Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Přístupy zdravotnických pracovníků k etickým aspektům léčby extrémně nezralých novorozenců
Šimečková, Barbora ; Růžička, Michal (vedoucí práce) ; Povolná, Pavla (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá přístupy lékařů a zdravotních sester k etickým aspektům léčby extrémně nezralých novorozenců. Cílem bylo zachytit a interpretovat postoje zdravotníků k etickým otázkám intenzivní neonatologické péče a jejich role v rozhodování o postupech léčby. Data byla vytvořena prostřednictvím kvalitativní metodologie za užití polostrukturovaných a neformálních rozhovorů s pěti lékaři a pěti sestrami. Analýza dat probíhala za užití otevřeného kódování a kategorizace dat. Výsledky práce jsou prezentovány v jednotlivých kategoriálních celcích interpretací a převyprávěním získaných informací. V závěru práce jsou samostatně diskutovány postoje zdravotníků k vybraným etickým problémům a rolím jednotlivých členů multidisciplinárního týmu v rozhodování o postupech léčby. Na základě výsledků jsou formulována doporučení pro praxi, jež zahrnují několik navrhovaných možností řešení interpersonálních problémů daných pracovišť spojených s řešením etických otázek péče o nezralé novorozence. Klíčová slova: nezralý novorozenec, lékařská etika, etické rozhodování, perinatologie, ošetřovatelství, kvalitativní přístup, rozhovory
Podstata a význam klinické pastorační péče v perinatologických centrech (se zaměřením na rodinu) a možnosti následné pastorační péče
HRACHOVCOVÁ, Hana
Práce se zabývá podstatou a významem klinické pastorační péče v perinatologických centrech (se zaměřením na rodinu) a možnostmi následné pastorační péče. Danou problematiku otevírá stručná charakteristika rodiny a pojednání o těhotenství a dítěti. Následuje seznámení s oborem perinatologie a nastínění péče v perinatologických centrech (s přednostním pohledem na oddělení pro riziková a patologická těhotenství, porodní sál, neonatologickou JIRP a oddělení šestinedělí), zmíněny jsou vybrané rizikové a patologické stavy v perinatologii, stejně jako specifické konfliktní situace v perinatologii. Následuje nastínění problematiky počátku individuálního lidského života, jež přechází v další velmi diskutabilní otázku, dotýkající se práva člověka na (zdravé) dítě a pohled na etické problémy reprodukce. Dále již práce směřuje k vymezení podstaty a významu klinické pastorační péče v perinatologických centrech a do oblasti možností následné pastorační péče. Téma uzavírá kapitola dotýkající se svobody člověka a jeho odpovědnosti za učiněná rozhodnutí.
Vznik a vývoj neonatologické intenzivní péče v České republice
Uhlířová, Lucie ; Fendrychová, Jaroslava (vedoucí práce) ; Dynáková, Šárka (oponent)
Diplomová práce se zabývá historickým vývojem intenzivní péče o novorozence v České republice. Klade si za cíl zmapovat vývoj intenzivní péče od samých počátků až po současnost a poskytnout ucelený přehled událostí, které vedly k tomu, že Česká republika je jednou ze zemí, která v současnosti patří v oblasti péče o novorozence k nejvyspělejším zemím na světě. Práce je teoretického charakteru a při její tvorbě bylo využito studium historické i soudobé odborné literatury, především článků a monografií. K dokreslení slouží autentické informace získané během rozhovoru s pamětníky. Úvod práce je věnován důvodu výběru tématu a dále je nastíněn současný stav poznání dané problematiky. Následně je popsán proces vzniku samotné historické analýzy. Kapitola neonatologie představuje a osvětluje pojmy, které jsou klíčové pro pochopení souvislostí uvedených v historické části práce. Samotná kapitola mapující historický vývoj je rozdělena do sedmi podkapitol, které popisují sled událostí v jednotlivých časových obdobích. Pro doplnění souvislostí je v krátkosti nastíněn i vývoj perinatální péče v zahraničí. Výsledkem práce je přehled mimořádného vývoje neonatologické intenzivní péče v České republice, který se udál během relativně krátkého časového období. Během tohoto vývoje museli průkopníci oboru překonat mnohé...
Možnosti a přínos pastorační péče při perinatální ztrátě dítěte
HRACHOVCOVÁ, Hana
Práce se zabývá možnostmi a přínosem pastorační péče při perinatální ztrátě dítěte. Dané problematice předchází vymezení perinatální ztráty dítěte, informace o syndromu mrtvého plodu, seznámení s péčí o umírajícího novorozence na neonatologické jednotce intenzivní a resuscitační péče a poukázání na prožitek smrti vlastního dítěte rodiči. Po stručném seznámení s oborem praktické teologie následuje charakteristika klinické pastorační péče a její možnosti pro uplatnění v praxi. Důraz je kladen na skutečnost, že klinická pastorační péče může být přínosem nejen pro nemocné a jejich blízké, ale i pro zdravotnický personál, který je v rámci své profese často konfrontován s bolestí a utrpením. Následuje stručná zmínka o třech teologálních ctnostech (lásce, naději a víře), které jsou pro výkon pastoračního pracovníka nezbytným předpokladem. Téma uzavírá kapitola dotýkající se eschatologické perspektivy, významu křtu a naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.