Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Změna právní formy podnikání soukromé oční ambulance
Synková, Veronika
Cílem bakalářské práce je podat ucelený soubor informací o možnostech výkonu lékařské praxe. Možností je založení lékařské praxe fyzickou nebo právnickou osobou, převod podílu ve společnosti nebo převod lékařské praxe z fyzické osoby na osobu právnickou. Pro zpracování literární rešerše bylo nutné prostudovat právní předpisy týkající se poskytování zdravotních služeb. Zaměřila jsem se i na výhody a nevýhody individuálního a kolektivního podnikání. Ve vlastní práci jsem řešila konkrétní příklad převodu oční ambulance a sestavila jsem přehledy kroků nutných pro založení oční ambulance fyzickou i právnickou osobou.
Ústavní limity zákonné úpravy poskytování zdravotní péče
Soukup, Ondřej ; Gerloch, Aleš (vedoucí práce) ; Suchánek, Radovan (oponent)
Resumé a klíčová slova ! Diplomová práce: Ústavní limity zákonné úpravy poskytování zdravotní péče ! Resumé ! Cílem této práce je charakteristika a analýza právní úpravy poskytování a úhrady zdravotní péče v českém právním řádu. Tato analýza je prováděna z pohledu ústavního rámce daného zejména Listinou základních práv a svobod. Diplomová práce proto nejprve vymezuje ústavní limity poskytování a úhrady zdravotní péče. Právo na zdravotní péči je upraveno v článku 31 Listiny základních práv a svobod, z čehož vychází i vymezení ústavního zajištění tohoto práva. Z pohledu Listiny, jako komplexního dokumentu, však článek 31 není izolovaným ustanovením a do výkladu rozsahu práva na zdravotní péči jsou proto začleněny i další články Listiny, což je předpokladem pro přesné pochopení předmětného práva. V další části práce jsou charakterizovány zákonné a podzákonné právní předpisy, které právo na zdravotní péči provádějí. Tato část práce je zaměřena především na zákon o veřejném zdravotním pojištění, jako stěžejní předpis této oblasti, a na jeho prováděcí předpisy, které se bezprostředně dotýkají práva na zdravotní péči. Obě tyto části práce slouží jako přesné vymezení východisek, na základě kterých je možno následně přistoupit k samotné analýze právní úpravy poskytování a úhrady zdravotní péče. Stěžejní část práce...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.