Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 11 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využívání počítačů k testování
Bažantová, Zuzana ; Byčkovský, Petr (vedoucí práce) ; Škaloudová, Alena (oponent) ; Chvál, Martin (oponent)
Disertační práce, která se zabývá problematikou využívání počítačů při testování, se skládá ze dvou částí: teoretické a výzkumné. Je zaměřená na řešení dvou problémů: charakterizování současného stavu využívání počítačů při testování (1) a odlišnostmi i shodami metody založené na klasické teorie testu (KTT) a metody vycházející z teorie odpovědi na položku (IRT) při tvorbě testu a analýze jeho výsledků (2). Druhý problém je řešen jak z teoretického hlediska, tak při aplikaci obou metod při analýze výsledků testu Obecné studijní předpoklady použitém v přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu UK v roce 2006. V práci je popsáno také adaptivní testování a uvádí se zde využití speciálních software pro provádění klasické analýzy testových výsledků (ITEMAN a LERTAP 5) a pro jedno-, dvou- a tří-parametrovou IRT analýzu (BILOG-MG). Klíčová slova Využití informačních a komunikačních technologií při testování, klasická teorie testu (KTT), teorie odpovědi na položku (IRT), IRT parametry, charakteristická funkce položky/ testu, informační funkce položky/ testu, IRT modely, analýza testu, réhabilita, položková analýza, obtížnost položky, citlivost položky, analýza distraktorů, adaptivní testování.
Využití webcastingových systémů ve vzdělání
Novák, Milan ; Rambousek, Vladimír (vedoucí práce) ; Novák, Jaroslav (oponent) ; Švejda, Gabriel (oponent)
Předmětem předkládané práce je problematika využití webcastingových systémů ve vzdělávání. Studie se zaměřuje na identifikaci a analýzu webcastingových systémů, jako soudobého druhu audiovizuálních, resp. multimediálně orientovaných didaktických prostředků. Zkoumání je podrobováno široké spektrum vlastností a charakteristik webcastingových systémů s cílem přispět k poznání jejich didaktických specifik a možností funkčního využití v rámci inovativních metod a způsobů práce ve vzdělávání. Výsledky teoretického a empirického zkoumání poskytují východisko pro řešení modelového návrhu webcastingového systému. Rozpracováním teorie dané specifické oblasti didaktických prostředků se práce usiluje o příspěvek k rozvoji didaktiky informační a technické výchovy a při vědomí rostoucího významu technologií pro podporu vzdělávání ve společnosti vědění i pedagogické vědy obecně.
Výuka stereometrie s využitím software Elica - DALEST
KRČMÁŘ, Roman
Tato diplomová práce je zaměřena na počítačový software Dalest Elica a jeho uplatnění ve výuce stereometrie na základní škole. Obsahem práce je několik řešených příkladů pomocí tohoto dynamického 3D softwaru pro výuku stereometrie na základní škole. Práce má poskytnout pedagogům efektivní náhled na problematiku tohoto softwaru a rovněž vysvětlit, proč použít Dalest Elicu ve výuce. Součástí práce je rovněž CD s video-návody na obsluhu softwaru.
Užití didaktické techniky ve výuce elektroniky
ŠTĚPÁNEK, Stanislav
Práce se zabývá popisem a využitím moderních didaktických prostředků ve výuce a praktickou aplikací výukového systému eFront. Teoretická část hodnotí výukové metody vhodné pro výuku elektroniky, zabývá se rozdělením didaktických prostředků a popisuje nejpoužívanější z nich ? dataprojektor, vizualizér a interaktivní tabuli. Praktická část se zabývá využitím vybraných výukových metod ve výuce jednotlivých odborných elektrotechnických předmětů a popisuje praktické použití systému eFront ve výuce. Zabývá se možnostmi tvorby testů a kvizů jinými programy a v závěru popisuje přípravu na výuku realizovaných pomocí webových stránek.
On-line experimenty při výuce fyziky na ZŠ
BEDNÁŘ, Vít
On-line experimenty při výuce fyziky na ZŠ Cílem této diplomové práce je ověřit vhodnost použití on-line experimentů při výuce fyziky. Práce se dělí na dvě části ? teoretickou a praktickou. V teoretické části je rozebrána výuka na základních školách, možnosti využití informačních a komunikačních technologií, zvýšení motivace u žáků prostřednictvím nových vyučovacích metod, život žáka ve školním prostředí. Praktickou část tvoří sada experimentů vytvořených pomocí demonstrační soupravy PASCO. Pracovní listy, které jsou přiloženy k některým experimentům, umožní ověřit efektivitu vytypovaných experimentů v praxi. Výsledky didaktických sond do jednotlivých tříd jsou zde přiloženy a rozebrány.
Návrh pracovních listů pro vyučování algebraických výrazů s podporou počítače na ZŠ
VOŠMIKOVÁ, Markéta
Zadání práce zní Návrh pracovních listů pro vyučování algebraických vý- razů s podporou počítače na základní škole. Práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první jsem se zabývala pod- porou počítače na základní škole a teoretickými otázkami k danému tématu. V druhé části jsem vypracovala manuál pro učitele k vytvořenému programu. Třetí část tvoří samotný program (Počítačová hra - Mathhill na výuku algebraických výrazů na ZŠ). Program se skládá ze čtyř samostatných částí. Celý program je vytvořen v zimním prostředí hor. Nejprve se objeví menu, které je rozcestníkem k ostatním hrám. Žáci si vyberou z odkazů podle svého uvážení nebo podle probíraného učiva. Všechny hry jsou animovány stejným způsobem, liší se pouze obsahem a úkoly, které žáci řeší. Žáci plní jednot- livá zadání a podle správnosti výsledků postupují na vrchol hory. Jestliže je výsledek chybný, program žáky nepustí dále. U většiny úkolů mohou žáci využít nápovědy v pravém horním rohu programu. Jeden odkaz v programu neplní funkci hry, je od ostatních odlišný. Jedná se o odkaz na animace alge- braických vzorců, který nás dovede do prostředí zimní chaty, jejíž vybavení směruje na jednotlivé animace vzorců. První část je počítačová hra Opakování, žáci si zopakují operace s čí- selnými výrazy a oživí si zde pojem algebraický výraz. Druhá je počítačová hra Počítáme s výrazy, kde žáci postupně počítají zadané příklady na úpravu, sčítání, odečítání, násobení a dělení výrazů. Poslední herní částí jsou Lomené výrazy, kde žáci pracují stejným způsobem, dokud nevystoupají na konec hory. Tyto hry jsou odděleny, učitelé je mohou tedy používat samo- statně. Jednotlivé hry jsou doplněny nápovědou, kdyby si žáci nevěděli rady. Poslední část programu tvoří animace algebraických vzorců, zde jsem animo- vala jednotlivé geometrické konstrukce algebraický vzorců, které se děti učí na základní škole. Animace mohou sloužit pro podporu výuky. V poslední části práce jsem program na CD vyzkoušela na základní škole a výsledky zdokumentovala a vyhodnotila.
Výuka fyziky a tvořivost
MEŠKAN, Václav
Tato diplomová práce zkoumá jedno z předních témat současné reformy českého školství {--} rozvoj tvořivosti při výuce předmětů na základní škole. Tato problematika je nejprve nastíněna obecně a následně rozvinuta na konkrétním vyučovacím předmětu {--} fyzice. Zvláštní důraz je kladen na porovnání rozvoje tvořivosti při výuce daného předmětu pomocí tradičních prostředků a pomocí počítačem podporované výuky, která je dalším neodmyslitelným fenoménem současného školství. Významná část je věnována hodnocení současného software pro výuku fyziky na základní škole. Práce je zakončena experimentem se žáky základní školy, který má porovnat dva výše zmíněné přístupy k rozvoji tvořivosti a dát tak podnět k dalším výzkumům v této oblasti.
Užití Derive ve výuce matematiky
REINDLOVÁ, Jitka
Cílem této diplomové práce je vytvoření vzorových příkladů pro učitele v hodinách matematiky na základních a středních školách. Žáci si např. naučí sestavovat obrázky z geometrických útvarů, zadávaných matematickou formulí. Tento způsob, podle mého názoru, žáky velmi motivuje. Dílčím cílem se stalo vytvoření přehledu tematických celků, z kterých je možno obrázky vytvářet. Zpracovávaná problematika je rozdělena do 7 kapitol. Každá kapitola na začátku obsahuje úvod do dané problematiky, modelový příklad a cvičení na danou problematiku i s řešením.
Návrh metodické příručky ke geometrickému náčrtníku Geonext
KUBŮ, Lucie
Diplomová práce je tvořena čtyřmi částmi. První část je teoretická a věnuje se využití počítače při vyučování matematiky, výuce v počítačové učebně a vybavenosti českých škol výpočetní technikou. Druhá část je věnována programu Geonext, který jsem si vybrala pro jeho přehlednost a jednoduché ovládání. Třetí část popisuje mikroexperiment, který jsem provedla v šesté třídě základní školy. Při tomto mikroexperimentu jsem využila příklady vytvořené v programu Geonext. V poslední části jsou uvedeny příklady, které jsem v programu Geonext vypracovala, ale nevyužila jsem je při mikroexperimentu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 11 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.