Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Active ageing jako výzva pro kulturu v ČR (II.): sborník příspěvků z konference
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Cílem konference bylo zdůraznit roli kultury a umění jako významného pozitivního faktoru v procesu aktivního stárnutí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Příručka k tématu kulturního povědomí a vyjádření
NIPOS, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Tvorba jednotek výsledků učení ECVET na základě standardů profesních kvalifikací v NSK
Kadlec, Miroslav
Pracovní verze metodiky tvorby jednotek výsledků učení na základě standardů profesních kvalifikací v NSK je zpracována jako návrh, který využívá zkušenosti z pilotního ověřování využitelnosti v oborových skupinách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu: Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey 2011
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Di-XL – 4. setkání partnerů a konference “Libraries as Powerful Partners in Promoting Results of Lifelong Learning Projects”
Dostál, Ondřej
C esta do Rigy v září 2014 přinesla posl ední osobní setkání s řešitel i projektu Di - XL. Na programu setkání byla revize dosáhnutých výsledků a plán jejich šíření. Na navazující konferenci „Knihovny jako významný partner při šíření a využívání projektů celoživotního učení“ řešitelé představili výsledky projektu a pokusili se j e uvést do evropského kontextu. Konference se zúčastnili knihovní ci , zástupci organizací celoživotního vzdělávání a širší odborn á veřejnost z partnerských zemí . Cílem evropského projektu Di - XL ( realizovaného v rámci EU Lifelong Learning Programme) je podpořit spolupráci mezi knihovnami a organizacemi celoživotního učení v oblasti šíření výsledk ů projektů EU LLP . V rámci dosažení tohoto cíle vznikla analýza potřeb, praktické příklady a model spolupráce. Tyto h matatelné výsledky projektu partneři šíří mezi klíčové (východo - ) evropské hráče v obou sektorech.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.