Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Ekonomicko-sociální důsledky odsunu německého obyvatelstva na oblast jižních Čech v letech 1945-1955
Jiřík, Jan ; Fabianková, Klára (vedoucí práce) ; Chalupecký, Petr (oponent)
Odsun německých obyvatel je historicky největším transferem, který se udál na území České republiky. Tato bakalářská práce zkoumá ekonomické a sociální důsledky transferu v letech 1945 - 1955, se zaměřením na jižní Čechy. Hlavním cílem práce je konkretizovat a zhodnotit sociální a ekonomické důsledky. V teoretické části je popsán vývoj česko-německého soužití od období první republiky, včetně schválení, průběhu a vyčíslení odsunu, který jej zakončil. Analytická část hodnotí sociální dopady na příkladu osídlování vybraných obcí, ekonomické na případové studii vybraných podniků, se zaměřením na stav zaměstnanců. Stanovenený osídlovací cíl byl v období 1945-1955 splněn pouze u okresních měst a obce Větřní, v měnších obcích v pohraničí nikoliv. U zkoumaných podniků se odsuny projevily snížením počtu zaměstnanců, avšak důsledky měly jiné vyústění, vzhledem k rozdílnému řešení situace.
Ocenění společnosti KRPA PAPER, a.s.
Červinka, Jan ; Brabenec, Tomáš (vedoucí práce) ; Lepič, Lukáš (oponent)
Předmět diplomové práce je tržní ocenění společnosti KRPA PAPER, a.s. k datu 31. 12. 2014. Cílem práce je aplikace teoretických znalostí na konkrétní případ. Účelem ocenění je zjištění tržní hodnoty netto. Práce je členěna do kapitol, které jsou na sebe navazujícími částmi ocenění podniku. Na začátku každé kapitoly je stručně popsán účel dané kapitoly v rámci ocenění. V úvodu jsou popsány základní parametry a východiska ocenění. Následují části finanční a strategická analýza, generátory hodnoty, finanční plán a ocenění. Pro samotné ocenění je použita metoda DCF Entity. V rámci ocenění je aplikován diskont na úrovni podniku jako celku.
Tlakový třídič - uzelník
Obšel, Alois ; Kašpárek, Jaroslav (oponent) ; Škopán, Miroslav (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením dostředivého tlakového uzelníku pracujícího v konstantní části přípravny látky papírenského průmyslu. V úvodní části popisuje základní rozdíly a provádí srovnání mezi odstředivou a dostředivou koncepcí. Hlavní část se zaměřuje na popis vlastního konstrukčního řešení dostředivého tlakového uzelníku, jež zahrnuje návrh řemenového převodu, pevnostní kontrolu hřídele, návrh ložisek, pracovní a výstupní komory.
Finanční analýza MWV Svitavy s.r.o.
Belejčák, Jaroslav ; Dufková, Eva (vedoucí práce) ; Jakoubek, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou společnosti MeadWestvaco (MWV) Svitavy s. r. o. v účetním období 2008 až 2012. Práce je rozdělena na dvě části. V metodické části jsou popsány základní metody a definice finanční analýzy, které jsou následně aplikovány v praktické části práce. Praktická část začíná představením společnosti. Dále jsou krátce nastíněna specifika finančního hospodaření v českém papírenském průmyslu. Hlavním cílem práce je zpracovat finanční analýzu a ohodnotit finanční zdraví společnosti. V práci je rovněž provedeno mezipodnikové porovnání vybraných ukazatelů finanční analýzy v rámci koncernu MWV v Evropě a také srovnání s průměrnými hodnotami za odvětví papírenského průmyslu České republiky. V závěru jsou formulována závěrečná hodnocení a doporučení pro budoucí finanční řízení MWV Svitavy s. r. o.
Návrh tematické naučné stezky v okolí obce Větřní
RADA, Michal
Bakalářská práce představuje návrh tematické naučné stezky v okolí obce Větřní na Českokrumlovsku. Úvod (kapitola 1) vymezuje cíl práce a zohledňuje předpoklady a podmínky, které by měla navrhovaná naučná stezka splňovat. Dále představuje strukturu a koncipování práce. Diskuse s literaturou (2) se zabývá zpracováním sledované problematiky v odborné literatuře k ní vydané. Třetí kapitola obsahuje teoretický nástin sledované problematiky. Kapitola 4 je věnovaná metodice použité v práci. Dále obsahuje způsob tematického zaměření naučné stezky. Následuje charakteristika zájmového území (5). Navazuje jeho analýza (rekognoskace), analýza nejvýznamnějších objektů v něm a optimalizace trasy naučné stezky (6). Sedmá kapitola představuje vlastní návrh naučné stezky, včetně kalkulace nákladů na její vybudování a přiblížení jejího potenciálu k didaktickému využití pro školy. Poslední kapitolou (8) je sumarizující závěr. Součástí práce jsou vybrané mapové výstupy, tabulky a obsáhlá fotodokumentace.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
V roce 2001 byly řešeny tyto části projektu: Strategie prevence a minimalizace odpadů (politiky resortů a dobrovolné aktivity podniků); Rozlišování mezi prevencí a minimalizací odpadu; Databáze o odpadech vzniklých při průmyslových činnostech a službách (textilní a papírenský průmysl, povrchové úpravy); Zkušenosti s preventivními opatřeními na místě vzniku odpadů; Interní a externí recyklace v ČR.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2003 popisuje činnosti spojené s ověřováním manuálu, návrhem software a možnostmi zapojení dalších databází. Obecný manuál byl doplněn a ověřován ve vybraných podnicích textilního a papírenského průmylu a povrchové úpravy kovů.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů - papírenský průmysl
České centrum čistší produkce, Praha ; Zbořil, Josef
Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metody a postupy pro naplnění jednotlivých kroků. Jako zdroj externích informací pro projekt prevence je uvedena databáze preventivních opatření, jejíž základ pro textilní a papírenský průmysl, povrchové úpravy kovů a nakládání s autovraky se vytváří v rámci studie pro MŽP. Jeho pracovní verze je dostupná v elektronické podobě na www.cpc.cz. Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu a projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metodiky a postupy pro naplnění jednotlivých kroků: Krok I. Stanovení cíle a strategie projektu. Krok II. Vazba na environmentální politiku a plán odpadového hospodářství. Krok III. Rozhodnutí o dalším kroku podle postupu při stanovení cíle a strategie projektu. Krok IV. Vstup externích informací. Krok V. Návrh preventivních opatření včetně interní recyklace a výběr optimálního opatření. Krok VI. Externí recyklace. Krok VII. Odstranění odpadu.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Bartušek, Pavel ; Janák, Petr ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2002 navazuje na zprávu za etapu B1 z roku 2001 rozšířením informace o zapracování preventivních nástrojů do směrnic EU a zákonů ČR. Vybraná odvětví (textilní a papírenský průmysl a povrchové úpravy kovů) jsou doplněna o nakládání s vozidly po ukončení životnosti. Obsažena je také úvodní kapitola k nakládání s elektrošrotem.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů
SUNEX, s.r.o. ; INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; SVÚOM s.r.o., Praha ; České centrum čistší produkce, Praha ; Navrátil, Bohumil ; Vaněček, Vojtěch ; Kovář, Miroslav ; Vrabec, Jiří ; Polívka, Emil ; Koubský, Jan ; Zbořil, Josef ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel ; Penz, Jan ; Trojan, Václav ; Kreislová, Kateřina ; Hanus, Robert ; Ouředníková, Klára ; Novák, Libor ; Krčma, Miroslav ; Christianová, Anna
Zpráva za rok 2004 popisuje práce plánované v etapě B6 a obsahuje informace, které nebyly zařazeny do finálních verzí manuálů. Svazek obsahuje další výstupy: Výstup 12: manuál pro textilní průmysl. Výstup 13: Manuál pro papírenský průmysl. Výstup 14: Manuál pro povrchové úpravy kovů. Výstup 15: Manuál pro nakládání s autovraky. Výstup 16: Manuál pro malé a střední podniky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.