Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,193 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.03 vteřin. 
Podnikatelský záměr na nákup, renovaci a prodej automobilů
Zábojník, Petr ; Mráček, Pavel (oponent) ; Ulč, Jakub (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na podnikatelský záměr k nákupu, renovaci a prodeji automobilů. Je rozdělena na tři části: teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část obsahuje obecné definice, které jsou nezbytné k porozumění využívaných pojmů. Analytická část je zaměřena na zkoumání vnějších i vnitřních vlivů, které mohou podnikatelský záměr ovlivnit. Návrhová část představuje samostatný podnikatelský záměr a všechny potřebné náležitosti k jeho uplatnění, včetně zhodnocení.
Založení malého podniku
Procházková, Barbora ; Bumberová, Veronika (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce pojednává o vytvoření záměru a podnikatelského plánu pro založení malého podniku, ve kterém budou vyráběna ručně vyráběná mýdla nabízena pomocí internetového obchodu. V první části je definován hlavní problém vypracování, cíle a metodologie. V druhé části jsou řešena teoretická východiska tématu a pojmy k vytvoření podnikatelského plánu. Třetí část se zabývá analýzou současného stavu v okolí budoucího podniku a kvantitativním průzkumem. Čtvrtá část pomocí poznatků z teorie a výsledků z analýzy a průzkumu navrhuje životaschopný podnikatelský plán. Pátá část pojednává o časovém harmonogramu implementace podnikatelského plánu.
Podnikatelský záměr na založení tanečního studia
Pospíšilová, Julie ; Fadrná, Andrea (oponent) ; Fojtů, Kateřina (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru na založení tanečního studia. Podnikatelský plán stanoví teoretické pojmy, analyzuje současnou situaci trhu a vnější a vnitřní prostředí. Návrhová část je věnovaná finančnímu plánu, který detailně popisuje jednotlivé náklady, hodnocení efektivnosti a návratnost investice.
Návrh podnikatelského záměru - zahradnictví
Kresa, Ondřej ; Randulová, Lenka (oponent) ; Bayerová, Vladimíra (vedoucí práce)
Bakalářská práce má za cíl vypracovat podnikatelský záměr na rozšíření firmy Zahradnictví Šárka. Je v ní analyzována současná struktura a stav hospodaření firmy a návrh vedoucí k rozvoji firmy v letech 2009 až 2012. Podstatou návrhu je rozšíření produkčních kapacit firmy a zvýšení tržního podílu.
Projekt rozšíření nabídky pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě
Šťáva, Štěpán ; Lepková, Hana (oponent) ; Drnek, Jiří (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského záměru, který rozšíří nabídku sportovních pohybových aktivit pro seniory v Jihlavě. Podnikatelský záměr vychází z provedeného anketního šetření, kompletní analýzy trhu a prostředí dané lokality. Cílem práce je zjistit, zda je navrhovaný podnikatelský záměr realizovatelný a rentabilní.
Podnikatelský plán na založení malého podniku
Šimíčková, Anna ; Fischer, Jan (oponent) ; Koudelková, Petra (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na vypracování podnikatelského záměru prodejny sýrů a jiných pochutin. Teoretická část definuje základní pojmy, jako je podnik, podnikání, podnikatel a také specifikuje právní formy podnikání na území České republiky. Dále definuje podnikatelský plán, jeho strukturu a analýzy, které se před zakládáním podniku provádí. Praktická část se zaměřuje na sestavení podnikatelského plánu prodejny sýrů a jiných delikates.
Podnikatelský záměr - zřízení svatební agentury
Mohelská, Martina ; Novák, Zdeněk (oponent) ; Rompotl, Jaroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru na založení svatební agentury, která bude působit na Jižní Moravě. Práce obsahuje teoretická východiska, která jsou podkladem pro praktickou část. V návrhové části jsou podrobně vytvořeny služby tak, aby se agentura odlišila od konkurence. Dále je zpracována finanční část, jejímž cílem je dospět k závěru, zda agenturu založit.
Podnikatelský plán pro rozvoj živnostenského podnikání
Čechová, Andrea ; Dubnická, Andrea (oponent) ; Mucha, Martin (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením podnikatelského záměru, který poslouží malému živnostníkovi v rozvoji jeho podnikání v oblasti výroby bižuterie. Na základě teoretických poznatků navrhuje postup, jak zvýšit objem výroby najmutím zaměstnanců. Obsahuje návrh malé reklamní kampaně pomocí letáků.
Podnikatelský plán výrobního podniku
Borovská, Veronika ; Cetkovský, Zdeněk (oponent) ; Kocmanová, Alena (vedoucí práce)
V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr výrobního podniku. Na základě teoretických poznatků získaných během studií a zjištěných skutečností, obsahuje návrh založení firmy a jejího případného umístění na trhu.
Podnikatelský záměr na založení vinařského podniku
Pavlák, Lukáš ; Cenek, Aleš (oponent) ; Koráb, Vojtěch (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru na založení vinařského podniku na základě kritické analýzy. Skládá se ze tří nejdůležitějších částí a to teoretického přístupu k řešení, analýzy současného stavu a návrhu podnikatelského záměru na založení vinařského podniku. Jedná se o práci opírající se o reálný základ, kdy výsledky mohou sloužit jako opora při realizaci plánu nebo jako podklad k získání cizích zdrojů financování. Veškeré body v diplomové práci jsou zpracovány v souladu se získanými poznatky z magisterského studia a z přiložené literatury.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,193 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.