Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 63 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Minarčíková, Barbora ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je navržení domova pro seniory v Brně – Medlánkách. Tomuto zadání předcházel předdiplomový projekt v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér, vypracovaný v předešlém semestru, který spočíval ve vypracování územní studie s návrhem urbanistické struktury včetně dopravního řešení a umístěním různých funkcí - plochy obytné, komerční, veřejné budovy, občanská vybavenost, sportovní hala, kostel a nadále řešený domov pro seniory. Architektonická studie spočívá ve vytvoření vhodného prostředí pro dlouhodobý pobyt seniorů, tzn. příjemného bydlení, venkovních relaxačních prostor, dostatečného technického zázemí a nabídky nejrůznějších služeb. Návrh vyplývá z konceptu kompaktního, přehledného a bezbariérového prostoru parterové podnože se společenskými prostory a zázemím propojujícího tři pavilony bytových jednotek. Díky tomu je zajištěno soukromí v bytových jednotkách a přitom velký prostor pro setkávání. Z podlaží podnože i bytových jednotek je snadný přístup na terén propojený s parkem umístěným na jižní straně pozemku. To poskytuje přímý kontakt se zelení ve venkovních prostorech. Hlavní vstup ústící do podnože v prvním podlaží je navržen reprezentativním atriem, které odráží velkorysost celého objektu. Technické i provozní zázemí je navýšeno pro pokrytí kapacity potenciálního rezervního čtvrtého pavilonu. Celý komplex odráží požadavek poklidného a nadstandartního dožití, respektuje soudobou architekturu i potřeby dnešní populace. Díky tomu se jedná o místo pro spokojené stáří.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Drápela, Jan ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Architektonická studie centra pro seniory v Brně-Medlánkách navazuje na územní studii vypracovanou v předešlém semestru v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér (ArA). Výsledkem územní studie byl návrh kompaktní zástavby, která kombinuje veškeré potřeby území od bydlení, přes veřejnou vybavenost, kostel, dopravní napojení s tramvajovou smyčkou, sportovní halu, park nebo centrum pro seniory. V rámci architektonické studie byl zpracován projekt na vytvoření komplexního centra pro seniory odpovídající současným standardům. Centrum nabízí širokou škálu služeb a vybavení, kvalitních společných prostor i soukromí ve vlastních pokojích a odpovídající přilehlé venkovní prostory. Návrh centra vychází z kompaktnosti a linearity. Centrum sestává ze dvou hlavních hmot, kdy větší z nich je natočena rovnoběžně s přilehlou komunikací. Druhá hmota je k ní pak natočená na kolmo a vzájemně jsou spojeny komunikačním blokem. V přední části u hlavní třídy tak vzniká menší vstupní předprostor orientovaný na západ, zatímco na východní straně se nachází větší prostor s parkem. Ten je vymezen ze dvou stran budovami centra, dále přilehlými bytovými domy a zelení oddělující stávající zástavbu. Díky tomu nabízí klidný prostor pro seniory. Obě hmoty se nachází nad podzemní parkovištěm, které zasahuje i pod vstupní prostor. Jednotlivé budovy jsou pak rozděleny dle poskytovaných služeb i typu péče. Parter nabízí množství služeb, kavárnu a hlavní vstup do objektu a spolu s dalšími funkcemi v předprostoru tak vytváří aktivní místo pro setkávání klientů spolu s veřejností. Centrum se snaží vytvořit důstojné soudobé prostory pro pobyt klientů i jejich začlenění do okolí a zajistit jim příjemnou atmosféru a sounáležitost s novým domovem.
Obnova bývalé rychty v Hodíškově
Centner, Václav ; Špiller, Martin (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo rozvinout koncept ateliérové práce z prvního semestru třetího ročníku, který jsme původně dovedli od konceptu k dokumentaci pro stavební povolení v části B. Dále byl návrh dotažen v dokumentaci C pro provádění stavby. Vlastním tématem bylo obnovení rychty v Hodíškově, která už dávno nemá svou původní náplň a je nyní používána jako obecní byty pro nemovité místní obyvatele. Rychta také prodělala několik přestaveb, které se jí snažily přinést nové kvality, jež dopadly spíš rozporuplně. Rychta se nachází v Hodíškově, který je malou vesničkou mezi kopci Vysočiny. Na místo jsme jeli klikatými cestičkami širokými sotva na jeden automobil. Kolem cest byly vzrostlé domy a vlastně jsme se po příjezdu z Brna cítili trochu jako v jiném světě. Rychta stojí na kopci, odděluje bývalý cukrovar od zbytku vesnice. Z kopce rychta shlíží na vesnici a působí majestátně jako patronka místa. Ve vesnici je i malý rybník, který zpříjemňuje místní klima a dává domov nejrůznějším živočichům a rostlinám. Hodíškov má 150 obyvatel, takže rychta s jejím hospodářským křídlem převyšuje svou kapacitou nároky místních na prostory, kde se mohou potkávat a pořádat veřejná setkání. Proto mě napadlo ve spojitosti s romantičností místa, že by rychta s jejím hospodářským křídlem mohla sloužit jako prostředí pro pořádání svateb a společenských akcí většího typu. Díky tomu budu moci přinést velkorysejší prostorové zážitky ze zaklenutých prostorů v hospodářském křídle a obnovení ducha vnitřních prostorů, který byl ztracen během přestaveb v uplynulých letech. V přístupu k památkovým hodnotám rychty se snažím obnovit její důstojnost a pompéznost na druhou stranu nezapomínám a nezapírám její historii, která je tak pošramocená. Pro hospodářské křídlo platí jiné parametry. Během přestaveb proběhly snahy je přiblížit rychtě různými fasádními prvky a podobně. V práci s těmito dvěma objekty se snažím pevně stanovit, kde si který stojí a jaká je a byla jeho role. Svatební program si žádá navýšenou kapacitu ubytování, kterou jsem vyřešil přistavěním „stodoly“ do zadního prostoru dvora.
Zadržování vody v krajině
ZAVADIL, Jan
Literární rešerše sumarizuje vodu v krajině. Také je rozebráno téma týkající se retenční schopnosti v krajině. Následně jsou uvedeny základní informace a historie, týkající se rybníků. V poslední části rešerše jsou uvedeny dotační tituly, které jsou v České republice aktuální a řeší problematiku zadržování vody v krajině. Praktická část bakalářské práce se zaobírá projekty firmy Hydro & Kov na území Jihočeského kraje v rozmezí celkem třinácti let (2008-2021). Realizace byly rozděleny podle typu zakázky, rozpočtu a dotačních titulů. Práce obsahuje popis dvou vybraných staveb, na kterých byl autor této BP přítomen. Zjištěné výsledky z výzkumu byly přeneseny do 3 mapových výstupů. Celkově bylo zkoumáno 97 realizací na vybraném území.
Návrh malé vodní nádrže s retenčním účinkem v katastrálním území obce Police.
Hadaš, Zdeněk ; Menšík, Pavel (oponent) ; Starý, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá protipovodňovou ochranou povodí říčky Loučky. Cílem je posouzení nutnosti doplnění protipovodňových opatření v daném povodí. První část práce se zabývá průzkumem povodí, získáním podkladů k danému tématu, sestavením a aplikací srážkoodtokového modelu na řešení uvedeného problému. Druhá část práce se zabývá zlepšením protipovodňové ochrany ve vytipovaných kritických místech navržením soustavy nádrží s retenčním účinkem a zvýšením kapacity koryta. Pro schematizaci povodí byl použit program ArcGIS, simulace srážkoodtokového procesu byla provedena v programu Hydrog.
Studie rekonstrukce rybníku Těšík v k.ú. Horní Bory
Drašar, Zdeněk ; Princ, Michal (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce rybníku Těšík na úrovni a v rozsahu studie. Úvodní část práce definuje terminologii a rozdělení malých vodních nádrží. Následující praktická část práce se již věnuje zájmové lokalitě a jejímu současnému stavu vedoucímu k nutné rekonstrukci. Na tuto část navazuje návrh vhodného technického řešení rekonstrukce podložené hydrotechnickými výpočty a poslední výkresovou částí.
Obnova rybníků na Moravě
Drašar, Zdeněk ; Novotný, Jaroslav (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na historii rybníkářství a jeho vývoj na Moravě od prvních zmínek o osidlování tohoto území až po současný stav. V první části práce se zabývám historií rybníkářství obecněji a v případě dostupných zdrojů i konkrétní situací na Moravě. Druhá část již řeší novodobé rybníkářství na Moravě v 19. a 20. století. Následující část je věnována současnému stavu rybníkářství a možnostem obnovy zaniklých rybníků. V poslední části je řešen ideový návrh obnovy konkrétní lokality a navrženo řešení v rozsahu teoretické studie.
Malé nádrže v kulturní krajině
Királ, Martin ; Roubcová, Radka (oponent) ; Milerski, Rudolf (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se převážně zabývá studií návrhu rybníku, je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická je rozčleněna do tří hlavních kapitol. V první části se zaměřuje na vodu, jež je důležitým aspektem života na Zemi, ve vztahu s krajinou. Druhá kapitola pojednává o malých vodních nádržích, zmiňuje jejich rozdělení podle různých funkcí, zásobení vodou nebo prostředí, v nichž se nacházejí, soustřeďuje se na jejich technická řešení a velmi důležitou obnovu stávajících vodních nádrží. Poslední kapitola teoretické části se věnuje rybníkům v České republice a historii rybníkářství. Praktická část se soustředí na studii návrhu rybníku v lokalitě Zbýšov v okrese Brno-venkov, doplňují ji hydrotechnické výpočty, průvodní a technická zpráva včetně fotografie lokality.
Posouzení návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice z hlediska ekonomické stránky
Suchánek, Petr ; Doležal, Petr (oponent) ; Menšík, Pavel (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá ekonomickým posouzením návrhu malé vodní nádrže v obci Mutěnice. Závěrečná práce navazuje na bakalářskou práci studenta, rozšiřuje ji a opravuje nedostatky v ní zjištěné. V teoretické části se práce zabývá problematikou vhodné volby materiálu pro homogenní hráze, bezpečnostními přelivy, doprovodnými dřevinami v okolí zátopy a zejména posouzením ekonomické výhodnosti návrhu nádrže. V praktické části jsou řešeny úpravy bakalářské práce na základě připomínek a nově zjištěných skutečností a ekonomické posouzení na základě rozpočtu stavby. Součástí práce jsou také výkresy sloužící k utvoření představy o možném návrhu a podrobný položkový rozpočet jednotlivých stavebních částí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 63 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.