Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 44 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Horizont odpadu
Ochotná, Barbora ; Rypl Žabčíková, Ada (oponent) ; Kristek, Jan (vedoucí práce)
Město je místem akumulace, produkce a reprodukce výrobních prostředků i spotřeby zboží, odpad se ale typicky akumuluje mimo něj. Vypadává za náš horizont fyzicky i mentálně. Odpad, který vyprodukujeme, mění krajinu a transformuje procesy na zemi, aniž by většina „místa transformace“ navštívila. Projekt pracuje s myšlenkou přesměrování závěrečné fáze produkčního řetězce zpět do místa spotřeby výrobou prvků veřejného prostoru z komunálního odpadu. Zpřítomňování odpadu vede k uvědomění si jeho množství i míry konzumace. Zároveň se z odpadu stává něco mnohem ambivalentnějšího, eventuálně užitečného nebo dokonce krásného.
Typy obalů a jejich zastoupení v komunálních odpadech
Kostková, Kateřina ; Kropáč, Jiří (oponent) ; Pavlas, Martin (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá typy obalových materiálů, související legislativou a využitím obalů v praxi. Rešeršní část práce představuje jednotlivé typy materiálů a jejich charakteristiky. Významnou součástí zpracovávání odpadu je recyklace a využití obalového odpadu. Práce představuje odlišné recyklační principy pro jednotlivé materiály. Praktická část analyzuje jednotlivé zastoupení materiálů obalů vybraných spotřebních výrobků.
Efektivní návrh a provoz recyklační linky jako prvek komplexního odpadového řetězce
Dufka, Martin ; Janošťák, František (oponent) ; Gregor, Jiří (vedoucí práce)
Předkládaná diplomová práce se zabývá současnou situací nakládání s materiálově využitelnými komunálními odpady se zaměřením na různé druhy plastů. V teoretické části je věnována pozornost platné legislativě v dané oblasti, analýze současné situace na území České republiky a porovnání se situací v ostatních státech Evropské Unie. V další části jsou popsány základní frakce plastů a jejich vlastnosti. Jsou popsány problémy při zpracování plastů a jejich rizika. Dále je popsán komplexní řetězec zpracování plastového odpadu, od jeho vzniku až k výrobě produktů z recyklovaného materiálu. Je popsán princip recyklační linky, kde dochází k přepracování výstupního materiálu z dotřiďovacích linek v druhotně využitelný materiál v podobě vloček nebo regranulátu. V této části práce je vysvětlena funkce technologie recyklační linky a detailně popsány jednotlivé technologické zařízení linky. V praktické části práce je vytvořen technicko-ekonomický model recyklační linky, s cílem možnosti využití pro bilanční výpočty recyklace a následné ekonomické vyhodnocení provozu recyklačního zařízení. V rámci modelu byla provedena rešerše trhu s druhotnou surovinou se zaměřením na cenový vývoj. Následně jsou na model aplikovány citlivostní analýzy vybraných parametrů a vyhodnocen vliv jednotlivých scénářů na ekonomické výsledky zařízení.
Železobetonová konstrukce chladící věže
Vostal, Lukáš ; Švaříčková, Ivana (oponent) ; Šulák, Pavel (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce je statické posouzení základové konstrukce chladicí věže. Namodelování výpočetního modelu a následný výpočet vnitřních sil základové konstrukce chladicí věže v programu Scia Engineer. Železobetonové části konstrukce jsou posouzeny na mezní stav únosnosti a podloží je posouzeno na mezní stav použitelnosti. Součástí práce je návrh vyztužení základové konstrukce a zpracování výkresové dokumentace.
Zkoušky vybraných vlastností materiálů pro 3D tisk
Čáslavský, František ; Mačák, Martin (oponent) ; Vyroubal, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá 3D tiskem, materiály pro 3D tisk, jejich testováním a zjišťováním jejich parametrů. Cílem je porovnat vybrané materiály, určit jejich ideální tiskové parametry a podrobit je testům dle navržené metodiky s ohledem na mechanickou odolnost a odolnost vůči vnějším vlivům a následně vybrat ideální materiál či materiály pro tisk dostatečně kvalitních a odolných součástek a plastových dílů do automobilů, zejména pro reprodukci již nedostupných součástek do veteránů, dále pak například pro použití v motorsportu.
Design vnějšího pláště mobilního robotu
Bláha, Pavel ; Venglář, Vojtěch (oponent) ; Krejsa, Jiří (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá designem a konstrukcí vnějšího pláště mobilního robotu, který má sloužit k převážení nákladu. Na začátku této práce jsou stručně popsány různé technologie, kterými lze vyrobit plášť robotu. Součástí této práce je variantní studie designu, obsahující několik možných přibližných návrhů tvarů pláště robotu. Práce dále obsahuje výpočet zabývající se problematikou chlazení robotu. Výsledkem této práce je konstrukční řešení související s vhodně zvolenou technologií výroby, které musí splňovat předem zadané požadavky.
Technická viskózní křivka pro vstřikování plastů
Hejkalová, Anna ; Svoboda, Jan (oponent) ; Kandus, Bohumil (vedoucí práce)
Vstřikování je velmi závislé na tokových vlastnostech plastů. Bakalářská práce srovnává konvenční měření jejich reologických vlastností s metodou vstřikování na technickou viskózní křivku. Tato metoda umožňuje určit optimální hodnotu vstřikovací rychlosti, při níž už odpor proti vstřikování neumožňuje výrazné zlepšení tokových vlastností taveniny, naopak zvyšuje energetickou spotřebu procesu. Zároveň se snaží prokázat výhodnost této metody.
Návrh robustního kolového robotického podvozku
Jirges, Radek ; Chalupa, Jan (oponent) ; Bastl, Michal (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou návrhu mobilního kolového robotického podvozku. V úvodní teoretické části podává čtenáři přehled o rozdělení mobilních podvozků včetně konkrétních příkladů zástupců jednotlivých skupin. Na začátku praktické části popisuje výběr vhodných komponent pro daný podvozek od pohonu, až po řídící elektroniku. Konstrukční část práce nejdříve pojednává o volbě vhodného materiálu pro jednotlivé díly podvozku a následuje jejich konstrukce, včetně popisu využitých konstrukčních řešení pro dané problémy. Výsledkem práce je robustní kolový podvozek osazený poho-nem a základní elektronikou.
Hračka nebo toxický odpad?: Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z recyklovaných plastů.
Petrlík, Jindřich ; Straková, Jitka
Studie z prosince 2017 shrnuje základní výsledky analýzy přítomnosti toxických látek, konkrétně bromovaných zpomalovačů hoření v hračkách pro děti vyrobených z recyklovaných plastů. Studie vznikla v rámci projektu Recykluj bez jedů a jejím cílem je upozornit na problematiku recyklace plastů s obsahem toxických látek a jejich návratu do oběhu v podobě nových výrobcích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The crust/mantle boundary in geodynamically active area of West Bohemia
Podolník, Jan ; Hrubcová, Pavla (vedoucí práce) ; Málek, Jiří (oponent)
Západní Čechy jsou jednou z geodynamicky nejaktivnějších oblastí Střední Ev- ropy. Oblast se vyznačuje mnoha přírodními jevy, jako například zemětřesnou ak- tivitou ve formě opakujících se zemětřesných rojů. Stavba kůry v této oblasti byla předmětem mnoha geofyzikálních výzkumů, které odkryly přítomnost zvýšené re- flektivity spodní části kůry. V této práci používáme multiazimutální přístup au- torů Hrubcová et al. (2013) pro detekci výrazných rozhraní na hranici kůra/plášt'. Tuto metodiku aplikujeme na vlnové záznamy rojů z let 2000 a 2008, registrované vzdálenějšími německými stanicemi s cílem rozšířit povědomí o hloubkách a cha- rakteru rozhraní mezi zemskou kůrou a pláštěm v západních Čechách a přilehlých oblastech. Ukazuje se, že s rostoucí vzdáleností od epicentrální oblasti se mocnost reflektivní zóny v Německu zvětšuje. Výsledky této práce se shodují s výsledky aktivních i pasivních seismických experimentů z dřívějších let.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 44 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.