Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Support of small-scale farmers in Mbekweni township trough establishment of agricultural extension program
Šulc, Lukáš
Cílem této bakalářské práce je přezkoumat možné využití poradenského programu v okrajové městské části Mbekweni v Jihoafrické republice. První teoretická část projednává základní aspekty nynějšího prostředí zemědělských statků, roli a pozici malých rodinných farem v současném agrobyznysu. Speciální pozornost je věnována poradenským aktivitám v rámci zemědělství jako nástroje pro provizi informací spojených se zemědělskou činností. Na základě toho je v druhé praktické časti navržen modelový projekt využívající tuto metodu pro konkrétní cílovou skupinu. V souladu se zjištěními této práce je tento projekt posouzen jako relevantní dané situaci
Trestní řízení, veřejnost a media
Žilová, Denisa ; Bohuslav, Lukáš (vedoucí práce) ; Tlapák Navrátilová, Jana (oponent)
Zásada veřejnosti je základním atributem práva na spravedlivý proces. Veřejná povaha jednání chrání strany sporu před tajnou správou justice bez možnosti kontroly veřejností. Projednávání věci v hlavním líčení, před očima veřejnosti, plní rovněž funkci výchovnou a preventivní. K vyloučení veřejnosti tak může dojít jen ze zákonem stanovených důvodů. S veřejnou kontrolou justice je spjato právo veřejnosti informace přijímat a sdělovacím prostředkům je poskytnuto právo informace šířit. Soudy nefungují ve vakuu a trestní případy mohou být předmětem veřejných diskuzí. Nic z toho se však neděje bez jakékoli regulace, i svoboda projevu má své mantinely. Neboť osobnostní práva a presumpce neviny stojí na stejné úrovni jako tato svoboda. Sdělovací prostředky hrají v trestní řízení dvě důležité role. Tou první je šíření informací, ve veřejném zájmu, o probíhajícím trestním řízení. Tento úkol má hned několik důsledků - např. rozvoj generální prevence, kdy se stát snaží působit na společnost jako celek, a pomoc při hledání pohřešovaných osob. Druhá role je propojena s kontrolou. Média umožňují veřejnosti, prostřednictvím informací, kontrolovat trestní řízení. Bez dostatečné informovanosti bychom těžko mohli dohlížet na nezávislost a nestrannost soudců. Cílem této práce tudíž je podrobně se zaměřit na právní...
Trestní řízení, veřejnost a media
Kubešová, Pavlína ; Herczeg, Jiří (vedoucí práce) ; Gřivna, Tomáš (oponent)
Trestní řízení, veřejnost a média Pavlína Kubešová Abstrakt Informace o trestných činech tvoří významnou část zpravodajství veřejnoprávních i soukromoprávních médií. Právo na informace o trestných činech, resp. trestních řízeních a kriminalitě obecně, je, ať již přímou účastí na soudním jednání či přijímáním informací ze sdělovacích prostředků, v demokratické společnosti nepochybně významným právem každého jednotlivce. Účast veřejnosti na soudním projednávání věci je prostředkem, jak může občanská společnost kontrolovat činnost justice. Trestní proces je řízením, kterým stát více než v jiných řízeních zasahuje do práv a svobod jednotlivců, a kde je proto o to více kontrola veřejnosti nad jeho zákonným výkonem zásadní. Možnost přístupu veřejnosti k informacím o trestních řízeních je pak i zárukou obžalovaného, že jeho vina bude posuzována před nestranným soudem a ne za "zavřenými dveřmi." Cílem této práce je podrobně analyzovat relevantní právní úpravu týkající se předmětu diplomové práce (tj. zejména ustanovení § 8a až 8d a § 199 až 201 tr. řádu) a na základě syntézy získaných poznatků následně kriticky zhodnotit její kvality jednak v kontextu ústavně garantovaných práv, jednak co se týče jejich možného uplatnění v praxi a obrany proti jejímu porušování. Práci jsem rozdělila do dvou klíčových částí, z nichž...
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 5: Veřejnost a veřejná rekreace IIa
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Zkoumaná návštěvnická populace byla podrobena důkladnému psychologicko-sociologickému šetření, které mělo přinést zjištění o vazbách ekologicky vhodného chování na zjistitelné faktory. Byly identifikovány různé druhy ekologického chování, škodlivého i užitečného, a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Jsou podrobně uvedeny výsledky jednotlivých testů a předloženy závěry k dalšímu zkoumání.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 10: Reakce návštěvníků na různě vyjádřená sdělení o zákazu zkracování cest
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Hutar, Zbyněk
Terénní studie se zabývala ochotou návštěvníků Krkonoš respektovat omezení chůze mimo vyznačené cesty. Jsou uvedeny reakce na různé formy sdělení o zákazu. Studie uvádí, že forma zákazu má na chování návštěvníků velký vliv. Zároveň je zdůrazněno, že pouhý nápis nepřináší jasné zdůvodnění, proč je chůze mimo vyznačené cesty nepřípustná. Jsou uvedena doporučení pro komunikační strategii KRNAPu. Studie je doplněna sémiologickým komentářem B. Blažka
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 12: Veřejnost a horská rekreace III.
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Reichel, Jiří ; Blažek, Bohuslav
Výsledky sociologického průzkumu chování návštěvníků NP Krkonoše (KRNAP). Byly identifikovány různé druhy ekologické chování, škodlivého i užitečného a popsány faktory, které toto chování mohou ovlivnit. Práce uvádí jednotlivé typy návštěvníků a snaží se postihnout, které faktory podmiňují jejich chování. Jako hlavní faktor ovliňující ekologické chování se ukázal být věk nikoli ve smyslu čistě chronologickém, ale spíše ve smyslu stylů jednání různých generací v dané populaci koexistujících.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.