Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 29 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS
Posoldová, Kateřina ; Pernica,, Marek (oponent) ; Mikulíková, Renata (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je stanovení pesticidů v ječmeni a sladu. Ječmen patří ke druhé nejvíce pěstované obilnině v České republice. Aby se dosahovalo vyšších výnosů, větší kvality zrna a zabránilo se ztrátám, využívají se prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. Nevýhodou použití je jejich negativní vliv na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Rezidua pesticidů a jejich metabolitů mohou zůstávat v potravinách, a proto je dobré sledovat jejich obsah. Možnosti stanovení jsou různé, ale v poslední době je využívána metoda extrakce QuEChERS, která celý proces přípravy vzorků urychluje. Praktická část shrnuje optimalizaci a validaci metody QuEChERS a následné stanovení množství analytů pomocí metody UPLC-MS/MS. Analyzoval se obsah 148 pesticidů ve 30 vzorcích ječmene a 20 vzorcích sladu pocházejících ze sklizně z roku 2021 v České republice.
Využití silic při ochraně bramboru vůči bakterii Dickeya dianthicola
Špaček, Dominik
Diplomová práce „Využití silic při ochraně bramboru vůči bakterii Dickeya dianthicola“ se zabývá antibakteriálními účinky vybraných silic a jejich komponentů. Konkrétně to jsou silice skořice, fenyklu, čajovníku, kmínu, římského kmínu, hřebíčku, čajovníku a komponent carvon a limonen vůči gramnegativní bakterii Dickeya dianthicola. Antibakteriální aktivita byla hodnocena pomocí diskové difuzní metody, kde byly sledovány inhibiční zóny. Dále byla antimikrobiální aktivita stanovena pomocí minimální inhibiční koncentrace (MIC) a minimální baktericidní koncentrace (MBC). Diskovou difuzní metodou bylo prokázáno, že testovaná bakterie byla nejvíce citlivá na přítomnost silice skořice ve všech koncentracích. U silice hřebíčku byla naměřena vyšší účinnost při koncentraci 75 µl/ml než při koncentraci 100 µl/ml. Podle hodnot z MIC a MBC je zřejmé, že životaschopnost bakterie Dickeya dianthicola nejvíce potlačovaly silice skořice a hřebíčku. V závěru byl proveden test patogenity, kterým bylo prokázáno, že komponent carvon více potlačuje příznaky napadení než silice skořice a kmínu.
Výskyt patogenů a škůdců v porostu máku setého
Gabčíková, Rebeka
Tahle práce ve své teoretické části pojednáva o základních charakteristikách pěstování máku setého (Papaver somniferum) se zaměřením na popis a charakteristiku jednotlivých chorob a škůdců. Praktická část práce byla realizována formou pokusu, který se uskutečnil na pozemku podniku Agroregión a.s., se sídlem v Rajci na území Slovenska. Pokus spočíval v monitoringu chorob a škůdců a hodnocení početnosti ich výskytu v jednotlivých variantách chemického ošetření (kontrola, insekticid, insekticid + fungicid). Ze škůdcu byl potvrzen výskyt Mšice makové (Aphis fabae), při které se nepodařilo přeukázat přímy vliv insekticídniho ošetření na početnost výskytu. Z chorob byl potvrzen výskyt plísne makové (Peronospora arborescens), při sledovaní které se výsledky ve formě početnosti napadení ukázali jako údaj nepostačujíci pro vyhodnocení průběhu choroby. Z přiložených fotografií je však zřejmé, že fungicídni ochrana zabezpečila podstatne lepší zdravotní stav porastu.
Choroby a škůdci kukuřice - faktografická informační databáze a výukový systém
MATOUŠ, Pavel
Tato práce se zabývá problematikou tvorby faktografické databáze pro plodinu Zea mays L. Pro tvorbu databáze a výukového systému byl použit jazyk HTML a kaskádové styly ke grafickému formátování.
Choroby a škůdci chmele - faktografická informační databáze a výukový systém
KOVAŘÍK, Michal
Tato práce se zabývá problematikou tvorby faktografické databáze pro plodinu Humulus lupulus L.. Rozsah informací, které jsou obsaženy v databázi spadá do oblasti ochrany rostlin a to konkrétněji oboru fytopatologického, entomologického a rostlinolékařského. Literární rešerše poskytuje přehled této problematiky a také informačních technologií. Databáze byla zpracována v letech 2007 {--} 2009, a je součástí myšlenky vytvořit systém pro diagnostiku a účinný zdroj informací pro ochranu rostlin. Pro tvorbu databáze a výukového sytému byly použity jazyky PHP, HTML a kaskádové styly ke grafickému formátování. Pro účely databáze bylo využíváno jazyka SQL a jeho verze relačního programu MySQL. Součástí systému je detailní popis, bionomie a ochrana. Systém obsahuje i značný počet obrazového materiálu. Výsledky jsou předkládány jako určitý návod pro práci se systémem.
Zdravotní stav okrasných rostlin čeledi Begoniaceae ve skleníkových systémech
DEMELOVÁ, Šárka
Tato práce má za cíl zjistit patogeny, které způsobují úhyn hlíz Begonií při přezimování. Pokusy se skládaly ze dvou hlavních částí, a to ze zjištění mykóz během vegetace a z laboratorních testů u přezimovávacích hlíz. Během vegetace byl pravidelně jednou týdně kontrolován makroskopicky zdravotní stav a počet zdravých, nemocných a uhynulých rostlin. Do laboratorních testů byly používány hlízy před přezimováním a v jarní sezoně hlízy odumřelé a životaschopné. Výběr hlíz k testování se řídil faktorem odolnosti odrůd vůči chorobám, který byl určen dle výsledků mortality z předchozí sklizně. Na základě tohoto faktoru byly vybrány odrůdy nejnáchylnější (Begonia tuberhybrida bílá), průměrné (Begonia pendula žluto-oranžová) a nejodolnější (Begonia tuberhybrida rumělková, červená). Během vegetace byly porosty sledovány ve všech vývojových stádiích.
Multireziduální stanovení pesticidů v ječmeni a ve sladu metodou LC/MS s extrakcí QuEChERS
Posoldová, Kateřina ; Pernica,, Marek (oponent) ; Mikulíková, Renata (vedoucí práce)
Tématem této diplomové práce je stanovení pesticidů v ječmeni a sladu. Ječmen patří ke druhé nejvíce pěstované obilnině v České republice. Aby se dosahovalo vyšších výnosů, větší kvality zrna a zabránilo se ztrátám, využívají se prostředky na ochranu rostlin – pesticidy. Nevýhodou použití je jejich negativní vliv na zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Rezidua pesticidů a jejich metabolitů mohou zůstávat v potravinách, a proto je dobré sledovat jejich obsah. Možnosti stanovení jsou různé, ale v poslední době je využívána metoda extrakce QuEChERS, která celý proces přípravy vzorků urychluje. Praktická část shrnuje optimalizaci a validaci metody QuEChERS a následné stanovení množství analytů pomocí metody UPLC-MS/MS. Analyzoval se obsah 148 pesticidů ve 30 vzorcích ječmene a 20 vzorcích sladu pocházejících ze sklizně z roku 2021 v České republice.
Dopad herbivorů na populační dynamiku rostlin: Význam pro biologickou kontrolu zavlečených rostlin
Šulcová, Hana ; Dostál, Petr (vedoucí práce) ; Kindlmann, Pavel (oponent)
Herbivorie je jedním z nejdůležitějších vztahů rostlin a živočichů. Herbivoři ovlivňují populace rostlin nejen přímo pastvou, ale i třeba sešlapem a vytvářením disturbancí v porostu. Mají také velký potenciál ovlivňovat populační dynamiku jednotlivých druhů rostlin. Cílem této práce je zhodnotit vliv herbivorů na populační dynamiku rostlin a interpretovat jej ve vztahu k biologické kontrole zavlečených rostlin. Při zhodnocování vlivu herbivorů je potřeba brát v potaz i skutečnost, že hebrivoři neovlivňují pouze rostliny, ale také působí na sebe navzájem, ať už přímou kompeticí či nepřímou. Při biologické kontrole proto nemusí být vhodné používat více druhů herbivorů k potlačení nepůvodního druhu. Míra vlivu herbivorů na populační dynamiku rostlin je také závislá na celkových podmínkách ve společenstvu. Málo disturbovaná stanoviště s vysokou mírou kompetice dávají vyšší šanci na úspěch biologické kontroly, protože tamní podmínky usnadňují kompetiční vyloučení cílového druhu. Velkou roli při biologické kontrole mají odlišné životní strategie rostlin, zejména délka života a vytrvalost semenné banky. Monokarpické druhy s přechodnou semennou bankou lze poměrně úspěšně redukovat konzumací semen, případně květů. Oproti tomu u vytrvalých polykarpických druhů je nezbytné redukovat přímo ustavené jedince. V takových...
Nové metody a přístupy k řízení rizik regulovaných škůdců v ČR a legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech: Sborník ze semináře a workshopu VVFaŽP
Stejskal, Václav ; Frýdová, Barbora
Seminář řeší problematiku témat týkající se zdraví rostlin ve vztahu k fyto-karanténě a hodnocení rizik. Sborník zahrnuje i dva workshopy: hlavními tématy jsou „Řízení rizik regulovaných škůdců pomocí fumigantů v ČR“ a „Legislativní problémy použití biocidů a pesticidů ve skladech rostlinných produktů a ve mlýnech“.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tvorba výnosu semen a hodnocení zdravotního stavu odrůd konopí setého (\kur{Cannabis sativa} L.)
KUKLINA, Aleksandra
Konopí je rostlina všestranně využitelná, lze jí pěstovat pro získání vlákna, semen i biomasy. I když se řadí mezi alternativní plodiny měla by být objektem výzkumů a praktických pokusů. Hlavní cíl této bakalářské práce byl zaměřen na hodnocení tvorby výnosu semen u vybraných odrůd konopí setého a hodnocení kvality semen. Pro účel hodnocení tvorby výnosu byl založen maloparcelkový polní pokus se 4 odrůdami konopí setého: Bialobrzeskie, Finola, Fedora 17, Fibrol. Další výzkum složení konopného semene probíhal na odrůdách Finola, Tygra, Fedora 17, USO-31 a Futura 75 získaných od regionálního pěstitele konopí. Správná volba odrůdy a základní agrotechnika jsou počátečními faktory pro úspěšnou tvorbu výnosu semen. Dále v první řadě je hustota a zdravotní stav porostu. Při sledování vývinu fotosyntetického aparátu se potvrdil určitý rozdíl v průběhu vegetace rannějších a pozdních odrůd a následné fenologické změny rostlin. Konopí je velice konkurenceschopná plodina vůči plevelům a taktéž při sledování chorob a škůdců žádné závadné škody nebo významný výskyt nebyl zaznamenán, kromě škod způsobených ptactvem. Výnos odrůdy Finola byl v rozmezí 2,2 1,6 t/ha. Při sledování látkového složení sušiny semene výsledky prokázaly některé rozdíly a odrůdové vlivy. Nejvyšší množství dusíkatých látek bylo stanoveno u odrůdy Finola (23,58%), nejmenší zastoupení dusíkatých látek měla odrůda Tygra (21,12%). Ale pro správné hodnocení a závěry se vyžaduje dálší pokusy, co může být cílem mého dalšího studia.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 29 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.