Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 209 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Systém získávání zaměstnanců v maloobchodech
NEVORALOVÁ, Veronika
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat systém získávání zaměstnanců v maloobchodech a navrhnout možné způsoby zlepšení. Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část práce vysvětluje důležité pojmy z oblasti maloobchodu a personalistiky. Celý proces získávání zaměstnanců je rozdělen do několika kroků, které mohou být použity jako instrukce pro hledání a výběr vhodných pracovníků v maloobchodech. V praktické části je analyzována současná situace vybraných maloobchodních prodejen, které se zúčastnili výzkumu. Data byla získána od sta respondentů pomocí anonymního dotazníkového šetření. Jejich situace byla zkoumána na základě otázek o jejich spokojenosti se zaměstnanci, metod získávání zaměstnanců anebo nabízených zaměstnaneckých benefitů. V závěru práce jsou vytvořeny návrhy a doporučení na zlepšení současné situace.
Systém personálního řízení ve vybrané organizaci
FIALOVÁ, Hana
Cílem diplomové práce Systém personálního řízení ve vybrané organizaci je analyzovat a zhodnotit personální systém v organizaci a navrhnout možnosti jeho zlepšení. Práce se skládá ze dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se snaží stručně a teoreticky definovat pojmy související s řízením lidských zdrojů, jako je vývoj a podstata personálního řízení, definice a cíle řízení lidských zdrojů. Praktická část je zaměřena na analýzu procesů personálního řízení ve financované organizaci. V závěru práce je zhodnocení a doporučení pro zlepšení vybraných personálních procesů v organizaci.
Problematika home office ve vybrané organizaci z hlediska výhod a nevýhod práce z domova
Kohout, Václav ; Liška, Roman (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce na téma Problematika home office ve vybrané organizaci z hlediska výhod a nevýhod práce z domova si klade za cíl analyzovat a identifikovat výhody a nevýhody home office a navrhnout vyhovující postup pro motivování pracovníků při využívání home office ve vybrané organizaci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část práce je zpracována na základě studia odborné literatury a dalších dostupných zdrojů a shrnuje základní pojmy a poznatky z této oblasti. Definuje pojem personální management a zaměřuje se na vývojové etapy manažerského přístupu k personálu, představuje a popisuje flexibilní formy zaměstnání, charakterizuje a vymezuje pojem home office a seznamuje se se současnou legislativní úpravou práce mimo pracoviště v České republice. Praktická část práce je zaměřená na již zmíněnou analýzu a identifikaci výhod a nevýhod home office ve vývojové a konzultační společnosti a na navržení vyhovujícího postupu pro motivování pracovníků při využívání home office. Praktická část práce obsahuje cíl a metodiku šetření, problém a zdůvodnění šetření, charakteristiku vzorku, časový harmonogram šetření, sběr dat, analýzu dat. V závěru praktické části jsou uvedeny výsledky šetření, které jsou pro lepší přehlednost rozděleny do třech dílčích kapitol, a práce je ukončena...
Řízení lidských zdrojů v neziskových organizacích (srovnání v různých typech podniků)
Schejbalová, Andrea ; Legnerová, Kateřina (vedoucí práce) ; Moree, Dana (oponent)
Práce je zaměřena na řízení lidských zdrojů neziskových organizací. Za cíl si klade popis shod a rozdílů HR managementu v různých typech neziskových subjektů. V souvislosti s tím je zde popsána teorie neziskového sektoru a řízení lidských zdrojů obecně. Podrobně jsou rozebrány vybrané personální procesy. Empirická část se zabývá srovnáním různých typů neziskových organizací. Nejprve je testováno několik hypotéz, vycházejících z rozdílů mezi organizacemi malými a středně velkými. Primárně jsou však dále děleny dle své funkce na servisní, advokační a komunitní. Empirická část se skládá nejen z kvantitativního dotazníkového šetření, ale doplňkově také z rozhovorů se zástupcem každé zkoumané kategorie. Výsledkem je shrnutí rozdílů mezi jednotlivými typy organizací a popis tří konkrétních případů řízení lidských zdrojů v NNO.
Počáteční fáze profesní dráhy ředitele organizace neformálního vzdělávání
Kostková, Blanka ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou počáteční fáze profesní dráhy ředitele organizace neformálního vzdělávání. Práce se zabývá procesem, který předchází nástupu ředitele do řídící pozice především z pohledu motivace, očekávání a následné reality. Popisuje počáteční fázi jeho působení v nové životní roli z pohledu řízení školského zařízení a ostatních činností s tímto procesem spojených. V práci je zmapováno, do jaké míry se nástup do funkce ředitele, a jeho předchozí příprava, odráží na rozvoji řízené organizace a kvality poskytovaného vzdělávání. Dále práce popisuje, jak korespondují jednotlivá očekávání ředitelů školských zařízení s každodenní realitou v kontextu stále se měnících podmínek poskytování neformálního vzdělávání v návaznosti na školskou legislativu a celkový vývoj společnosti v přístupech k využívání volného času. KLÍČOVÁ SLOVA: ředitel, neformální vzdělávání, profesní dráha, personální management, kariérní změna, celoživotní vzdělávání, kompetence, očekávání, realita
Získávání a výběr pedagogických pracovníků v mateřské škole
Sovová, Iva ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá personálními činnostmi získávání a výběr pracovníků. V teoretické části stručně vymezuje vývoj personální práce a charakterizuje jednotlivé personální činnosti. Dále se zaměřuje na získávání a výběr pracovníků. Podrobně popisuje kroky, které organizace provádí při získávání pracovníků od identifikace volného místa až po sestavení a zveřejnění nabídky zaměstnání. Uvádí hlavní metody výběru pracovníků a podrobně představuje metodu výběrového pohovoru. Charakterizuje faktory, které ovlivňují získávání a výběr pedagogických pracovníků pro preprimární vzdělávání. Do oblasti preprimárního vzdělávání se zaměřuje výzkumná část práce. Sleduje stávající stav získávání a výběru pedagogických pracovníků ve vybraných mateřských školách v Praze. Zjišťuje, jaké metody a postupy jsou při těchto personálních činnostech v praxi využívány, a zkoumá faktory, které je ovlivňují. Výsledky šetření ukazují, že získávání a výběr pedagogů jsou ve sledovaných školách prováděny na adekvátní úrovni. Školy je zajišťují vlastními silami a využívají k tomu kombinaci několika metod. Práce je využitelná jako východisko pro další zkoumání v oblasti personálních činností i jako metodická podpora pro zřizovatele nebo ředitele škol při získávání a výběru pracovníků.
Management v preprimárním vzdělávání
Kunická, Václava ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Pro zpracování diplomové práce jsem si zvolila téma Management vzdělávací instituce. Cílem diplomové práce je analýza manažerských činností ředitele mateřské školy se zaměřením na personální řízení. Zaměřili jsme se na otázky, v jakém poměru vykonává ředitel školy všechny manažerské činnosti, jaký časový prostor jim musí věnovat, jak kvalitně je dokáže naplňovat. Jednotlivé kapitoly vycházejí z obecného pojetí managementu, manažerských funkcí, personálních činností a řízení lidských zdrojů. Součástí praktické části je vyhodnocení výzkumného šetření. Metodou k získání dat byl využit, primárně, časový snímek všech činností ředitele mateřské školy a sekundárně, identifikační dotazník. Na základě výzkumu byl vytvořen model činností ředitele mateřské školy se základním časovým rozvržením v podobě měsíčního intervalu. V závěru nalezneme vyhodnocení využití pracovní doby ředitele mateřské školy a doporučení, které by mělo zefektivnit fungování školy.
SWOT analýza jako nástroj personálního plánování na škole
Junková, Markéta ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Lisnerová, Romana (oponent)
Diplomová práce se zabývá možnostmi využití SWOT analýzy při personálním plánování ve škole. V teoretické části jsou uvedeny přístupy k řízení lidských zdrojů a současně je tu zařazen i vývoj pojmů z této oblasti. Následně je problematika řízení lidských zdrojů rozebírána v oblasti školství. Pozornost je také věnována personálnímu plánování opět jak v tržní sféře, tak v oblasti školství. Dalším tématem, které je v práci rozpracováno, je SWOT analýza. Je nastíněn vývoj této metody i její využití v několika oblastech, včetně školství. V praktické části je použita kvantitativní metoda dotazníkového šetření, na základě které je dosaženo cíle výzkumu. Jsou zde představeny výsledky a jejich zhodnocení. V závěru je doporučení k dalšímu zkoumání této metody ve školském prostředí, které může tato technika do budoucna velmi obohatit. KLÍČOVÁ SLOVA: SWOT analýza, řízení lidských zdrojů, personální plánování

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 209 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.