Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Socioekonomická pasportizace nemovitých kulturních památek
Kouba, Vojtěch ; Lindner, Milan ; Vořechovský, Jan ; Dostál, Petr ; Pátek, Zdeněk ; Dianová, Markéta ; Titelbachová, Šárka ; Tyslová, Irena ; Straka, Michal ; Zelený, Martin ; Kubaš, Mario ; Hanzlík, Jan ; Vančurová, Alena ; Vond, Zdeněk
Předkládaná metodika je výsledkem aplikovaného výzkumu a je zaměřena na ekonomiku památek, resp. nemovitých objektů prohlášených kulturními památkami České republiky. Jejím cílem je vytvoření pasportů ekonomických hodnot pro jednotlivé památkové objekty, v případě využití metodiky orgány veřejné správy i pro soubory památek určitého druhu či soubory památek na vymezeném území.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využití GIS pro účely pasportizace majetku obcí
Derfl, Karel ; Štych, Přemysl (vedoucí práce) ; Brůha, Lukáš (oponent)
Využití GIS pro účely pasportizace majetku obcí Abstrakt Práce se zabývá návrhem pasportizace majetku obce na příkladu malé obce s využitím open source technologií. V praktické části je tento návrh aplikován na vzorovou obec. Nejprve jsou zkoumány požadavky obce na obsah pasportizace a následně je zvolen vhodný způsob sběru dat a popsán samotný postup pasportizace s využitím softwaru QGIS. Výsledkem práce je návrh postupu tvorby digitálních pasportů včetně datového modelu a výstupů v podobě funkčních pasportů. Klíčová slova: pasport, GIS, open source, pasportizace, QGIS, obec
Studie odkanalizování a likvidace odpadních vod v obci
Dvorský, Petr ; Úterský, Michal (oponent) ; Hluštík, Petr (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá studií stokové sítě v obci Pavlovice u Přerova. Jejím hlavním cílem je provedení pasportizace stokové sítě v obci včetně inspekce zdejších ČOV. Na základě výsledků pasportu byla provedena hydraulická analýza stokové sítě. Dále byl vyhodnocen technický a provozní stav vybraných úseků a objektů na stokové síti. Na základě tohoto vyhodnocení došlo k návrhu opatření na nevyhovujících úsecích a ČOV. V další části práce byly variantně vybrány metody sanace stokové sítě a návrh nových ČOV. Navržené varianty byly i ekonomicky vyhodnoceny a porovnány. Práce je doplněna situací stokové sítě jako výstup pasportizace a hydrotechnickou situací.
Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu ve Vyškově
Karásek, Jakub ; Doležalová, Monika (oponent) ; Kosová, Jaroslava (vedoucí práce)
V práci se zabývám pasportizací stavebně technického stavu rodinného domu ve Vyškově, vytvořením jeho nové projektové dokumentace a návrhem oprav včetně nacenění. V teoretické části popisuji možné poruchy a závady staveb. Také jejich životnost a možnosti zjišťování jejich stavebně technického stavu. Dále rozebírám teorii a užitečnost pasportizace. V praktické části hodnotím stavebně technický stav vybraného domu a provádím nález závad a poruch konstrukcí včetně návrhu jejich oprav a nacenění položkovým rozpočtem.
Metodika zpracování dat pro vizualizaci FM objektů v GIS
Hájek, Filip ; Kolář, Jan (vedoucí práce) ; Štych, Přemysl (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou využití geografických informačních systémů v prostředí facility managementu. Dává si za úkol ukázat výhody takového propojení a to především díky vizualizačním a analytickým možnostem GIS. V první části práce je rozebrán obor facility management - čím se zabývá, co přináší, jsou uvedeny nejdůležitější definice a standardy. Práce pokračuje teorií o spolupráci s GIS, kde řeší, proč je taková spolupráce výhodná. Následuje popis významu GIS během celého životního cyklu nemovitosti. Kapitola je zakončena definováním dalšího silného nástroje v oblasti FM - CAD/BIM. Ve čtvrté kapitole práce rozebírá jeden z důležitých úkolů FM - pasportizaci a její význam. Poslední kapitola před závěrem je zaměřena na praktickou část zabývající se areálem České pošty v Malešicích Klíčová slova: Facility management, GIS, pasportizace, vizualizace
Pasportizace stavebně-technického stavu rodinného domu v Hodoníně
Kadlčík, Radek ; Bradáč, Albert (oponent) ; Šmahel, Milan (vedoucí práce)
Práce se zabývá řešením pasportizace stávajícího stavebně technického stavu a návrhu úprav rodinného domu v Hodoníně. Obsahem je teoretická část popisující poruchy zděných konstrukcí a další související témata. Dále vysvětlení problematiky pasportizace staveb, vypracování pasportu současného stavu rodinného domu v Hodoníně se zakreslením vad a poruch stavby. Následuje návrh oprav těchto vad a poruch, zvýšení stavebně technického standardu. Vypracování návrhu modernizace objektu. Sestavení položkového rozpočtu pro jednotlivé vady a poruchy.
Editor pasportizace VUT
Bierza, Daniel ; Kolář, Dušan (oponent) ; Marušinec, Jaromír (vedoucí práce)
V této práci budu prezentovat problematiku pasportizace. Provedu analýzu současného stavu u budov VUT. Popíši možná řešení pasportizace VUT v budoucnosti. Zaměřím se na analýzu formátu "obr" pomocí reverzního inženýrství. Provedu analýzu získaných dat. Popíši způsoby uložení pasportizačních dat. Navrhnu grafický prohlížeč a editor pasportizace. 
Geografický informační systém pro pasportizaci a vizualizaci rozlehlých počítačových sítí
Fibich, Ondřej ; Burget, Radek (oponent) ; Kolář, Dušan (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na problematiku pasportizace a vizualizace rozlehlých počítačových sítí pomocí geografických informačních systémů. Seznamuje čtenáře s principy a vlastnostmi geografických informačních  systémů a prostorových databází, které často slouží jako nosiče dat  geografických informačních systémů. Hlavní část práce je věnována  pasportizaci počítačových sítí se zaměřením na fyzickou strukturu sítí. Po stanovení formátu pasportu se práce věnuje analýze, návrhu, implementaci a testování geografického informačního systému určeného pro evidenci a vizualizaci pasportu v tomto formátu. Práce je zakončena případovou studií demonstrující postup pasportizace přístupové počítačové sítě vytvořeným systémem.
Metodika pasportizací stavebních objektů dotčených okolní činností
Novák, Jindřich ; Hobst, Leonard (oponent) ; Anton, Ondřej (vedoucí práce)
Pasportizace stavebních objektů před zahájením negativních činností v okolí je velice důležitá činnost, aby se předešlo případným soudním sporům s majiteli dotčených objektů. S tím jak se výstavba přesouvá ze zelených luk do proluk, poptávka po pasportech poruch stoupá. Cílem práce je stanovit metodiku pro pasportizaci stavebních objektů a následně ji aplikovat na reálném objektu.
Monitoring stavebních konstrukcí
Kopuletá, Jitka ; Žítt, Petr (oponent) ; Schmid, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce je zaměřena na pasportizaci poruch a vad na čelních fasádách domů na ulici Arne Nováka a Gorkého v Brně, v jejichž blízkosti bude probíhat rekonstrukce areálu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Prvotní vizuální prohlídka byla provedena před zahájením stavebních prací. Na jejím základě byly zpracovány monitorovací listy jednotlivých objektů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.