Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Live-in osobní asistence u osob s kvadruplegií
Pařízková, Kateřina ; Pavlová, Ilona (vedoucí práce) ; Čichoň, Rostislav (oponent)
Autor: Bc. Kateřina Pařízková Název: Live-in osobní asistence u osob s kvadruplegií Cíle: Cílem diplomové práce je zjistit, zda by níže popsaná Live-in asistence byla v České republice žádána ze strany kvadruplegiků a zda by se našli pracovníci v sociálních službách, kteří by práci chtěli vykonávat po britském vzoru. Výsledek práce by mohl pomoci ke zkvalitnění péče o osoby s kvadruplegií a tím zlepšit míru kvality života. Metody: Ve výzkumné části v rámci kvantitativní výzkumné analýzy je využita metoda dvou anket vlastní konstrukce, pro osoby s kvadruplegií a pracovníky v sociálních službách. Na základě těchto informací bude zjištěno, zda v České republice osoby s kvadruplegií využívají služeb osobních asistentů a případně by uvítali britský systém Live-in, který je ve Velké Británii hojně využíván. Výsledek je doplněn daty od sociálních pracovníků České republiky, kteří v rámci dotazníkového šetření poskytli informace o zájmu vykonávat formu Live-in asistence. Výsledky: Prvního dotazníkového šetření se zúčastnilo 284 respondentů ve věku 18-65 let. V rámci tohoto šetření došlo ke zjištění, že by se pracovníkům v sociálních službách zmiňovaná pozice Live-in asistenta líbila. Hodnotili kladně individuální přístup, práci pouze s jedním klientem a rozmanitost práce. Negativně hodnotili odlišnou...
Ovlivnění svalových dysbalancí u osob s transverzální míšní lézí pomocí metody Spirální stabilizace
Turanská, Alexandra ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Kovařovic, Vojtěch (oponent)
Název: Ovlivnění svalových dysbalancí u osob s transverzální míšní lézí pomocí metody spirální stabilizace Cíl: Hlavním cílem této diplomové práce bylo zkoumat, zda lze cvičením metody spirální stabilizace ovlivnit svalové dysbalance u osob s míšní lézí (ML). Metody: Výzkumu se zúčastnilo 6 hráčů florbalu vozíčkářů (5 mužů a 1 žena), ve věku 36- 52 let s míšní lézí v úrovni Th4-11 (5 kompletní, 1 nekompletní), z nichž 5 nemělo předchozí zkušenost s metodou spirální stabilizace. Během tříměsíční intervence se zkoumalo, zda je možné metodou spirální stabilizace ovlivnit svalové dysbalance u osob s ML. Jako metody sběru dat bylo využito kineziologické hodnocení svalových dysbalancí aspekcí a palpací, hodnocení sedu pomocí Xsensor pressure mapping system, tréninkový deník a subjektivní hodnocení intervence probandy. Všichni probandi měli během výzkumu k dispozici videonávod, podle kterého mohli cvičit. Byl zjišťován také zájem o cvičení této metody po ukončení výzkumu. Výsledky: Na základě výsledků výzkumu lze říci, že cvičení metody spirální stabilizace mělo pozitivní efekt na ovlivnění svalových dysbalancí a zlepšení stability sedu u zkoumaného souboru osob s míšní lézí. K pozitivnímu ovlivnění svalových dysbalancí došlo u většiny probandů, kteří výzkum dokončili - u 4 probandů došlo k výraznému...
Svalové dysbalance a jejich kompenzace u sportujících paraplegiků
ŠVEJDOVÁ, Karolína
Bakalářská práce se zabývá kompenzací svalových dysbalancí, které se vyskytují u paraplegických sportovců. V teoretické části bakalářské práce se zabývám základní anatomií páteře a míchy, typy poranění míchy a komplikacemi pacientů potýkajících se s následky poranění míchy. Dále jsou kapitoly věnovány i možnostem sportu u paraplegických pacientů, výběru správného vozíku a vysvětlení typů svalových dysbalancí a jejich kompenzačních cvičení. Hlavním cílem mé bakalářské práce je zjistit svalové dysbalance u tří sportujících paraplegiků, vyšetřit a vytvořit individuální kompenzační plán pro jednotlivé sportovce, jenž obsahuje cvičení s terapeutem, ale i autoterapeutické cvičení. Jedná se o kvalitativní výzkum. Součástí výzkumné skupiny jsou tři probandi, kteří jsou aktivními sportovci na invalidním vozíku. Každá kazuistika se skládá ze vstupního vyšetření, na ni navazuje osm terapií se zaměřením na individuální svalové dysbalance u sportovce. Závěrem kazuistiky je výstupní vyšetření. Podle výsledků praktické části je zjevný pozitivní efekt, že u 2 probandů došlo po dokončení individuálního kompenzačního plánu ke značnému zlepšení. Poslední proband se kvůli situaci kolem pandemie související s covidem-19 nemohl výzkumu zúčastnit. Tato práce může být využita jako edukační materiál pro fyzioterapeuty, odbornou nebo i širokou veřejnost se zájmem o danou problematiku.
Metody hodnocení využívané při preskripci a ověření efektu pohybové aktivity u osob po míšní lézi
Šlauf, Milan ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Křivánková, Markéta (oponent)
Název: Metody hodnocení využívané při preskripci a ověření efektu pohybové aktivity u osob po míšní lézi Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zkoumání preskripce pohybových aktivit v následné péči u jedinců s míšní lézí odborníky ve spinální rehabilitaci. Zkoumány byly míra, formy i metody preskripce pohybových aktivit a ověřování efektu této edukace. Metody: Kvantitativní typ výzkumu s využitím výzkumné techniky dotazníku vlastní konstrukce. Dotazník byl zaměřen na doporučení v rehabilitaci a pohybové aktivitě a následné kontrole pohybové aktivity. Výzkumný souboru tvořilo 28 respondentů (14 mužů a 14 žen) - odborníků na spinální problematiku zapojených v následné péči o jedince s poraněním míchy v různých pracovních pozicích (11 fyzioterapeutů, 9 ergoterapeutů, 5 pohybových terapeutů, 2 instruktoři soběstačnosti a 1 lékař). Výsledky: Pohybová aktivita má svou nezastupitelnou roli v následné péči o pacienty s míšní lézí. Všichni dotazovaní (28) edukují o významu pohybové aktivity. Velká část respondentů (71 %) zpětně kontroluje provádění pohybových aktivit pomocí různých druhů vyšetřovacích formulářů. Respondenti ukazují možnosti pohybu a odkazují na organizace, které se zabývají pohybovou aktivitou pro míšní poranění. Klíčová slova: Poranění míchy, pohybová aktivita, doporučení pro pohybovou...
Úloha mikroRNA při poranění a regeneraci míšní tkáně
Šprincl, Vojtěch ; Romanyuk, Natalyia (vedoucí práce) ; Mrózková, Petra (oponent)
MikroRNA jsou malé nekódující molekuly RNA o délce zhruba 20-24 nukleotidů, které post-transkripčně regulují genovou expresi. Interferují s mRNA přes párování bází v komplementárních sekvencích. V posledních letech se ukazuje jejich významná role při poranění a regeneraci nervové tkáně. Cílem této bakalářské práce je popsat možnou úlohu miRNA při poranění centrální nervové soustavy se zaměřením na poranění míchy.
Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí
Svobodová, Anna ; Vařeková, Jitka (vedoucí práce) ; Šifta, Petr (oponent)
Název: Využití virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací míchy u jedince s inkompletní míšní lézí Cíle: Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda má virtuální realita ve formě terapeutických videí natočených z pohledu první osoby v kombinaci s elektrostimulací míchy vliv na neurologický stav a subjektivní vnímání mladého muže s inkompletní míšní lézí. Metody: Kvalitativního výzkumu (případové studie) se zúčastnil jeden 25letý proband mající 10 let inkompletní míšní lézi. Proband po dobu 5 měsíců sledoval průměrně 2-3krát týdně desetiminutová terapeutická videa pouštěná v brýlích virtuální reality v kombinaci s elektrostimulací. K porovnání neurologického stavu probanda bylo použito vyšetření ASIA Impairment Scale, provedené před výzkumem, v jeho průběhu a po výzkumu. Subjektivní pocity a bolest proband zaznamenával do deníku, přičemž je hodnotil bodovou škálou (0-10). Výsledky: Po intervenci proband vykázal mírné zlepšení v oblasti senzitivity. Vstupní hodnoty senzitivního subskóre lehkého dotyku dle vyšetření ASIA Impairment Scale byly 84 bodů, při výstupním vyšetření proband dosáhl navýšení na 86 bodů. U senzitivního subskóre píchnutí špendlíkem došlo k navýšení ze 75 bodů na 78 bodů z celkového počtu 112 bodů. Nedošlo však k žádnému zlepšení motoriky horních ani dolních končetin. V...
Experimentální modely traumatického poranění míchy u potkana
Kloudová, Anna ; Machová Urdzíková, Lucia (vedoucí práce) ; Mrózková, Petra (oponent)
Na světě dochází každoročně k velkému množství úrazů páteře, při kterých je poraněna také mícha. Poškození míšní tkáně vede k řadě dysfunkcí, které výrazně snižují kvalitu života. Vývoji účinné léčebné terapie je proto věnována značná pozornost. Velkým přínosem pro studium míšního poranění je využití zvířecích modelů, které nám poskytují reálnou představu o probíhajících patofyziologických procesech, a na nichž je možné testovat nové léčebné postupy. Nejčastěji využívaným modelem je potkan, u kterého existuje řada způsobů, jak experimentální míšní lézi vytvořit. Velmi precizní je kontuzní model, při kterém je simulováno pohmoždění míchy pomocí počítačově řízeného přístroje. Pro studium patofyziologie je zase vhodný kompresní model, kde se kromě pohmoždění uplatňuje i přetrvávající komprese míchy. Transekce a hemisekce jsou určené pro výzkum regenerace axonů, jelikož pouze u nich lze s jistotou odlišit nově rostoucí vlákna od zachovaných. Méně často jsou využívány fotochemický a excitotoxický model, dále se můžeme setkat s dislokací a distrakcí obratlů, případně může být mícha poškozena teplem či naopak chladem. Každý model má své unikátní vlastnosti, které jej předurčují k využití v rozdílných oblastech výzkumu poraněné míchy, a výběr jednoho z nich by se tak měl řídit požadavky konkrétní studie.
Coping s náhlým omezením hybnosti a jeho důsledky - strategie vyrovnání mladých lidí s poraněním míchy a s roztroušenou sklerózou
Ottová, Monika ; Levínská, Markéta (vedoucí práce) ; Smetáčková, Irena (oponent)
NÁZEV: Coping s náhlým omezením hybnosti a jeho důsledky - strategie vyrovnání mladých lidí s poraněním míchy a s roztroušenou sklerózou ABSTRAKT: Tato práce se zaměřuje na proces přizpůsobení se omezení hybnosti, způsobeném poraněním míchy či atakou roztroušené sklerózy, u mladých lidí. Omezení motorických schopností u nich nelimituje pouze mobilitu, ale také jejich sociální interakce, zájmy, plány a především jejich samostatnost. V době emancipace od původní rodiny se tak stávají znovu závislými na svých blízkých. Teoretická část práce informuje o poraněních míchy a roztroušené skleróze z biologického i psychosociálního hlediska, o copingu obecně i ve vztahu k těmto dvěma skupinám. Dále se zabývá charakteristikami vývojových období adolescence a mladé dospělosti, dopady změny zdravotního stavu na sebepojetí v sociálním kontextu. Empirická část je založena na polostrukturovaných rozhovorech s šesti mladými lidmi (3 s poraněním míchy, 3 s roztroušenou sklerózou). Důležitá zjištění z nich jsou prezentována formou kazuistik. Na základě analýzy těchto rozhovorů jsou demonstrovány problematické oblasti, na něž má omezení hybnosti vliv, a způsoby copingu, jaké mladí lidé využívají při vyrovnání se s těmito změnami. KLÍČOVÁ SLOVA: Poranění míchy, roztroušená skleróza, coping, sebepojetí, adolescence, mladá dospělost
Traumatické poranění míchy a jeho léčba pomocí kurkuminu
Kloudová, Anna ; Machová Urdzíková, Lucia (vedoucí práce) ; Martončíková, Marcela (oponent)
Poranění míchy je velmi závažný klinický i společenský problém s dalekosáhlými důsledky, které postihují pacienta i jeho rodinu. Hledání vhodné léčby, která by dokázala zlepšit situaci těchto pacientů, je proto věnováno velké úsilí. Tato práce se zabývala možností využití přírodní látky kurkuminu v terapii míšního poranění na experimentálním modelu balónkové míšní komprese. Potkani kmene Wistar byli po indukci léze rozdělení do dvou skupin, z nichž jedné byl aplikován kurkumin a druhá sloužila jako kontrolní. Efekt kurkuminu byl sledován z funkčního hlediska pomocí sady motorických a senzorických behaviorálních testů, dále byla provedena histologická a imunohistochemická analýza a pomocí metody qPCR byla sledována exprese vybraných genů. Bylo prokázáno, že kurkumin zlepšoval základní motorické funkce léčených zvířat, a to zejména v prvních týdnech po poranění míchy. Morfometrická analýza zachované šedé a bílé hmoty nepotvrdila rozdíl mezi jednotlivými skupinami, nicméně velikost gliové jizvy byla u skupiny léčené kurkuminem v oblasti okolo středu léze významně redukována. Také aktivita transkripčního faktoru NF-κB byla po podávání kurkuminu podstatně omezena. Analýza genové exprese prokázala snížení exprese genů pro GFAP a RANTES a naopak zvýšení exprese genu pro IRF-5 u léčené skupiny po 10 dnech...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: