Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Syntéza konjugovaných polymerů odvozených od polyacetylenu
Duchoslavová, Zuzana ; Zedník, Jiří (vedoucí práce) ; Doubský, Jan (oponent)
Byly připraveny většinou nové od disubstituovaného acetylenu odvozené monomery, které byly detailně charakterizovány za použití standardních spektrálních metod. Připravené monomery byly úspěšně polymerizovány na standardním metathesním na TaCl5 založeném katalyzátoru. Připravené polymery byly kompletně charakterizovány metodami SEC/SEC- MALLS a standardními spektrálními metodami. Byly prostudovány roztokové fluorescenční vlastnosti připravených látek: byly stanoveny kvantové výtěžky fluorescence a byla změřena emisní a excitační spektra od všech připravených látek. Polymerizace připravených monomerů byla též testována na moderních metathesních katalyzátorech Grubbs-Hoveydova typu. Tento pokus byl pouze částečně úspěšný a byly získány pouze oligomery v nízkém výtěžku.
Příprava a polymerizace monomerů odvozených od ethynylpyridinů
Faukner, Tomáš ; Zedník, Jiří (vedoucí práce) ; Hoškovec, Michal (oponent)
Metodou Sonogashira cross-couplingu za katalýzy PdCl2[(PPh3]2/CuI byla připravena skupina disubstituovaných monomerů odvozených od ethynylpyridinu (3-PyCCPh-4-t-Bu, 2-PyCCR, R = 4-t-BuPh, 2-Py, n-Bu) a skupina disubstituovaných monomerů odvozených od 4-tert-butyfenylethynylu (4-t-BuPhCCPh-p-OR, R = SiPh2-t-Bu, Si-i-Pr3) které byly dále charakterizovány spektrálními metodami (IR, UV/vis, NMR). Monomery odvozené od ethynylpyridinu byly polymerizovány metodou kvarternizace (za využití ethylbromidu jako kvarternizačního činidla) a Grubbs-Hoveydovým katalyzátorem druhé generace. Kvarternizační polymerizací byly získány oligomery složené z 2 - 13 monomerních jednotek (Mw: 1600 - 6000) při výtěžku až 70 %. Polymerizací Grubbs-Hoveydovým katalyzátorem byly získány také pouze oligomery (Mw: 400 - 1500), výtěžek však nepřekročil 34 %. Skupina monomerů odvezených od 4-tert-butylfenylethynylu byla polymerizována katalytickým systémem TaCl5/Bu4Sn/Toluen. Při těchto reakcích vznikly polymery (Mw: 64 000 - 200 000, IP = 2,3 -3,9) při výtěžku až 75 %. Produkty vzniklé při polymerizacích byly charakterizovány GPC, IR, UV/vis a NMR spektry.
Study of molecular weight and configurational stability of substituted polyacetylenes
Trhlíková, Olga ; Sedláček, Jan (vedoucí práce) ; Netopilík, Miloš (oponent) ; Žigon, Majda (oponent)
2 ABSTRAKT Byla studována katalytická aktivita komplexů [Rh(cykloolefin)(acac)] (cykloolefin = norborna-2,5-dien, cyklookta-1,5-dien a cyclooktatetraen) při polymerizaci monosubstituovaných acetylenů cílená na přípravu stereoregulárních cis-transoid polyacetylenů. Při polymerizacích arylacetylenů provedených v rozpouštědlech s různou koordinační schopností vykazovaly všechny studované komplexy vysokou aktivitu. Volbou rozpouštědla a cykloolefinového ligandu katalyzátoru bylo možné ovlivňovat molekulovou hmotnost polymerů. Počáteční fáze iniciace probíhala jako přenos protonu z koordinované molekuly monomeru na acac ligand za uvolňování acetylacetonu a koordinace -C≡CR ligandu k částici Rh(cycloolefin). S použitím těchto katalyzátorů byly připraveny cis-transoid poly(fenylacetylen) a poly[(2,4-difluorfenyl)acetylen]y s požadovanou molekulovou hmotností. Tyto polymery byly studovány s ohledem na stabilitu při dlouhodobém stárnutí v roztoku nebo v pevné fázi, při kterém byly vystaveny působení atmosféry a rozptýleného denního světla. Během stárnutí polymerů v roztoku docházelo ke dvěma propojeným dějům, a to k cis-trans izomerizaci dvojných vazeb na hlavním polymerním řetězci a k oxidativní degradaci. Stárnutí polymerů bylo doprovázeno též tvorbou příslušných cyklotrimerů. Množství vznikajících cyklotrimerů...
Terahertzová spektroskopie v časové doméně a vizualizace biologických objektů
Nedvědová, Marie ; Kužel,, Petr (oponent) ; Vrba, Jan (oponent) ; Provazník, Ivo (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá metodami terahertzové (THz) spektroskopie ke sledování kinetiky hemostatik, tj. biomedicínských materiálů používaných k podpoře přirozené hemostatické reakce těla. Teoretická část seznamuje s fyzikálními principy THz spektroskopie v časové doméně (THz TDS), zaměřuje se na výhody i omezení této metody a na související možnosti její aplikace v oblasti charakterizace biomedicínských materiálů. Dále jsou podrobně specifikována aktuální hemostatika, rozebrán princip jejich funkce a použití, včetně dostupných informací o interakci s živou tkání. Byly realizovány experimenty sledující kinetiku fyziologické reakce jednak tkáňového lepidla na bázi kyanoakrylátu a dále absorpčních hemostatik. Popis mechanismu reakce vychází z fyzikálně-chemických principů, na nichž je postaveno také odvození matematických modelů reakční kinetiky zkoumaných hemostatik. Modelováním jsou získány odhady hodnot parametrů charakterizující zkoumané vzorky. Z pohledu srovnání reakční rychlosti jednotlivých typů hemostatik je stěžejním parametrem časová konstanta, která je dále podrobněji vyhodnocena s využitím prostředků statistické analýzy. Výsledky experimentálního měření tkáňového lepidla získané THz TDS byly doplněny měřeními pomocí dalších spektroskopických a mikroskopických technik. Všechna data byla zpracována dle navržených algoritmů a následně analyzována matematickými metodami.
Study of molecular weight and configurational stability of substituted polyacetylenes
Trhlíková, Olga
Byla studována katalytická aktivita komplexů [Rh(cykloolefin)(acac)] (cykloolefin = norborna-2,5-dien, cyklookta-1,5-dien a cyclooktatetraen) při polymerizaci monosubstituovaných acetylenů cílená na přípravu stereoregulárních cis-transoid polyacetylenů. Při polymerizacích arylacetylenů provedených v rozpouštědlech s různou koordinační schopností vykazovaly všechny studované komplexy vysokou aktivitu. Volbou rozpouštědla a cykloolefinového ligandu katalyzátoru bylo možné ovlivňovat molekulovou hmotnost polymerů. Počáteční fáze iniciace probíhala jako přenos protonu z koordinované molekuly monomeru na acac ligand za uvolňování acetylacetonu a koordinace -C≡CR ligandu k částici Rh(cycloolefin). S použitím těchto katalyzátorů byly připraveny cis-transoid poly(fenylacetylen) a poly[(2,4-difluorfenyl)acetylen]y s požadovanou molekulovou hmotností. Tyto polymery byly studovány s ohledem na stabilitu při dlouhodobém stárnutí v roztoku nebo v pevné fázi, při kterém byly vystaveny působení atmosféry a rozptýleného denního světla. Během stárnutí polymerů v roztoku docházelo ke dvěma propojeným dějům, a to k cis-trans izomerizaci dvojných vazeb na hlavním polymerním řetězci a k oxidativní degradaci. Stárnutí polymerů bylo doprovázeno též tvorbou příslušných cyklotrimerů. Množství vznikajících cyklotrimerů bylo...
Polycyklotrimerizace alkynů s vnitřními ethynylovými skupinami
Sokol, Jiří ; Sedláček, Jan (vedoucí práce) ; Balcar, Hynek (oponent)
Byla prostudována možnost přípravy vysokomolekulárních produktů metodou polycyklotrimerizace alifatických a aromatických diynů obsahujících (i) dvě vnitřní ethynylové skupiny nebo (ii) jednu vnitřní a jednu koncovou ethynylovou skupiny za katalýzy Co2(CO)8. Bylo prokázáno, že příprava takovýchto produktů je možná. Polycyklotrimerizace alifatických diynů s krátkou spojkou (CH2)2 mezi ethynylovými skupinami a polycyklotrimerizace aromatických diynů vedly k polycyklotrimerním sítím obsahujícím tri-, tetra-, penta- a hexasubstituované benzenové segmenty. V případě polycyklotrimerů připravených z alifatických monomerů nebyl prokázán jejich mikroporézní charakter. V případě produktů připravených z aromatických monomerů byl mikroporézní charakter zaznamenán a v některých případech bylo u polycyklotrimerů dosaženo i vysokých hodnot specifických povrchů a to až SBET = 499 m2 /g. Desorpční izotermy dusíku na mikroporézních polycyklotrimerech vykazovaly výraznou neuzavřenou hysterezi, která naznačuje, že pronikání dusíku do polymerů bylo doprovázeno tvorbou dočasných pórů nebo zpřístupňováním obtížně dostupných pórů v polymeru.
Study of molecular weight and configurational stability of substituted polyacetylenes
Trhlíková, Olga ; Sedláček, Jan (vedoucí práce) ; Netopilík, Miloš (oponent) ; Žigon, Majda (oponent)
2 ABSTRAKT Byla studována katalytická aktivita komplexů [Rh(cykloolefin)(acac)] (cykloolefin = norborna-2,5-dien, cyklookta-1,5-dien a cyclooktatetraen) při polymerizaci monosubstituovaných acetylenů cílená na přípravu stereoregulárních cis-transoid polyacetylenů. Při polymerizacích arylacetylenů provedených v rozpouštědlech s různou koordinační schopností vykazovaly všechny studované komplexy vysokou aktivitu. Volbou rozpouštědla a cykloolefinového ligandu katalyzátoru bylo možné ovlivňovat molekulovou hmotnost polymerů. Počáteční fáze iniciace probíhala jako přenos protonu z koordinované molekuly monomeru na acac ligand za uvolňování acetylacetonu a koordinace -C≡CR ligandu k částici Rh(cycloolefin). S použitím těchto katalyzátorů byly připraveny cis-transoid poly(fenylacetylen) a poly[(2,4-difluorfenyl)acetylen]y s požadovanou molekulovou hmotností. Tyto polymery byly studovány s ohledem na stabilitu při dlouhodobém stárnutí v roztoku nebo v pevné fázi, při kterém byly vystaveny působení atmosféry a rozptýleného denního světla. Během stárnutí polymerů v roztoku docházelo ke dvěma propojeným dějům, a to k cis-trans izomerizaci dvojných vazeb na hlavním polymerním řetězci a k oxidativní degradaci. Stárnutí polymerů bylo doprovázeno též tvorbou příslušných cyklotrimerů. Množství vznikajících cyklotrimerů...
Study of molecular weight and configurational stability of substituted polyacetylenes
Trhlíková, Olga
Byla studována katalytická aktivita komplexů [Rh(cykloolefin)(acac)] (cykloolefin = norborna-2,5-dien, cyklookta-1,5-dien a cyclooktatetraen) při polymerizaci monosubstituovaných acetylenů cílená na přípravu stereoregulárních cis-transoid polyacetylenů. Při polymerizacích arylacetylenů provedených v rozpouštědlech s různou koordinační schopností vykazovaly všechny studované komplexy vysokou aktivitu. Volbou rozpouštědla a cykloolefinového ligandu katalyzátoru bylo možné ovlivňovat molekulovou hmotnost polymerů. Počáteční fáze iniciace probíhala jako přenos protonu z koordinované molekuly monomeru na acac ligand za uvolňování acetylacetonu a koordinace -C≡CR ligandu k částici Rh(cycloolefin). S použitím těchto katalyzátorů byly připraveny cis-transoid poly(fenylacetylen) a poly[(2,4-difluorfenyl)acetylen]y s požadovanou molekulovou hmotností. Tyto polymery byly studovány s ohledem na stabilitu při dlouhodobém stárnutí v roztoku nebo v pevné fázi, při kterém byly vystaveny působení atmosféry a rozptýleného denního světla. Během stárnutí polymerů v roztoku docházelo ke dvěma propojeným dějům, a to k cis-trans izomerizaci dvojných vazeb na hlavním polymerním řetězci a k oxidativní degradaci. Stárnutí polymerů bylo doprovázeno též tvorbou příslušných cyklotrimerů. Množství vznikajících cyklotrimerů bylo...
Příprava a polymerizace monomerů odvozených od ethynylpyridinů
Faukner, Tomáš ; Zedník, Jiří (vedoucí práce) ; Hoškovec, Michal (oponent)
Metodou Sonogashira cross-couplingu za katalýzy PdCl2[(PPh3]2/CuI byla připravena skupina disubstituovaných monomerů odvozených od ethynylpyridinu (3-PyCCPh-4-t-Bu, 2-PyCCR, R = 4-t-BuPh, 2-Py, n-Bu) a skupina disubstituovaných monomerů odvozených od 4-tert-butyfenylethynylu (4-t-BuPhCCPh-p-OR, R = SiPh2-t-Bu, Si-i-Pr3) které byly dále charakterizovány spektrálními metodami (IR, UV/vis, NMR). Monomery odvozené od ethynylpyridinu byly polymerizovány metodou kvarternizace (za využití ethylbromidu jako kvarternizačního činidla) a Grubbs-Hoveydovým katalyzátorem druhé generace. Kvarternizační polymerizací byly získány oligomery složené z 2 - 13 monomerních jednotek (Mw: 1600 - 6000) při výtěžku až 70 %. Polymerizací Grubbs-Hoveydovým katalyzátorem byly získány také pouze oligomery (Mw: 400 - 1500), výtěžek však nepřekročil 34 %. Skupina monomerů odvezených od 4-tert-butylfenylethynylu byla polymerizována katalytickým systémem TaCl5/Bu4Sn/Toluen. Při těchto reakcích vznikly polymery (Mw: 64 000 - 200 000, IP = 2,3 -3,9) při výtěžku až 75 %. Produkty vzniklé při polymerizacích byly charakterizovány GPC, IR, UV/vis a NMR spektry.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.