Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,059 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití fyzioterapie u členů stomatologického týmu
PŘIBYLOVÁ, Veronika
Tato bakalářská práce se věnuje problémům pohybového aparátu členů stomatologického týmu a možnostem využití fyzioterapie k jejich odstranění. Cílem práce bylo zmapovat nejčastější obtíže pohybového aparátu členů stomatologického týmu, vybrat a aplikovat vhodné fyzioterapeutické metody, a to vždy na základě kineziologického rozboru a vyhodnotit účinnost pravidelného cvičení zvolených cviků. Posledním cílem práce bylo vytvoření edukačního fyzioterapeutického materiálu pro stomatologické pracovníky s jednoduchými cviky do ordinace i domů. Práce je dělena na dvě části. V teoretické části jsem definovala pojem postura a popsala správný sed a stoj. Dále jsem definovala ergonomii a její pravidla a využití u členů stomatologického týmu. Velký podíl teoretické části jsem věnovala nejčastějším chybám v držení těla u členů stomatologického týmu a jejich následným dopadům na pohybový aparát. Poslední a nejobsáhlejší úsek této části jsem věnovala fyzioterapeutickým metodám, které lze využít při léčbě vzniklých problémů u členů stomatologického týmu. Druhou část jsem zpracovala formou kvalitativního výzkumu, ve kterém jsem zpracovala kazuistiky dvou zubních lékařek, jedné asistentky stomatologa a jedné dentální hygienistky. Všechny testované osoby jsou ženy ve věku 27 až 32 let. U všech jsem provedla vstupní vyšetření, na základě, kterého byla každé z nich vytvořena terapie, která probíhala 3 měsíce. Po uplynutí této doby jsem provedla výstupní kineziologický rozbor a porovnala zjištěné hodnoty. Z výsledků této práce vyplývá, že při korekci a následném zaujímání správné ergonomické pozice při práci členů stomatologického týmu v kombinaci s vhodným cvičením a pravidelnou terapií, lze snížit nebo zcela předejít přetížení svalů a následnému vzniku bolestí nebo jiných následných potíží. Tato bakalářská práce může sloužit jako ukázka možnosti fyzioterapie u členů stomatologického týmu. Informace v této práci obsažené mohou sloužit jako edukativní materiál pro členy stomatologických týmů.
Poruchy pohybového aparátu u sportovních gymnastů a jejich fyzioterapie
TOMASCHKO, Lukáš
Tato bakalářská práce se zabývá poruchami pohybového aparátu u sportovních gymnastů a možnostmi jejich ovlivnění fyzioterapií. Příprava sportovních gymnastů začíná ve velmi brzkém věku, kdy tělo ještě není dostatečně vyvinuté. Vlivem rané specializace a nadměrné zátěže mohou vznikat poruchy pohybového aparátu. V rámci fyzioterapie lze tyto poruchy řešit a do určité míry jim i předcházet. Cílem práce bylo zjistit, jakými poruchami pohybového aparátu trpí vybraní sportovní gymnasté a zvolit vhodnou terapii. Dalším cílem bylo zjistit, jak lze předcházet častým funkčním poruchám pohybového aparátu u sportovních gymnastů. V části teoretické je charakterizována sportovní gymnastika, její historie, specifika tréninku a systém soutěží. Další kapitoly se zabývají funkčními poruchami pohybového aparátu a jejich řetězením, svalovými dysbalancemi, hypermobilitou, dále pak poruchami pohybového aparátu a úrazy u sportovních gymnastů, rovněž jsou v teoretické části pospány použité kinezioterapeutické metody. V praktické části jsou pospány vyšetřovací metody ve fyzioterapii a získaná data z výzkumu. Výzkumu se zúčastnili 3 sportovní gymnasté z oddílu Merkur České Budějovice, z.s. a trval v rozsahu 8 terapií. Výzkum byl proveden formou zpracování jednotlivých kazuistik, které obsahují odebranou anamnézu, vstupní kineziologický rozbor, návrh krátkodobého a dlouhodobého fyzioterapeutického plánu, průběh jednotlivých terapií a výstupní kineziologický rozbor. Na základě získaných dat bylo vytvořeno kompenzační cvičení pro sportovní gymnasty zpracované do příručky. Z výzkumu vyplynulo, že u vybraných sportovních gymnastů se poruchy nejčastěji vyskytovaly v oblasti ramenního pletence, přechodu hrudní a bederní páteře, bederní páteře, v oblasti hlezenních kloubů a také oslabení hlubokého stabilizačního systému. Tato práce může být využita v praxi klinických i sportovních fyzioterapeutů, nebo k rozšíření informovanosti trenérů sportovní gymnastiky.
Možnosti ovlivnění svalových dysbalancí u kanoistů prostřednictvím fyzioterapie
HAVRLANTOVÁ, Marie
Tato bakalářská práce se zabývá svalovými dysbalancemi u kanoistů a možnostmi jejich ovlivnění prostřednictvím fyzioterapie. Kanoistika, konkrétně sjezd na divoké vodě, je silově vytrvalostní vodní sport, jehož cílem je co nejrychleji přejet stanovený úsek řeky. Tento sport klade vysoké nároky na svaly ramenního pletence a trupu, na jejichž podkladě vznikají různé svalové dysbalance, které se nevhodným kompenzačním cvičením a nedostatečným strečinkem ještě více prohlubují a mohou vést až k úrazu. Cílem této práce bylo zjistit, jaké svalové dysbalance a poruchy postury se vyskytují u kanoistů (sjezdařů na divoké vodě) a jak je možné tyto obtíže ovlivnit pomocí fyzioterapie. V první (teoretické) části této práce jsou popsány obecné poznatky o kanoistice - historie, charakteristika a kineziologie pohybu při pádlování. Dále je v této části obecně popsán sportovní trénink, svalové dysbalance a obecné základy sportovní medicíny. V druhé (praktické) části jsou popsány fyzioterapeutické postupy, které byly použity při výzkumu. Také obsahuje výsledky samotného výzkumu, který byl zpracován kvalitativně formou kazuistik. Každá kazuistika obsahuje anamnézu, vstupní kineziologické vyšetření, průběh jednotlivých terapií, výstupní kineziologický rozbor a závěrečné zhodnocení terapie. Výzkum probíhal v délce 8 terapií. Z výzkumu vyplynulo, že nejčastěji se u sjezdařů na divoké vodě vyskytuje oslabení hlubokého stabilizačního systému, horní zkřížený syndrom a zkrácení flexorů kyčelního kloubu a s nimi související poruchy postury ve formě zvětšené bederní lordózy a hrudní kyfózy, protrakčního držení ramen a předsunu hlavy. Práce může být použita v praxi fyzioterapeutů, sportovních trenérů nebo jako edukační materiál pro vybranou skupinu sportovců.
Vliv pandemie Covidu-19 na pohybové aktivity u pacientů s roztroušenou sklerózou
BŘEZÍKOVÁ, Veronika
Tématem bakalářské práce je vliv pandemie Covidu-19 na pohybové aktivity u pacientů s roztroušenou sklerózou. Cílem této práce bylo popsat, jak ovlivnil nouzový stav způsobený pandemií Covidu-19 pacienty s roztroušenou sklerózou pomocí dotazníku, který byl poskytnut pacientům s roztroušenou sklerózou skrze sociální sítě, konkrétně Facebook, a přes emailovou komunikaci. Z výsledků této bakalářské práce vyplývá, že 52% respondentů neovlivnila pohybové aktivity pandemie Covidu-19. U většiny pacientů se jejich fyzická zdatnost během pandemie Covidu-19 zhoršila, nebo nezměnila a pouze u 8% došlo ke zlepšení v jejich fyzické zdatnosti. Také vyšlo najevo, že s každou další vlnou pandemie Covidu-19 se snižoval počet respondentů, kteří se věnovali pravidelné fyzické aktivitě nebo cvičení více, než před pandemii Covidu-19. Skoro půlka respondentů (48%) uvedla, že nechodí na pravidelné terapie k fyzioterapeutovi, takže zde nemohli zaznamenat žádnou změnu. Ti, kteří na pravidelné terapie dochází, tak v 98% uvedli, že nezaznamenali žádnou změnu ve fyzioterapeutické léčbě. Pouze u 2% byla terapie přerušena. Tato bakalářská práce může být využita k obeznámení veřejnosti s onemocněním roztroušená skleróza. Také k obeznámení veřejnosti se související aktuální situací pandemie Covidu-19 a jejím dopadu na pohybové aktivity pacientů s roztroušenou sklerózou.
Ergonomie spánku u vertebrogenních onemocnění
KRBEČEK, Adam
Bakalářská práce pojednává o problematice kvality spánku u lidí trpících bolestí zad a zkoumá jaké faktory mohou ovlivnit kvalitu spánku včetně toho, jaký může mít vliv úprava postury, kvality pohybových stereotypů, ergonomie prostředí a spánkové polohy právě na kvalitu spánku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je dále rozdělena do třech oblastí. První oblastí je spánek, která pojednává o tom, co je to spánek, proč spíme a jaké faktory mohou náš spánek ovlivnit. Další oblastí je samotná bolest zad pojednávající o základní anatomii osového orgánu, etiopatogenezi bolestí zad a nakonec roli postury a kvality pohybových stereotypů ve spojení s touto problematikou. Třetí a poslední oblastí je ergonomie spánku, jejíž součástí je definice a rozdělení samotné ergonomie, ergonomie spacího místa a spánkové polohy. Praktická část proběhla formou kvalitativního výzkumu. Zkoumaný vzorek byl tvořen ze tří probandů, trpících na bolesti zad a problémy s nedostatečnou kvalitou spánku. Výzkum zahrnoval vstupní a výstupní kineziologický rozbor, rozhovor, ergonomickou analýzu. Každý proband podstoupil osmitýdenní terapii zaměřenou především na korekci držení těla. Během terapie byla sbírána data o kvalitě spánku z chytrých hodinek a spánkového deníku. Nasbírané výsledky potvrzují zlepšení v některých naměřených parametrech kvality spánku.
Možnosti fyzioterapie u hráčů házené mladšího školního věku
BELADOVÁ, Tereza
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie u hráčů házené mladšího školního věku. Byla zpracována kvalitativní výzkumnou strategií. Prvním cílem výzkumu bylo zjistit nejčastěji přetěžované partie házenkářů mladšího školního věku. Druhým cílem bylo popsat možnosti fyzioterapie aplikovaného řešení nalezených obtíží hráčů. V mládežnických kategoriích se setkáváme spíše s přetížením PA než se zraněním. Zařazením kompenzačních a regeneračních prvků do tréninkového procesu lze předejít vzniku zranění do budoucna. U dětí je kladen větší důraz na rozvoj všeobecné sportovní průpravy než na trénink specifických dovedností. V teoretické části práce je popsána charakteristika mladšího školního věku, rozdíly v házené mezi mládežnickou a dospělou kategorií, základní funkční anatomie nejčastěji se vyskytujících svalových dysbalancí házenkáře, kineziologie běhu, výskoku a střelby, adekvátnost pohybové zátěže sportujícího dítěte, vyšetřovací a terapeutické metody. Praktická část práce probíhala s vybranými probandy po dobu 3 měsíců ve sportovní hale v Ledči nad Sázavou. Odpovědný pracovník daného pracoviště souhlasil s provedením výzkumu podpisem formuláře Žádosti o provedení výzkumu a tento dokument je k nahlédnutí u autora práce. Byl proveden vstupní kineziologický rozbor, návrh terapie, 12 terapií, autoterapie a výstupní kineziologický rozbor. Z výsledků výzkumu bylo zjištěno, že mezi nejvíce problematické partie házenkáře patří oslabené dolní fixátory lopatek, šikmé břišní svalstvo a zkrácené prsní svaly. Působením vhodně zvolených fyzioterapeutických metod došlo po 2,5 měsících k vřazení nových pohybových vzorů do techniky házené. Ze získaných poznatků v rámci výzkumu a tříletého studia na ZSF JCU byla vytvořena příručka "Fyzioterapeutické minimum pro házenkáře", která předkládá možnosti, jak lze preventivně předcházet vzniku dysbalancí. Práci je možné využít jako zdroj informací pro laickou i odbornou veřejnost.
Možnosti fyzioterapie po frakturách předloktí a ruky
KORBELÁŘOVÁ, Aneta
Tato bakalářská práce je zaměřena na metody a možnosti, které fyzioterapie nabízí pacientům po frakturách předloktí a ruky. Obsahuje informace o anatomii, charakteristiku zlomenin a následné možnosti fyzioterapie. Výzkumný soubor tvoří tři dospělí pacienti po fraktuře předloktí, ruky. Ke každému z nich je vypsána kazuistika (tj. výzkumná metoda zabývající se popisem a porovnáním podobných případů onemocnění, úrazů apod.) na podkladě anamnézy a kineziologického rozboru. Na základě aspekce, palpace, kineziologického rozboru byla u vybraných probandů prováděna dvouměsíční terapie a vytvořena vhodná cvičební jednotka, kterou si pacienti doma pravidelně cvičili. Po ukončení terapie byl sepsán výstupní kineziologický rozbor, který dle získaných hodnot v porovnání se vstupním kineziologickým rozborem potvrzuje výrazné zlepšení rozsahu pohybu, mobility a zvýšení svalové síly horní končetiny po fraktuře. U pacientů, u kterých se zpočátku v důsledku imobility poraněné končetiny objevovaly typické prvky vadného držení těla, bylo po terapii patrné zlepšení celkové korekce držení těla. Cílem této práce je především upozornit na důležitost léčebné rehabilitace po zlomeninách předloktí a ruky. Dále popsat problematiku fraktur předloktí a ruky a následné možnosti fyzioterapie po odnětí fixace. Práce může být využita jako edukační a informační materiál pro pacienty po zlomeninách předloktí a ruky, nebo pro fyzioterapeuty. Dalším přínosem práce je edukační brožura, podle které mohou pacienti po frakturách předloktí a ruky cvičit doma v rámci autoterapie.
Ergonomie a fyzioterapie jakožto funkční jednotka k prevenci rozvoje muskuloskeletálních onemocnění
COLLIN, Dominik
Muskuloskeletální onemocnění jsou onemocnění svalů, šlach, kloubů, kostí i nervů. Etiopatogeneze těchto onemocnění je multifaktoriální, roli jistě hraje i pracovní zátěž kombinovaná se specifickými pohybovými návyky a stereotypy daného jedince. Pod termín pracovní zátěž patří lokální a celková svalová zátěž, manipulace s břemeny a pracovní polohy v kombinaci s designem pracovní místa, pracovními pomůckami a například i fyzikální a chemické faktory, jež ovlivňují pracovní pohodu pracovníka. Muskuloskeletální onemocnění mohou zasáhnout jakoukoliv část těla. Muskuloskeletální poruchy spojené s prací mohou způsobit vážné a dlouhotrvající zdravotní problémy, které zneschopní člověka jak v osobním, tak i pracovním životě. Ergonomie se zabývá vztahem člověk - pracovní prostředí - pracovní pomůcky. Snaží se zaměstnanci co nejvíce ulehčit prováděnou činnost tak, aby se v pracovním prostředí cítil co nejkomfortněji a zbytečně nepřetěžoval pohybový aparát. Z pohledu fyzioterapeuta hraje roli především lokální svalová zátěž, celková svalová zátěž, manipulace s břemeny a správná postura. V teoretické části práce je popsaná definice a rozdělení ergonomie, anatomie skeletu a svalu, postura, ergonomické požadavky v pracovní expozici, rizikové faktory a konec teoretické části byl věnován nejčastějším muskuloskeletálním zdravotním komplikacím spojeným s pracovní expozicí. Pro vytvoření praktické části jsem zvolil kvalitativní metodu výzkumu. Výzkum byl prováděn v ordinaci a na oddělení elektromontáže malých rozvaděčů, které je součástí firmy ENGEL strojírenská spol. s.r.o. Z tohoto oddělení byly pro výzkum vybrány tři probandky. Po provedení kineziologického rozboru a ergonomického šetření na pracovišti byl vytvořen individuální terapeutický plán a doporučení na ergonomické úpravy v pracovní expozici.
Analýza a prevence zranění hlezenního kloubu ve sportovní gymnastice
VOBOŘILOVÁ, Dita
Tato bakalářská práce pojednává o analýze a prevenci zranění hlezenních kloubů u mladších sportovních gymnastek. Práce je zaměřena na oblast hlezenního kloubu, nožní klenbu a nejčastější typy zranění. Ukazuje se, že se jedná o velice častý jev, který je zároveň limitujícím faktorem. Hlavním cílem této práce je navržení cviků pro zpevnění dané struktury a zlepšení koordinačních schopností. Dalším cílem je poukázat na prevenci a častost těchto zranění, a jaké pohyby tato zranění vyvolávají. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je stručně popsána historie gymnastiky a její vývoj. Následně jsou uvedeny její disciplíny. Další kapitoly se věnují nejčastějším zraněním, popisu svalových dysbalancí, hypermobilitě a svalové a vazivové složce hlezenního kloubu. Následující kapitola popisuje prevenci těchto zranění a zásady pro snížení počtu nežádoucích jevů v podobě přetížení či následném poranění. Praktická část obsahuje metodiku, která byla použita na vypracování kazuistik. K dispozici jsem měla 5 vybraných sportovních gymnastek trénujících na závodní úrovni. Data byla získána kineziologickým rozborem, specifickými testy a také vyšetřením na posturografu a podoskopu. Hlavní použitou fyzioterapeutickou metodou byla Metodika senzomotorické stimulace, dále cviky zacílené na hluboký stabilizační systém a různé balanční pomůcky. V praktické části jsem navrhla stabilizační cvičení a vytvořila brožuru pro zařazení cviků do tréninků. Po třech měsících bylo provedeno výstupní vyšetření, které je součástí výsledků. Práce může být využita pro trenéry, sportovce, ale také pro fyzioterapeuty setkávající se s touto problematikou.
Možnosti fyzioterapie u bolestí hlavy vertebrogenního původu
FRIDRICHOVSKÝ, Radek
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie pro ovlivnění bolestí hlavy vertebrogenní etiologie. Terapie všech pacientů je založena na stejném principu a podobném přístupu, resp. manuální ošetření zkrácených a přetížených svalů, ovlivnění dechového stereotypu, náprava základních pohybových stereotypů, zapojení hlubokého stabilizačního systému skrze vybrané cviky a provádění autoterapie zadané pacientce. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá anatomickými strukturami, které přímo souvisí s danou problematikou, dále je popsán klinický obraz a diferenciální diagnostika bolestí hlavy, prevalence a možnosti fyzioterapie. Praktickou část tvoří cvičební jednotka, sestavená z metodik v teoretické části, a samotný výzkum, zpracovaný kvalitativní formou, složený ze vstupního a výstupního kineziologického vyšetření společně s průběhem terapie tří pacientek podobného věku. Na základě vstupního vyšetření byla každé pacientce sestavena cvičební jednotka, kterou měla za úkol si cvičit třikrát týdně. Výzkum probíhal po dobu dvou měsíců a u dvou ze tří pacientek mohlo být uskutečněno celkem osm sezení, první pacientka se kvůli onemocnění COVID-19 nemohla dostavit na dvě terapie. Na konci každé kazuistiky je vytvořen souhrn průběhu terapie a její dosažený efekt. Následně se věnuji diskuzi, ve které shrnuji poznatky z teoretické části a výsledky z části praktické, dále zde zahrnuji vybrané publikace nedávného data orientované na bolestí hlavy a její léčby. Práce je zakončena shrnutím výsledků a seznamem použitých zdrojů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 1,059 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.