Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 165 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Konflikty v partnerském vztahu
DRNKOVÁ, Veronika
Bakalářská práce se zabývá mapováním oblastí konfliktů v partnerských vztazích. Skládá se z teoretické části, kde budou dle odborné literatury předloženy hlavní témata práce a z části praktické, ve které bude popsán provedený kvalitativní výzkum. Praktická část je věnována kvalitativnímu výzkumu, jako hlavní metoda sběru dat je zvolen hloubkový polostrukturovaný rozhovor. Další kapitola je tvořena pěti kazuistikami, které odhalují problematická témata a spouštěče konfliktů dotazovaných partnerů. Cílem práce je přednést nejčastější oblasti konfliktů v partnerském vztahu a dokreslit oblasti, které jsou pro páry problematické.
Prožívání vztahů mezi partnery v rodinách s dítětem s poruchou pozornosti
VACKOVÁ, Aneta
Cílem bakalářské práce je mapování rodinné situace a prožívání vztahů mezi partnery v rodinách s dítětem s poruchou pozornosti. Bakalářská práce se zaměřuje především na to, jak do rodiny "vstupuje" porucha pozornosti dítěte, jak ji prožívají rodiče dítěte z pohledu matky. Cílem je rovněž sledovat, jak matka vnímá vliv poruchy pozornosti dítěte na vlastní partnerský život a jaké má s partnerem strategie ke zvládání rodinné situace. Data jsou sbírána za pomoci hloubkového polostrukturovaného rozhovoru s matkou dítěte a vyhodnocena kvalitativní cestou. Praktická část obsahuje tři případové studie, které se zaměřují na náhled matky na vlastní partnerský vztah, popis změn v souvislosti s proměnou partnerského vztahu po narození dítěte s poruchou pozornosti a způsob, jakým matka vnímá a prožívá to, co dítě s poruchou pozornosti přináší do partnerského vztahu
Návrh marketingového mixu ve vybraném podniku
Růžičková, Žaneta ; Dvořáková, Hana Grünwald (oponent) ; Milichovský, František (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem marketingového mixu pro vybraný podnik. Diplomová práce je rozdělena na 3 části. První část je teoretická, kde jsou popsána teoretická východiska. V této části je popsán podnik obecně, jeho formy a funkce a marketingový mix podniku. Dále jsou navrženy výzkumné metody marketingového mixu. Na základě části teoretické a navržených výzkumných metod byly provedeny analýzy a kvalitativní výzkum podniku a jeho marketingového mixu. V třetí části diplomové práce jsou jednotlivé návrhy na zlepšení marketingového mixu podniku.
Sociální práce se sexualitou dospělých lidí s mentálním postižením v chráněném bydlení
Machová, Vendula ; Cimrmannová, Tereza (vedoucí práce) ; Zelinková, Olga (oponent)
Ve své diplomové práci zdůrazňuji důležitost sexuality pro každého člověka bez rozdílů. Sexuální zdraví je součástí celkového zdraví a je nedílnou podmínkou kvalitního života. Každý člověk, bez rozdílu, má zaručeno v České republice právo na svobodné prožívání sexuality, tak aby nebyl nikdo omezován. Sexuální práva lidem zajišťují deklarace práv, mezinárodní dokumenty i dokumenty vlády ČR. Teoreticky jsem popsala specifika sexuality lidí s mentálním postižením. Zmapovala jsem cíle, základní předpoklady a témata vzdělávání v oblasti sexuality dospělých lidí s mentálním postižením. Pro praktické využití jsem zařadila i názorné pomůcky/techniky pro sociální práci se sexualitou. Charakterizovala jsem osobnost odborníka, který se zabývá sexualitou lidí s mentálním postižením a etické zásady, kterými je povinen se při své práci řídit. Snažila jsem se srovnat zahraniční a českou odbornou literaturu. Popsala jsem metody práce se sexualitou v konkrétním Chráněném bydlení. Jako výzkumné metody, jsem pro tento účel využila analýzu interních dokumentů, hlavně Protokol sexuality a nahrávané rozhovory. Při popisu sociální práce se sexualitou, jsem vycházela hlavně z vlastní zkušenosti. Ve své diplomové práci jsem této zkušenosti využila zejména pro popis individuální případové práce, uvedla jsem dva nejkomplikovanější...
Rodinné vztahy a vazby v závislosti na spiritualitě
Vyskočilová, Darina ; Krahulcová, Beáta (vedoucí práce) ; Nová, Monika (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou rodinných vztahů a vazeb. Cílem práce bylo přiblížit tyto vztahy a vazby. Teoretická část nastiňuje pojmy jako je rodina, její vývoj, funkce a rodičovství. Mimo jiné také formy práce s rodinou. V teoretické části jsou dále přiblíženy pojmy jako je manželství,rozvod a partnerství. Empirická část práce se věnuje názorům studentů teologické fakulty na rodinné vztahy a vazby v nukleární rodině a také jejich představám o budoucím partnerském a rodinném soužití.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 165 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.