Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Aktuální problémy důchodového a nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných v oblasti výběru pojistného a výplaty dávek a návrhy jejich řešení.
KALIANKOVÁ, Ivana
Bakalářská práce je zaměřena na aktuální problematiku v oblasti důchodového a nemocenského pojištění osob samostatně výdělečně činných, kde došlo od roku 2009 k zásadním změnám týkající se nejen výběru pojistného, ale i dávek poskytovaných z těchto systémů. Systém pojištění osob samostatně výdělečně činných prošel dlouhým vývojem, každá etapa od samého vzniku pojištění přes vzájemnou závislost důchodového a nemocenského pojištění až po jejich úplné oddělení měla vliv na současné chování osob samostatně výdělečně činných v této oblasti. Pojistné je potřeba chápat i z hlediska krytí sociálních událostí, kterými je nemoc, úraz, invalidita či stáří. Na výši zaplaceného pojistného a době pojištění pak závisí samotná výše dávek, která je ze systému poskytována. Z tohoto důvodu byla v bakalářské práci věnována pozornost problematice současné zákonné úpravy v oblasti pojistného se zaměřením na účelově placené pojistné na nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných a následnou výplatu dávek. Také v oblasti dávek důchodového pojištění je potřeba uvažovat o tom, zda se plátci pojistného dostatečně orientují ve vazbě mezi placeným pojistným a výší těchto dávek a dokážou se odpovědně rozhodnout o volbě vyměřovacího základu, který má vliv na pozdější zabezpečení v důchodovém věku. Cílem práce je na základě analýzy hlavních problémů, které spočívají ve složitosti a pochopitelnosti stávající právní úpravy platné pro osoby samostatně výdělečně činné, navrhnout změny směřující k jejímu zjednodušení. Daná problematika byla zkoumána metodou kvalitativního výzkumu formou polořízených rozhovorů na relativně úzkém okruhu osob samostatně výdělečně činných s cílem prozkoumání současného stavu až do jednotlivých detailů pochopení a praktické aplikace jednotlivých ustanovení zákona. Na základě znalostí a zkušeností z praxe byly připraveny otázky, na které odpovídali nejen klienti, ale i pracovníci OSSZ Strakonice zabývající se agendou pojistného. Na základě vyhodnocení jednotlivých odpovědí respondentů a s přihlédnutím k aktuálním problémům při praktickém provádění agendy důchodového a nemocenského pojištění byl získán názor, že stávající úprava je pro osoby samostatně výdělečně činné složitá a nepřehledná. Z toho důvodu byla navržena opatření, která mohou být námětem pro případnou změnu právní úpravy v oblasti pojistného osob samostatně výdělečně činných.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.