží skladovací a technická část. První nadzemní podlaží je s druhým propojeno jedním zaměstnaneckým schodištěm a druhým, které slouží i veřejnosti při návštěvách showroomu ve druhém nadzemním podlaží. Oděvní showroom ústí i na balkon a do samotné výroby. První nadzemní podlaží je řešeno jako dispoziční pětitrakt a je v něm soustřeďováno veškeré zázemí pro budovu a zaměstnance. Nachází se zde například zaměstnanecké šatny, kanceláře, jídelna s kuchyní nebo bufet, ale také ostatní technické zázemí.
Výroba značkové konfekce Brno
Hubený, Jakub ; Suchánek,, Petr (oponent) ; Nový, Alois (vedoucí práce) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je návrh průmyslové stavby – výroby značkové konfekce v brněnských Židenicích. Konfekční závod je zaměřen na výrobu značkové dámské konfekce Calvin Klein. Řešené území se nachází na brněnském brownfieldu č. 3602 při ulici Rokytova mezi hřbitovem a lesoparkem Akátky. Práce navazuje na architektonickou studii AG034. Práce je dále rozpracována jako konstrukční studie a stavební řešení pro provedení stavby. Základní koncept hmotového řešení vychází z funkční náplně, provozu, topografie, okolní zástavby a výtvarného chápaní loga firmy. Dominantním materiálem stavby je železobetonový pohledový beton, který tak i prozrazuje stejný materiál nosné konstrukce kombinovaného systému. Bezbariérová průmyslová stavba je řešena jako dvoupodlažní objekt se zelenou pochozí střechou volně přecházející v terén.
Čtvrtstoletí životního prostředí samostatné České republiky - data, vývoj, souvislosti
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Jednotlivé složky životního prostředí České republiky, a taktéž hospodářské sektory, které tyto složky ovlivňují, prošly během posledních 25 let výraznou změnou. Tato změna nastala díky restrukturalizaci ekonomiky po změně politického režimu v roce 1989, a také díky napojení České republiky na evropské politiky a trhy. Dalším faktorem změny je dlouhodobá postupná změna postoje české společnosti k ochraně životního prostředí a k udržitelnému způsobu života. Zvyšuje se zájem o problematiku změny klimatu, diskutuje se nedostatek přírodních zdrojů a lidé aktivně přistupují ke konceptu oběhového hospodářství. Kvalitu lidského života přímo ovlivňuje kvalita prostředí, ve kterém lidé žijí. Stav životního prostředí je utvářen komplexním systémem vzájemných interakcí mezi jednotlivými složkami životního prostředí a lidskými činnostmi, a to jak negativními, tak pozitivními. Velmi důležité je v tomto efektivní vynakládání finančních prostředků, které jsou do ochrany a zlepšování životního prostředí investovány. Ekonomický systém je přímo závislý na přírodních zdrojích a na prostoru, kde mohou výrobní procesy probíhat a kde dochází ke koloběhu jednotlivých prvků, hmoty a energie. Z tohoto důvodu se předkládaná publikace zabývá jak jednotlivými složkami životního prostředí, tak i hospodářskými sektory, a tam, kde je to možné, i finančními prostředky vynaloženými na ochranu těchto oblastí. Vzhledem k výraznému posunu vnímání veřejnosti problematiky životního prostředí je v úvodu každé kapitoly vybrána dvojice tvrzení ze sociologických průzkumů, která aktuální postoje veřejnosti k dané oblasti charakterizuje.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Souhrnná zpráva o životním prostředí v krajích ČR 2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Zprávy o životním prostředí v krajích ČR jsou počínaje rokem 2015 (tedy počínaje zprávami o životním prostředí v krajích ČR za rok 2014) každoročně zpracovávány na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zprávy o životním prostředí v krajích ČR se zabývají charakteristikou stavu a vývoje životního prostředí v jednotlivých krajích ČR, jejich aktuálními problémy a aktivitami. Představují významný podklad informací pro politické činitele, odborné pracovníky státní a veřejné správy, i pro širokou veřejnost na národní a regionální úrovni. Zpracováním těchto zpráv je pověřena CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Zprávy jsou zveřejněny v elektronické podobě (http://www.cenia.cz, http://www.mzp.cz) a jsou rovněž distribuovány na USB nosičích spolu se Zprávou o životním prostředí ČR 2017 a Statistickou ročenkou životního prostředí ČR 2017. Data využitá v této zprávě jsou publikována a aktualizována na webovém portále Informačního systému statistiky a reportingu (https://issar.cenia.cz/).
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 441 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.