Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Daňové souvislosti životního pojištění a penzijního připojištění (doplňkového penzijního pojištění)
Zeráková, Petra
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku zaměstnaneckých benefitů, především v podobě příspěvků na soukromé životní pojištění a penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) a jejich daňových dopadů z pohledu zaměstnance a zaměstnavatele. V rámci praktické části jsou sestaveny tři komparační modely, které na základě odlišné výše příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření porovnávají, kolik musí sám zaměstnanec přispívat, aby jeho životní úroveň v době starobního důchodu byla na stanovené hranici. Dále se bakalářské práce zabývá komparací zvýšení mzdy v podobě peněžního příjmu a zvýšení mzdy formou příspěvku na doplňkové penzijní spoření, tedy jako nepeněžní příjem. Na základě porovnání jsou zkoumány osobní náklady zaměstnavatele, čistý příjem zaměstnance a odvody do státního rozpočtu (zdravotní a sociální pojištění). Na základě zjištěných skutečností jsou uvedeny návrhy pro daňovou optimalizaci základu daně ve vazbě na starobní důchod.
Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2014
Český statistický úřad
Základní informace o počtu osob nemocensky pojištěných, dávkách nemocenského a důchodového pojištění, počtu důchodců a vyplácených důchodů, průměrné měsíční výši důchodu, výdajích na důchodové pojištění, dávkách státní sociální podpory v ČR a jednotlivých krajích. Dále jsou uvedeny také údaje charakterizující síť státních, obecních, církevních a ostatních zařízení sociální péče.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Jiří Pichl - novinář a politik (1872-1952)
Kabátová, Veronika ; Köpplová, Barbara (vedoucí práce) ; Sekera, Martin (oponent)
Tato diplomová práce je první ucelenou biografií o novináři a politikovi Jiřím Pichlovi, který se narodil r. 1872 v České Třebové. Publikovat začal po středoškolském studiu v regionálním tisku, a to v době pokrokového hnutí, které požadovalo změnu postavení českých zemí v rámci monarchie Rakousko-Uherska a rozšíření volebního práva. Na počátku 20. století se stal odpovědným redaktorem pražského stranického tisku České strany národně sociální a některých listů vydavatelství Melantrich. Jeho žurnalistická kariéra vyvrcholila postem předsedy Syndikátu československých novinářů, kde se zasloužil o zavedení penzijního pojištění pro žurnalisty. V době první republiky se Jiří Pichl vydal i na politickou dráhu, stal se prvním popřevratovým starostou Královských Vinohrad a posléze i senátorem Národního shromáždění. I tam hájil zájmy žurnalistů, například voláním po novém tiskovém zákonu. Byl zároveň dlouholetým předsedou Ústřední školy dělnické. Během druhé světové války o všechny své funkce přišel; s nacistickým režimem nikdy nekolaboroval. Dobový tisk Jiřího Pichla oslavoval, prezentoval ho jako přátelského, morálního a pracovitého člověka. Diplomová práce ho představuje v kontextu národního sebeuvědomění, nově vznikajícího státu a postupné profesionalizace povolání novináře.
Důchodová reforma České republiky
Havelková, Zdeňka ; Pletichová, Dobroslava (vedoucí práce) ; Zdena, Zdena (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou důchodové reformy České republiky. Penzijní systém v České republice v uplynulých několika letech prošel řadou zásadních změn. Stěžejním cílem veškerých reformních kroků je stabilizace a dlouhodobá udržitelnost celého systému související s měnící se demografickou strukturou obyvatel. Jako hlavní jmenovatele provedených reformních úprav lze uvést: stanovení věku odchodu do důchodu, délku povinného pojištění, nastavení pravidel pro redistribuci peněz v rámci systému a motivaci občanů ke spoření vlastních prostředků. Práce se zaměřuje na analýzu provedených reformních kroků a současný stav v oblasti penzí. Zároveň se zabývá konkrétními možnostmi zhodnocení vlastních prostředků k zajištění na stáří. Na základě získaných poznatků bylo vytvořeno doporučení pro občany České republiky, jak se finančně zajistit na stáří.
Zajištění se na důchod pomocí kapitálového trhu
Dittrich, Ivo ; Zerzánek, Ivan (oponent) ; Sojka, Zdeněk (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je popis aktuálního stavu na českém kapitálovém trhu a rozbor situace penzijního systému v České republice. Je uveden seznam zákonů, kterými jsou tyto oblasti řízeny. Jsou také popsány zahraniční penzijní systémy a náhled na budoucí změny v České republice. Jádrem práce je potom návrhová část, kde jsou pro konkrétního klienta navrženy varianty spoření nebo investování s cílem zabezpečení se na důchodový věk. U jednotlivých variant jsou rozebrány výhody a nevýhody těchto řešení.
Penzijní reforma v České republice
KLOUDOVÁ, Dana
Téma této bakalářské práce je Penzijní reforma v České republice. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První část je zaměřena na základní informace o českém důchodovém systému, který se v současnosti skládá ze tří pilířů. První pilíř tvoří povinné základní penzijní pojištění a zakládá se na PAYG systému. Důchody, které v tomto pilíři účastníci získávají, jsou garantovány státem. Druhý pilíř je dobrovolný a je řízen penzijními fondy. Každá osoba před dosažením 35 let si může zvolit, zda vstoupí či nevstoupí do tohoto pilíře. Třetí pilíř je charakterizován dobrovolným doplňkovým penzijním připojištěním se státním příspěvkem. Účastníci mají možnost obdržet státní příspěvek jen tehdy, když měsíčně uspoří alespoň 300 Kč.
Penzijní reformy v zemích OECD s bližším zaměřením na střední a východní Evropu: Studie č. 5.303
Cupalová, Marcela
Práce analyzuje reformy penzijních systémů tak, jak byly realizovány v zemích OECD, a to jak parametrické, tak také hlubší systémové reformy, které ovšem byly provedeny jen v některých zemích. Dále se zaměřuje na země střední a východní Evropy, které prošly reformním procesem teprve v nedávných letech. Dochází k názoru, že penzijní systémy zemí střední a východní Evropy vykazují výrazné známky podobnosti, ačkoli v rámci jednotlivých pilířů existují i podstatné rozdíly, které souvisí s mírou liberalizace penzijních systémů (druhý pilíř) a možností volby forem akumulace penzijního kapitálu v třetím pilíři. Největší rozdíly existují v rámci třetího pilíře. Zde existuje několik možných forem akumulace penzijního kapitálu, která je vždy dobrovolná. Práce se také zabývá projekcí vývoje veřejných výdajů v oblasti penzí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The impact of population ageing on the Czech economy
Babecký, Jan ; Dybczak, Kakmil
Analýzu potenciálních dopadů očekávaných demografických změn na vývoj hospodářství při různém nastavení fiskální politiky provádí autoři pomocí modelu překrývajících se generací. Modelové výstupy přibližně kvantifikují rozsah nezbytných opatření zajišťujících vyrovnanost veřejných rozpočtů jak na příjmové tak na výdajové straně. Vývoj ostatních ekonomických veličin v závislosti na dopadu stárnutí populace je taktéž diskutován.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.