Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 145 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Postoj adolescentů k fenoménu sharentingu
Urban, Tereza ; Vochocová, Lenka (vedoucí práce) ; Soukup, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá rozšířeným fenoménem sharentingu, tedy aktivitou, při níž rodiče sdílí fotografie, videa či detailní popisy svých dětí na sociálních sítích. Cílem práce je zjistit, jak se k této problematice staví samotní čeští adolescenti, kteří s ní mají přímou zkušenost. Kvalitativní výzkum se opírá o zjištění získaná skrze hloubkové rozhovory s jedenácti dospívajícími. Teoretická část se věnuje definici hlavních pojmů - adolescence a sharentingu - a staví je do kontextu s teoriemi Communication Privacy Management Theory a Impression Management Theory. V empirické části jsou pak představeny výsledky a závěry výzkumu. Výsledky analýzy ukázaly, že názor adolescentů na sdílení fotek dětí na sociálních sítích jejich rodiči je do značné míry ovlivněn tím, jak vnímají rizika s tímto fenoménem spojená. Ti z nich, kteří měli se sharentingem spíše negativní zkušenost, vnímali tuto aktivitu jako více rizikovou. Zároveň daleko více rizik v něm spatřovali ti z nich, kteří vnímají obecně sociální sítě jako potenciální hrozbu. Na druhou stranu, pokud jsou mezi rodiči a jejich dětmi kvalitně nastavena pravidla pro sdílení a rodiče respektují názor svých dětí, může být sharenting vnímán pozitivně i mezi samotnými dospívajícími a mohou z něj do určité míry dokonce profitovat.
Vnitrodruhová komunikace u hlodavců se zaměřením na modelovou skupinu rodu Rattus
Rychtecká, Eliška ; Rudolfová, Veronika (vedoucí práce) ; Vojtěchová, Iveta (oponent)
Rod Rattus zahrnuje několik desítek druhů. K nejvýznamnějším druhům, na které se v této práci zaměřuji, patří potkan obecný (Rattus norvegicus), krysa obecná (Rattus rattus) a Rattus exulans. Zástupci těchto druhů jsou sociální zvířata, obývající rozdílná prostředí - ať už se jedná o koruny stromů či komplexy nor. Vnitrodruhová komunikace hlodavců, konkrétně tedy rodu Rattus, je velmi rozmanitá. Podle typů lze signálů vnitrodruhovou komunikaci rozdělit na akustickou, optickou, taktilní či chemickou. Jako speciální kapitolu pak můžeme vyčlenit komunikaci multimodální, kde se signály z různých modalit vyskytují společně, různě se prolínají, nebo se postupně přidávají k sobě. Jednotlivé druhy rodu Rattus se mezi sebou mohou odlišovat ve formě signálů. Dále se mezi sebou odlišují také jednotlivá pohlaví a do speciální kapitoly bychom tak mohli zařadit komunikaci mezi samcem a samicí při páření. Klíčová slova: hlodavci, potkan, krysa, komunikace, signál, vokalizace, postoj, značka
Postoje Čechov k neeurópskym imigrantom v súvislosti s osobnostnými charakteristikami
Zuzáková, Zuzana
Bakalářská práce. Brno: Mendelova univerzita. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, 2016. Vedoucí bakalářské práce Ing. Mgr. Jiří Čeněk. Tato bakalářská práce se věnuje postojům Čechů k imigrantům, přicházejícím ze zemí mimo Evropu. Soustředím se v ní hlavně na teorii, že postoj člověka k této tématice je značně ovlivněný jeho osobnostními předpoklady. Při psaní jsem využila nabyté poznatky z předmětů interkulturní psychologie a sociologie. V teoretické části jsem se zaměřila na vysvětlení pojmů s tématikou práce související, jako například: migrace, menšina, osobnost, předsudek. Práce se opírá o pětifaktorový model osobnosti, tzv. Big Five model. Ten je taktéž představený v první, teoretické části práce. Dotazníky v praktické části byly sestavené na základě manuálu české verze NEO pětifaktorového inventáře. Vyplývají z nich informace o předpokladu, že postoj jednotlivce není ovlivněný jen situačními, ale i osobnostními předpoklady (dispozičními předpoklady).
Postoje středoškolské mládeže k pohybovým aktivitám
Cvanová, Nicole
V bakalářské práci je řešeno téma postojů středoškolské mládeže k pohybovým aktivitám. V teoretické části jsou definovány pojmy, jako jsou hodnoty, postoje a pohybové aktivity, popsané funkce a komponenty postojů, specifikované vlivy pohybových aktivit na člověka z bio-psycho-sociálního hlediska, vymezení činitelé ovlivňující postoje adolescentů k pohybovým aktivitám, nastíněné možnosti jejich formování a podaný přehled závěrů výzkumů, které mapovaly postoje adolescentů k pohybovým aktivitám. Metodami použitými pro vypracování teoretické části jsou studium odborné literatury, tvorba poznámek s výpisky, jejich analýza, komparace a následná syntéza. V praktické části jsou prezentovány výsledky průzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, jaké postoje zaujímají žáci střední odborné školy k pohybovým aktivitám, co či kdo je ovlivňuje v aktivitě nebo inaktivitě, jakým pohybovým aktivitám se žáci věnují a s jakou četností. Použita byla dotazníková metoda. Nástrojem sběru dat byl dotazník navržený pro účely průzkumu. Respondenty jsou žáci prvních až čtvrtých ročníků oboru vzdělání Informační a komunikační technologie na Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně. Výběr školy byl proveden z důvodu jejího zaměření na vzdělávání, které se týká hlavně moderních technologií a v nesčetném množství se s nimi rovněž pracuje, což podle odborníků potencionálně vede ke snižování pohybových aktivit. Data z dotazníků byla zpracována za využití popisné statistiky.
Postoj vysokoškolských studentů ke sportu a pohybovým aktivitám
Šimurdová, Alžběta Anna ; Kotlík, Kamil (vedoucí práce) ; Peřinová, Radka (oponent)
Autor: Bc. Alžběta Anna Šimurdová Název: Postoj vysokoškolských studentů ke sportu a pohybovým aktivitám Cíle: Cíli práce je zjistit, zda se studenti vysokých škol věnují více sportu a pohybovým aktivitám v porovnání se skupinou pracujících občanů České republiky. Zda mají preferenci ve sportovních nebo jiných pohybových aktivitách. Dalším cílem je provedení analýzy a porovnání životosprávy uvedených skupin se zaměřením na stravu, závislosti a spánkový a denní režim. Metody: Práce má charakter kvantitativního výzkumu. Jako výzkumná metoda byl zvolen dotazník "SFSPA", který byl přepracován podle potřeb a východisek teoretické části této diplomové práce. Dotazník byl publikován pomocí formuláře na platformě Google Forms, ze které byly odpovědi převedeny do programu MS Excel. V programu MS Excel byla data dále zpracována do popisné statistiky, výsledky převedeny do grafů a vytvořeny kontingenční tabulky. Hypotézy jsme ověřili pomocí Pearsonova chí-kvadrát testu. Výsledky: Do dotazníkového šetření se zapojilo 294 účastníků z České republiky. Z respondentů bylo 187 studentů vysokých škol a 107 pracujících občanů. Celkově se do výzkumu zapojilo 202 žen a 92 mužů. Výsledky ukázaly, že doba strávená sportem a pohybovou aktivitou se statisticky významně neliší mezi skupinou studentů a pracujícími osobami....
Postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství
BOBKOVÁ, Veronika
Postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství je důležitý ke kvalitní výuce na praxi studentů, proto se v této práci budeme tímto tématem zabývat. Důležitá je spokojenost na obou stranách, jak na straně sester, tak na straně studentů při jejich praxi v klinickém prostředí. Proto se snažíme nejčastější problémy ve výzkumu zjistit a najít pro ně řešení či upřesnit představy sester i studentů. Předmětem výzkumu je zjistit, jaký mají sestry na klinických pracovištích postoj ke studentům ošetřovatelství a popsat faktory, které ovlivňují postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství při praxi. Bylo stanoveno pět hypotéz. V diplomové práci byl využit kvantitativní výzkum. K dotazování byly použity nestandardizované dotazníky pro sestry a studenty sestavené na základě prostudovaných zdrojů, zkušeností a znalostí plynoucích z praxe. Dotazníkové šetření u sester probíhalo od 14. 1. 2022 do 11. 3. 2022. U studentů dotazníkové šetření probíhalo také od 14. 1. 2022 a z důvodu horší návratnosti byl výzkum prodloužen do 24. 3. 2022. Z výzkumu vyplývá, že postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství není odlišný v závislosti na délce praxe sester, ani v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání. Postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství se liší dle pracoviště, na kterém studentova praxe probíhá. Faktory, které ovlivňují postoj sester na klinických pracovištích ke studentům ošetřovatelství se neliší dle klinického pracoviště, ale liší se dle ročníku, v jakém se student nachází.
Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče
VONEŠOVÁ, Lucie
Tato bakalářská práce je zaměřená na zjišťování postoje laické veřejnosti k problematice paliativní péče. Na základě stanoveného cíle byly vytvořeny následující hypotézy: H1: Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče se liší dle věku. H2: Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče se liší dle nejvyššího dosaženého vzdělání. H3: Postoj laické veřejnosti k problematice paliativní péče se liší na základě předchozí zkušenosti. V teoretické části práce je paliativní péče definována a rozdělená, dále je vymezeno, pro koho je určená, kde se s touto péčí lze setkat a jaké jsou nejčastější potřeby pacientů. Jsou zde také uvedeny důležitá historická data ve vývoji paliativní péče. Výzkumná část byla realizována za pomocí kvantitativního výzkumu. Sběr dat probíhal formou online dotazníků, který se skládal z 20 otázek zaměřených na paliativní péči, umírání a smrt. Výzkumný soubor tvořilo 180 respondentů. Při statistickém vyhodnocení dat byl využit Pearsonův korelační koeficient. Výzkumné šetření potvrdilo všechny 3 stanovené hypotézy. Vzhledem k věku bylo zjištěno, že starší lidé vnímají větší významnost paliativní péče, častěji ji spojují s péčí o nemocné a nemajetné, v porovnání s mladšími. Dále z výzkumu vyplynulo, že lidé s vyšším vzděláním spojují paliativní péči častěji s péčí o nevyléčitelně nemocné a péčí o celou rodinu nemocného. U poslední hypotézy bylo zjištěno, že lidé se zkušeností s paliativní péčí častěji chápou přínos péče a spojují paliativní péči s péčí o nevyléčitelně nemocné. Vzhledem k výsledkům byl zpracován informační leták, jehož cílem je přispět k osvětě tématu paliativní péče u laické populace.
Povědomí mužů v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina o nádorech varlat a jejich prevenci
PEROUTKOVÁ, Kateřina
Nádorových onemocnění varlat u mužu každoročně přibývá. Pro včasné odhalení je velmi duležitá prevence. Cílem práce bylo zmapovat povědomí mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina o prevenci nádoru varlat a jejich postoj k samovyšetření varlat. Empirická část práce popisuje výzkum, který byl zaměřen na muže v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina, kteří jsou ve věku 20-50 let. Pro sběr informací byl použit kvantitativní výzkum ve formě dotazníku. Pro tento výzkum byly stanoveny 4 hypotézy. Na základě analýzy dat byly následně sledovány i další zajímavé vztahy. Pro vyhodnocení hypotéz byl použit Kruskaluv-Wallisuv test. Ze zkoumaných hypotéz bylo zjištěno, že znalosti mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina o prevenci nádoru varlat se statisticky významně neliší v závislosti na věku ani nejvyšším dosaženém vzdělání. Poté bylo také zjištěno, že postoj mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina k prevenci nádoru varlat se statisticky významně neliší v závislosti na věku ani nejvyšším dosaženém vzdělání. Pruzkum nám také odhalil, že postoj mužu v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina k samovyšetření varlat se statisticky významně neliší v závislosti na věku ani nejvyšším dosaženém vzdělání. Z dotazníkového šetření jsme mimo jiné zjistili, jestli muži chodí na preventivní prohlídky, zda byli poučeni o samovyšetření varlat, jestli samovyšetření varlat provádějí nebo, kde nejčastěji získávají informace o této problematice. Tato bakalářská práce muže posloužit jako zpětná vazba pro praktické lékaře a sestry pracující v primární péči o tom, jak jsou muži v Jihočeském kraji a Kraji Vysočina informováni o nádorech varlat a jejich prevenci.
Postoj Romů vůči zdravému životnímu stylu
HOFMANOVÁ, Jana
Tato bakalářská práce se zabývá tématem "Postoj Romů vůči zdravému životnímu stylu". Pro získání informací bylo využito metody kvantitativního šetření s využitím techniky dotazníku. Díky tomu je možné v práci představit postoje čtyřiceti respondentů a jejich prostřednictvím i jejich rodin. Výzkum se zaměřil na oblast stravy, pohybu, spánku, trávení volného času a také na rizikové faktory zdravého životního stylu, kam řadíme užívání tabákových výrobků, konzumaci alkoholu a užívání drog. Cílem bylo zmapovat povědomí respondentů o zdravém životním stylu a jeho složkách, jak jsou zásady zdravého životního stylu dodržovány u respondentů a jejich rodin, jaký mají názor na rizikové faktory a zda se tato tvrzení projevují i v rámci každodenní rutiny respondentů a členů jejich rodiny.
Klima v hodinách tělesné výchovy na 2. stupni ZŠ a na SŠ - dotazníkové šetření
Schreková, Natalie ; Klusák, Miroslav (vedoucí práce) ; Lukavská, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se snaží prozkoumat klima v hodinách tělesné výchovy a objevit neprozkoumané vnitřní souvislosti. Klima je zde chápáno v širším slova smyslu, tedy kromě vztahů mezi žáky a vztahů mezi žáky a učitelem je sledována také složka postojů k předmětu tělesné výchovy, proto je právě postoj jedním z ústředních témat celé práce. Literární rešerše se zpočátku soustředí na současnou situaci sportu a tělesné výchovy, dále uvádí dříve provedená zkoumání postojů žáků různého věku k tělesné výchově a představuje již vědecky potvrzené souvislosti s postoji k tělesné výchově. Kvantitativní výzkum byl zaměřen na žáky základních a středních škol na Vysočině, kteří byli testováni pomocí 3 nástrojů - postojového dotazníku převzatého z projektu MŠMT Cirkusová pedagogika, klimatického dotazníku od Ježka a Mareše a pomocí Hrabalova sociometricko-ratingového dotazníku. Prostřednictvím různých statistických testů jsem ověřila, že postoje k tělesné výchově se shodují s probádanou literaturou a pohybují se v mírně pozitivním pásmu, přičemž podíl žáků s negativními postoji tvoří necelých 10 %. Kromě toho se podařila prokázat souvislost mezi postoji k tělocviku a vnímanou obtížností tohoto předmětu, preferovaným typem volnočasových aktivit, účastí v týmových sportech a proměnnými z klimatického dotazníku,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 145 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.