Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 30 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Udržitelně žijící vesnice - Urbanistické řešení obce Brněnce ve vazbě na bývalé areály textilních továren
Poláková, Marie ; Obrtlík, Jan (oponent) ; Májek, Jan (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je urbanistická studie obce Brněnec se zaměřením na areál bývalé textilní továrny. Brněnec je obcí, kde spolu po staletí žila etnika Čechů, Němců a Židů. Původně bezkonfliktní vztahy mezi místními obyvateli byly vlivem dějinných událostí násilně zpřetrhány. Středem vesnice procházela nejprve česko-moravská hranice, posléze hranice Protektorátu. Místní továrna rodiny Löw-Beerových byla významnou pobočkou mezinárodního významu, posléze se stala dějištěm záchrany židovských dělníků Oskarem Schindlerem. Cílem autorky bylo v maximální míře a co nejcitlivěji promítnout historické události v návrhu, zároveň však se záměrem vytvořit zástavbu příjemnou pro uživatele, s důrazem na udržitelnost a estetické požadavky a s ohledem na urbanistické návaznosti v měřítku celé obce.
Německý dům v Brně?
Svobodová, Hana ; Šindlar, Jiljí (oponent) ; Marek, Jiří (vedoucí práce)
Cílem práce je revitalizace Moravského náměstí v Brně; oživení paměti místa, zhodnocení jeho potenciálu vyprávět. Místo mohutného městského opevnění. Součást koncepce parkové městské okružní třídy. Monumentální Německý dům obklopený městským parkem. Park s fontánou ve formě rudé hvězdy. Čím je Moravské náměstí dnes? A čím může být?
Nová synagoga Česká Lípa
Knichal, Filip ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh Nové synagogy v České Lípě na ulici U Synagogy. Na řešeném území se v minulosti nacházela početná židovská obec se školou, mikvemi a synagogou, která byla vypálena během křišťálové noci v listopadu 1938. Dnes se zde nachází plocha veřejného parkování a chátrající zástavba z devadesátých let. Cílem návrhu je vytvoření nového zázemí židovské obce zahrnující administrativu s rabinátem, komunitní centrum, archiv židovské literatury se studovnou, víceúčelové prostory přednáškového sálu, workshopové místnosti sloužící pro potřeby židovské obce s možností pronájmu veřejnosti, kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost, obchod s kosher produkty, synagogy s rituální lázní mikve a památníku obětem holokaustu na nádvoří. Objekt by měl zároveň sloužit pro osvětu široké i odborné veřejnosti a židovskou nedělní třídu pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Dominantním prvkem celého objektu jsou vztyčené stožáry ubíhající do ztracena v pravidelných liniích, jako reminiscence vypálené synagogy. Tento památník tvoří osovou linii celé stavby. Výsledný objem je v obdobné výšce původního objektu podle dochované výkresové dokumentace. Samotné stožáry symbolizují oběti holokaustu v České Lípě. Na jejich vrcholech se nachází bodová světla, která symbolizují duše obětí. Památník je doplněný o dvě kašny s tekoucí vodou. Nově navržená synagoga respektuje polohu půdorysu vypálené synagogy. Modlitebna je záměrně situována pod úrovní terénu v duchu naplnění verše Žalmu 130,1 „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine“.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Hanousek, Ondřej ; Baranyai, René (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Práce se zabývá hypotetickým návrhem novostavby souboru synagogy, košer restaurace a komunitního centra na místě bývalé synagogy ve Frýdku. Součástí je řešení návrhu památníku zaniklé budovy a židovské obce, jakožto i urbanistické začlenění souboru do struktury města. Projekt navrhuje stavbu rozdělenou do tří objemů. Restaurace a komunitní centrum jsou propojeny podzemními garážemi v půdorysné stopě tvaru U. Budovy jsou osově symetrické, bílé, s výraznými rytmickými otvory ve fasádě. Obklopují samostatnou stavbu synagogy ve tvaru sedmibokého jehlanu, která je opláštěna do modra temperovanou ocelí a silně kontrastuje s přidruženými budovami. Celý soubor je orientovaný směrem k parku a zámku ve Frýdku, z nichž je dobře viditelný a díky svému svébytnému hmotovému a materiálovému výrazu a osově souměrné kompozici vytváří novou dominantu pro město.
Nová synagoga Frýdek-Místek
Večeřová, Pavla ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Zadáním diplomové práce bylo vypracování architektonické studie nové synagogy ve Frýdku-Místku. Řešené území zahrnuje původní pozemky židovské obce, na kterých stála synagoga, židovská škola a rabinát. Synagoga byla v roce 1939 vypálena a v současné chvíli se na pozemku nachází pouze přestavěná budova židovské školy. Hlavní myšlenkou návrhu je vybudování památníku v místě původní synagogy a nové synagogy s navazujícím komunitním centrem. Hlavním cílem je podpořit rozvoj židovské komunity ve městě a připomenout občanům i návštěvníkům historii, díky které židovská obec ve Frýdku-Místku zanikla. Na rozdíl od památníku je celá budova vsazena do terénu tak, aby terén volně přecházel ve veřejné prostranství s hlavním vstupem do komunitního centra a košer restaurace. Budova je otevřena na jižní stranu svahu a umožňuje výhled na historické centrum Frýdku. Pozemek je propojen pěší lávkou s parkem pod zámkem. Součástí areálu komunitního centra je prostor pro rituální lázeň – Mikve, administrativa židovské obce a multifunkční sál, který je možné otevřít do prostoru před pobytovým schodištěm. Pozemky jsou od ulice Revoluční odděleny opěrnou zdí a tvoří tak atraktivní místo pro trávení času v blízkosti historického centra.
Nová synagoga Česká Lípa
Aulisa, Marco ; Velek, Jan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Nová synagoga Česká Lípa, která je předmětem této diplomové práce, symbolizuje nový počátek pro židovskou komunitu v České Lípě. Stavba zahrnuje kromě samotné synagogy administrativu židovské obce se soukromou i veřejnou částí a kosher restauraci pro členy židovské obce i širokou veřejnost. Nedílnou součástí synagogy jsou očistné lázně mikve a památník obětí holokaustu. Koncept umístění synagogy a památníku má silné pouto s původními polohami vypálených synagog. Velice důležité pro židovskou obec je šíření osvěty, která zabrání aktuálním dezinformacím a to jak v oblasti židovského náboženství, tak obecně dennodenních tématech skličujících naši společnost. Stavba synagogy se nachází na velice nehostinným území. Je třeba zabránit vniku hluku z přilehlé komunikace a dále se vypořádat s neuceleným urbanistickým okolím. V neposlední řadě je zapotřebí venkovní část objektu udělat tak, aby byla oddělitelná od okolního prostoru, ale zároveň zvala návštěvníky do centra objektu. To je docílené postavením stavby na vyvýšeném podstavci. Hmota objektu je rozdělena do tří základních funkcí a je doplněna o atria, která jednotlivá podlaží vizuálně propojují a podporují přirozenou cirkulaci vzduchu pro lepší ochlazování stavby v letních měsících. Pro dodání přirozenějšího prostředí je objekt doplněn o listnaté stromy. Fasáda objektu je navržena v rastru pilířů, které dodávají stavbě důstojný charakter a zároveň rozbíjí dlouhé prázdné stěny na fasádě. Mezi pilíři se nachází fasádní obklad. Celý fasádní systém je v betonu probarveném do bílého odstínu.
Jakub Popovický z Popovic a další studenti z českých zemí na univerzitě ve Wittenberku
ROSÍKOVÁ, Kateřina
Předkládaná diplomová práce se v návaznosti na bakalářskou práci bude zabývat vzděláváním v raném novověku, zejména studiem na univerzitách, s čímž souvisí problematika kavalírských cest. Zaměříme se především na wittenberskou univerzitu, kde studoval Jakub Popovický z Popovic, jehož památník byl předmětem bakalářské práce. Jedním z cílů bude na základě památníkových záznamů představit okruh přátel, známých či kolegů Jakuba Popovického, s nimiž se setkal ve Wittenberku nebo až po studiích v Čechách. V edici wittenberské univerzitní matriky budeme pátrat také po dalších studentech pocházejících z Čech a Moravy a z různých zdrojů (například z jejich památníků, deníků nebo z literatury) se o nich pokusíme shromáždit informace, které by přiblížily, odkud do Wittenberku přišli, sociální skladbu, jejich životy a následné kariéry.
The Marshal Koněv Monument as a "Site of Memory": Mediating Post-Soviet Collective Memory in Prague
Coleman, Grace Abel ; Asavei, Maria Alina (vedoucí práce) ; Bauer, Paul (oponent)
This thesis critically examines the interaction between memory construction, representation, contestation, and interpretation within the Czech collective memory context through a detailed qualitative analysis examination of one Czech "site of memory" - the former monument to Marshal Ivan Stěpanovič Koněv in Prague 6. The analysis is informed by the theoretical assumption that collective memory construction and interpretation are continually interacting, and the meaning and function are continuously changing. As such, multiple components of the memory site are incorporated: the changing site in Prague 6, counter-monument responses occurring elsewhere in Prague, discourses surrounding the site in media and social media, and qualitative survey research of individual and local consumption of memory narratives surrounding the monument and media discourses. The results of this analysis demonstrate a clearly articulated struggle for the possession of memory narratives surrounding the monument. These tensions reflect shifts in the Czech collective mnemonic framework and the inherent plurality of memories within that framework. Consequently, there is no clear consensus as to how collective memory regarding Koněv and his historic legacy should or is represented in the present-day Czech political, cultural,...
Pamětní kniha slanečkářů na Novém Městě pražském
Kubíčková Barabášová, Magda
Tato práce se věnuje památníku pražského nýdrláku, který vznikal hlavně v 17. století na Novém Městě pražském. Zápisy v něm zanechávali zejména kupci, kteří za obchodem přicestovali do Prahy. Většina z nich se pravděpodobně podílela na mezinárodním obchodu s mořskými rybami, které byly dováženy od Severního a Baltského moře. Vzhledem k reprezentační úloze památníkových zápisů, jejich majoritní část získala výmalbu od profesionálních malířů. Úvodní kapitoly práce popisují soudobou obchodní praxi, specifika nýdrláku v jejím kontextu, památníkovou kulturu 16. a 17. století, nebo také osudy pramene před jeho uložením do Archivu hlavního města Prahy. Stěžejní část práce se však věnuje přímo zapisovatelům, kteří o sobě zanechali v památníku nějakou informaci. Na základě tohoto pramene a dalších archivních dokumentů práce vyhodnocuje konfesijní, společenské, majetkové a regionální rozvrstvení společnosti, která se sdružovala kolem pražského nýdrláku.
Nová synagoga Česká Lípa
Knichal, Filip ; Gürtler,, Ivan (oponent) ; Dulenčín, Juraj (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je návrh Nové synagogy v České Lípě na ulici U Synagogy. Na řešeném území se v minulosti nacházela početná židovská obec se školou, mikvemi a synagogou, která byla vypálena během křišťálové noci v listopadu 1938. Dnes se zde nachází plocha veřejného parkování a chátrající zástavba z devadesátých let. Cílem návrhu je vytvoření nového zázemí židovské obce zahrnující administrativu s rabinátem, komunitní centrum, archiv židovské literatury se studovnou, víceúčelové prostory přednáškového sálu, workshopové místnosti sloužící pro potřeby židovské obce s možností pronájmu veřejnosti, kosher restauraci pro členy obce i širokou veřejnost, obchod s kosher produkty, synagogy s rituální lázní mikve a památníku obětem holokaustu na nádvoří. Objekt by měl zároveň sloužit pro osvětu široké i odborné veřejnosti a židovskou nedělní třídu pro vzdělávání a volnočasové aktivity. Dominantním prvkem celého objektu jsou vztyčené stožáry ubíhající do ztracena v pravidelných liniích, jako reminiscence vypálené synagogy. Tento památník tvoří osovou linii celé stavby. Výsledný objem je v obdobné výšce původního objektu podle dochované výkresové dokumentace. Samotné stožáry symbolizují oběti holokaustu v České Lípě. Na jejich vrcholech se nachází bodová světla, která symbolizují duše obětí. Památník je doplněný o dvě kašny s tekoucí vodou. Nově navržená synagoga respektuje polohu půdorysu vypálené synagogy. Modlitebna je záměrně situována pod úrovní terénu v duchu naplnění verše Žalmu 130,1 „Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine“.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 30 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.