Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Tlakový třídič - uzelník
Obšel, Alois ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením dostředivého tlakového uzelníku pracujícího v konstantní části přípravny látky papírenského průmyslu. V úvodní části popisuje základní rozdíly a provádí srovnání mezi odstředivou a dostředivou koncepcí. Hlavní část se zaměřuje na popis vlastního konstrukčního řešení dostředivého tlakového uzelníku, jež zahrnuje návrh řemenového převodu, pevnostní kontrolu hřídele, návrh ložisek, pracovní a výstupní komory.
Ekonomicko-sociální důsledky odsunu německého obyvatelstva na oblast jižních Čech v letech 1945-1955
Jiřík, Jan ; Fabianková, Klára (vedoucí práce) ; Chalupecký, Petr (oponent)
Odsun německých obyvatel je historicky největším transferem, který se udál na území České republiky. Tato bakalářská práce zkoumá ekonomické a sociální důsledky transferu v letech 1945 - 1955, se zaměřením na jižní Čechy. Hlavním cílem práce je konkretizovat a zhodnotit sociální a ekonomické důsledky. V teoretické části je popsán vývoj česko-německého soužití od období první republiky, včetně schválení, průběhu a vyčíslení odsunu, který jej zakončil. Analytická část hodnotí sociální dopady na příkladu osídlování vybraných obcí, ekonomické na případové studii vybraných podniků, se zaměřením na stav zaměstnanců. Stanovenený osídlovací cíl byl v období 1945-1955 splněn pouze u okresních měst a obce Větřní, v měnších obcích v pohraničí nikoliv. U zkoumaných podniků se odsuny projevily snížením počtu zaměstnanců, avšak důsledky měly jiné vyústění, vzhledem k rozdílnému řešení situace.
Ocenění společnosti KRPA PAPER, a.s.
Červinka, Jan ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Lepič, Lukáš (oponent)
Předmět diplomové práce je tržní ocenění společnosti KRPA PAPER, a.s. k datu 31. 12. 2014. Cílem práce je aplikace teoretických znalostí na konkrétní případ. Účelem ocenění je zjištění tržní hodnoty netto. Práce je členěna do kapitol, které jsou na sebe navazujícími částmi ocenění podniku. Na začátku každé kapitoly je stručně popsán účel dané kapitoly v rámci ocenění. V úvodu jsou popsány základní parametry a východiska ocenění. Následují části finanční a strategická analýza, generátory hodnoty, finanční plán a ocenění. Pro samotné ocenění je použita metoda DCF Entity. V rámci ocenění je aplikován diskont na úrovni podniku jako celku.
Tlakový třídič - uzelník
Obšel, Alois ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením dostředivého tlakového uzelníku pracujícího v konstantní části přípravny látky papírenského průmyslu. V úvodní části popisuje základní rozdíly a provádí srovnání mezi odstředivou a dostředivou koncepcí. Hlavní část se zaměřuje na popis vlastního konstrukčního řešení dostředivého tlakového uzelníku, jež zahrnuje návrh řemenového převodu, pevnostní kontrolu hřídele, návrh ložisek, pracovní a výstupní komory.
Finanční analýza MWV Svitavy s.r.o.
Belejčák, Jaroslav ; Dufková, Eva (vedoucí práce) ; Jakoubek, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti MeadWestvaco (MWV) Svitavy s. r. o. v účetním období 2008 až 2012. Práce je rozdělena na dvě části. V metodické části jsou popsány základní metody a definice finanční analýzy, které jsou následně aplikovány v praktické části práce. Praktická část začíná představením společnosti. Dále jsou krátce nastíněna specifika finančního hospodaření v českém papírenském průmyslu. Hlavním cílem práce je zpracovat finanční analýzu a ohodnotit finanční zdraví společnosti. V práci je rovněž provedeno mezipodnikové porovnání vybraných ukazatelů finanční analýzy v rámci koncernu MWV v Evropě a také srovnání s průměrnými hodnotami za odvětví papírenského průmyslu České republiky. V závěru jsou formulována závěrečná hodnocení a doporučení pro budoucí finanční řízení MWV Svitavy s. r. o.
Návrh tematické naučné stezky v okolí obce Větřní
RADA, Michal
Bakalářská práce představuje návrh tematické naučné stezky v okolí obce Větřní na Českokrumlovsku. Úvod (kapitola 1) vymezuje cíl práce a zohledňuje předpoklady a podmínky, které by měla navrhovaná naučná stezka splňovat. Dále představuje strukturu a koncipování práce. Diskuse s literaturou (2) se zabývá zpracováním sledované problematiky v odborné literatuře k ní vydané. Třetí kapitola obsahuje teoretický nástin sledované problematiky. Kapitola 4 je věnovaná metodice použité v práci. Dále obsahuje způsob tematického zaměření naučné stezky. Následuje charakteristika zájmového území (5). Navazuje jeho analýza (rekognoskace), analýza nejvýznamnějších objektů v něm a optimalizace trasy naučné stezky (6). Sedmá kapitola představuje vlastní návrh naučné stezky, včetně kalkulace nákladů na její vybudování a přiblížení jejího potenciálu k didaktickému využití pro školy. Poslední kapitolou (8) je sumarizující závěr. Součástí práce jsou vybrané mapové výstupy, tabulky a obsáhlá fotodokumentace.
Finanční analýza papírenského odvětví
Štros, David ; Marek, Petr (vedoucí práce) ; Bobek, Michal (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vyhodnotit hospodaření papírenského průmyslu v Evropě a jeho hlavních představitelů. Pro provedení finanční analýzy tohoto odvětví byla použita databáze Amadeus a výroční zprávy tří největších společností v tomto odvětví. Na základě provedené analýzy bylo zjištěno, že je papírenské odvětví značně citlivé na vývoj celé ekonomiky, což do jisté míry určuje jeho výsledky. Pokud není evropská ekonomika v recesi, pak papírenské odvětví v Evropě vykazuje velmi dobré hodnoty hlavních finančních ukazatelů a to i ve srovnání se zpracovatelským průmyslem, který je v této práci použit jako referenční skupina.
Hodnocení vybraných podniků pomocí predikčních modelů
Horák, Jan ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Krause, Josef (oponent)
Hlavním cílem této bakalářské práce je predikovat finanční situaci vybraných podniků a posoudit vypovídací schopnost predikčních modelů v praxi. K dosažení tohoto cíle jsou vybrány čtyři podniky. Oděvní podnik, a.s. a Veba, textilní závody a.s. jsou představiteli textilního průmyslu. Olšanské papírny a.s. a Duropack Bupak Papírna s.r.o. jsou představiteli papírenského průmyslu. Vždy jeden podnik z každého vybraného páru představuje podnik v problémech, zatímco druhý představuje úspěšný podnik těšící se finančnímu zdraví. Účelem první části bakalářské práce je poskytnutí teoretického základu, který se váže k predikčním modelům. Ve druhé části práce jsou získané teoretické znalosti využity a dochází k praktickému využití predikčních modelů. V závěrečné části práce jsou zhodnoceny a porovnány výsledky a jsou uvedena doporučení pro možné budoucí použítí predikčních modelů.
Tálové mýdlo - obtížný odpad při výrobě papíru nebo cenná surovina?
Rousková, Milena ; Tříska, Jan ; Heyberger, Aleš
Průmysl papíru a celulózy je vzhledem k obrovskému objemu výroby zdrojem velkého množství odpadu, tálového mýdla. Tento materiál bývá často využíván jako ne příliš kvalitní zdroj energie, přestože obsahuje celou řadu látek, využitelných v chemickém, farmaceutickém, potravinářském nebo kosmetickém průmyslu. Obsahuje vysoký podíl mastných a pryskyřičných kyselin, používaných jako příměsi do maziv, lepidel, pryskyřic, barev nebo inkoustů. Alifatické alkoholy s dlouhým řetězcem jsou využívány v medicíně zejména při léčbě aterosklerózy. Mezi nejprospěšnější látky, obsažené v tálovém mýdle, beze sporu patří fytosteroly. Tyto látky našly své uplatnění především v léčbě hypercholesterolemie a některých typů nádorových onemocnění, významný je i jejich léčebný vliv na kardiovaskulární a imunitní systém. Odpadní tálové mýdlo je tedy potenciálně velmi cenným zdrojem širokého spektra látek.
Finanční analýza společnosti Westvaco Svitavy, s.r.o.
Ryšánek, Štěpán ; Juríčková Heglasová, Andrea (vedoucí práce) ; Marek, Petr (oponent)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit finanční analýzu společnosti Westvaco Svitavy, s. r. o. Práce je rozdělena na dvě části. Úvodní část bakalářské práce bude věnovaná metodice zpracování finanční analýzy, druhá část bude zaměřená na konkrétní vypracování finanční analýzy společnosti Westvaco Svitavy, s.r.o. První část obsahuje základní informace o finanční analýze a vymezení ukazatelů, které jsou v práci použity. Ve druhé části jsou tyto metody aplikovány na společnost Westvaco Svitavy, s. r. o. Výsledky jednotlivých zkoumaných částí jsou porovnávány s ostatními podniky korporace MeadWestvaco a také s průměrnými hodnotami v odvětví.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.