National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Zpracování manuálů na základě BREF dokumentů (BREF pro zpracování odpadů‚ BREF pro spalování odpadů)
ETC Consulting Group, s.r.o., Praha
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách BREF (Reference Document on Best Available Techniques) jsou referenčními (porovnávacími) dokumenty používanými příslušnými orgány členských států při vydávání integrovaných povolení. Manuál pro užívání BREF dokumentů o spalování a zpracování odpadů je určen zejména pracovníkům krajských úřadů při povolovacích řízeních a zároveň odborné veřejnosti. Součástí manuálu je i shrnutí dotazníkové akce, která proběhla mezi pracovníky odborů životního prostředí na krajských úřadech a která se týkala využívání BREF dokumentů v praxi.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Analýza stávajícího stavu IS v oblasti integrované prevence
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Chroust, Jiří ; Zvolánek, Jiří ; Bukáček, Roman ; Kolář, Jan ; Kolesniková, Tetyana ; Prášek, Jan
Analýza popisuje Informační systém IPPC, Informační systém BAT a Informační systém technické ochrany ŽP, které procesně zajišťují integrovanou prevenci a podporují účinnost státní správy při ochraně ŽP. Analýza popisuje funkce, systémy správy dat, prezentaci, schémata datových modelů a postup práce s jednotlivými informačními systémy. Uvedené systémy nesplňují požadavky, kvůli kterým byly vytvořeny.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Propojení komplexního informačního systému integrované prevence a heterogenních dat signifikantních datových zdrojů s důrazem na možnost dodatečného připojení dosud neznámého zdroje třetí strany
ORGREZ, a.s. ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Ošlejšek, Radek ; Vlasák, Vítězslav ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Analýza popisuje informační systémy, které by bylo vhodné propojit s informačním systémem integrované prevence. Jedná se o Hydroekologický informační systém VÚV, IS EIA a SEA, IS odpadového hospodářství, kvality ovzduší, Integrovaný registr znečišťování, Informační systém technické ochrany životního prostředí, Systém evidence kontaminovaných míst a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností. Ze systémů jsou vybrány údaje, které popisují environmentální monitoring a materiálové toky a data popisující charakteristiku a ovlivnění dotčeného území. Pro jednotlivé typy dat je navržena možnost jejich propojení a integrace s IS integrované prevence.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
ORGREZ, a.s., Brno ; Novotný, Ivo ; Zapletal, František ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Analýza předpokladů vzniku komplexního informačního systému IPPC. Byla shromážděna data získávaná v rámci systému IPPC a posouzen jejich rozsah a potřebnost. Byly stanoveny možnosti výstupů vytvářeného IS. Byly připraveny definice identifikátorů pro jednotlivá řízení v rámci IPPC. Byla zkoumána dostupnost potřebných dat a jejich množství a členění. Jsou vyzdviženy možnosti nově vznikajícího IS a vyjmenovány nezbytné předpoklady pro jeho úspěšnou realizaci.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: HelpDesk
Sysnet, s.r.o., Praha ; CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; Prášek, Jan
Dokument obsahuje podrobný popis aplikace IPPS Help-desk vypracovaný na základě metodiky UP. Jsou popsány veškeré prvky aplikace.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR: Logický datový model
CENIA, česká informační agentura životního prostředí ; Ošlejšek, Radek ; Ráček, Jaroslav ; Prášek, Jan
Datový model komplexního informačního systému integrované prevence se skládá z datových částí: Provozovatelé zařízení, Zařízení, Jednotky zařízení, Žádosti, Technologie, Závazné podmínky a Materiálové toky. Datový model zachycuje jednotlivé entity a vazby mezi nimi. Jsou popsány struktury zachycující materiálový tok na podnikové úrovni a struktury popisující problematiku prevence závažných havárií.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; ORGREZ, a.s., Brno ; Kozelská, Michaela ; Prášek, Jan ; Novotný, Ivo ; Zanáška, Jiří ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Zpráva analyzuje procesy, služby, legislativní a koncepční materiály, které významně ovlivní tvorbu IS integrované prevence. Detailně jsou popsány procesy IPPC, prvky Státní politiky životního prostředí, které ovlivňují IPPC, existující statistické výstupy, postupy hodnocení životního prostředí, legislativa, nejlepší dostupné techniky a systémy výměny informací a hlavní materiálové toky. Z analýzy vyplývá nezbytnost zpracovat terminologický slovník, který se stane podkladem pro zpracování registru. Dalším krokem je zpracování indikátorů, které budou hodnotit úspěšnost regulace v oblasti integrované prevence. IS musí být v souladu se Státní politikou životního prostředí a musí respektovat legislativní rámec, proto musí obsahovat podpůrný registr právních požadavků. Byl zpracován návrh uživatelských požadavků v oblasti IPPC.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
Vodní zdroje, a.s., Praha ; Otmarová, Petra ; Boukalová, Zuzana ; Černý, Ivo ; Petráček, Marek ; Kahuda, Daniel ; Turek, Vojtěch
Výsledkem projektu bude funkční řádně dokumentovaný informační systém, který zajistí potřeby resortních organizací, orgánů státní a veřejné správy, odborné i laické veřejnosti v oblasti poskytování informací o stavu životního prostředí. Bude podporovat poskytování reportingových zpráv pro EU i pro další účely. V rámci jednotlivých krajů byly shromážděny veřejně dostupné informace o prevenci závažných havárií. Byl shrnut legislativní rámec pro danou problematiku. Byl vypracován rejstřík chemických látek, který obsahuje cca 900 druhů chemických látek klasifikovaných do skupin podle vybraných nebezpečných vlastností uvedených v zákoně č. 59/2006 Sb. Při návštěvách krajských úřadů bylo provedeno šetření stávajícího stavu zařazených a nezařazených podniků do systému integrované prevence. Proběhlo dotazníkové šetření s cílem popsat činnosti státní správy v oblasti prevence závažných havárií. Byly vedeny diskuse s pracovníky úřadů o způsobech vedení evidence, jejích nedostatcích, možných vylepšeních současného stavu a o potenciálních výstupech projektu. Především k výstupům z těchto jednání by mělo být při tvorbě informačního systému přihlíženo. Zpráva obsahuje v příloze i vlastní dotazníky.
Vytvoření komplexního informačního systému integrované prevence v ČR
CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Praha ; ORGREZ, a.s., Brno ; Novotný, Ivo ; Zanáška, Jiří ; Maier, Miloš ; Jasinski, Věslav
Jsou popsány hlavní části systému, které mají přímé vazby na heterogenní data z oblasti životního prostředí. Pro data, která popisují ovlivnění dotčeného území, byla navržena univerzální datová struktura umožňující importy číselníků z jiných systémů. Pro data, která zajišťují environmentální monitoring a materiálové toky, bude navrženo jejich propojení s konkrétními údaji v konkrétních systémech. Systém je připraven importovat údaje o katastrálních územích, obcích a krajích. Oblast adresářů fyzických a právnických osob bude získávána z IS ISPOP. Navržená řešení byla zvolena vzhledem k malému počtu záznamů (stovka až tisíce) o integrovaných povoleních, které mají velmi složitou datovou strukturu. Koncepčně se ale jako lepší jeví vytvoření integrační platformy jednotlivých informačních systémů než systémy propojovat mezi sebou. K tomuto částečně směřuje ISPOP. Překážky užšího spojení s ostatními IS nejsou pouze technologické, ale jednotlivé systémy mají i různé provozovatele a vlastníky a jejich chod se řídí odlišnými předpisy.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.