Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 170 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pevnostní výpočet vysokotlakého parního potrubí podle EN 13480
Řezník, Dominik ; Pernica, Marek (oponent) ; Létal, Tomáš (vedoucí práce)
Diplomová práce se věnuje pevnostnímu a teplotně-dilatačnímu výpočtu potrubního systému vysokotlaké páry, jenž je součástí parního potrubního systému zařízení pro energetické využití odpadů. V teoretické části práce jsou shrnuty základní poznatky o pevnosti a potrubních systémech (o uložení potrubí, typech zatížení, tvarovkách a dalších komponentech) s ohledem na využívané normy. Součástí teoretické části je také jeden z cílů práce, kterým je seznámení se se systémem značení KKS. V praktické části je nejdříve s využitím softwaru VVD vypočítána a vytvořena potrubní třída s cílem navržení jmenovitých tlouštěk stěn všech trubek a tvarovek z potrubního systému a ověření jejich pevnosti. Stěžejní částí práce je provedení pevnostního a napěťového výpočtu v softwaru CAESAR II, jehož součástí je patřičné nastavení výpočetního modelu na základě vypočítané potrubní třídy a dokumentace od zákazníka, volba typů uložení potrubí a úprava průběhů potrubních tras na základě předchozích a průběžných výsledků. V rámci výpočtu jsou také posouzena a ověřena zatížení působící na hrdla a uložení potrubí. V poslední části práce je v softwaru PRG NozzlePro proveden zjednodušený MKP výpočet přechodového dílu pro vypouštění páry do kondenzátoru („dump-tube“). Všechny úpravy jsou průběžně diskutovány a výsledky pak shrnuty.
Analýza působení EMW záření na stavební látky
Průša, David ; Žižková, Nikol (oponent) ; Čermák, Jan (oponent) ; Šuhajda, Karel (vedoucí práce)
Mikrovlnné záření je ve stavební praxi hojně využíváno zejména k vysoušení stavebních materiálů, sanaci vlhkého zdiva nebo sterilizaci biotických škůdců, kteří napadli stavební konstrukce. Další, ovšem méně časté, využití může být například při urychlování tuhnutí hmot a dílců, kdy vlivem působení mikrovlnného záření dojde ke snížení potřebné doby pro získání manipulační pevnosti. Dostupná vědecká a technická literatura uvádí, že některé materiály, například cihelné střepy, vystavené mikrovlnnému záření při sanaci vlhkosti nemění své fyzikální a mechanické vlastnosti, ačkoli to dosud nebylo dostatečně ověřeno, a naopak, že dochází ke značné změně vlastností, pokud se mikrovlnné záření využívá k urychlení tuhnutí čerstvých směsí, například těch, které obsahují cementovou pojivovou matrici. Předložená práce navazuje na mnohaletý výzkum v této oblasti, doplňuje a zpřesňuje stávající informace, poskytuje nové poznatky o mechanických a fyzikálních vlastnostech běžně dostupných stavebních materiálů, které byly vystaveny řízenému mikrovlnnému záření, a porovnává je s referenčními hodnotami. Zároveň práce umožňuje navázat na tento výzkum dalšími experimenty. Experimentální výzkum proběhl na dvou separátních sadách vzorků. První experiment proběhl na souboru vzorků hliněných cihel, byl prováděn pomocí zkoušek podle evropských norem a zaměřoval se na vliv mikrovlnného záření na pevnost v tlaku a nasákavost. Experimentální vzorky byly vystaveny vlhkosti a poté byly exponovány mikrovlnnému záření za účelem odvlhčení a následně byly porovnány s referenčními vzorky. Údaje z těchto experimentů naznačují, že mikrovlnné záření lze využít pro sanaci cihelných střepů a nedojde ke značné změně výsledných mechanických vlastností vůči počátečnímu stavu. Druhý experiment se uskutečnil na souboru betonových směsí, kde proběhlo urychlení tuhnutí za pomoci mikrovlnného záření, a zjištěné výsledky mechanických a fyzikálních vlastností se porovnaly s vlastnostmi referenčních vzorků. Údaje z tohoto experimentu naznačují, že mikrovlnné záření lze použít k urychlení vytvrzení betonových vzorků, čímž se získá manipulační pevnost v relativně krátkém čase, ale lze očekávat snížení výsledné pevnosti ve srovnání s referenčními vzorky.
Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů
Černý, Miroslav ; Lehocký, Marián (oponent) ; Balgová,, Vendula (oponent) ; Jančář, Josef (vedoucí práce)
Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), rozdílných frakcí pryže jako plniva a případně výztuže tvořené PET monofily. Mechanické chování bylo studováno tahovými zkouškami. Studované mechanické vlastnosti zahrnují modul pružnosti v tahu, napětí a prodloužení na mezi pevnosti a měrnou spotřebu energie na dosažení mezi pevnosti. Připravené materiály jsou přirozeně pórovité. Proto jejich mechanické chování musí být popsáno obecně pro pórovité kompozity. Přítomnost pórovitosti znamená, že je obtížné je je popsat modely platnými pro mechanické chování (hlavně modulu pružnosti) nepórovitých kompozitů. Modely jsou také založeny na idealizovaných strukturách na microskopické úrovni. V případě pórovitých kompozitů je velmi těžké vytvořit idealizovanou strukturu. Struktura se mění se změnou složení (změna složek nebo jejich podílů). Tyto podmínky vedly k použití odlišného přístupu k popisu vztahu struktury a zmíněných mechanických vlastností. Zvolený přístup vychází ze znalosti strukturních parametrů vycházejících z pórovitosti. Strukturní parametry popisují strukturu na makroskopické úrovni. Zahrnují objem meziprostoru (objem mezi částicemi plniva), zaplnění meziprostoru (jak matrice vyplňuje objem meziprostoru) a objemovový zlomek matrice. Navržené parametry jsou využity ve vztazích, kde jsou fitovány pomocí mocnin aby proložily hodnoty zvolených mechanických vlastností kompozitů obsahující danou matrici a plnivo. Nalezené exponenty jsou potom popsány vlastnostmi matric za zisku vztahů popisujících plněných pórovitých materiálů. Velmi podobný přístup byl zvolen v případě vyztužených kompozitů. Navržené vztahy jsou potenciálně platné pro materiály obsahující pojivou matrici, nekonečný počet plniv a jeden druh výztuže.
Zkušební zařízení na měření pevnosti pájeného spoje
Čechák, Ondřej ; Špinka, Jiří (oponent) ; Starý, Jiří (vedoucí práce)
Diplomová práce seznamuje s problematikou pevnosti pájeného spoje a souvisejících matematických vztahů a využití této problematiky v technologii trhacích strojů na měření pevnosti pájeného spoje. Vysvětluje důležitost a důvody použití této technologie. Důraz je poté kladen na návrh a konstrukci inovací stávajícího laboratorního manuálního trhacího měřicího systému, jeho poloautomatizaci a možné využití tohoto inovovaného systému v laboratorním cvičení předmětu na FEKT VUT.
Sledování vlivu složení betonu na odolnost proti abrazi
Černá, Hana ; Novosad, Petr (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena na odolnost betonů proti abrazi s ohledem na použité suroviny pro jejich výrobu. V teoretické části práce jsou popsány příměsi, různé druhy kameniva a skladby kameniva, které ovlivňují odolnost betonu proti abrazi. V experimentální části bylo navrženo 15 různých receptur betonů třídy C30/37, S4. Do receptur byly vždy použity odlišné druhy kameniva – živcový štěrkopísek (Žabčice), biotický granodiorit (Olbramovice) a amfibolit (Želešice). Jemně mletý vápenec, mikrosilika, vysokoteplotní popílek a jemně mletá struska byly příměsi, které se přidávaly do navržených receptur. Byla stanovena konzistence metodou sednutí kužele a objemová hmotnost čerstvého betonu. V zatvrdlém stavu byla stanovena objemová hmotnost betonu, pevnost v tlaku, pevnost v tahu ohybem, pevnost v tahu povrchových vrstev, vodotěsnost, nasákavost betonu a odolnost proti obrusu metodou podle Böhma a metodou širokého kola. Vyrobená zkušební tělesa byla zkoušena po 7, 28 a 90 dnech zrání.
Polymerní nanokompozity na bázi PMMA
Kostková, Jana ; Žídek, Jan (oponent) ; Jančář, Josef (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá studiem mechanických a viskoelastických vlastností nanokompozitů na bázi PMMA plněnými různými typy povrchově upravené siliky, které se lišily měrným povrchem, povrchovou úpravou a velikostí částic. Nanokompozity byly připraveny rozpouštěcí metodou, kde nanoplnivo bylo aplikováno do rozpuštěné matrice. Pro zjištění mechanických vlastností byly vzorky nanokompozitů testovány v tahu a viskoelastické vlastnosti byly v teplotním rozsahu do bodu měknutí PMMA měřeny dynamicko-mechanickou analýzou (DMA). Nanoplnivo za laboratorní teploty nemělo na modul pružnosti nanokompozitů téměř žádný vliv, nedošlo ke snížení, a k výraznějšímu zvýšení došlo pouze u jednoho typu siliky při obsahu 2 %, což potvrdila také DMA. Teplotní závislost DMA ukázala, že vzorky s obsahem siliky 2 % byly všeobecně teplotně stabilnější ve srovnání s nanokompozity s obsahem 1 %. Elastický modul všech nanokompozitů, kromě dvou, byl podobný nebo nižší jako čistý PMMA a to do teploty 66 °C, poté se trend obrátil. Ztrátový modul všech vzorků byl o řád nižší v porovnání s elastickým modulem.
HODNOCENÍ VYZTUŽENÝCH BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSTAVENÝCH ZVÝŠENÝM TEPLOTÁM
Rozsypalová, Iva ; Kolář,, Karel (oponent) ; Vítek,, Jan (oponent) ; Daněk, Petr (vedoucí práce)
Disertační práce je zaměřena na diagnostiku betonových konstrukcí po požáru a rozšiřuje znalosti a poznatky dle definovaných cílů prezentované práce. Díky provedeným požárním zkouškám velkorozměrových betonových panelů byl pro různé hladiny teplot odpovídající skutečnému požárnímu zatížení stanoven rozsáhlý soubor materiálových charakteristik. Závěrem byly definovány stěžejní kroky postupu doporučeného pro diagnostiku betonu po vystavení požáru s využitím destruktivních i nedestruktivních metod. Zkoumáno bylo i chování FRP výztuží za zvýšených teplot. S cílem stanovení vlivu vystavení požáru na vyztužené betonové konstrukce byl navržen a realizován experimentální program, při kterém betonové nosníky vyztužené ocelovou nebo kompozitní výztuží se skleněnými či uhlíkovými vlákny byly vystaveny experimentálně simulovanému požáru. Po ochlazení se podrobily ohybovému namáhání. Experimentální program byl dále doplněn o rozsáhlou numerickou studii. Na závěr tato práce poskytuje informace o dalším nezbytném směřování výzkumu v dané oblasti.
Návrh konstrukce křídla a podvozku kluzáku TST 14 MC
Štěpánek, Jan ; Šošovička, Róbert (oponent) ; Juračka, Jaroslav (vedoucí práce)
Modifikace kluzáku TST-14 MC, výpočet V-n obálky zatížení, rozložení vztlaku po křídle, výpočet případů zatížení křídla, pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů, návrh mechanismu zatahování podvozku, stanovení zatížení podvozku dle ULKM, pevnostní kontrola podvozku
Materiály pro výrobu strun pro hudební nástroje
Krhut, Štěpán ; Němec, Karel (oponent) ; Molliková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce pojednává o materiálech použitých při výrobě strun pro hudební nástroje a jejich ochraně vůči opotřebení. V úvodní části je zmíněn vývoj a historie strun, dále je potom vysvětlen fyzikální podstata kmitání. Další část popisuje samotnou konstrukci a výrobu struny. V této práci jsou také vyzdviženy a mnohokrát zmiňovány struny kytarové, protože jsou výrobci díky rozmanitým technikám hraní tlačeni řešit různorodé a vysoké požadavky na tyto struny.
Studium závislostí složení betonů na hodnoty modulů pružnosti
Křížová, Klára ; Kolář,, Karel (oponent) ; Adámek, Jiří (oponent) ; Ďurica,, Tibor (oponent) ; Hela, Rudolf (vedoucí práce)
Modul pružnosti je jednou ze základních charakteristik betonu definující jeho pružné deformace a hraje významnou roli při statickém návrhu konstrukcí. Vlivem současných trendů technologie betonu, nabízející širokou variabilitu návrhů složení betonů, dochází ke změnám nejenom pevnostních charakteristik, ale i modulů pružnosti betonu. Cílem disertační práce je studium závislostí různých složení betonů na modul pružnosti. Návrh složení betonu je koncipován s ohledem na použití různých typů cementů, minerálních příměsí, druhů a frakcí kameniva. Práce je převážně zaměřena na stanovení statického modulu pružnosti v tlaku s doplněním modulů dynamických. Zjištěné moduly pružnosti se v první fázi porovnají s tabelovanými hodnotami podle Eurokódu 2, které jsou odvozeny pro konkrétní pevnostní třídu betonu. Součástí této práce je sestavení hlavních technologických aspektů betonu, které mohou příznivě ovlivnit modul pružnosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 170 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.