Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 43 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Implication of snow leopard distribution, population dynamics and landscape genetics, and prey preference for its conservation in Nepal
Shrestha, Bikram ; Kindlmann, Pavel (vedoucí práce) ; Sedláček, František (oponent) ; Červený, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá ohroženým velkým druhem savců - sněžným levhartem, jeho rozšířením, populační dynamikou, genetikou a konektivitou krajiny, trofickou ekologií a konflikty sněžným levhartem a člověkem v nepálském Himálaji: Národní park Sagarmatha (SNP), Dolní Mustang (LM) a Upper Manang (UM) v Annapurna Conservation Area, během let 2014-2016. V případě studie levhartů sněžných jsme použili údaje získané z fotopastí, genetické analýzy trusu a sledování čerstvých pobytových známek a škrábanců, zatímco přímé odpočty byly použity ke studiu hlavní kořisti, nahura modrého a tahra himálajského. Ve studii 1 jsme pomocí modelu MaxEnt hodnotili determinanty vhodnosti stanovišť levhartů sněžných a mapovali rozšíření vhodného prostředí pro levharty sněžné v Nepálu. Nadmořská výška a roční průměrná teplota jsou důležitými společnými faktory, které přispívají k vhodnosti stanoviště levharta sněžného ve studované oblasti, což je indikováno jak procentním příspěvkem proměnných prostředí, tak testem Jackknife z modelu MaxEnt. Zdá se, že tu hrají roli i některé další neobvyklé faktory, které byly důležité alespoň v jedné z analýz. Byly to: vzdálenost od silnice a srážky v nejsušším měsíci, ale jejich důležitost je třeba zvažovat opatrně. Ve studii 2 prezentujeme naše pozorování spolu s dalšími publikovanými údaji...
Population dynamics of Minuartia smejkalii
Hrušková, Karolína ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Hadcové oblasti tvoří v krajině významné ostrůvky se specifickými chemickými vlastnostmi. Na území České republiky nalezneme jen málo oblastí s hadcovým podložím a vegetací, která se na tomto specifickém podloží vyskytuje. Nejvýznamnější vlastností, kterou se hadce odlišují od okolních hornin, je vysoký obsah hořčíku a jiných těžkých kovů. Vzhledem k této vlastnosti je hadcová hornina pro většinu rostlin toxická a znemožňuje jim zde jejich výskyt. Současně tato vlastnost přispívá ke vzniku hadcových specialistů, kteří hadcové podloží naopak vyhledávají. Zvýšené nároky na přežívání a výskyt rostlin vedou ke vzniku endemických druhů obligátně specializovaných na tato stanoviště. Jedním z předních hadcových specialistů s endemickým výskytem v České republice je kuřička hadcová (Minuartia smejkalii). V současné době jsou hadcové lokality ohrožovány postupným zarůstáním lokalit, nedostatečným či špatným managementem lokalit, překrýváním hadcových výchozů nadbytečným opadem a humusovou vrstvou a v poslední řadě i fragmentací a zmenšováním lokalit v důsledku antropogenních aktivit. Společně se zanikajícími lokalitami tak z krajiny mizí i hadcový specialisté, kterým je i již výše zmíněná kuřička hadcová. Cílem této diplomové práce bylo provést důkladný monitoring lokalit s výskytem tohoto druhu, sběr...
Boryt barvířský (Isatis tinctoria) jako potenciálně invazní druh v CHKO Pálava. Vyhodnocení efektivity různých likvidačních opatření
Klepárníková, Michaela
Tato práce se zabývá sledováním populační dynamiky borytu barvířského (Isatis tincto-ria L.) v Národní přírodní rezervaci Děvín-Kotel-Soutěska. Během diplomové práce byly založeny monitorovací plochy pro posouzení nejvhodnějšího likvidačního zásahu v případě postupující invaze druhu na lokalitě. Na plochách byl průběžně sledován počet rostlin a jejich rozmístění na ploše, vzhledem k předchozímu období. Výsledkem jsou po-drobné zákresy ploch a tabulky s počty jedinců v letech 2015 a 2016. V průběhu prvních dvou let sledování zatím nedošlo k statisticky průkaznému úbytku ani u jedné ze sledova-ných lokalit. Důvodem může být dlouhodobá zásoba viabilních semen v půdě a na zákla-dě odborné literatury se dá předpokládat, že rozdíly v prováděných typech zásahů se pro-jeví až po více letech. Na základě aplikace herbicidních přípravků můžeme za nejefektiv-nější pro likvidaci borytu doporučit Dicopur M 750. Výsledky této práce budou sloužit jako podkladový materiál pro Správu CHKO Pálava a pro AOPK ČR Brno.
Loranthus europaeus Jacq. verzus druhy r. Quercus L. resp. Carpinus L. =: Loranthus europaeus Jacq. vs. Quercus L. resp. Carpinus L. genera. /
Kubíček, Jan
Lepší pochopení komplexu hostitel – hemiparazit může vést k prohloubení a zlepšení strategií dlouhodobého udržení jejich vzájemné rovnováhy, či prosperity lesních i městských porostů. Cílem práce je popsat a prozkoumat cykličnost a dynamiku hemiparazita (Loranthus europaeus Jacq.) na různých hostitelských dřevinách (Quercus petraea (Matt) Liebl., Carpinus betulus L., Prunus spinosa L.), možnosti podpory hostitele i způsoby šetrného odstranění hemiparazita. Nejdůležitějším cílem bylo zjistit, jak se vyvíjí průběh napadení v čase. Výzkum probíhal v Brně –Kohoutovicích a v Národním parku Podyjí. Nástupy jednotlivých fenofází hemiparazita i hostitele byly porovnány mezi sebou i v souvislosti s podmínkami pro ně kritickými. Byla porovnána proměnlivost růstových modulů ochmetu ve vztahu k druhu hostitele. Přírůst a plodnost hostitele i hemiparazita byly analyzovány na základě změn obsahu minerálních látek v listech a v půdě po aplikaci hnojiva. V letech 2011–2015 bylo na 1599 kmenech sledováno množství napadení ochmetem evropským. Výsledky naznačují, že vitalita hemiparazita závisí na druhu hostitele, aplikace hnojiva podpořila růst hostitele. Aplikace arboricidu na listy hemiparazita se ukázala jako funkční způsob jeho likvidace. Početnost hemiparazita se zvyšuje se vzrůstající výčetní tloušťkou hostitele, s časem a s jejich interakcí. Při malé výčetní tloušťce se početnost hemiparazita s časem mírně zvyšovala, naopak se zvyšující se DBH se tento jev snižoval. V případě stromů s vysokou výčetní tloušťkou docházelo také ke snižování napadení v čase. Nicméně toto snížení mělo negativní jev a to postupné snižování koruny a ztrátu větví hostitelských stromů. Hemiparazit je schopen při vysokém napadení vyhubit celý porost, proto je třeba se této problematice věnovat již od útlého věku jednotlivých stromů a chránit je před stresovými aspekty, které mohou akcelerovat negativní vliv hemiparazita na hostitele.
Ekologická studie dračince rumělkového (Dracaena cinnabari) na lokalitách Firmihin a Scand, ostrov Sokotra
Hubálková, Irena
V této práci jsou předloženy výsledky výzkumu sub-populací dračince rumělkového (Dracaena cinnabari Balf.fil), endemické rostliny jemenského ostrova Sokotra. Práce sestává ze souboru čtyř vědeckých článků, které jsou přijaty, publikovány nebo předloženy k recenznímu řízení v recenzovaných a impaktovaných odborných časopisech. První článek predikuje vývoj sub-populace druhu na lokalitě Firmihin, kde se provedla podrobná inventarizace stromů na hektarové zkusné ploše a na základě již zjištěných poznatků o přirůstání dračinců na Firmihinu byla vytvořena simulace růstu stromů a následné mortality v časovém horizontu 100 let. Druhý článek je zaměřen na problematiku růstové dynamiky sazenic pěstovaných ex situ v kontrolovaných podmínkách, kdy se během dvou let pravidelně měřily přírůsty nadzemní části u sta sazenic z Firmihinu a ze Skandu. Následně se vyhodnotily rozdíly v růstové dynamice a mortalitě obou skupin sazenic pěstovaných ex situ. Třetí článek se rovněž týká obnovy dračince rumělkového a řeší možnost regenerace in situ v oplocenkách na plató Shibehon a u školy Oam al-Cora, kde tým Mendelovy univerzity v Brně v roce 2006 vysadil stovky sazenic a dlouhodobě monitoruje jejich růstovou dynamiku a mortalitu. Čtvrtý článek se týká studia anatomie sekundárně tloustnoucích částí rostliny. Ze 70 trvalých mikropreparátů byla analýzou obrazu zjištěna plocha xylému, floému, parenchymu a lumen cév v kořenu, stonku a větvi. Hodnoty se vyhodnotily, vzájemně porovnaly a graficky interpretovaly.
Změny v rozšíření invazních neofytů v břehové vegetaci Berounky
Randová, Nela ; Matějček, Tomáš (vedoucí práce) ; Lipský, Zdeněk (oponent)
Břehová vegetace podél vodních toků patří k místům velice náchylným k šíření invazních druhů rostlin. Vodní koridory umožňují jejich snadné a rychlé šíření do nových území. Diplomová práce se zabývá změnami zatížení břehové vegetace Berounky invazními neofyty v průběhu let 2015-2018. Cílem bylo zjistit, jak se projeví změny v průběhu jednotlivých let a jestli je možné vysledovat určitý trend vývoje populací. V souvislosti s tím se práce zabývá možným vlivem extrémně suchých let 2015 a 2018 na výskyt invazních neofytů. Terénní výzkum probíhal na březích Berounky od vesnice Čilá u Skryjí po soutok Berounky a Vltavy v Praze-Lahovicích během letních měsíců v roce 2015, 2016, 2017 a 2018. Břehová vegetace byla rozdělena na segmenty o délce 500 ± 150 m. Celkem se jednalo o 90 segmentů, ve kterých byl sledován výskyt a početnost 17 invazních neofytů. Celkem se v mapovaném území objevilo 14 taxonů. Nejčastěji se v břehové vegetaci Berounky objevovaly taxony Robinia pseudacacia, Impatiens glandulifera a Solidago sp. Nejpočetnější populace byly zaznamenány u invazního neofytu Reynoutria sp. V průběhu let 2015-2018 se projevil nárůst podílu obsazených segmentů taxonem Acer negundo, který ale nevytváří příliš početné populace. V roce 2018 byl nad rámec sledovaných neofytů mapován výskyt invazního taxonu...
Modelování populační dynamiky rostlin a možnosti propojení populačních dat s daty o prostředí
Hrušková, Karolína ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostálek, Tomáš (oponent)
Dynamika rostlinných populací je ovlivňována klimatickými faktory a faktory prostředí. Pro pochopení chování rostlinných populací a zjištění jejich vývoje je klíčové identifikovat tyto faktory a popsat jejich vliv na populační dynamiku rostlin. V populační biologii jsou využívány modely, které dokáží odhadnout vývoj populace na základě dat o chování jedinců v populaci. V současné době je snaha o zahrnutí faktorů prostředí a klimatu těchto modelů, což činí odhady vývoje populací přesnější a reálnější a současně umožní předpovídat vliv měnících se podmínek na dynamiku populací. Tvorba reálných modelů je důležitá při definování vhodného managementu na lokalitách s výskytem ohrožených druhů, kdy je třeba cílit management na kritické přechody mezi stádii životního cyklu. Odpověď na otázku, který životní přechod mezi stádii je nejzranitelnější, dávají výše zmíněné modely. Tato bakalářská práce je literární rešerší, která uvádí stručný přehled aktuálně využívaných populačních modelů a snaží se uvést jejich stručnou charakteristiku. Dále uvádí příklady faktorů, které ovlivňují populační dynamiku rostlin a popisuje možnosti propojení dat o prostředí a populační dynamice druhů. V závěru práce je stručně charakterizován výzkum druhu kuřička hadcová (Minuartia smejkalii). Vliv faktorů prostředí a klimatu na...
Zimní invaze ptáků v Evropě
Souček, Michal ; Lučan, Radek (vedoucí práce) ; Hořák, David (oponent)
Kromě pravidelných migrací se u ptačího chování setkáváme s fenoménem migrací nepravidelných, známých pod jmény "erupce", "invaze" či "irupce". Ačkoliv je tento fenomén znám již z devatenáctého století, jeho základní mechanismy stále nejsou dostatečně objasněny či jsou předmětem spekulací. Tato bakalářská práce formou literární rešerše shrnuje současné poznatky a názory týkající se tématu zimních irupcí se zaměřením na pozorování tohoto fenoménu v České republice. Klíčová slova: Aves, irupce, zimní invaze, migrace
Population biology of rock outcrop plant Aurinia saxatilis ssp saxatilis
Šimáková, Terezie ; Münzbergová, Zuzana (vedoucí práce) ; Dostál, Petr (oponent)
Rostliny skalních výchozů jsou opomíjenou skupinou, i když právě sem často patří velmi ohrožené rostliny naší flóry, stejně jako některé endemity. I přes tuto skutečnost existuje jen málo prací zabývajících se tímto tématem, snad proto, že jsou tyto rostliny hůře dostupné. Cílem této práce je zaměřit se na populační biologii této skupiny. Jako modelový druh byla vybrána v termofytiku rozšířená tařice skalní (Aurinia saxatilis subsp. saxatilis). Po dobu tří let probíhalo studium populační dynamiky tařice skalní u vybraných tří populací. Ta byla mezi populacemi porovnána pomocí přechodových matic (matrix population modelling, MPM) a IPM (Integral Projection Modelling), tyto dva analytické přístupy byly mezi sebou také porovnány. Analýza populační růstové rychlosti říká, že jedna z populací je predikována spíše jako stabilní, zatímco další dvě budou velikostně klesat. Nejvyšší elasticita je většinou pro přežívání semen v semenné bance. Populační růstová rychlost se mezi oběma statistickými přístupy výrazně neliší, a vykazuje stejný trend - ve všech případech je ale λ získaná z IPM nižší než ta získaná z analýzy přechodových matic. V rámci IPM byl také zkoumán vliv charakteru substrátu na přežívání, růst a reprodukci. Nejsou zde ale vykázány žádné zásadní rozdíly. V populacích je potřeba chránit...
Prostorové korelace v populační dynamice lýkožrouta smrkového (Ips typographus): Příklad užití Mantelova testu
Šimera, Ondřej ; Kindlmann, Pavel (vedoucí práce) ; Ferenc, Michal (oponent)
Lýkožrout smrkový (Ips typographus L.) je nejběžnějším a nejhojnějším druhem brouka z čeledi Scolytidae v evropských lesích a zároveň nejzásadnějším biotickým faktorem způsobujícím disturbance, čímž zcela zásadně ovlivňuje lesní ekosystémy. V poslední době je tak předmětem velkých diskuzí, jaký management zvolit pro získání optimální rovnováhy mezi ekonomickými, turistickými a přirozenými hodnotami lesa. Mnoho studií ukazuje pozitivní vliv kůrovcových kalamit na přirozenou obnovu lesa a biodiverzitu. Je těžké stanovit, zda jsou tyto gradace pravidelné či nikoli, protože existuje veliké množství faktorů, které je mohou vyvolat. Avšak právě pomocí těchto faktorů můžeme predikovat šance vzniku náhlých populačních explozí. Jedním z těchto způsobů je monitorování přilehlých míst s výskytem kůrovce, protože populační dynamika sousedících oblastí vykazuje určitou míru synchronizovanosti. Za tímto účelem lze provést vícero matematických modelů, například Mantelův test, který stanovuje míru korelace mezi dvěma maticemi. Klíčová slova: Lýkožrout smrkový, Ips typographus, populační dynamika, prostorové korelace, Mantelův test

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 43 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.