Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diference příjmů a výdajů sociálního zabezpečení v krajích ČR
Schwarzová, Anna ; Maaytová, Alena (vedoucí práce) ; Gajdošová, Eva (oponent)
Sociální zabezpečení je v České republice hlavním nástrojem sociální politiky. Slouží k zlepšení sociální situace obyvatelstva. Funguje jako podpora sociálně slabších jedinců formou sociálních dávek. Na druhou stranu je ve státě zaveden systém sociálního pojištění, které se skládá z nemocenského a důchodového pojištění a z příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, které se souhrnně označuje jako pojistné na sociální zabezpečení. Systém sociálního pojištění z části slouží k financování dávek státní sociální podpory. Tato práce je založena na analýze pojistného na sociální zabezpečení, analýze sociálních dávek, následné komparaci a zjištění vztahu, popřípadě závislosti mezi těmito systémy. Systémy spolu úzce jeden by nemohl existovat bez druhého.
Vyhodnocení úspěšnosti vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení v rámci České správy sociálního zabezpečení
Brdičková, Radka ; Kukalová, Gabriela (vedoucí práce) ; Ilona, Ilona (oponent)
Diplomová práce analyzuje relevantní způsoby vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpečení a vyhodnocuje úspěšnost jednotlivých postupů v rámci ČSSZ. První část práce se věnuje vymezení teoretických východisek jako základních pojmů včetně základního uspořádání sociálního zabezpečení. Dále presentuje obecný postup vymáhání pohledávek v rozdělení na správní a soudní výkon rozhodnutí a uplatňování pohledávek v jiných řízeních. V analytické části jsou analyzovány a srovnávány jednotlivé způsoby vymáhání, a to jak ve spolupráci se soudními exekutory, tak daňová exekuce, zejména jejich vliv na vývoj pohledávek a výběr pojistného v letech 2013 a 2014 a účinnost jednotlivých způsobů v praxi. Na základě provedených šetření jsou navrženy některé možnosti řešení vedoucí ke zvýšení úspěšnosti postupů jednotlivých způsobů vymáhání pohledávek a rovněž k zefektivnění, zkvalitnění a zrychlení práce pracovníků, kteří se zabývají vymáháním pohledávek.
Pojistné na sociální zabezpečení a vliv na důchodový systém
Bennerová, Barbora ; Urbánek, Václav (vedoucí práce) ; Bušovský, Ladislav (oponent)
Problematika sociální politiky je v dnešní době předmětem rozsáhlých diskuzí, jelikož nejen v členských státech EU dochází k zásadním změnám, které do jejího chodu zasahují. Hlavním cílem mé práce je poukázat na silné a slabé stránky důchodového systému, jehož základním pilířem je průběžné financování v souvislosti se sociálním zabezpečením důchodců, jako výrazu sociální politiky státu v souvislosti s tím, jak pojistné na sociální zabezpečení a jiné faktory ovlivňují český důchodový systém a jaké bych navrhovala řešení.
Mzdová evidence v konkrétních příkladech
Růžičková, Pavla ; Hajdíková, Taťána (vedoucí práce) ; Řepová, Helena (oponent)
Cílem mé bakalářské práce je seznámit čtenáře s problematikou výpočtů mezd dle platných zákonů České republiky pro rok 2013. Na začátku práce seznámím čtenáře s legislativou platnou pro rok 2013. Od dané legislativy, se budou odvíjet výpočty modelových příkladů na různé situace, které mohou vzniknout v praxi. V další části budu analyzovat změny pro rok 2014, vliv těchto změn na osobní náklady zaměstnavatele v konkrétní firmě oproti roku 2013. Poslední částí mé práce bude modelový příklad na roční zúčtování mezd.
Vývoj a komparace zákonných odvodů z příjmů ze závislé činnosti v České republice od roku 2006 do současnosti
Korbášová, Daniela ; Kaczor, Pavel (vedoucí práce) ; Fazekašová, Jana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zákonných odvodů z příjmů ze závislé činnosti. Cílem práce je analýza vývoje daně z příjmů ze závislé činnosti, pojistného na sociální zabezpečení a pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které se vztahují na příjmy ze závislé činnosti, a to od roku 2006 až do současnosti. Cílem je rovněž znázornění zjištěných změn v těchto zákonných odvodech, které se mohou týkat většiny poplatníků s příjmy ze závislé činnosti, včetně znázornění dopadů na čistou mzdu, a to právě na příkladech jednotlivých daňových poplatníků. Poplatníci jsou vybráni tak, aby byly vidět změny v odvodovém zatížení u osob s vysokým, nízkým i průměrným příjmem ze zaměstnání, stejně jako u poplatníků s dětmi.
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aktuální problémy výběru pojistného na sociální zabezpečení a návrhy de lege ferenda.
ŠIŠKOVÁ, Petra
Bakalářská práce se zabývá tématem pojistného na sociální zabezpečení a jeho některými aktuálními problémy. V sociálním systému České republiky byl k 1. lednu 1993 zaveden nový institut pojistného na sociální pojištění. V rámci reformy sociálního zabezpečení byl nahrazen zabezpečovací princip metody financování principem pojišťovacím. Základní změna spočívala v tom, že pojištěnci je placeno pojistné a na základě toho je upraven vztah mezi jeho placením a poskytovanými dávkami důchodového a nemocenského pojištění. Nový systém sociálního pojištění zaznamenal ve svém dosavadními vývoji změny, které reagovaly na nutnost řešení problémů při jeho implementaci, neboť se jednalo o změnu systémovou a významnou. Při realizaci problematiky sociálního pojištění se i v současnosti vyskytují problémy, nejasnosti i teoretické diskuze na téma, jak plní tento systém poslání, jaké jsou pozitivní a negativní stránky jeho funkcí a kde je potřeba případných úprav. Současný stav právní úpravy v oblasti pojistného, etapy vývoje i aktuální problémy, které se vyskytují, jsou předmětem zpracované bakalářské práce. S ohledem na zadání jsou především zkoumány informace nenumerického charakteru. Cílem práce je zjistit, popsat a analyzovat hlavní problémy při praktickém provádění, které se vyskytují ve srozumitelnosti stávající právní úpravy pojistného na sociální zabezpečení u poplatníků a plátců pojistného, především u zaměstnanců, zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných. V rámci zpracování hlavního cíle byly pak stanoveny dílčí cíle k ověření srozumitelnosti a využitelnosti při jejich rozhodování a o vztahu zaplaceného pojistného a výši dávkových nároků a plnění. V rámci kvalitativního průzkumu byly odpovědi na výzkumné otázky podrobeny vyhodnocení, komparaci s odbornými stanovisky a právní úpravou. V závěru byly, v souladu se zadáním bakalářské práce, vysloveny hypotézy, které by mohly být dále ověřeny výzkumem a návrhy opatření.
Analýza vývoje české daňové politiky v oblasti pojistného od roku 1993
Jacková, Marie ; Vítek, Leoš (vedoucí práce) ; Pavel, Jan (oponent)
Diplomová práce se v první části věnuje systému pojistného platného v roce 1992. Ve druhé části je popsán stav pojistného v roce 1993 v souvislosti s proběhlou reformou celé daňové soustavy v České republice. Třetí část analyzuje hlavní změny k konstrukčních prvků pojistného. Stěžejními zákony jsou zákon č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a zákon č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. V čtvrté části je analyzován vývoj výnosů z pojistného z hlediska mezinárodního srovnání či závislosti na různých proměnných jako je míra nezaměstnanosti nebo hrubý domácí produkt.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.