Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Partnerské vztahy u hraniční poruchy osobnosti
Kalinová, Nelly
Tato závěrečná práce se zabývá fungováním partnerských vztahů u hraniční poruchy osobnosti. Za tímto cílem byla realizována studie sledující 16 párů, kde žena trpěla hraniční poruchou osobnosti, jejichž charakteristiky byly porovnávány s kontrolní skupinou 21 párů. Sledovány byly tři oblasti: osobnostní styly partnerů, attachmentové dimenze a partnerská spokojenost a její vzájemné souvislosti se zmíněnými proměnnými. Data byla získávána prostřednictvím testové baterie skládající se z dotazníků PSSI, ECR-R-16 a DAS (subškála partnerské spokojenosti). Výsledky studie prokázaly, že hraniční osobnostní zaměření u žen se pojí s podobnými a komplementárními osobnostními rysy u mužů, přičemž tyto rysy jsou oproti kontrolní skupině významně zvýrazněné. Výzkum rovněž potvrdil převládající nejistou vazbu u žen s hraniční poruchou osobnosti a jejich partnerů. V porovnání s kontrolní skupinou se u hraniční poruchy osobnosti objevuje nižší partnerská spokojenost, a její míra je negativně spojena právě s osobnostním založením hraničního typu, a typů přidružených. Partnerská spokojenost také vykazuje negativní vztahy s nejistým typem vazby. KLÍČOVÁ SLOVA hraniční porucha osobnosti, partnerské vztahy, osobnostní styly, PSSI, attachment, partnerská spokojenost
Partnerské vztahy u hraniční poruchy osobnosti
Kalinová, Nelly ; Goldmann, Petr (vedoucí práce) ; Křížová, Ivana (oponent)
Diplomová práce se zabývá fungováním partnerských vztahů u hraniční poruchy osobnosti. Za tímto cílem byla realizována studie sledující 16 párů, kde žena trpěla hraniční poruchou osobnosti, jejichž charakteristiky byly porovnávány s kontrolní skupinou 21 párů. Sledovány byly tři oblasti: osobnostní styly partnerů, attachmentové dimenze a partnerská spokojenost a její vzájemné souvislosti se zmíněnými proměnnými. Data byla získávána prostřednictvím testové baterie skládající se z dotazníků PSSI, ECR-R-16 a DAS (subškála partnerské spokojenosti). Výsledky studie prokázaly, že hraniční osobnostní zaměření u žen se pojí s podobnými a komplementárními osobnostními rysy u mužů, přičemž tyto rysy jsou oproti kontrolní skupině významně zvýrazněné. Výzkum rovněž potvrdil převládající nejistou vazbu u žen s hraniční poruchou osobnosti a jejich partnerů. V porovnání s kontrolní skupinou se u hraniční poruchy osobnosti objevuje nižší partnerská spokojenost, a její míra je negativně spojena právě s osobnostním založením hraničního typu, a typů přidružených. Partnerská spokojenost také vykazuje negativní vztahy s nejistým typem vazby. KLÍČOVÁ SLOVA hraniční porucha osobnosti, partnerské vztahy, osobnostní styly, PSSI, attachment, partnerská spokojenost
Vliv dominance na partnerskou spokojenost dlouhodobých homosexuálních a heterosexuálních párů
Breslerová, Kateřina ; Bártová, Klára (vedoucí práce) ; Průšová, Denisa (oponent)
Ohledně partnerských preferencí a reálného výběru partnera byly postulovány dvě teorie zaměřující se na mechanismy, které mohou hrát v tomto výběru klíčovou roli. Podle teorie homogamního párování si lidé vybírají takové partnery, kteří se jim v základních charakteristikách podobají. Podle teorie komplementárního párování lidé naopak preferují takové partnery, kteří vykazují opačné charakteristiky než oni sami. Výzkumy ukazují, že partnerství založená na principu homogamie jsou stabilnější a tito partneři vykazují ve vztahu větší spokojenost. Hlavním cílem této studie bylo testovat, zda má ne/podobnost partnerů v jednotlivých rovinách dominance vliv na udávanou partnerskou spokojenost. Výzkumu se zúčastnilo 76 heterosexuálních mužů (průměrný věk 24 let, SD = 4,00) s jejich dlouhodobými partnerkami (průměrný věk 22 let, SD = 3,34) a 36 homosexuálních mužů (průměrný věk 30 let, SD = 8,25) s jejich dlouhodobými partnery (průměrný věk 29 let , SD = 6,99). Každý účastník vyplnil sadu anonymních dotazníků zaměřených na osobnostní dominanci, vnitroskupinovou dominanci, partnerskou dominanci, sexuální dominanci a Spanierův dotazník partnerské přizpůsobivosti. Pro zjištění podobnosti mezi skóry participantů a jejich partnerů/partnerek byla použita vnitrotřídní korelační analýza. Pomocí jednosměrné ANOVY...
Vliv homogamie a komplementarity na spokojenost homosexuálních párů
Bártová, Klára ; Varella Valentova, Jaroslava (vedoucí práce) ; Procházka, Ivo (oponent)
Ohledně výběru partnera byly postulovány dvě teorie zaměřující se na specifické mechanismy, jež mohou hrát klíčovou roli při výběru partnera. Podle teorie homogamie si lidé vybírají partnery, kteří jsou jim v základních charakteristikách podobní. Podle teorie komplementarity si lidé vybírají partnery na základě opačných osobnostních charakteristik. Hlavním cílem studie bylo testovat roli homogamie a komplementarity v dlouhodobých partnerstvích homosexuálních mužů se zaměřením na osobnostní charakteristiky. Výzkumu se zúčastnilo 40 homosexuálních mužů (průměrný věk 24,2, SD = 4,6) a jejich dlouhodobí partneři (průměrný věk 27,4, SD = 5,2). Všichni účastníci vyplnili anonymní soubor dotazníků (NEO pětifaktorový osobnostní inventář, Spanierův dotazník partnerské přizpůsobivosti, dotazník zaměřený na genderovou diagnosticitu a revidovaný dotazník sociosexuální orientace). Každý dotazník byl vyhodnocován samostatně. Jednotlivé výsledky respondentů a jejich participantů byly porovnány v rámci korelační analýzy. Následně byla pomocí korelační analýzy a pomocí ANOVY testována souvislost mezi podobností párů a celkovou partnerskou spokojeností. Výsledky ukázaly, že větší podobnost páru ve váze a v míře BMI predikuje větší partnerskou spokojenost ve vztahu. Dále byla prokázána komplementarita v sexuálních...
Souvislost mezi emoční inteligencí a partnerskou spokojeností
VENDLOVÁ, Zuzana
Bakalářská práce se zabývá souvislostí mezi emoční inteligencí a partnerskou spokojeností. Teoretická část je rozdělena do tří částí. První část se zaměřuje na vznik konstruktu emoční inteligence, na vymezení tohoto pojmu, na teoretická východiska emoční inteligence a taktéž je zde věnována kapitola emocím. Druhá část je věnována partnerské spokojenosti. Autorka zde definuje tento pojem a zabývá se jednotlivými determinantami partnerské spokojenosti. Poslední část teoretické práce se zaměřuje na roli emocí a emoční inteligence v partnerství a na význam jednotlivých kompetencí emoční inteligence v partnerství a na jejich vliv na partnerskou spokojenost. V empirické části autorka ověřuje, zda existuje, či neexistuje vztah mezi mírou emoční inteligence a mírou partnerské spokojenosti u jedinců (n= 178) a párů (n= 89). Byly sestaveny tři hypotézy, z nichž třetí se skládala ze dvou částí. Všechny hypotézy byly vzhledem k výsledkům podpořeny.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.