Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 103 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Životní pojištění na pojistném trhu ČR
Mrázová, Pavlína ; Mejzlíková, Jana (oponent) ; Řezáč, František (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast životního pojištění na českém pojistném trhu, na nabízené druhy, jejich výhody a nevýhody. Jsou zde analyzovány konkrétní nabídky vybraných komerčních pojišťoven. Na závěr je vyhodnoceno a doporučeno, které životní pojištění ze všech nabízených je nejvhodnější pro vybranou cílovou skupinu.
Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v ČR.
Vystrčil, Martin ; BRABEC, Marek (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na oblast smíšeného životního pojištění v České republice a možnosti investování fyzických osob prostřednictvím těchto produktů. Jsou zde analyzovány konkrétní produkty 3 pojišťoven na českém trhu podle zvolených kritérií. Obsahuje doporučení potencionálním klientům s výběrem konkrétního životního pojištění.
Analýza soudobých produktů smíšeného životního pojištění v České republice
Bilová, Nikola ; Černá, Eliška (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku smíšeného životního pojištění v České republice. Analyzuje nabídku produktů komerčních pojišťoven a provádí jejich vzájemnou komparaci dle zvolených kritérií. Potencionálním klientům doporučuje nejvhodnější životní pojištění dle konkrétních požadavků.
Analýza soudobých možností investování fyzických osob prostřednictvím smíšeného životního pojištění v České republice
Rázl, Jan ; Juránek, Oldřich (oponent) ; Rejnuš, Oldřich (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku smíšeného životního pojištění a možnosti pravidelného investování fyzických osob prostřednictvím produktů smíšeného životního pojištění u vybraných pojišťoven v ČR. První část práce je věnována seznámení se s pojišťovnictvím a druhá část práce je zaměřena na analýzu vybraných pojistných produktů v oblasti smíšeného životního pojištění a na jejich vzájemné porovnání.
Návrh na zlepšení nabídky vybraného pojistného produktu společnosti Allianz pojišťovna a.s.
Hliněná, Martina ; Adamová, Milada (oponent) ; Martinovičová, Dana (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je analýza produktu životního pojištění pro děti společnosti Allianz pojišťovna a.s. a jeho srovnání s nabídkou vybraných komerčních pojišťoven. Výsledkem práce je návrh na zlepšení nabídky pojistného produktu této společnosti v oblasti dětského životního pojištění.
Návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění
Česal, Zdeněk ; Knytl, Vladimír (oponent) ; Polák, Michal (vedoucí práce)
Předmětem této diplomové práce je návrh opatření subjektu v souvislosti se změnami systému nemocenského pojištění. Práce má za cíl analyzovat dopady změn systému nemocenského pojištění na zaměstnavatele a na základě této analýzy navrhnout opatření pro daný subjekt. V diplomové práci je popsán systém nemocenského pojištění platný v ČR a ve vybraných zemích EU, uveden popis změn a jsou zanalyzovány dopady změn na zaměstnavatele. Poslední část diplomové práce tvoří návrh opatření v souvislosti s těmito změnami.
Problematika stanovení pojistné částky a pojistného v majetkovém pojištění
Pískatá, Petra ; Šenigl, Jaroslav (oponent) ; Hanák, Tomáš (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je popis problematiky stanovení pojistné částky a dále stanovení pojistného v majetkovém pojištění. V první části je řešeno srovnání metodik užívaných pojišťovnami s oceněním stavby dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a dále s reálnou cenou stavby stanovenou položkovým rozpočtem. Druhá část se zabývá pojistnou matematikou, na jejímž základě jsou stanoveny sazby pojistného a dále faktory, podílejícími se na stanovení konečné výše pojistného. Každá z těchto částí přináší závěry a doporučení pro případné zájemce o uzavření pojištění nemovitosti včetně zásad, které mají na základě zjištěných faktů dodržovat.
Analýza vybraných ukazatelů pojišťovací makléřské společnosti
Mrkvičková, Pavlína ; Jícha, Martin (oponent) ; Kropáč, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů pojišťovací makléřské společnosti pomocí časových řad. První část obsahuje teoretická východiska vysvětlující statistické metody, které se využívají při regresní analýze a analýze časových řad. Praktická část se zaměřuje na analýzu vybraných ukazatelů s možností vyrovnání dat a stanovení prognóz budoucího vývoje.
Pojistné podvody
Vala, Marek ; Barňák, Tomáš (oponent) ; Semela, Marek (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá pojistnými podvody naší společnosti, které jsou páchány v oborudopravy. Toto téma jsem si vybral zejména vzhledem kjeho aktuálnosti a vzrůstající tendenci na trhu, a taky zainteresováni mé osoby v tomto odvětví, tedy doprava a pojišťovnictví. Práce je tematicky rozdělena do hlavních samostatných celků. V první části jsou shrnuta teoretická východiska, která se zabývají touto problematikou. Druhá část je zaměřena na analýzu dotazníkového šetření u veřejnosti týkající se pojistných podvodů. Cílem této práce bude vyhodnocení faktorů směřujících ke vzniku pojistného podvodu, ke kterým nám pomůže dotazníkové šetření.
Optimalizace zdanění fyzické osoby
Krpejšová, Adéla ; Kopřiva, Jan (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o problematice daně z příjmů fyzických osob a optimalizace daňové povinnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. Teoretická část je zaměřena na výklad pojmů a seznámení s tématem. Analytická část popisuje fiktivního poplatníka daně z příjmů. Návrhová část slouží k vyčíslení daňové povinnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění za využití různých způsobu daňové optimalizace. Závěrem je doporučena nejvýhodnější varianta.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 103 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.