Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 174 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Určování otcovství v české a francouzské právní úpravě
Hlavinková, Barbora ; Hendrychová, Michaela (vedoucí práce) ; Šustek, Petr (oponent)
Určování otcovství v české a francouzské právní úpravě Tématem diplomové práce je určování otcovství a popírání otcovství v českém a francouzském právním řádu. Cílem práce je především porovnat jednotlivé aspekty zjišťování otcovství v obou právních řádech, představit základní koncepci i zákonem předvídaná specifika právních úprav, poukázat na případné mezery v dané právní úpravě a rozebrat vybrané skutkové situace a problémy s touto problematikou související. Diplomová práce je systematicky členěna do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá historickým vývojem právních pravidel obou právních řádů, a to od dob práva římského až po současnost. Rovněž je zde nastíněn vývoj metod zjišťování otcovství. Druhá kapitola se zaměřuje na problematiku určování otcovství, která je založena na systému právních domněnek. Kromě představení jednotlivých právních domněnek a jejich úpravy v daném právním řádu se tato kapitola zaměřuje na odlišnosti českého a francouzského právního řádu a poukazuje na specifické skutkové situace, které jsou v daném právním řádu upraveny nedostatečně, popřípadě nejsou upraveny vůbec. Cílem třetí kapitoly je systematicky představit problematiku popírání otcovství v obou právních řádech, zejména pak představit její nedostatky. Čtvrtá kapitola se zabývá vybranými problémy. Některé z...
Prožít
Strohnerová, Tereza ; Stibitz, Bibiana (oponent) ; Mléčka, Jan (vedoucí práce)
Prostor pro zrození nového života, který poskytuje ženě a její rodině kontinuální péči v intimním a bezpečném prostředí. Takový by mohl být první porodní dům v českém prostředí. V zahraničí léty a studiemi prověřený koncept péče, který má žena možnost zvolit jako jednu z variant místa k porodu. V diplomové práci pomocí modelové situace vzniká porodní dům na venkově. V klidném a rodinném prostředí v návaznosti na Krnovskou porodnici.
Rodičovství v lesbických rodinách
Bláhová, Kateřina ; Lánský, Ondřej (vedoucí práce) ; Hyánková, Tereza (oponent)
Bakalářská práce se zabývá homoparentalitou v lesbických párech a jejím procesem. V České republice je možné pro stejnopohlavní páry uzavřít registrované partnerství, nemají však možnost společně zakládat rodiny s dětmi se stejným právním zaštítěním jako páry heterosexuální. Naopak pro ně neexistuje žádná právní úprava, takže ač není homoparentalita explicitně zakázána, stát a společnost neprojevují základní míru přijetí pro tuto alternativní rodinnou formu. To staví lesbické páry do jedinečných okolností, s nimiž se v rámci cesty k rodičovství i během něj potýkají. Cílem práce je zanalyzovat současnou situaci lesbických rodin v České republice za pomoci dostupné literatury a jiných zdrojů. Práce se zabývá otázkami vnímání homosexuality a homoparentality v české společnosti, způsoby získání dítěte do péče a které jsou v dostupné, a jaké doprovodné problémy lesbické páry řeší na své cestě k rodičovství. KLÍČOVÁ SLOVA LGBT, rodičovství, lesbické páry, asistovaná reprodukce, adopce
Prožívání rodičovství v zemích globálního Jihu: Exploratorní výzkum každodenních zkušeností
Kahleová, Diana ; Novotný, Josef (vedoucí práce) ; Medová, Nikola (oponent)
Diplomová práce se zabývá každodenním prožíváním rodičovství v kontextu zemí globálního Jihu. Cílem studie je poukázat na praktiky a zkušenosti konkrétních rodičů a zjistit, jaké faktory mají v daném prostoru vliv na vzájemné rozdílnosti. Práce je mimo jiné inspirována perspektivami geografie každodennosti a feministické geografie a snaží se reflektovat nerovnosti vzhledem ke zkoumaným tématům. Fenomén prožívání rodičovství je zkoumán skrze čtyři témata: dělba péče o děti, krmení dětí, přebalování dětí a mobilita rodiči s dětmi a v rámci jejich diskuze akcentuje roli prostoru. Výzkum je zaměřen na rodiče kojenců a batolat, tedy na první tři roky rodičovství. Sběr dat byl proveden skrze polostrukturované rozhovory dohromady s 23 rodiči se zkušenostmi s rodičovstvím v podmínkách celkem 15 asijských, afrických a latinskoamerických zemí. Studie má explorativní charakter a analyticky sleduje metodologické principy zakotvené teorie. Vzájemným porovnáváním poznatků vyplývajících z rozhovorů a také srovnáním s kontextem "rozvinutých" zemí (vztaženo zejména k Česku) jsou odhalovány faktory ovlivňující prožívání rodičovství v kontextu globálního Jihu a poukazuje na některé faktory, které jsou pro region globálního Jihu specifické. Vztahy mezi jednotlivými faktory a tématy práce jsou nastíněny ve vytvořeném...
Představy o trávení (volného) času při hlídání z pohledu dětí, rodičů a pečujících osob
HOLUBOVÁ, Monika
Práce se zabývá představami o trávení volného času hlídaček, o představě času během hlídání a toho, jak na tento čas dle jejich mínění nahlíží děti a rodiče. Cílem této bakalářské práce je zjistit, jak hlídačky nahlíží na svůj volný čas a dále na čas, který tráví při hlídání dětí. Současně je cílem zjistit, jakou představu mají z pohledu hlídačky o tomto času rodiče a hlídané děti. V teoretické části jsou osvětleny okolnosti pečujících osob (hlídaček), rodiny a výchovy a v neposlední řadě volného času. Témata jsou zvolena taková, která jsou potřebná k představení hlídání dětí jako komplexu. Praktická část obsahuje podstatné části z rozhovorů s respondentkami. Zaměřuje se na vnímání volného času pečujících osob, jaká úskalí hlídání dětí doprovází. Také jak pečující osoby (hlídačky) naplňují čas během hlídání dětí a jak si myslí, že to chtějí děti a jak si to dle nich představují rodiče.
Linked employer-employee data týkající se mezd a rodičovství: Dobrá praxe v zahraničí a právní analýza ČR.
Pospíšilová, Kristýna ; Mansella, N. ; Vohlídalová, Marta
Publikace se zaměřuje na problematiku sběru dat umožňujících analýzu genderových rozdílů ve mzdách podle rodičovství. Ve své první části přináší přehledové informace o zemích, které je možné označit za země s dobrou praxí v oblasti sledování údajů o rodičovství v kontextu tzv. linked employer-employee dat. Druhá část publikace je věnována právní analýze současných podmínek sběru mzdových a platových statistik v ČR. Soustřeďuje se především na právní aspekty, které jsou spojené se sběrem dat ISPV a jejich případným rozšířením o údaje týkající se rodičovství v kontextu české legislativy.
Harmonizace rodinného a pracovního života českých sester
Ledvinková, Karolína ; Jirkovský, Daniel (vedoucí práce) ; Dorková, Zlatica (oponent)
Bakalářská práce se zabývá velmi zásadní problematikou harmonizace rodinného a pracovního života českých sester. V teoretické části je zpracována tématika profese sestry a její náročnost, profesní role sestry, směnný provoz a jeho úskalí a také role ženy v rodině. Zejména je však rozebrán konflikt mezi pracovním a rodinným životem a možnosti, jak lépe tyto dva aspekty života sladit. Popsány jsou také dříve realizované studie týkající se rodiny a práce. Cíle: Cílem empirické části práce bylo zjistit, zda a v jaké míře zvládají sestry sladit rodinný život a svou práci ve směnném režimu. Dále bylo zkoumáno, zda partner pomáhá ženě s péčí o domácnost či děti a zda stále platí tradiční rozdělení rolí v domácnosti. Metody: Pro výzkum byl použit dotazník vlastní konstrukce doplněný o některé otázky z dříve realizovaných studií. Dotazník byl rozdán sestrám v Pardubické krajské nemocnici a.s. na lůžkových odděleních chirurgické a interní kliniky. Pro zpracování výsledků byl použit program Microsoft Excel a program Statistica CZ 12. Výsledky: Většina respondentů se domnívá, že je obtížné skloubit rodinný a pracovní život. Pouze 53,85 % dotázaných sester uvádí, že zvládají plnit rodinné a pracovní povinnosti bez problémů. Ostatní dotázaní respondenti uvedli, že práci sestry sice zvládají, ale na úkor rodiny....
Interkulturní vztahy a jejich rozdílné pohledy na výchovu dětí
TEKIN, Nela
Bakalářská práce se zabývá Interkulturními vztahy a jejich pohledy na výchovu dětí. Teoretická část definuje pojmy kultura, interkulturní partnerství a rodinu a výchovu. Ke zpracování bakalářské práce byl využit kvalitativní typ výzkumu. Pro kvalitativní výzkumné šetření byla použita metoda dotazování, technika polostrukturovaného rozhovoru, který byl nadále zpracován do případových studií neboli kazuistik. Výzkumný soubor tvořily čtyři interkulturní rodiny, které spolu žijí ve vzájemném partnerství alespoň jeden rok a vychovávají spolu alespoň jedno dítě. Na základě výsledků bylo zjištěno, že se v rodinách vyskytují rozdílné pohledy na výchovu dětí, dále bylo zjištěno, že nejčastějším úskalím interkulturního vztahu je jazyková bariéra. Jako pozitiva byla nejvíce označováno bilingvnost u dětí, vzájemné obohacení kultury druhého partnera a vzájemná komunikace.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 174 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.