Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění
Lopreisová, Iveta ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Štefko, Martin (oponent)
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá problematikou povinností zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění. V současnosti se jedná o důležité a široké téma jež je často diskutované v souvislosti s pandemií covid-19 a stále se rozšiřujícími povinnostmi a požadavky na zaměstnavatele. V první a druhé části se zabývá vysvětlením základních pojmů týkajících se povinností zaměstnavatele a pozadím vývoje těchto povinností včetně historického vývoje. Třetí část je vyhrazena povinnostem zaměstnavatele v nemocenském pojištění - konkrétně rozebírá jednotlivé povinnosti, rozdělení těchto povinností do skupin dle dělení Ministerstva práce a sociálních věcí, počátek a konec těchto povinností, registrace zaměstnanců do příslušných registrů, součinnost s příslušnými orgány sociálního zabezpečení, uchovávání podkladů a informací po zákonem stanovenou dobu, povinnosti související s podáním a vyřízením žádosti o dávku zaměstnancem. Na konci třetí části je věnován prostor jednotlivým dávkám, tedy konkrétně nemocenskému, dávce otcovské poporodní péče, mateřské, vyrovnávacímu příspěvku v těhotenství a mateřství a ošetřovnému. Zahrnuje také povinnosti v souvislosti s odvodem pojistného, tedy finanční povinnosti, konkrétními procentuálními sazbami pojistného...
Bezpečnost práce je věcí každého zaměstnavatele a zaměstnance
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Série 12-ti plakátů s mottem BEZPEČNOST PRÁCE JE VĚCÍ KAŽDÉHO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE. Každý plakát se věnuje tématům z oblasti BOZP jako je školení, pracovní úrazy, bourací práce, zemní práce, práce ve výškách, chemické látky atp.
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění
Ježková, Martina ; Lang, Roman (vedoucí práce) ; Tomšej, Jakub (oponent)
Povinnosti zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění Abstrakt Práce se věnuje jednotlivým povinnostem zaměstnavatele v nemocenském a důchodovém pojištění. Nemocenské a důchodové pojištění jsou dva ze subsystémů sociálního pojištění. Stát část svých povinností v této oblasti činí prostřednictvím zaměstnavatelů, jelikož k některým informacím mají právě oni nejjednodušší přístup. Informace by stát samozřejmě mohl získávat od samotných zaměstnanců, avšak to by představovalo obrovskou administrativní zátěž státu a velký logistický problém, jak informace vlastně od zaměstnanců získávat. Povinnosti, které plní zaměstnavatel mohou být pro malého zaměstnavatele, který by nechtěl pro plnění svých povinností vůči státu najímat externí společnosti, obtížné a může být téměř nemožné splnit všechny povinnosti řádně. Nejznámější povinností zaměstnavatelů, o které (snad) všichni občané-zaměstnanci vědí, jsou platby do systému nemocenského a důchodového pojištění probíhající ve formě odvádění pojistného na sociální zabezpečení. Zaměstnavatel odvádí platbu na sociální zabezpečení za sebe i své zaměstnance. Avšak to rozhodně není jedinou povinností zaměstnavatelů. Takových povinností je mnohem více a jsou upravené v různých právních předpisech. Cílem této práce je proto představit všechny povinnosti zaměstnavatelů v...
Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích
Žůrek, Jiří ; Štangová, Věra (vedoucí práce) ; Vysokajová, Margerita (oponent)
Tato rigorózní práce podrobně analyzuje problematiku zpracování osobních údajů zaměstnanců v pracovněprávních vztazích a problémy, které přináší každodenní praxe. Podstatnou část práce tvoří pojednání o subjektech zpracovávajících osobní údaje a jejich povinnostech, přičemž autor vychází z relevantních rozhodnutí a stanovisek dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Autor se v práci podrobně zabývá též jednotlivými zpracovávanými osobními údaji v pracovněprávních vztazích. V této souvislosti věnuje pozornost rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a to ve spojitosti s problematikou zveřejňování platů a odměn státních zaměstnanců na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Analýzou současné právní úpravy dochází autor k názoru, že za současného znění zákona č. 106/1999 Sb. nelze sdělovat na základě žádosti žadatele informaci o výši platu či odměny zaměstnance povinného subjektu. Závěrečná kapitola je věnována podrobné analýze možného užití moderních prostředků sloužících k ochraně práv a oprávněných zájmů zaměstnavatele, při nichž nutně dochází ke zpracování osobních údajů zaměstnanců. Autor vyslovuje názor o vhodnosti přijetí speciální právní úpravy, která by jednoznačným způsobem upravovala možnosti užití těchto moderních...
Systém řízení BOZP ve stavební firmě LUBRYCO s.r.o.
KOKEŠOVÁ, Radka
Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Toto téma bylo vybráno na stavební podnik LUBRYCO s.r.o. Předmětem práce bylo zkoumání, zda jsou v podniku dodržovány bezpečnosti práce, jak se společnost staví k rizikům a jakým způsobem se je snaží minimalizovat. Společnost byla podrobena dotazníkovému šetření. Výsledky šetření jsou uvedeny ve vlastní práci. Na závěr byly navrhnuty případné navrhované změny v podniku.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.