Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 23 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Převod současného programu Sněmovny na permanentní schůzi pléna: Studie č. 1.137
Kolář, Petr
Časové rozvrhy a modely - současná průměrná schůze, jeden týden jednání tzv. permanentní schůze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Proces schvalování zákonů v České republice
Jabůrek, Lukáš ; Švec, Kamil (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Výzkum se zabývá otázkou, jak v praxi funguje proces schvalování zákonů v České republice, od jejich navrhování, přes schvalování, až po samotnou implementaci. Veřejnost zastává názor, že schvalování zákonů a jednání (hlavně) v Poslanecké sněmovně je zbytečně zdlouhavé a dochází tak ke snižování efektivnosti celého procesu a rovněž k oddalování schvalování některých důležitých zákonů. Výzkum se tedy zaměří na otázku, jakými prostředky mohou ústavní činitelé, převážně poslanci, ovlivnit proces schvalování zákonů a jak těchto prostředků reálně využívají. V souvislosti s hlavní výzkumnou otázkou se teoretická část zaměří na detailní analýzu Ústavy České republiky, konkrétně její část, kde je popsán proces schvalování zákonů, následně pravomoci ústavních činitelů. Pro výzkum bude využit jednací řád Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Analytická část se bude věnovat konkrétním třem příkladům schvalování zákonů (Zákon o registru smluv, Protikuřácký zákon a Zákon o evidenci tržeb), jejich průběhu, pozměňovacím návrhům a hlasování v Poslanecké sněmovně. Případně se také zaměří na další reakce Senátu a prezidenta republiky. Ve všech třech případech se výzkum pokusí odpovědět na výzkumnou otázku a shrnout, jak v praxi reálně ústavní činitelé využívají svých pravomocí, jak ovlivňují proces...
Migrace a její sociální konstrukce v diskursu politických stran zastoupených v poslanecké sněmovně České republiky
Burešová, Zdeňka ; Novotný, Vilém (vedoucí práce) ; Jelínková, Marie (oponent)
Migrace je fenomén, který začíná hrát významnou roli i v České republice, neboť dochází k její transformaci ze země tranzitní na zemi imigrační. Tento stav je umocňován o to více, že v současnosti probíhá tzv. uprchlická krize, která se dotýká nás všech. Dá se tedy předpokládat, že i poslanci jednotlivých poslaneckých klubů budou při jednáních Poslanecké sněmovny konstruovat skupinu migrantů. Cílem je tedy zjistit, jaké sociální konstrukce politické strany zastoupené v Poslanecké sněmovně České republiky od voleb v roce 2013 vytvářejí o migraci a jak tyto konstrukce následně ovlivňují podobu migrační politiky, kterou cizinci obdrží. Sociální konstrukce budu dělit dle toho, zda se vztahují k migrantům nebo uprchlíkům. Zajímá mě, jestli převládají pozitivní nebo negativní konstrukce a zda jsou více distribuovány tresty nebo odměny. Zároveň bych chtěla zjistit jaké hlavní narativy se objevují v jednotlivých bodech jednání. Klíčovým teoretickým východiskem je teorie sociální konstrukce cílových skupin podle Anne Schneider a Helen Ingram. Hlavní metodou analýzy po vzoru článku "It is not a question of being anti-immigrant: Categories of deservedness in immigration policy making" od Liny Newton bude kombinace diskursivní a narativní analýzy, pomocí které provedu rozbor výroků a rozpravy představitelů jednotlivých...
Euroskepticismus v Evropském parlamentu: Změnilo se chování euroskeptických poslanců?
Hendrych, Lukáš ; Knutelská, Viera (vedoucí práce) ; Stauber, Jakub (oponent)
Cílem bakalářské práce "Euroskepticismus v Evropském parlamentu: Změnilo se chování euroskeptických poslanců?" je analyzovat politické chování euroskeptických poslanců v rámci Evropského parlamentu. Vliv a počet politiků, kteří nesouhlasí s evropskou integrací a silně ji kritizují, v posledních letech výrazně roste, což ovlivňuje také výsledky voleb do této jediné přímo volené instituce Evropské unie. Ve volbách v roce 2014 se do Evropského parlamentu dostalo téměř dvakrát více takto smýšlejících poslanců, než v roce 2009. Dále se v tomto legislativním období v rámci unijní politické scény vytvořily dvě politické frakce, které poslance stojící názorově proti evropské integraci sdružují. V minulém legislativním období přitom byla taková frakce pouze jedna. Vzhledem k těmto aktuálním okolnostem se tato práce zabývá jednak vymezením a přiblížením pojmu euroskepticismus, jednak také samotným chováním euroskeptických poslanců. Větší zastoupení tohoto politického názoru v rámci EU totiž euroskeptikům poskytuje větší možnosti a prostor, aby své politické postoje proměnili v politické činy přímo na půdě jimi kritizované Unie. Otázkou tedy zůstává, zdali svého silnější postavení pro dosažení svých politických cílů skutečně využívají, nebo jsou spíše pasivní a politicky neaktivní. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Kvantitativní analýza parlamentní činnosti poslanců Parlamentu České republiky
Hájek, Lukáš ; Švec, Kamil (vedoucí práce) ; Brunclík, Miloš (oponent)
Bakalářská práce Kvantitativní analýza parlamentní činnosti poslanců Parlamentu České republiky je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. První část vymezuje teoretická východiska studie a v úvodu se věnuje popisu legislativních úprav mandátu poslance a obsahu jeho činnosti. Přiblíženy jsou i názory odborníků z řad politologů a ústavních právníků na stejné téma. Významnou část studie představuje rešerše výzkumů poslanecké činnosti pomocí kvantitativních analýz z domácího i zahraničního prostředí, která dává metodickou i celkově obsahovou inspiraci dalšímu bádání. Navazuje druhá část studie představující praktickou stránku výzkumu. Popsán je proces vytváření datasetu z hlediska výběru proměnných, jejich operacionalizace i sběru konkrétních dat. Charakterizován je metodický obsah výzkumu a tvorba funkčního prostředí datasetu. Následuje samotné vyhodnocení získaných údajů, které se nejprve věnuje jednotlivým proměnným, poté jsou analýze podrobeny i vztahy mezi vybranými ukazateli. Výstupem je především řada názorných tabulek a grafů. Závěr studie je věnován tvorbě metody souhrnného měření činnosti zákonodárců pomocí vzorce pro výpočet indexu poslanecké aktivity (IPA).
Právní garance nezávislého výkonu mandátu člena parlamentu
Částková, Eva ; Reschová, Jana (vedoucí práce) ; Jičínský, Zdeněk (oponent) ; Gronský, Ján (oponent)
Překládaná disertační práce je věnována právní úpravě nástrojů představujících garance nezávislosti člena parlamentu při výkonu jeho mandátu. Cílem práce je zejména přinést ucelený pohled na problematiku ochrany nezávislého výkonu mandátu člena parlamentu, zhodnotit právní úpravu platnou v České republice a najít odpověď na otázku, zda a nakolik je právní úprava platná v České republice kompletní a účinná, jakož i de lege ferenda k ní nabídnout možné alternativy. Nezávislost člena parlamentu musí být zaručena s ohledem na všechny stránky výkonu jeho mandátu. Nezávislost člena parlamentu je nezbytnou podmínkou pro výkon jeho mandátu takovým způsobem, který mu umožní čelit vnějším tlakům, a to nejen od orgánů jiných státních mocí, ale i od jiných subjektů či jevů (zejm. tlak veřejného mínění). Nástroje, které chrání nezávislý výkon mandátu, napomáhají i tomu, aby členové parlamentu měli možnost plnit své poslání svobodně, a v konečném důsledku tvořili plně funkční parlament. Předkládaná disertační práce se zabývá tématem parlamentní imunity, a to zejména té z jejích částí, která představuje ochranu svobody hlasování a projevů, otázkou stanovení funkcí neslučitelných s výkonem mandátu člena parlamentu resp. s mandátem jako takovým, problematikou opatření předcházejících vzniku možného střetu osobního...
Postavení poslance PS PČR v legislativním procesu
Kočí, Kristýna ; Bureš, Jan (vedoucí práce) ; Wintr, Jan (oponent)
Hlavním smyslem mé diplomové práce nazvané "Legislativní proces - role poslance Parlamentu ČR" je analyzovat proces přípravy, rozhodování a schvalování zákonů Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR se zaměřením na roli poslance v legislativním procesu (včetně komparace mezi poslanci koaličními, opozičními a nezařazenými) a nabídnout srovnání teorie, tedy možností daných ústavou a dalšími zákony a skutečnou praxí.
Otázky a interpelace v parlamentní proceduře: Studie č. 1.038
Syllová, Jindřiška
Kladení otázek ‑ question time ‑ forma otázky ‑ lhůta na odpověď - interpelace ‑ vyslovení nedůvěry – ve vybraných státech Evropy
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 23 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.