Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Russian Poetry at the Beginning of 21st Century
Tiazhkun, Antonina
Tato rigorózní práce je věnována současné ruské poezii, která prozatím postrádá obecně přijímané hodnocení literárních kritiků, také proto ji považujeme za jednu z nejméně prostudovaných oblastí ruské literatury. Cílem dané práce je navrhnout způsob, jak porozumět uměleckým a obsahovým zákonitostem, ale také kulturně-historickému, sociálnímu a estetickému významu ruské poezie naší doby. Za klíčové principy současné poezie můžeme považovat změnu literárního paradigmatu, estetický pluralismus a různorodost autorských přístupů. Rigorózní práce se skládá ze tří částí. První část popisuje teorii utváření a aktuální podobu literatury postsovětské doby od poloviny 80. let do současnosti v kontextu sociálních, kulturních a literárních faktorů. Kromě toho také analyzuje charakteristiky a jevy současné literární tvorby. Druhá část práce popisuje základní estetické tendence ruské poezie současnosti. Ve třetí části jsou přiblíženy její tematické a žánrově-stylové charakteristiky. Výzkum je založen na analýze tvorby několika významných ruských básníků, kteří byli vybráni jako reprezentanti současné ruské poezie od 60. let 20. století do současnosti. Jedná se o následující autory: A. Kušner, O. Čuchoncev, B. Kenžejev, S. Gandlevskij, O. Sědakova, T. Kibirov, V. Pavlova, M. Stěpanova, P. Barskova, D. Davydov.
Nature as a sanctuary in selected poems of William Wordsworth
Roučková, Pavla ; Higgins, Bernadette (vedoucí práce) ; Topolovská, Tereza (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá tématem přírody jako útočiště ve vybraných básních Williama Wordswortha. Účelem této práce je prozkoumat takové aspekty Wordsworthových spisů, které zobrazují přírodu jako úkryt, do kterého lze uniknout z průmyslové urbanizované společnosti za účelem dosažení klidného stavu mysli a meditací a introspekcí najít moudrost. Hlavní rysy Wordsworthovy interpretace útočiště, o kterých tato práce pojednává, jsou příroda jako zdroj klidu, příroda jako učitel a nadřazenost přírody nad městem. Tato práce také poskytuje faktografický základ a vhled do života básníka s cílem prozkoumat motivaci pro volbu přírody jako hlavního námětu jeho tvorby. Práce začíná představením romantického hnutí jako celku. V této části dokumentu bude romantismus představen a diskutován skrze komentování a kontrastování děl jiných autorů té doby s pracemi Williama Wordswortha s primárním zaměřením na téma přírody s cílem ustanovení postavení básníka v rámci hnutí. Teoretická část se zabývá dětstvím a adolescentním životem Wordswortha jako primárním motivátorem pro vykreslování výše zmíněných motivů v jeho poezii studiem The Prelude a biografií od jiných autorů. Následující část dokumentu se bude zabývat jednotlivými vybranými básněmi z Wordsworthova repertoáru, které se zaměřují na téma přírody jako...
Spirituální poezie Rudolfa Juroleka
Junová, Rut ; Kočandrle Bauer, Kateřina (vedoucí práce) ; Šmejdová, Barbora (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá spirituální poezií Rudolfa Juroleka z religionisticko-teologické perspektivy. Nejprve určuje kontext básníkovy poezii skrze ohraničení pojmu spirituální poezie a charakteristiku současné spirituální poezie. Poté provádí podrobnou literárně-religionistickou analýzu jednotlivých Jurolekových básnických sbírek (Dobrovoľná samota, Život je možný, Smrekový les, Poľné vety, Posunok, Putovanie Jakuba z Rána, Hierografia) se zvýšeným zájmem o spirituální témata a motivy. Následně, na základě výsledků prvních dvou předešlých kroků, určuje mystiku jako vhodný interpretační rámec pro religionisticko-teologické bádání. V ohniscích Jurolekova duchovního hledání, přírodě a poezii, rozkrývá spojitost s mystikou, jednak na tematicko-motivické úrovni skrze postavy jednotlivých světců (sv. František z Assisi, sv. Hildegarda z Bingen, Plótínos), jednak skrze jednotlivé fáze mystiky (probuzení, očištění, osvícení). Spojitost s mystikou nachází i v samotném způsobu tvorby básníka, který z hlediska filosofie připomíná postupy Husserlovy fenomenologie. Paralelně zároveň sleduje, kde se Jurolek více blíží "imanentní" teorii, a kde "emanační" teorii transcendentního světa, z teologické perspektivy sleduje katafatickou a apofatickou cestu poznání Boha. Klíčová slova Rudolf Jurolek, básník,...
Linsident aneb Anatomie pozérství
Sližová, Eva ; Fic,, Igor (oponent) ; Ruller, Tomáš (vedoucí práce)
Můj bakalářský projekt, Linsident, je dlouhodobý akt imaginace a sebereflexe zpracovávaných textem ve volném verši. V závěrečné fázi jsem oddělila literárních, mentální (terapeutické) a čistě osobní aspekty díla. Výsledkem je radikálně, s nadhledem proškrtaná poezie a její performativní prezentace.
Assessing the reliability of stress as a feature of authorship attribution in syllabic and accentual syllabic verse
Plecháč, Petr ; Birnbaum, D. J.
This work builds on a recent study by one of the authors, which shows that statistics about versification may be used as a feature in the process of authorship attribution. One such statistic is what we have called the stress profile of a poem, a vector consisting of frequencies of stressed syllables at particular metrical positions. Our initial hypothesis was that because syllabic versification (SV) regulates by definition the number of syllables in a line but not the distribution of stresses, it allows authors to individualize their rhythmical style much more than accentual syllabic versification (ASV), where the distribution of stresses is primarily determined by meter. For that reason, we expected the stress profile to be a more reliable indicator of authorship in Spanish SV than in Czech or German ASV. This hypothesis, however, was not supported by our analysis. For most of our samples, German ASV had lower accuracy than Spanish, which we had predicted, but, contrary to our expectations, the accuracy for Czech ASV and Spanish SV were more or less the same. This result led us to hypothesize further that the traditional labels SV and ASV were misleading and we sought to measure the tonic entropy of our data. In this case, Spanish SV, as expected, was found to be the least tonically regular, while there was a significant difference between the two ASV systems: the values for Czech were even closer to Spanish than to the low-scoring German system. This explains why our initial grouping of Czech and German together into a single ASV category was insufficiently nuanced.
Baudelaire's personal writings (diaries and correspondence)
DUCHOŇOVÁ, Ivana
Cílem této bakalářské práce je analýza publikovaných textů osobní povahy Charlese Baudelaira, významného básníka 19. století, kterého řadíme mezi tzv. Prokleté básníky. Zaměřujeme se na texty autorových deníků a korespondence, v kterých rozebíráme důležité motivy a následně sledujeme, jak se odráží v jeho básnické tvorbě, především v bánické sbírce Květy zla. V této práci nejdříve představíme autorův životopis a literární tvorbu společně s publikovanými texty oobní povahy, následně se věnujeme zásadní části této práce, kterým jsou témata v zmiňovaných denících a korespondenci společně s jejich odrazem v autorově básnickém díle. Výsledky této analýzy jsou shrnuty v samotném závěru práce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.