National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Přístup k projektům prevence a minimalizace odpadu v chemickém průmyslu
České centrum čistší produkce, Praha ; Vaněček, Vojtěch
Chemický průmysl ČR (co patří do chemického průmyslu, národohospodářský význam chemického průmyslu, chemický průmysl jako znečišťovatel životního prostředí, podnikatelské iniciativy chemického průmyslu v péči o ŽP). Možnosti prevence a minimalizace odpadů v chemickém průmyslu (čistší produkce, typické případy čistší produkce s příklady z českého chemického průmyslu, statistika prevenčních projektů zabývajících se chemickým odpadem).
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 1: Pohyb vody a kontaminujících látek v nenasycené zóně
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Vogel, Tomáš ; Císlerová, Milena
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Baier, Jan ; Uhlík, Jan ; Císlerová, Milena ; Poláková, KATEŘINA ; Eckhardt, Pavel
Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota) včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Doložení transportu vody a kontaminantů nenasycenou zónou kvartértních sedimentů na kontaminovaných lokalitách v povodí Labe. Jsou uvedeny články vzešlé z projektu.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin: Pilotní jednotka tlakové oxidace
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Kučera, Tomáš
Technická zpráva k pilotní jednotce tlakové oxidace pro areál Synthesie, a.s., kde vzniká velké množství silně znečištěných odpadních vod, z nichž je značná část biologicky těžko odbouratelná. Proto se přistoupilo k alternativnímu způsobu odbourávání znečištění.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Kozma, Martin ; Eckhardt, Pavel
Tato část navazuje na práce prováděné v rámci projektu Labe IV, hlavním cílem bude posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Jedná se o areály chemických podniků Aliachem Synthesia Pardubice, Spolchemie Ústí nad Labem a Spolana Neratovice a další možné lokality s významnou ekologickou zátěží v Polabí (Např. Lučební závody Draslovka Kolín). Jedná se o rozsáhlé areály a velké množství specifických polutantů. Na tyto konkrétní lokality v rámci zásadních zdrojových oblastí kontaminace Labe specifickými látkami bude zaměřen detailní průzkum a modelová řešení. Cílem dílčí části je provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota), včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). V roce 2007 byly vybrány vhodné areály s významnou ekologickou zátěží v Polabí, byla specifikována místa průzkumu a získávána data.
Výzkum a vývoj technologií pro oblast čištění toxických odpadních vod z průmyslové činnosti a ze starých ekologických zátěží s důrazem na odstraňování těžkých kovů a organických sloučenin: Detoxikační jednotka pro čištění odpadních vod
Výzkumný ústav organických syntéz a.s., Rybitví ; Kučera, Tomáš
Technická zpráva k pilotní detoxikační jednotce pro čištění odpadních vod. Byla navržena membránová jednotka jako mobilní zařízení především pro čištění vod ze starých zátěží. Membránová stanice byla navržena jako potenciální elementární buňka vysokokapacitních provozů.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Uhlík, Jan ; Kašpárek, Jan ; Hofmannová, Gabriela ; Kozma, Martin ; Eckhardt, Pavel
Hlavním cílem je posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota), včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Jsou uvedeny podrobnosti k metodice průzkumu ekologických zátěží - limitní hodnoty, stručná metodika vzorkování a terénních měření, metodika prací ve vybraných velkých průmyslových areálech. Podle dané metodiky je důkladně analyzován areál Hexion Sokolov. Jsou uvedeny články publikované v souvislosti s projektem.
Antropogenní tlaky na stav půd‚ vodní zdroje a vodní ekosystémy v české části mezinárodního povodí Labe: Transport kontaminujících látek. Část 2: Vliv ekologických zátěží na tok Labe
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i., Praha ; Uhlík, Jan ; Kašpárek, Jan ; Hofmannová, Gabriela ; Kozma, Martin ; Eckhardt, Pavel
Hlavním cílem je posouzení vlivu jednotlivých ekologických zátěží na tok Labe. Provedení a vyhodnocení průzkumného monitoringu vlivu vybraných významných ekologických zátěží na ekosystém (voda, sedimenty, biota), včetně vlivu na podpovrchovou zónu (půda, podzemní vody). Podle metodiky průzkumu ekologických zátěží proběhlo zkoumání staré ekologické zátěže v Hájku u Karlových Var. Jsou uvedeny články publikované v souvislosti s projektem.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.