Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Bezpečnost práce s elektronickými daty v průmyslových podnicích
Žáčková, Eliška ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Diplomová práce "Bezpečnost práce s elektronickými datyv průmyslových podnicích" si klade za cíl charakterizovat základní termínyvztahující se k této oblasti a s jejich pomocí pak dále analyzovatmožnost řešení dané problematiky ve vybraném průmyslovém podniku v Českérepublice skrze metodu kvalitativního výzkumu, kterou je případová studie. V teoretické části jsou nastíněny pojmy, kterými jsou informace,data, znalosti, kyberprostor, podnikové informační systémy, počítačová kriminalita a kyberterorismus. Z tohoto oddílu vychází část praktická, která detailně rozebírá výchozí stav podniku z odvětví potravinářského průmyslu a v něm následnou implementaci systému pro řízení a správu digitálního firemního obsahu jako možné řešení problematiky bezpečnosti práce s elektronickými daty.
Právní rámec vyšetřování počítačové kriminality
Rademacherová, Kristina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Diplomová práce pojednává o počítačové kriminalitě především z hlediska vyšetřování. Autorka nabízí nový pohled na systematiku pojmosloví v oblasti. Počítačová kriminalita je vnímána v textu jako kategorie zahrnující v sobě i kriminalitu kybernetickou. Jelikož problematika vyšetřování je pojímána v rámci širšího kriminalistického vymezení, zvláštní důraz je kladen na kriminalistické aspekty zkoumaného jevu. Opomenuty nejsou však ani vybrané aspekty kriminologické. Důraz v diplomové práci je s ohledem na dané téma kladen na propojení platné právní úpravy s poznatky z oblasti odborné právní literatury, jakož i literatury kriminalisticky, kriminologicky či technologicky orientované. Práce využívá dostupných děl psaných v jazyce českém, anglickém i francouzském, a rovněž vychází z české i zahraniční rozhodovací soudní praxe. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. V rámci úvodu do problematiky zkoumaného jevu uvádí první kapitola vybrané charakteristické rysy počítačové kriminality, jakož i specifika trestné činnosti páchané na Internetu. Kriminalistické poznatky o problematice elektronických, resp. digitálních stop, k jejichž utváření v procesech počítačové trestné činnosti typicky dochází, rozebírá kapitola druhá. Vyjadřuje se i k některým problematickým aspektům uplatnění digitálních důkazních...
Právní aspekty boje proti počítačové trestné činnosti
Dostál, Otto ; Vlček,, Martin (oponent) ; Šárek, Milan (oponent) ; Hajný, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá tématem počítačové trestné činnosti. V prvé řadě na příkladu provozu systému pro zpracování medicínských obrazových informací demonstruje některé vybrané aspekty této problematiky. Ukazuje, že je vždy nutné sledovat současný stav technických znalostí v dané době, ale i potřebu volit řešení v mezích právních pravidel v této oblasti. Dále práce představuje trestněprávní realitu jako komplexní systém. Jsou zkoumány vazby mezi jednotlivými částmi tohoto systému, a posuzovány případné nedostatky. Vyhodnoceny jsou právní nástroje a právní limity postupů, které lze proti počítačové kriminalitě využít. Předmětem zájmu je zde zejména problematika zajišťování důkazů dle českého trestního řádu. Práce předkládá návrh jak jednotlivé procesní právní instituty chápat a k jakým účelům a jakým způsobem je používat. Návazně jsou koncipovány správné procesní postupy i pro konkrétní vybrané praktické situace.
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware
Zavadil, Stanislav ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Trestněprávní a kriminologické aspekty šíření ransomware Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá šířením ransomware a zkoumá vybrané trestněprávní a kriminologické aspekty tohoto fenoménu kybernetické kriminality. Ransomware je druhem škodlivého software, jehož prostřednictvím pachatel zašifruje, zablokuje nebo jinak zamezí přístupu k počítačovému systému nebo datům v takovémto systému a v souvislosti s tím požaduje peněžní či jiné plnění. V diplomové práci je nejprve ransomware popsán po funkční a technologické stránce, včetně jeho historie, členění na jednotlivé druhy a uvedení několika významných příkladů nákaz. Konkrétně jsou představeny ransomware WannaCry, Petya, DoubleLocke a Vir Policie. Následuje část, v níž jsou popsány možné trestněprávní kvalifikace dle hmotné části trestního práva, včetně zhodnocení specifik jednotlivých druhů ransomware a potenciálního vývoje této trestné činnosti. Závěrečná část se zabývá kriminologickými aspekty šíření ransomware. Začíná popisem stavu a dynamiky, zahrnuje také podrobnosti o latenci této kriminality a trendech. Následuje pohled na pachatele a oběti ransomware optikou vybraných kriminologických teorií. Kriminologická část práce je uzavřena kapitolou o kontrole a prevenci, která obsahuje rovněž praktické části, které mají za cíl pomoci při prevenci. Klíčová...
Internetová kriminalita v oblasti kryptoměn
Jucovič, Adam ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Práce pojednává o kyberkriminalitě v oblasti kryptoměn. Práce nejprve popisuje základní pojmy, prameny práva a problematiku jurisdikce v oblasti kyberprostoru. Dále se věnuje vymezení vybrané trestné činnosti páchané v souvislosti s kryptoměnami. Část práce se zaměřuje na problematiku anonymizace a dokazování. Klíčová slova Kyberkriminalita, Kryptoměny, Počítačová kriminalita
Malware a komparace antivirových produktů
Hamouzová, Aneta ; Luc, Ladislav (vedoucí práce) ; Novotný, Jakub (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje problematice možného nebezpečí v internetovém prostředí, konkrétně škodlivému software. Jedná se o různé počítačové viry, červi a trojské koně, které komplexně nazýváme malware. Toto nebezpečí je nutné pozorně sledovat, protože jeho vývoj jde neustále kupředu a každý by měl být s tímto tématem seznámen. Teoretická část práce zahrnuje charakteristiku malwaru - objasnění pojmu a definici. Následující částí je historie, která je popisována od prvotních myšlenek, prvního škodlivého kódu v 70. letech a dalších známých programů. Ta je vedena až do současnosti, kde je převážně soustředěno na dnešní cíle a směr vývoje dalšího malwaru. Navazující část zahrnuje rozdělení malwaru na základní, ostatní speciální druhy a další podobné související formy. Na konci praktické části jsou popisovány preventivní a ochranná opatření, také jak odhalit, a co dělat v případě nákazy počítače. Na tento poslední úsek navazuje praktická část, v níž je analyzována dostupná antivirová ochrana na českém a světovém trhu. Na základě této analýzy je vypracována komparace vybraných bezplatných antivirových programů. Ty jsou porovnávány dle stanovených kritérií jako jsou webové stránky, instalace, použití, uživatelská nastavení, vzhled a odhalování škodlivých kódů. Cílem je stanovit ten nejbezpečnější a uživatelsky nejkomfortnější. Výsledek slouží pro běžné uživatele jako případná opora při výběru antiviru do vlastního počítače.
Právní rámec vyšetřování počítačové kriminality
Rademacherová, Kristina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Bohuslav, Lukáš (oponent)
Diplomová práce pojednává o počítačové kriminalitě především z hlediska vyšetřování. Autorka nabízí nový pohled na systematiku pojmosloví v oblasti. Počítačová kriminalita je vnímána v textu jako kategorie zahrnující v sobě i kriminalitu kybernetickou. Jelikož problematika vyšetřování je pojímána v rámci širšího kriminalistického vymezení, zvláštní důraz je kladen na kriminalistické aspekty zkoumaného jevu. Opomenuty nejsou však ani vybrané aspekty kriminologické. Důraz v diplomové práci je s ohledem na dané téma kladen na propojení platné právní úpravy s poznatky z oblasti odborné právní literatury, jakož i literatury kriminalisticky, kriminologicky či technologicky orientované. Práce využívá dostupných děl psaných v jazyce českém, anglickém i francouzském, a rovněž vychází z české i zahraniční rozhodovací soudní praxe. Diplomová práce je členěna do tří kapitol. V rámci úvodu do problematiky zkoumaného jevu uvádí první kapitola vybrané charakteristické rysy počítačové kriminality, jakož i specifika trestné činnosti páchané na Internetu. Kriminalistické poznatky o problematice elektronických, resp. digitálních stop, k jejichž utváření v procesech počítačové trestné činnosti typicky dochází, rozebírá kapitola druhá. Vyjadřuje se i k některým problematickým aspektům uplatnění digitálních důkazních...
Počítačová kriminalita: Vybrané aspekty postihu v mezinárodním prostředí
Rademacherová, Kristina ; Jelínek, Jiří (vedoucí práce) ; Vokoun, Rudolf (oponent)
Rigorózní práce pojednává o postihu počítačové kriminality v mezinárodním prostředí. Zaměřuje se na problematické situace, s nimiž se orgány činné v trestním řízení v rámci postihu počítačové kriminality setkávají. Text se soustředí především na proces odhalování a vyšetřování počítačové trestné činnosti v širším kriminalistickém smyslu. Počítačová kriminalita je v textu vymezena široce - jako jev zahrnující i kybernetickou kriminalitu. Vzhledem k charakteristickým vlastnostem informačních a komunikačních technologií definuje práce počítačovou kriminalitu jako veskrze globální problém, při jehož postihu se ukazuje mezinárodní spolupráce orgánů činných v trestním řízení jako klíčová. První kapitola je obecným úvodem do problematiky počítačové trestné činnosti. Představuje základní terminologii počítačové trestné činnosti, ukazuje na historickém vývoji její transformaci, stručně seznamuje s širokým spektrem jednání. Kapitola shrnuje rovněž z kriminologického hlediska dostupné poznatky o pachatelích a obětech počítačové kriminality. Ve druhé kapitole následuje rozbor působnosti a vynutitelnosti trestněprávní normy v kyberprostoru. Text se zaměřuje na uplatnění pravomoci orgánů činných v trestním řízení v rámci pravidel místní působnosti trestněprávních norem. Rozebírá jurisdikční konflikty a...
Bezpečnost práce s elektronickými daty v průmyslových podnicích
Žáčková, Eliška ; Šisler, Vít (vedoucí práce) ; Souček, Martin (oponent)
Diplomová práce "Bezpečnost práce s elektronickými datyv průmyslových podnicích" si klade za cíl charakterizovat základní termínyvztahující se k této oblasti a s jejich pomocí pak dále analyzovatmožnost řešení dané problematiky ve vybraném průmyslovém podniku v Českérepublice skrze metodu kvalitativního výzkumu, kterou je případová studie. V teoretické části jsou nastíněny pojmy, kterými jsou informace,data, znalosti, kyberprostor, podnikové informační systémy, počítačová kriminalita a kyberterorismus. Z tohoto oddílu vychází část praktická, která detailně rozebírá výchozí stav podniku z odvětví potravinářského průmyslu a v něm následnou implementaci systému pro řízení a správu digitálního firemního obsahu jako možné řešení problematiky bezpečnosti práce s elektronickými daty.
Internet and computer criminality
Ivičičová, Katarína ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Herczeg, Jiří (oponent)
Účelom tejto práce je podať komplexný prehľad o internetovej a počítačovej resp. kybernetickej kriminalite. Téma je to nanajvýš aktuálna z dôvodu neustáleho vývoja a posunov v oblasti informačných technológií, ktoré zároveň so sebou prinášajú nevídaný rozvoj kriminálnej činnosti v podobe nových trestných činov. Diplomová práca sa skladá zo šiestich kapitol, pričom každá z nich rozoberá určitý aspekt kybernetickej kriminality. Prvá kapitola, je kapitolou úvodnou, pričom jej účelom je vymedzenie základných pojmov užívaných v práci ako počítačové systémy a dáta, počítačová kriminalita, internetová kriminalita a kybernetická kriminalita. Kapitola druhá podáva stručný historický úvod k pochopeniu vzťahu vývoja kybernetickej kriminality v kontexte vývoja informačných a komunikačných technológií. V tretej kapitole možno nájsť rozbor špecifík kyberkriminality. Táto kapitola pojednáva najmä o typologických znakoch páchateľa, najčastejších motívoch, obetiach ako aj o prevencií kyberkriminality. Jej posledná časť sa snaží poukázať na problematiku delimitácie jurisdikcie, teda problematiku pôsobnosti trestného práva v prostredí Internetu. Štvrtá kapitola poskytuje prehľad relevantných medzinárodných dokumentov v oblasti kybernetickej kriminality. Jej prvá časť je venovaná Dohovoru o kybernetickej kriminalite a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.