Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Porodní dům jako kompromis mezi porodem v domácím a nemocničním prostředí
DVOŘÁČKOVÁ, Viktorie
Tato bakalářská práce se věnuje tématu porodních domů. Práce se skládá z části teoretické a části praktické. Teoretická část popisuje výběr místa porodu. Zde je popsán porod v nemocnici (s tím související porodní plán) a porod doma. Podrobně je popsána problematika porodních domů jak ve světě, tak v ČR. Dalším tématem je samotný porod a jeho možné alternativy. Teoretickou část uzavírá definice a postavení porodní asistentky. Cílem práce bylo zmapovat zájem českých žen o porod v porodním domě. K cíli byly stanoveny 4 hypotézy. H1: Vysokoškolsky vzdělané ženy mají vyšší zájem o porod v porodním domě než ženy s nižším vzděláním. H2: Ženy se špatnou zkušeností s porodem v nemocnici mají větší zájem o porod v porodním domě než ženy s dobrou zkušeností. H3: Ženy, které rodily v nemocnici, mají větší zájem o porod v porodním domě než ženy, které rodily doma. H4: Ženy, které již rodily, mají větší zájem o porod v porodním domě než ženy, které nerodily. Stanovený cíl byl dosažen kvantitativním výzkumným šetřením formou dotazníku vlastní konstrukce. Zhodnocení dotazníků probíhalo pomocí statistického chí-kvadrát testu, který určil významnost, či nevýznamnost výsledků. Výzkumný soubor tvořilo 981 žen aktivních na sociálních síti Facebook a různých webových serverů týkajících se těhotenství, porodu a péče o dítě. Z výzkumného šetření vyplynulo, že vysokoškolsky vzdělané ženy projevují vyšší zájem o porod v porodním domě než ženy s nižším vzděláním. Také jsme zjistily, že ženy, které byly s péčí v nemocnici nespokojené, mají větší zájem o porod v porodním domě než ženy, které uvádějí dobrou zkušenost. Dále jsme chtěly zjistit, zda místo předchozího porodu ovlivňuje zájem žen o porod v PD. Tato hypotéza se nepotvrdila. Výsledek je ovlivněn malým počtem respondentek, které zažily domácí porod. Poslední hypotéza se vztahovala k tomu, zda mají větší zájem o porod v porodním domě ženy, které již rodily. Ukázalo se, že se názor žen na porod v porodním domě neliší podle toho, zda žena již rodila, nebo ne. Výzkumné šetření ukázalo, že 59,2 % (odpovědi ano a spíše ano) žen má zájem o porod v porodním domě. Můžeme tedy předpokládat, že část žen by si přála, aby takovéto zařízení v ČR existovalo.
Kontroverze o porodech mimo nemocniční zařízení
Pultarová, Jana ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Pinc, Zdeněk (oponent) ; Jedličková, Anetta (oponent)
1 ABSTRAKT Problematika porodů mimo zdravotnická zařízení je v současné době více než rozporuplné téma, a to jak mezi odborníky, tak především ve veřejném prostoru. Zatímco mezi odborníky panuje celkem názorová shoda, odmítající domácí porody, ve společnosti se ozývají hlasy nejen proti, ale hojně též pro respektování práva rodiček rodit mimo zdravotnické zařízení. Velice citlivým tématem jsou právní a etické problémy ochrany nenarozených dětí i otázky vedení bezpečného porodu. Také hodnota nenarozeného lidského života dítěte je v posledních desetiletích nově vnímána jako etický problém. Právo na život je jedním ze základních lidských práv, které je zakotveno v ústavním systému České republiky, a také v mezinárodních úmluvách. Protože na uvedené problémy existují různé názory, je třeba se domluvit na tom, který je převažující tak, aby bylo možné přijmout funkční zákonné normy s tím, že bude za určitých podmínek respektovat i názory menšinové. Hlavním cílem předložené disertační práce bylo zjistit, proč se dnes vytrácí důvěra k lékařskému dohledu nad vedením porodu a co je příčinou toho, že některé rodičky jsou nespokojené se současným institucionálním systémem porodní péče. Na základě konkrétních zjištění, která vyplynula z rozhovorů s porodními asistentkami, se domnívám, že volba "pro porod doma" je...
Vítej na světě!
Synková, Veronika ; Kmošek, Vojtěch (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porod jako přirozená součást života, kde má mít rodící žena hlavní slovo a možnost volby. Měla by se cítit svobodně a přijatá – aby byla schopna fyziologicky porodit (bez zbytečných vnějších zásahů). Fyziologický porod jako to nejlepší pro ženu, miminko i jejich vzájemný vztah. Až 80 % žen nepotřebuje k porodu lékaře, ale pouze „vhodné prostředí“. Ve své diplomové práci navrhuji "porodní dům". V zahraniční je tento koncept známý, u nás se jedná o nový druh péče. Pro tento účel využívám dvou stávajících domů, které jsou v majetku města Blanska a stojí hned vedle nemocnice.
Porodnice
Kolář, Vojtěch ; Stehlík, Ondřej (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Porodnice jako místo, kde se žena cítí svobodná, nic ji nesvírá. Místo, kde je porod chápán jako přirozená událost a dbá se na bezpečný a zároveň přirozený porod. Kompromis mezi klasickým nemocničním prostředím a porodem doma. Obě krajní možnosti přinášejí určitá rizika, která se tento koncept snaží minimalizovat. Idea čerpá z praktik porodních domů v Německu a vytváří novou typologii porodního zařízení, co možná nejvíce v souladu s legislativním řádem v České Republice. Při návrhu porodních zařízení nemá jít pouze o splnění technických požadavků, ale v prvé řadě o vytvoření místa, kde se matky budou cítit jako doma.
Výběr porodnického zařízení rodičkou
BARKOVÁ, Lucie
Narození dítěte je jeden z nejkrásnějších zážitků, na který si žena pamatuje celý život. Proto je velmi důležité zvolit si správné místo, ve kterém chce žena svůj porod prožít a uvědomit si, co od tohoto místa očekává. Teoretická část je zaměřena na shrnutí poznatků o porodnických zařízeních, ale i o různých alternativních možnostech porodu. Dále jsou zde uvedeny faktory, které ovlivňují výběr porodnice. Praktická část je zaměřena na informovanost rodiček o porodnických zařízeních a na faktory, které je ovlivňovaly při výběru porodnice. Ke zpracování dané problematiky a zjištění cílů bylo zvoleno kvantitativní výzkumné šetření, které proběhlo formou dotazníku, který byl anonymní a byl určen pro ženy po porodu hospitalizované na oddělení šestinedělí v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s. a v Nemocnici České Budějovice, a.s. Stanoveny byly dva cíle a s nimi související hypotézy. Prvním cílem práce bylo zjistit, podle čeho si klientky volí porodnické zařízení. Druhým cílem bylo zjistit, zda se liší výběr porodnického zařízení u prvorodiček a vícerodiček. Oba cíle byly splněny. Hypotéza 1, která zní ,,Klientky si volí takové porodnické zařízení, ve kterém mají jistotu bezpečí u sebe i svého dítěte?, se potvrdila. Potvrdila se také hypotéza 2, která zní ,,Klientky dávají přednost porodnickým zařízením, která zachovávají soukromí rodiček?. Nepotvrdila se hypotéza 3, že výběr porodnického zařízení se liší u prvorodiček a vícerodiček. Z hlediska teorie a výsledků výzkumného šetření může být přínosem pro ošetřovatelství vytvoření informačních brožur o výběru porodnického zařízení, které by byly určené pro těhotné ženy v předporodních kurzech a pro porodní asistentky do praxe.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.