Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 41 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Specifika čerpání příspěvku na péči v domě s pečovatelskou službou
KOCHOVÁ, Karolína
Bakalářská práce se zabývá využitím příspěvku na péči u uživatelů pečovatelské služby, kteří žijí v domě s pečovatelskou službou. Teoretická východiska popisují pečovatelskou službu, sociální práci s uživateli pečovatelské služby, základní činnosti, které tato služba poskytuje a zaměřují se na úhradu nákladů za tyto služby, a to na příspěvek na péči. Výzkumná část nazvaná "Využití příspěvku na péči v pečovatelské službě Města Větřní" zahrnuje cíl práce a výzkumné otázky. Cílem je zjistit, jakým způsobem uživatelé pečovatelské služby Domu s pečovatelskou službou ve Větřní, kteří pobírají příspěvek na péči, využívají nabízené služby a kolik za ně v průměru měsíčně zaplatí. Dílčím cílem je pak zjistit, kdo jiný těmto konkrétním uživatelům další péči zajišťuje.
Etické aspekty práce pracovníků Charitní pečovatelské služby Oblastní charity Klatovy
MAJEROVÁ, Stanislava
Diplomová práce se zaměřuje na pečovatelskou službu a to konkrétně na Charitní pečovatelskou službu Oblastní charity Klatovy. Poukazuje na to, jak potřebná, ale zároveň psychicky náročná je práce pečovatelek. Práce obsahuje i charakteristiku klientely, s kterou Charitní pečovatelská služba nejčastěji spolupracuje - se seniory. Obsahuje rozbor etických dilemat a etických problémů, které vyplynuly z polostrukturovaných rozhovorů s respondentkami (pracovnicemi jednotlivých středisek Charitní pečovatelské služby). Dále je provedeno navržení řešení a okomentování etických dilemat a etických problémů za využití čtyř etických teorií - utilitarismu, deontologie, etiky péče a situační etiky.
Statistika & My (č. 1/2019): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Význam pečovatelské služby pro seniora žijícího v domácím prostředí
ŠLEJHAROVÁ, Marta
Tato bakalářská práce se věnuje významu pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavním cílem bylo zjistit, jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby a poukázat na rozdíl ve vnímání potřeb seniorů. Práce je složena z teoretické a výzkumné části. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. První kapitola se věnuje stáří, a to konkrétně demografii stárnutí, definici stáří, věkovému členění stáří a změnám ve stáří. Druhá kapitola teoretické části se věnuje potřebám člověka a jejich klasifikaci. Jsou zde popsány potřeby biologické, psychické, sociální a spirituální. Třetí kapitola se zabývá vztahem seniorů a jejich rodiny. Dělí se na tři podkapitoly: rodina seniora a její funkce, pomoc a péče o seniory v domácím prostředí a výhody a nevýhody spojené s domácí péčí o seniory. Čtvrtá kapitola se věnuje službě pro seniora a pečovatelské službě. Výzkumná část se zabývá významem pečovatelské služby pro seniory, kteří žijí v domácím prostředí. Hlavní výzkumná otázka byla: Jak jsou uspokojovány potřeby seniorů v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Hlavní výzkumná otázka byla rozdělena do čtyř dílčích výzkumných otázek: Jak jsou naplňovány biologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány psychologické potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány sociální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby? Pro zjištění potřebných informací byl proveden kvalitativní výzkum za použití metody dotazování a techniky polostrukturovaného rozhovoru. Výzkumný soubor byl tvořen pěti informanty, kteří byli ochotni se na výzkumu podílet. Výzkum proběhl ve dvou fázích. Nejdříve byl proveden předvýzkum a poté samotný výzkum.Poslední výzkumná otázka: "Jak jsou naplňovány spirituální potřeby seniorů žijících v domácím prostředí v souvislosti s poskytováním pečovatelské služby", byla vyhodnocena tak, že spirituální potřeby informantů se sníženou pohyblivostí nejsou dostatečně naplňovány. I přes vůli a snahu pracovníků pečovatelské služby toto není možné, ať už vzhledem k pracovní náplni pečovatelek či k jejich vzdělání. Duchovní nestíhají pokrýt veškeré potřeby seniorů. Objevují se případy, kdy senioři zdůrazňují úplnou absenci duchovní služby. Často jsou případy, kdy by senioři uvítali více duchovní služby. Závěrem lze tedy říci, že pečovatelská služba má pro seniory největší význam v naplňování biologických potřeb, a že dostatečně naplňuje i jejich psychologické a sociální potřeby. Spirituální potřeby seniorů se sníženou pohyblivostí nejsou, dle výzkumu, naplňovány.
Péče o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou
ONDŘASINOVÁ, Andrea
Bakalářská práce se zaměřuje na péči o seniory v domácím prostředí a v domě s pečovatelskou službou. Práce se skládá z teoretické a z praktické části. Teoretická část je věnována definici seniora, stárnutí a stáří, rozdělení stáří a potřeb seniorů. Dále je popsána státní politika ČR a platná legislativa. Navazuje popis finanční oblasti státní politiky a sociální služby ve vztahu k seniorovi. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření péče v domácím prostředí a péče v domě s pečovatelskou službou. Výzkumné šetření je nastaveno na metodu případové studie, jejímž cílem bylo porovnat aspekty péče v domácím péče a péče v domě s pečovatelskou službou s využití pečovatelské služby Ledax o.p.s. Jindřichův Hradec.
MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
Superatová, Alena ; Navrátil, Václav (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je urbanistický a architektonický návrh zástavby nárožní proluky na křižovatce ulic Brabansko – Malá Dlážka v bezprostřední blízkosti centrální části města Přerova. Bytový dům uzavírá uliční frontu a dotváří tak obytný blok. Roh je vykonzolovaný, čímž vzniká závětří před vstupem. V přízemí se nachází obchody, zázemí bytového domu a garáže. Nad obchody je posazená třípodlažní předstupující hmota bydlení s 15 byty. Z analýz města vyplynulo, že v Přerově není domov důchodců a nefunguje zde žádná pečovatelská služba. Proto jsem se rozhodla zabývat se tímto problémem. Zadní křídlo domu slouží jako samostatné zdravotní středisko. Má svůj vstup, své komunikační jádro i přístup z garáží. Jeho součástí kromě ordinací a rehabilitace je sídlo pečovatelské služby. Její hlavní náplní by bylo péče o seniory, kteří bydlí ve svých domovech. Sestry by za nimi docházely domu, pomáhaly s domácími pracemi, braly prádlo na vyprání apod. Tyto pečovatelské služby již fungují ve spustě měst a těší se velké oblibě. Bytový dům je uvnitř se zdravotním střediskem propojen. Vzhledem k blízkosti pečovatelské služby je to zvlášť vhodné bydlení pro seniory. Proto byly byty navrhovány pro obyvale s handicapem. Všechny byty jsou 2+kk pro jednu nebo dvě osoby. Každá bytová jednotka má svou prostornou lodžii s výhledem na nábřeží.
Hranice mezi klientem a pečovateli v pečovatelské službě
VLNATÁ, Markéta
Bakalářská práce se zabývá hranicemi mezi klienty a pečovateli v pečovatelské službě. Je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části se snaží zjistit, kde jsou hranice mezi klienty a pečovateli. Zkoumá, co k hledání hranic pomáhá a navádí. Dále řeší, jaká by měla být osobnost pečujícího, jakým přístupem by měl ke svým klientům přistupovat. V praktické části se za pomoci dotazníků vyplněných pečovatelkami snaží poukázat na to, kde mají tyto pečovatelky své hranice a jak si dokáží v dané situaci poradit.
Sociální služby pro seniory v okrese Chomutov
Sawruková, Blanka ; Havránková, Olga (vedoucí práce) ; Tomeš, Igor (oponent)
Bakalářská práce se zabývá sociálními službami pro seniory v okrese Chomutov. Práce je členěna na dvě části. První část je zaměřena na všeobecné pojmy. Druhá část je zaměřena na oblast Chomutovsko. Hlavním cílem práce je shrnutí sociálních služeb pro seniory v okrese Chomutov.
Terénní pečovatelská služba
Svobodová, Petra ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Práce pojednává o terénní pečovatelské službě v České republice, o její historii i současnosti, včetně jejího legislativního zakotvení. Dále blíže pojednává o standardech kvality sociálních služeb jakožto zákonné povinnosti. Důležitou součástí práce je také pojednání o nouzových a havarijních situacích v rámci pečovatelské služby a šetření, zabývající se jejich četností a přístupem pracovníků k jejich řešení. V závěru práce je navrhnut obecný postup řešení těchto situací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 41 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.