Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 75 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Denní tisk ve veřejných knihovnách
Strnad, Jakub ; Slámová, Hana (vedoucí práce) ; Machytka, Jan (oponent)
Cílem bakalářské práce je zjistit, jakým způsobem probíhají činnosti spojené s denním tiskem v pěti vybraných veřejných knihovnách. V úvodní kapitole je pomocí definic pojmů vymezena zkoumaná oblast, shrnuto předchozí zpracování tématu a představena metodologie výzkumu uskutečněného pomocí rozhovorů a dotazníku. V poslední části kapitoly jsou formulovány hypotézy. Ve druhé kapitole jsou charakterizovány všechny české celostátní deníky a zdokumentovány jejich internetové aktivity. Pokud mají tituly elektronickou verzi, je v této části práce podrobena testu funkčnosti. Kapitoly 3 a 4 prezentují výsledky výzkumu provedeného na pěti veřejných knihovnách různých velikostí. Třetí kapitola představuje zkoumané knihovny a popisuje průběh nákupu deníků v těchto organizacích se zvláštním důrazem na proces rozhodování. Ve čtvrté kapitole jsou zkoumány preference čtenářů novin ve vybraných knihovnách a intenzita jejich zájmu v průběhu času. Tato část práce je také věnována rozboru zbylých knihovnických činností, jako je katalogizace a vyřazování deníků. Třetí a čtvrtá kapitola jsou ukončeny shrnutím zjištěných skutečností. V závěru jsou potvrzeny nebo vyvráceny stanovené hypotézy.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2020. 3. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnerová, Olga ; Nová, Hana ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 3. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnerová, Olga ; Nová, Hana ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Obraz z let 1948, 1953 a 1968 na stránkách karlovarského tisku
Gűttnerová, Kristýna ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Knapík, Jiří (oponent)
Práce "Obraz let 1948, 1953 a 1968 na listech karlovarského tisku" se zabývá analýzou vybraných článků z periodik, která v těchto letech vycházela v Karlových Varech. V roce 1948 to byly listy Budovatel - List Čs. sociální demokracie a Jednota - List pracujících hraničářů. V roce 1953 sledujeme list Stráž míru a Karlovarský kraj. Vybrané články podrobně popisujeme z hlediska obsahu a tematického zaměření a hledáme v nich odpovědi na otázky, které jsme si ustanovili v teoretické části. V roce 1948 v textech hledáme zmínky např. o odsunech Němců, osidlování pohraničí nebo o únorovém komunistickém převratu. V listech z roku 1953 sledujeme informování o úmrtí J. V. Stalina a Klementa Gottwalda. Dále v textech hledáme zmínky o měnové reformě. Práce si klade za úkol přiblížit historické prostředí Karlovarského kraje, ve kterém výše zmíněná periodika vycházela.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2018. 3. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnerová, Olga ; Nová, Hana ; Platilová, Ivana, ; Razáková, Jana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu -Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za uplynulý rok. Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
UKRR – a collaborative collection management strategy
Appleyard, Andrew
The British Library is one of the greatest research libraries in the world. It holds in excess of 150 million items, from original print newspapers to manuscripts, books, journals sound recordings and unique personal archives. The collection is both historic and contemporary bringing together the nation’s memory for the purpose of cultural appreciation and research. In terms of meeting its defined purposes1, the British Library (BL) must transform to meet the current and future needs of research demands because the way in which society seeks knowledge has changed. The traditional library is one of card catalogues and reference numbers that navigate the researcher in an analogue world to the knowledge they seek. Nowadays researchers expect the data and content in their hands anywhere, in dynamic and social spaces, rejecting the past norms of formal research establishments. As the BL adjusts to accommodate this need it must still maintain access to its print collections and of course preserve them for future generations. The UK Research Reserve (UKRR) project set the ambitious target of saving 100km of shelf space within University Libraries by de-duplicating low use print journals on the premise that a master, accessible copy is held by the BL. This collaboration between the BL, UK Higher Education and (formerly) the Higher Education Funding Council for England (HEFCE) has subsequently delivered 128km of library shelf space amounting to £29m in capital savings, and over £18m in recurring estate management costs. This paper describes the evolution of the new access and preservation approach building on the UKRR project outcomes. It will explain how print preservation and access can fit harmoniously alongside a digital strategy reflecting the need for a wider access model that democratises access to content whilst ensuring preservation for future generations. It will also contextualise the approach as part of the national Library’s mandate and why the combination has proven to be a recipe of success.
Plný text: idr-1381_1_paper - Stáhnout plný textPDF
Prezentace: idr-1381_3_presentation - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1381_2_video - Stáhnout plný textMP4
Publicistická činnost Oty Pavla v letech 1956 - 1964
Keimar, Jaroslav ; Čeňková, Jana (vedoucí práce) ; Macková, Veronika (oponent)
Ota Pavel je známý pro svou beletristickou tvorbu, zejména pro povídky s autobiografickými motivy. Účelem této bakalářské práce je poukázat na Pavlovu publicistickou činnost v časopisech, která jeho literární kariéře předcházela. Teoretická část si klade za cíl poskytnout kontextuální portrét Oty Pavla ve vztahu k jeho publicistické činnosti. Praktická část obsahuje kvalitativní rozbor vybraných Pavlových příspěvků v časopisech Stadión a Československý voják v období vymezeném roky 1956 až 1964. Součástí přílohy je Pavlova kompletní bibliografie ve zmíněných periodikách. Klíčová slova Ota Pavel, sport, povídky, časopisy, reportáž, literární reportáž, publicistika
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2017. 3. díl, Knihovny a vydavatelská činnost
Lindnerová, Vladimíra ; Zeitnertová, Olga ; Nová, Hana ; Platilová Ivana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V publikaci jsou zveřejněny vybrané údaje ze statistického zjišťování za uplynulý rok. Předmětem zjišťování je činnost veřejných knihoven a vydavatelská činnost. Mezi nejvýznamnější šetřené ukazatele patří počet knihovních jednotek, registrovaných čtenářů, výpůjček, návštěvníků, zaměstnanců, ukazatele o hospodaření, počet vydávaných titulů periodických a neperiodických publikací, audio, videodokumentů a e-dokumentů, údaje o zasílání povinného výtisku a distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ideologie v periodickém tisku během Zimních a Letních olympijských her 1968
Pokludová, Martina ; Bednařík, Petr (vedoucí práce) ; Cebe, Jan (oponent)
Tato práce zachycuje dění X. zimních olympijských her 1968 a XIX. letních olympijských her 1968 v kontextu historického pozadí politického a společenského vývoje v Československu z pohledu tehdejšího způsobu jejich prezentace v dobových tištěných médiích. Popisuje základní principy ideologie se zaměřením na ideologie socialismu a komunismu, historické souvislosti roku 1968 v Československu se zaměřením na vojenskou intervenci vojsk Varšavské smlouvy do země v srpnu daného roku, i vznik a původ olympijského hnutí. Ve druhé části pojednává o obou Olympijských hrách 1968 z pohledu československé účasti a přibližuje také hlavní témata, která se ve spojení s nimi objevila v dobovém periodickém tisku. Samotná analýza tisku se týká dvou deníků s velkým společenským přesahem a sportovní a politickou tematikou - jsou to Československý sport a Rudé právo. Analýza se snaží prokázat ideologické prvky v mediálních obsazích daných deníků, které se týkají olympijských her i myšlenek olympijského hnutí nebo lokální politické situace. Analýza dále přináší souhrn toho, do jaké míry o Olympijských hrách 1968 tyto deníky informovaly, zda a jak se tato mediální reflexe v případě Zimních olympijských her 1968 ve Francii a Letních olympijských her 1968 v Mexiku lišila v závislosti na společenských a politických změnách v...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 75 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.