Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komparace pojetí mateřských a rodičovských dávek v České republice a vybraných evropských zemích
Štroblová, Hana ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Diplomová práce Komparace mateřských a rodičovských dávek v České republice a vybraných evropských zemích se zabývá problematikou podpory rodin s dětmi prostřednictvím dávek sociálního systému. V práci jsou stručně popsány poskytované dávky v České republice a v dalších evropských zemích. Dalšími zeměmi jsou Velká Británie, Dánsko, Itálie a Německo. V analytické části práce je pojetí jednotlivých dávek porovnáno a následně jsou zde formulována doporučení pro Českou republiku, která by měla od ostatních států převzít. Zároveň jsou zde vyhodnoceny přiklady dobé praxe u dalších sledovaných států. V závěru práce je zhodnoceno, zda nastavení mateřských a rodičovských dávek odpovídá teoretickému konceptu typologie sociálních států. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Komparace pojetí mateřských a rodičovských dávek v České republice a vybraných evropských zemích
Štroblová, Hana ; Dobiášová, Karolína (vedoucí práce) ; Angelovská, Olga (oponent)
Diplomová práce Komparace mateřských a rodičovských dávek v České republice a vybraných evropských zemích se zabývá problematikou podpory rodin s dětmi prostřednictvím dávek sociálního systému. V práci jsou stručně popsány poskytované dávky v České republice a v dalších evropských zemích. Dalšími zeměmi jsou Velká Británie, Dánsko, Itálie a Německo. V analytické části práce je pojetí jednotlivých dávek porovnáno a následně jsou zde formulována doporučení pro Českou republiku, která by měla od ostatních států převzít. Zároveň jsou zde vyhodnoceny přiklady dobé praxe u dalších sledovaných států. V závěru práce je zhodnoceno, zda nastavení mateřských a rodičovských dávek odpovídá teoretickému konceptu typologie sociálních států. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vývoj dávek nemocenského pojištění v ČR v letech 1993 – 2010
LEGIERSKÁ, Yvona
Nemocenské pojištění má v českých zemích již dlouholetou tradici. Okruh osob účastných nemocenského pojištění se ustálil. Právní úprava pojistného i dávek se přizpůsobuje ekonomickému vývoji v České republice. V zásadě pro tento průběžný systém platí, že výše vybraného pojistného v kalendářním roce, jež je příjmem státního rozpočtu, je poskytována prostřednictvím správy sociálního zabezpečení v podobě dávek nemocenského pojištění. Od roku 2009 se dělí o zajištění pojištěných zaměstnanců v době nemoci jejich zaměstnavatel prostřednictvím náhrady mzdy a stát poskytnutím dávek nemocenského pojištění. Zavádí se karenční doba. Příspěvek analyzuje vývoj pojistného a dávek nemocenského pojištění v letech 1993 až 2010, mj. ve vazbě na hrubý domácí produkt.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Sociální zajištění a životní úroveň žen na mateřské a rodičovské dovolené v ČR
JÍLKOVÁ, Lada
Práce se zabývá současným systémem sociálního zajištění - zabezpečení žen na mateřské a rodičovské dovolené v České republice. Dále se zabývá zaměstnáváním žen při mateřské a rodičovské dovolené v souvislosti se společenskou a životní úrovní rodin s dětmi. Jedná se o teoretický rozbor sociálních dávek, které jsou státem garantovány a poskytovány ženám , potažmo rodinám s malými nezaopatřenými dětmi, a to na základě stanovených podmínek a možnostech jejich čerpání . Založení rodiny je sociální událost, která se vnímána společností za pozitivní. Na podporu rodin s malými dětmi, stát vynakládá určité prostředky a činí jistá opatření, která mají ženu - matku v období mateřství a rodičovství zajišťovat a chránit. Z tohoto důvodu je velká část této bakalářské práce zaměřena na přehled sociálních dávek spojených výhradně s mateřstvím a rodičovstvím, a to jak z hlediska sociální rodinné politiky, tak z hlediska pracovního práva. V návaznosti na tuto tématiku je část práce věnována i možnostem zaměstnání žen na mateřské a rodičovské dovolené. Jsou zde nastíněny způsoby a formy zaměstnávání žen i důvody, které ženy v tomto období vedou k tomu, aby se v období mateřské a rodičovské dovolené vracely zpět do zaměstnání.
Vývoj nemocenského pojištění v letech 2004 - 2009 v ČR
POSPÍCHAL, Pavel
Bakalářská práce je zaměřena na zachycení vývoje v oblasti nemocenského pojištění v letech 2004 až 2009 v ČR. V teoretické části jsou popsány změny v právní úpravě nemocenského pojištění a jejich vliv na účetnictví. Práce pokračuje ukázkami změn na konkrétních příkladech, které zobrazují vývoj výše poskytovaných dávek nemocenského, ošetřovného a peněžité pomoci v mateřství. V závěru jsou zhodnoceny provedené změny s využitím statistických ukazatelů.
Systém sociálního zabezpečení v ČR
ROUBALOVÁ, Šárka
Diplomová práce je zaměřena na systém sociálního zabezpečení v ČR, především na oblast nemocenského pojištění. Cílem práce je analyzovat vývoj nemocenského pojištění, který je zohledněn ve výpočtech dávek nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství a ošetřovné), a zhodnocení vlivu změn legislativy ve sledovaném období od roku 2005 do roku 2010 na tyto výpočty. Práce je rozdělena na dvě části, část teoretickou, charakterizující všechny oblasti sociálního zabezpečení z pohledu zaměstnance v podmínkách roku 2010, ale i z účetního hlediska. Druhá {--} praktická část obsahuje pět kapitol, v nichž je postupně popisována charakteristika vybraného podniku KVS pro Jčk, jeho povinnosti jako zaměstnavatele v sociálním zabezpečení, výpočty dávek nemocenského pojištění a v závěru vyhodnocení výsledků a vlivu legislativních úprav.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.