Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 59 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Návštěvnické centrum CARBON
Wolf, Tomáš ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Tato závěrečná práce se věnuje návrhu návštěvnického centra, které by mělo být umístěno na území průmyslového areálu Dolů Frenštát v obci Trojanovice. Návrh vychází z oficiální architektonicko-urbanistické studie, kterou vypracoval ateliér KAMIL MRVA ARCHITECTS, a snaží se o moderní práci s prostorem a prostorovými vztahy. Hlavním cílem je přilákat nové návštěvníky a obohatit život budoucím obyvatelům této moderní čtvrti. Návrh využívá otevřenost a uzavřenost prostoru, které spolu harmonicky interagují a vytvářejí organické a propojené prostředí. Cílem je zohlednit a reflektovat charakter území, na kterém návštěvnické centrum bude umístěno, a vytvořit tak prostor, který bude příjemný a funkční pro návštěvníky i budoucí rezidenty. Teoretické základy architektury jsou klíčovými prvky při navrhování návštěvnického centra. Prostorové vztahy jsou pečlivě promyšleny a optimalizovány tak, aby se dosáhlo maximálního využití prostoru a zároveň se zachovala jeho funkčnost. Celkový návrh je proto přizpůsoben moderním architektonickým trendům a reflektuje požadavky současné doby. Výsledkem je návštěvnické centrum, které je nejen esteticky působivé, ale také plně funkční a přizpůsobené potřebám návštěvníků i budoucích obyvatel. Výsledný prostor je harmonický a propojený, což přispívá k příjemnému zážitku návštěvníků a kvalitnímu životnímu prostředí pro budoucí obyvatele této moderní čtvrti
Pojetí transcendentna v díle Šihábbudína Jahjá Suhrawardího
KUČERA, Václav
Práce se zabývá transcendentnem v kosmogonické koncepci perského mystika a filosofa Šihábbudína Jahjá Suhrawardího. Krátce pojednává o jeho životě, díle a historicko-kulturním kontextu arabského světa ve 12. století. Obšírněji se zaobírá genezí ve filosofii iluminace, Suhrawardího myšlenkové škole. Rozebírá hierarchii tvoření od transcendentního stvořitele, přes nebeské sféry a andělské bytosti, až do elementárního světa materie. Vysvětluje, že celý tento proces je kontinuem a že Světlo světel má i přes svou transcendentnost bezprostřední vztah se vším, co tvoří. Dále obsahuje několik pravidel, která Suhrawardí předkládá jako návod ke zdařilému životu. Na konci práce je krátké pojednání o historii filosofie iluminace od Suhrawardího smrti po současnost.
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš
rigorózní práce Mgr. Luboš Koláček, Ph. D. Práce je specifickou aproximací evropského autora k myšlení Západu s Východem, na základě jím vybraných myslitelů na obou stranách. Předkládá zrcadlení ontologických, gnozeologických, etických a psychologických, sociologických a jiných otázek a odpovědí na problém, vyznačený už samotným názvem. Jde o kaleidoskopické myšlení, které se multiplikací obsahů v reflexích těch druhých a těch druhých ve třetích myslitelích prolíná a rozevírá do obrovské šíře poukazů. V práci je obsažena intencionalita v patřičné síti souvislostí, která nám představuje Západ jako myšlení explikátních významů a Východ jako myšlení implikátních významů. Jde o to předestřít před čtenáře nikoli jen hotová tvrzení, ale čtenář je vyzván otázkami ke spolupráci v odkrývání neskrytosti, tj. alethei. Jde o hermeneutickou metodu, která vychází od hotových odpovědí a teprve pak se dostává k otázkám, jež jsou současně pozadím, z něhož odpověď vznikla. Je to speciální dialogická metoda, která nechce vedle sebe klást hotové soudy, nýbrž požaduje, aby čtenář prošel touto výzvou jako spoluřešitel otázky, která má přijít k rozdílu mezi Západem a Východem, protože si autor uvědomuje, že to, na co si přijde čtenář sám, je opravdu podstatné, ve srovnávání s podsouvajícími tendencemi současné...
Východ a západ a poznávání
Koláček, Luboš ; Hogenová, Anna (vedoucí práce) ; Rybák, David (oponent) ; Kalábová, Helena (oponent)
1 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE 2022 Luboš Koláček 2 Univerzita Karlova Pedagogická fakulta DISERTAČNÍ PRÁCE Východ a Západ a Poznávání East and West and Cognition Luboš Koláček Školitelka: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. Studijní program: filozofie Studijní obor: filozofie Rok odevzdání: 2022 3 Prohlašuji, že jsem disertační práci na téma Východ a Západ a Poznávání vypracoval pod vedením školitele samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že tato práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. V Praze, 24. 4. 2022 ……………………………… podpis 4 Poděkování: Profesorce PhDr. Anně Hogenové, CSs. - za všechno! 5 Abstrakt Práce je filozofickým a nezbytně též historicko-filozofických srovnávacím rozborem vzájemně korespondujících akcentů dané problematiky zasahující období v rozmezí let od 8. století před naším letopočtem (př. Kr.) do současnosti, s ohledem k "osové době" kulturního "zázraku" obdobně prosperujících kultur a filozofií v relativně odříznutých krajinách Východu a Západu. Podrobněji se pak zabývá některými významnými i zcela zásadními filozofy a duchovními učiteli, souvisejícími učenci či umělci nejrůznějších oborů, ale též osobnostmi méně známými, a to na bázi rámcových vstupů do co největších hloubek uvažování těchto myslitelů, to...
Edukace jako nástroj poznání národní kulturní památky státního hradu Buchlov
Jošková, Marcela ; Havlůjová, Hana (vedoucí práce) ; Sládková, Kateřina (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na vzájemné propojení edukace a poznání historie prezentované v prostředí národních kulturních památek. Jejím cílem je objasnit pojem edukace a představit ji jako jeden z nástrojů interpretace kulturního dědictví. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části práce jsou popsány hlavní edukační principy a možnosti využití edukace v praxi aplikované na památkových objektech. Na základě příkladů realizovaných edukačních programů na vybraných památkových objektech jsou extrahovaná data principiálně uplatněna pro sestavení edukačního programu v prostředí národní kulturní památky státního hradu Buchlov. Prostřednictvím prezentace skutečné dějinné události je formou příběhu navržena edukační syntaxe, která zprostředkovává poznání života v určitém historickém období. V praktické části je vazba širší historie a dějinných událostí hradu Buchlova spojena do edukačního programu prezentujícího poznání období pozdního středověku a renesance. Na základě analýzy objektu byl vytvořen návrh programu, jehož příprava, realizace a závěrečná reflexe jsou uvedeny v závěru druhé části diplomové práce. Klíčová slova: Edukace, edukační program, poznání, vzdělávání, interpretace, kulturní dědictví, renesance, kulturní památka, hrad Buchlov, historie
Filosofické problémy v díle Zdeňka Neubauera
Špaček, Michal ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Pelcová, Naděžda (oponent)
Práce se soustředí na možnost poznání, funkce filosofie a vědy, jako základních forem poznání. Nejedná se o rozbor díla, ale o výklad jeho specifické části. Práce přináší pohled na postmoderní nakládání s poznáním, tak jak se ukazuje v esejích sebraných do sbírek Přímluvce postmoderny a O Sněhurce aneb cesta za smyslem bytí a poznání. Práce ukazuje a doplňuje Neubauerův popis poznávání světa. Ukazuje též Neubauerův náhled na imaginaci nejen jako na součást poznávání, ale i její vliv na rozvoj společnosti. Kromě zrušení vědeckého monopolu na pravdivé poznání se též dopouští předpokladů o budoucnosti, které budou skoro bezpečně prokázány jako nepravé. Nejdůležitějším obsahem práce je otázka po rovnoprávnosti mezi vnímáním humanitních věd v porovnání s vnímáním exaktních věd, a jakkoli není tato otázka zodpovězena zcela přesně, tak i tázání se může být užitečné.
Čapkovo pojetí pravdy a každodennosti
Černá, Zuzana ; Blažková, Miloslava (vedoucí práce) ; Hauser, Michael (oponent)
Diplomová práce se zamýšlí nad filozofickým základem Čapkových próz. Nejprve se zabývá osobností Karla Čapka a jeho ovlivněním pragmatismem a poté se snaží rozebrat filozofii pragmatismu teoreticky. Práce se zaměřuje především na prózy Boží muka, Kniha apokryfů, Hordubal, Povětroň, Obyčejný život, Život a dílo skladatele Foltýna, ve kterých hledá Čapkovy stanoviska pravdy a poznání. Působení vlivu pragmatismu na Čapkovu osobnost a jeho vlastní pojetí této filozofie je demonstrováno na ukázkách. Práce rovněž poukazuje na humanistické hodnoty, které Čapek zastával a následně je projektoval do svých próz.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 59 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.