Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 61 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výběr a implementace informačního systému
Tihlaříková, Lucie ; Novák, Lukáš (oponent) ; Luhan, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce pojednává o tématu výběru vhodného informačního systému pro zjednodušení řízení vztahů se zákazníky a podporu projektového řízení malé firmy. Po úvodní rekapitulaci základních pojmů a použitých metod se zaměřuje na samotnou analýzu současného stavu společnosti. Na základě analýzy jsou pak definovány jednotlivé požadavky na informační systém. Cílem je vybrat a implementovat společnosti informační systém vyhovující definovaným požadavkům a umožnit manažerům snadnější cestu k novým obchodním příležitostem, administrativě, řízení projektů a řízení vztahu se zákazníky.
Výběr a implementace informačního systému
Fialová, Kateřina ; Kindlová, Dita (oponent) ; Koch, Miloš (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá výběrem informačního systému a jeho následnou implementací do podniku. Pro pochopení daného tématu jsou představena teoretická východiska. Problematika je řešena zpracováním vybraných analýz k identifikaci nedostatků a problémových oblastí v rámci celé společnosti. Získané poznatky slouží k návrhu změny v kontextu problematiky výběru systému, který probíhá pomocí hrubého a jemného výběru, následné implementace a zhodnocení přínosů zavedené změny.
Satellite refuelling mission proposal
Čuda, Adam ; Daněk, Vladimír (oponent) ; Krepl,, Ondřej (vedoucí práce)
This diploma thesis deals with the topic of on-orbit satellite refueling. The thesis describes the concept of refueling on-orbit and provides the overview of the passed and planned missions and technology focused on the refueling and life-extension. The specifics of the refueling mission are identified as well as applicable constraints and needs resulting in the overall mission statement. A proposal for refueling mission is drafted further elaborating mission requirements and concept of operations. Payload critical to the mission is proposed. This work brings the description of on-orbit refueling process and provides a proposal of the mission to realize the task. Based on this work a spacecraft can be designed to provide satellites with fuel.
Vzdělávání pěstounů
Pobudová, Klára ; Presslerová, Pavla (vedoucí práce) ; Kučerová, Olga (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá pěstounskou péčí a vzděláváním pěstounů. Hlavním cílem práce je zhodnotit, zda jsou pěstouni spokojeni s nabízenými tématy a délkou povinného průběžného vzdělávání. Dílčím cílem práce je popsat největší problémy dětí žijících v pěstounské péči, související se školou a školní přípravou a poukázat na tyto problémy vytvořením kazuistiky. Teoretická část je rozdělena do čtyř kapitol a je založena na studiu odborné literatury. První kapitola se věnuje obecně tématu pěstounské péče a žádosti o pěstounskou péči. Druhá kapitola se již více zaměřuje na samotného pěstouna a jeho přípravu. Ve třetí kapitole je věnována pozornost samotnému vzdělávání pěstounů a doprovázejícím organizacím. Čtvrtá kapitola se zabývá charakteristikou dětí v pěstounské péči a jejich školními a výchovnými problémy. Praktická část se zaměřuje na vlastní výzkum. V rámci empirické části bylo realizováno výzkumné šetření s kombinací kvalitativních a kvantitativních prvků. Sběr dat byl proveden formou vlastního pozorování, dotazníkového šetření a polostrukturovaného rozhovoru. Během analýzy dat bylo zjištěno, že by pěstouni s několikaletou praxí uvítali, když by délka povinného průběžného vzdělávání byla přizpůsobena jejich zkušenostem, praxi a skutečným požadavkům. V současné chvíli je tomu tak, že práva...
Spokojenost a rozvoj sponzoringu v českém freeskiingu
Vaňous, Marek ; Voráček, Josef (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Cíle práce: Hlavním cílem této práce je shrnout podmínky pro sponzorování freeskiingu, zjistit co sponzoři očekávají od jezdců k získání a udržení sponzoringu, a také jakou podporu očekávají jezdci od svého sponzora a co všechno jsou ochotni pro to udělat a obětovat. Dalším cílem je analýza celkového rozvoje a počtu firem pohybujících se ve freeskiingu. Metoda: Potřebná data byla získána pomocí dotazníků, které byly elektronickou podobou zaslány všem sponzorovaným jezdcům věnující se newschool freeskiingu. Obdobné dotazníky byly také zaslány všem týmovým manažerům firem či distributorům, kteří sponzoring poskytují. Výsledky: Jezdci i sponzoři jsou se sponzoringem poměrně spokojeni, ovšem k dokonalé spolupráci je ještě třeba odstranit poměrně závažné chyby a nedostatky. Po zlepšení komunikační stránky by se situace jistě o mnoho zlepšila.
Stavebně technické charakteristiky dvojitých oken
Šálková, Vendula
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním vlastností dvojitých oken s rozdílnou konstrukcí. Jedná se o mechanické a tepelné vlastnosti a to o průvzdušnost, odolnost proti zatížení větrem, vodotěsnost a prostup tepla.
Návrh konstrukce křesla do veřejných prostor
Kubičíková, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením křesla určeného do veřejných prostor, které by vyhovovalo všem konstrukčním, bezpečnostním, technologickým a ergonomickým požadavkům. Následné řešení vzniklo na základě zpracované rešerše rozdílných konstrukčních řešení a také z vypracovaných poznatků zabývající se touto problematikou. Veškeré informace jsou zde podloženy technickými, bezpečnostními, technologickými a ergonomickými požadavky na sedací nábytek. Návrh se zakládá na technickém popisu, výkresové dokumentaci, kusovníku, kalkulaci přímých nákladů, vizualizaci a modelu.
Advanced materials, manufacturing and hi-tech components testing for space technology development
Čuda, Adam ; Jetela, Václav (oponent) ; Mašek, Jakub (vedoucí práce)
This bachelor thesis summarizes requirements on selection, processing and general management with materials used in space industry which subjects to strict regulations given by ECSS standards. The thesis is focused particularly on materials and their processing used in miniature heat switch project. Outcome of the work is a summary of essential requirements, establishment of accessible sources of information and potential suppliers list and proposition of a manufacturing plan of a component.
Aspekty lidského činitele u leteckých údržbových organizací v kontextu legislativních požadavků
Dardová, Eva ; Hammer, Jaromír (oponent) ; Chlebek, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá legislativními požadavky týkajícími se problematikou lidského činitele v rámci leteckých údržbových organizací. Hlavní část začíná úvodem do nauky o lidském činiteli v letectví. Dále je věnován prostor jednotlivým faktorům, které ovlivňují činnost technika údržby letadel. Cílem této práce je sestavit ucelený přehled informací, především předpisových požadavků a doporučení, vedoucích k minimalizování rizik způsobených lidským faktorem.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 61 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.