National Repository of Grey Literature 24 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Determination of mechanical characteristics of coatings using impulse excitation technique
Valášek, Daniel ; Řehořek, Lukáš (referee) ; Válka, Libor (advisor)
This diploma thesis deals with the determination of the Young’s modulus of coatings using the impulse excitation technique (IET). The theoretical part of the thesis describes Cold and Thermal Spray technology, theoretical foundations of the impulse excitation technique and models of composite materials. The experimental part of the thesis deals with the determination of the tensile modulus of copper coating created by Cold Spray technology. The impulse excitation technique has been used to measure fifteen samples with coating thickness ranging approximately from 0,4 to 2 mm. Results from this measurement were evaluated using five composite models to establish the Young’s modulus of the applied coating. The best results were achieved by using the composite model based on rule of mixtures (ROM).
Production of threads with taps
Juránek, Martin ; Dvořák, Jaromír (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
This Bachelor thesis deals with the issue of production threads with taps. The introduction of th work briefly describes the use of thread in machine-building, thread geometry and basic types of threads. The work goes on to describe the methods tapping and thread control function. The work also deals with the description of types of taps, tool materials and the description of the three most used types of coating in taps. The experimental part adresses the question of whether the thicker layerof the TiN coat leads to an extension of the tool life. Two types of taps were used in the experiment. One type of taps had a coating thickness of 3-4 m and the other had coating thickness of 5-6 m. The experiment included measuring of time-dependent torque. The measured data were processed and subsequently evaluated whether the thicker coating layer resulted in reduced tool wear and increased tool life.
Surface coatings of medium and high entropy alloy prepared by the cold-spray method
Vražina, Tomáš ; Adam, Ondřej (referee) ; Moravčík, Igor (advisor)
This bachelor thesis investigated coating of the CoCrNi (Medium entropy) alloy deposed onto austenitic steel substrate. The main objectives were characterization and analysis of sprayed deposition before and after heat treatment. The thesis was divided into 2 main parts. The theoretical part provided general information about alloy manufacturing, properties, and the method of its consolidation. The experimental part provided electron microscopy analysis including, an EDS, a porosity analysis and microhardness testing. Its results were then discussed on the base of the information gathered in the theoretical part. The results showed that the deposed layer was stable and there was no sign of material decohesion. The coating showed low porosity which was later successfully lowered by heat treatment. EDS proved that the coating was not entirely homogenous. The conclusion summarized the results achieved in the practical part.
Innovation of guide rail production technology
Zlínská, Marie ; Ohnišťová, Petra (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
This bachelor's thesis provides the new plan of technological process of production of the guide rail used on the splitting machine type SVIT 06155. The current process of component production, which was designed more than 40 years ago, is proving inefficient with regard to current production possibilities. The first part of the work describes the process of splitting the leather, further explains the principle of operation of the machine and then defines the required properties of the guide rail in terms of operating conditions. The analysis of the issue reveals two possible solutions. The first is a change of the material of the guide rail and the second is a change of the coating technology and its composition. The introduction of the experimental part presents the solution, together with the newly designed production process and drawing documentation of the guide rail. The correctness of the design is further verified by the production of the component itself and by the evaluation of the surface condition of the Alicona device using the surface and profile method. Finally, an evaluation is made and recommendations for future production of the component are discussed.
Characterization of suspension plasma sprayed coatings deposited using different organic carriers
Dukovský, Daniel ; Toma, Filofteia-Laura (referee) ; Čížek, Jan (advisor)
Cí­lem této bakalářské práce bylo charakterizovat a porovnat povlaky nanesené plazmovým žárovým nanášení­m ze suspenze s použití­m různých organických nosičů. Teoretická část obsahuje stručný popis běžně použí­vaných metod žárového nanášení­ a blí­že se věnuje technologii hybridní­ho vodou stabilizovaného plazmatu (hořák s touto technologií­ byl využit pro nanesení­ povlaků v tomto výzkumu). Druhá polovina teoretické části se zabývá věcným popisem povlaků a metodami nanášení­ prášku o velikosti částic v řádu nanometrů, kde hraje důležitou roli právě použití­ suspenze. Experimentální­ část je zaměřena na vliv použitého solventu v suspenzi na charakteristiky výsledného povlaku. V závěrečné části jsou prezentována a diskutována naměřená data a vyhodnoceny výsledky.
Thermal spray coatings of bioceramics
Kašpárková, Kristýna ; Mrňa, Libor (referee) ; Kubíček, Jaroslav (advisor)
Bachelor´s thesis is focused on thermal spraying bioceramics. Bioceramic is designed to replace damaged parts of the human body. Practical use is mainly in orthopedics, jaw and facial surgery. This category of materials includes hydroxyapatite, which is characterized by biocompatibility and the ability to form a strong bond between the bone and the implant. The experimental part of the thesis was spraying 40 - pieces of dental implants for the company LASAK s.r.o. Plasma spraying technology was used to apply the hydroxyapatite coating. The required coating thickness was 60 m. The implant was sprayed and cleaned before spraying. Spraying was carried out in the laboratory of plasma coatings dental and skeletal implants ÚST FSI VUT Brno. A dimensional control was performed after plasma spraying.
Cutting tools for deep drilling and their use in practice
Sedlář, Jiří ; Kalivoda, Milan (referee) ; Jaroš, Aleš (advisor)
This bachelor thesis deals with tools for drilling deep holes. The first part is focused on the basic description of the drilling process, sorting the tools according to their construction and last but not least, sorting of the systems used for deep drilling. In the theses is further elaborated an overview of materials for the production of cutting tools and ways of coating, which are used the most nowadays. There is a constant development in coating, because of the better mechanical, physical and chemical properties in this field. The last part is dedicated to the definition of the tools for deep drilling and their use in practice.
Research of Coatings of Hydrodynamically Lubricated Sliding Bearings for Combustion Engines
Repka, Martin ; Čermák, Roman (referee) ; Petrůj, Jaroslav (referee) ; Havlica, Jaromír (advisor)
Hlavní náplní této dizertační práce je výzkum a vývoj nové povrchové vrstvy pro kluzná ložiska na bázi pevných lubrikantů v polyamid-imidové polymerní matrici se zlepšenými tribologckými vlastnostmi. Podklady pro materiálovou kompozici vzešly z expertízy komerčně dostupného povlaku, respektive jeho povrchovou analýzou v mezných operačních podmínkách. Charakterizace mazného oleje před a po tribotestování společně s detailní povrchovou analýzou dala podmínky pro vznik materiálové formulace. Další část práce se zabývá studiem přípravy a vývojem aplikačního nanášení s přípravou polymerní směsi. Nakonec je popsána studie vlivu sulfidu molybdeničitého a grafitu, jakožto pevných lubrikantů pro zlepšení třecích vlastností a hydroxidu vápenatého pro potenciální zpepšení otěruvzdornosti výsledného povrchu pro palikaci kluzných ložisek.
Surface Modification of Ferrous Materials
Jakubčíková, Lucie ; Tulka, Jaromír (referee) ; Molliková, Eva (advisor)
The bachelor´s thesis is about surface treatments. There are mentioned iron-based materials and their marking. The process of corrosion and wear of materials is described. Then is analyzed the main topic of surface pretreatments, metal, inorganic non-metallic and organic coatings. The basic properties of the coatings and their testing is described. At the end are mentioned the negative effects of the surface treatments.
Tools for threading and their use
Veselý, Václav ; Polzer, Aleš (referee) ; Sliwková, Petra (advisor)
The bachelor’s thesis Tools for threading and their use deals with issues connected to tools, the materials used and their usage in the field of mechanical engineering. Individual parts of the thesis cover types of tools for threading, methods of threading and materials suitable for tap making. Further, the range of monolithic milling taps in the producers’ supply is also analysed.

National Repository of Grey Literature : 24 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.