Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 478 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obnova kláštera ve Šternberku
Wernerová, Valerie ; Kocourek, Tomáš (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce bylo vytvořit architektonickou studii revitalizace části objektu bývalé-ho augustiniánského kláštera ve Šternberku včetně jeho okolí a zahrady. Zásadní bylo najít nové funkční využití zanedbaných prostor a určit celkový koncept fungování objektu. Objekt bývalého kláštera má nově sloužit jako místo pro odpočinek, kulturní rozvoj a zklidnění v uspěchané době. Funkčně je rozdělen na dvě části, které se prolínají. Zaprvé je to část především pro místní obyvatelstvo, určená na koncerty, divadla, kulturní dny, společenské akce… tedy pro sociální a kulturní vyžití. Druhá část je směřována na lidi hledající změnu prostředí, odpočinek v příjemném prostoru s kvalitním zázemím a načerpání nové energie. V rámci kláštera je vytvořeno příjemné ubytování s prostory pro oddech, sport, relaxaci, ale i práci na dálku. Obě funkce se navzájem doplňují, prostory restaurace, kavárny či pivnice slouží jak místním obyvatelům, tak ubytovaným hostům. Malé wellness centrum je otevřené i pro zájemce ze Šternberka. Stejně tak posilovna, otevřená knihovna nebo krásně upravená zahrada vybízejí k relaxaci pro místní i ubytované. Největším přínosem do architektury kláštera je úprava vnitřního dvora. Je navrženo zastřešení dnes otevřeného nádvoří. Současně je doplněno v nádvoří nové schodiště a výtah. V areálu kláštera je umožněn průchod z východu na západ přes zpřístupněnou klášterní zahradu. V ní je navržena část anglického parku prolínající se se zahradou barokní. V jihozápadní části vzniká hromadná podzemní garáž schovaná pod zelenou střechou napojenou na terén zahrady.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Minarčíková, Barbora ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce je navržení domova pro seniory v Brně – Medlánkách. Tomuto zadání předcházel předdiplomový projekt v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér, vypracovaný v předešlém semestru, který spočíval ve vypracování územní studie s návrhem urbanistické struktury včetně dopravního řešení a umístěním různých funkcí - plochy obytné, komerční, veřejné budovy, občanská vybavenost, sportovní hala, kostel a nadále řešený domov pro seniory. Architektonická studie spočívá ve vytvoření vhodného prostředí pro dlouhodobý pobyt seniorů, tzn. příjemného bydlení, venkovních relaxačních prostor, dostatečného technického zázemí a nabídky nejrůznějších služeb. Návrh vyplývá z konceptu kompaktního, přehledného a bezbariérového prostoru parterové podnože se společenskými prostory a zázemím propojujícího tři pavilony bytových jednotek. Díky tomu je zajištěno soukromí v bytových jednotkách a přitom velký prostor pro setkávání. Z podlaží podnože i bytových jednotek je snadný přístup na terén propojený s parkem umístěným na jižní straně pozemku. To poskytuje přímý kontakt se zelení ve venkovních prostorech. Hlavní vstup ústící do podnože v prvním podlaží je navržen reprezentativním atriem, které odráží velkorysost celého objektu. Technické i provozní zázemí je navýšeno pro pokrytí kapacity potenciálního rezervního čtvrtého pavilonu. Celý komplex odráží požadavek poklidného a nadstandartního dožití, respektuje soudobou architekturu i potřeby dnešní populace. Díky tomu se jedná o místo pro spokojené stáří.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Drápela, Jan ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Architektonická studie centra pro seniory v Brně-Medlánkách navazuje na územní studii vypracovanou v předešlém semestru v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér (ArA). Výsledkem územní studie byl návrh kompaktní zástavby, která kombinuje veškeré potřeby území od bydlení, přes veřejnou vybavenost, kostel, dopravní napojení s tramvajovou smyčkou, sportovní halu, park nebo centrum pro seniory. V rámci architektonické studie byl zpracován projekt na vytvoření komplexního centra pro seniory odpovídající současným standardům. Centrum nabízí širokou škálu služeb a vybavení, kvalitních společných prostor i soukromí ve vlastních pokojích a odpovídající přilehlé venkovní prostory. Návrh centra vychází z kompaktnosti a linearity. Centrum sestává ze dvou hlavních hmot, kdy větší z nich je natočena rovnoběžně s přilehlou komunikací. Druhá hmota je k ní pak natočená na kolmo a vzájemně jsou spojeny komunikačním blokem. V přední části u hlavní třídy tak vzniká menší vstupní předprostor orientovaný na západ, zatímco na východní straně se nachází větší prostor s parkem. Ten je vymezen ze dvou stran budovami centra, dále přilehlými bytovými domy a zelení oddělující stávající zástavbu. Díky tomu nabízí klidný prostor pro seniory. Obě hmoty se nachází nad podzemní parkovištěm, které zasahuje i pod vstupní prostor. Jednotlivé budovy jsou pak rozděleny dle poskytovaných služeb i typu péče. Parter nabízí množství služeb, kavárnu a hlavní vstup do objektu a spolu s dalšími funkcemi v předprostoru tak vytváří aktivní místo pro setkávání klientů spolu s veřejností. Centrum se snaží vytvořit důstojné soudobé prostory pro pobyt klientů i jejich začlenění do okolí a zajistit jim příjemnou atmosféru a sounáležitost s novým domovem.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Čermák, Martin ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Zadáním diplomového projektu bylo navrhnout centrum pro seniory v brně - Medlánkách. Samotný projekt centra pro seniory navazuje na předdiplomový projekt, jehož cílem bylo navrhnout urbanistickou strukturu na nevyužitém pozemku mezi technologickým parkem a Medlánkami. Území je vymezeno areálovou zástavbou jak z jižní, západní, tak východní strany. Součástí územní studie byl i návrh prodloužení tramvajové linky č.12 směrem do řešeného území. Poloha centra pro seniory tedy vyplývá z vypracované územní studie, která je přiložena k tomuto diplomovému projektu. Hlavním motivem pro tvorbu centra pro seniory bylo objekty uspořádat tvarově tak, aby vytvořily "bezpečnou náruč" která bude ubytovaným poskytovat pocit bezpečí. Hlavní objekt je tedy tvaru l s pokoji orientovanými do klidného dvora směrem k amfiteátru. V případě společenské akce mohou ubytovaní sledovat program i ze svých balkonů, nebo oken. Zbylé místnosti, jsou orientovány směrem do ulice. Parter objektu je částečně zapuštěný do terénu a díky tomu přirozeně navazuje na amfiteátr. V domě se snažím vytvářet příjemné prosvětlené prostory, tak aby zde panovala vždy dobrá atmosféra a ubytovaní mohli toto místo přijmout za svůj nový domov. Kapacita centra pro seniory vyplývá z vypracovaných analýz přiložených v tomto projektu. Součástí domova pro seniory měly být všechny potřebné provozy, jak centrální jídelna, knihovna, tělocvična, prostor pro působení lékařů, kanceláře vedení, šatny personálu, centrální prádelna a jiné potřebné technologické zázemí.
Centrum pro seniory v Brně-Medlánkách
Otépka, Petr ; Klimecký, Martin (oponent) ; Gerö, Jiří (vedoucí práce)
Architektonická studie domova pro seniory navazuje na územní studii vypracovanou v předešlém semestru v rámci předmětu NGA056 – Specializovaný ateliér (ArA). Výsledkem návrhu byla kompaktní zástavba s funkčním mixem, který kromě bydlení, komerce, veřejných budov, kostela, sportovní haly a dopravy zahrnoval také blok určený pro seniory. Architektonická studie si klade za cíl vytvořit komplexní centrum s dostatečnou nabídkou služeb, vybavení, soukromí, ale především kvalitních prostor. Návrh objektů vychází z myšlenky kompaktnosti. Jednotlivé pavilony, které v sobě odráží různé požadavky na prostory, dohromady tvoří uzavřený blok s vnitroblokem. Na vnitroblok, jenž je proveden z velké části nad podzemními garážemi, navazuje přilehlý park. Propojení je zajištěno pomocí pomyslného krčku. Park se otevírá na jihozápad a z východní a severní strany je definován objekty centra a přidružených bytů. Směrem do centra celé nové čtvrti se blok otáčí parterem. Ten nabízí kavárnu, vstupy a další služby, a dohromady s parkem, na druhé straně bloku, zajišťují propojení obyvatel a klientů s veřejností. Centrum se snaží být soudobé a mít vlastní identitu, se kterou se obyvatelé či klienti mohou ztotožnit. Potom pro ně bude mnohem jednodušší přijmout pokoj či byt za svůj domov, a nejen za poslední místo na cestě životem.
Návrh řešení komunikací na Náměstí Svobody v Chocni
Křeček, Petr ; Ropek, Jan (oponent) ; Smělý, Martin (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je návrh úpravy místních komunikací v Chocni na Náměstí Svobody. Jedná se o variantní řešení křižovatky a přilehlých místních komunikací s cílem identifikovat a porovnat možnosti úprav. Součástí je i řešení tras pro pěší s návrhem přechodů a míst pro přecházení, návrh parkovacích stání a vytvoření parkové plochy. V rámci bakalářské práce byly zpracovány dvě varianty uspořádání. Nejvýhodnější varianta byla podrobně vypracována.
Návrh grilu
Krejčí, Matěj ; Sládek, Josef (oponent) ; Tauber, Jiří (vedoucí práce)
Tématem této bakalářské práce je návrh grilu pro veřejná prostranství. Cílem je navrhnout produkt propojující technické, ergonomické a bezpečnostní nároky s atraktivním tvarováním. Práce vychází z designérské a technické analýzy, na základě kterých jsou definovány možnosti a požadavky. Výsledné řešení nabízí snadnou a pohodlnou obsluhu i údržbu, dostatečnou bezpečnost, dlouhou životnost a esteticky atraktivní design.
Relaxační a pohybové centrum
Kalábková, Ladislava ; Obrtlík, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zaměřuje na návrh administrativní budovy na ulici Soukenická v rušné časti Brna. Momentálně se na parcele nachází budovy s nulovým využitím, objekty chátrající a parkoviště. Celé místo je neatraktivní, má omezené využití a negativně ovlivňuje estetiku nároží dvou důležitých ulic – Soukenická a Hybešova. Architektonický návrh zahrnuje vytvoření atraktivního nárožního objektu s multifunkčním využitím, podzemní garáží a propojením s existující budovou Malé Ameriky, která by mohla mít nové funkční využití ve formě obchodní a restaurační pasáže, či uměleckých ateliérů. Administrativní budova nabízí parter s restaurací, bistrem, kavárnou a obchodem. Prostory jsou variabilní, umožňující vlastní úpravy majitelů podle jejich potřeb. Další nadzemní podlaží jsou vybavena kancelářemi, a to hromadnými i pro menší skupiny či jednotlivce. Sedmé nadzemní podlaží disponuje zelenou pochozí střechou, kavárnou a zasedacími a prezentačními místnostmi. Bakalářská práce se do podrobnosti zabývá částí administrativní budovy, kde se nachází hlavní schodiště s výtahem. Současně návrh uplatňuje propojení ulice Soukenické s Malou Amerikou skrze pasáž v navrhovaném objektu, a to kvůli možnému budoucímu využití budovy. Práce vychází z ateliéru architektonické tvorby z druhého ročníku se zaměřením na veřejné stavby.
Recyklace fotbalu
Raabová, Viktorie ; Jemelka, Vojtěch (oponent) ; Sedlák, Jaroslav (vedoucí práce)
V centru města, nedaleko Lužánek, se rozkládá podivný brownfield, který představuje zajímavou směsici minulosti a současnosti. Tohle místo bylo terčem mnoha plánů a vizí, ale jejich osud se lišil. Některé se uskutečnily, jiné zůstaly jen na papíře, čekajíc na svou šanci. Do tvorby tohoto komplexního prostoru se zapojili různí lidé, přicházející a odcházející v průběhu času, a tak se vytvořil svébytný celek s mnoha tvářemi. Najdete zde luxusní hotel, opuštěná sportoviště z minulosti a tenisové kurty, stále lákající sportovní nadšence. Vše to doplňuje rozsáhlé parkoviště, které se zdá být jakousi nehostinnou oázou uprostřed městského betonu. Ale za tímto urbanistickým kaleidoskopem se skrývá Planýrka, zvláštní kousek přírody v srdci města. Jen vyšlapané stezky a nepřeplácaná zeleň zde svědčí o životě, který se odehrává mimo dosah lidských rukou, životě podle vlastních pravidel
Obnova renesanční radnice v Hostěradicích
Kuncová, Daniela ; Mikeš, Stanislav (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je obnova renesanční radnice v Hostěradicích. Dokumentace vychází z architektonické studie zpracované v rámci předmětu BGA036 Obnova památek. Radnice se nachází v centru náměstí Hostěradic, je jeho dominantou. Jedná se o velice starou renesanční budovu. Z jižní a západní strany je radnice obklopena silnicí. Zbytek stavby se nachází v parku, který je také předmětem obnovy. Jedná se o dvoupodlažní budovu zastřešenou sedlovou střechou. Ze severní strany na radnici navazuje novější dostavovaný objekt. V dnešní době není radnice využívána. Renesanční radnice se skládá nejspíše ze dvou gotických domů, které byly později spojeny v jeden. Vznik radnice je datován do 16. století. Na začátku 17. století radnice důsledkem útoku švédských vojsk vyhořela. Začátkem 19. století zde byla zřízena sýpka. Později zde byl zřízen kinosál a koncem 20. století také došlo k dostavbě koupelny. V posledních letech se radnice nevyužívá, avšak její okolí prošlo rekonstrukcí. Do celku radnice a jejích současných dostaveb nebude nijak zásadně zasaženo. Budou zanechány i pozdější dostavby, které vytváří různorodou podívanou ve dvoře. V interiéru radnice je navržen výtah a točité schodiště. V severní části obnovovaného pozemku je navržena dostavba ve formě klasických domů se sedlovou střechou, zde bude prostor pro služby a byt lékaře. Celá stavba si zachová klasický vesnický ráz.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 478 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.