Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obnova zámku v Ivanovicích na Hané
Studnička, Michal ; Poslušná,, Iva (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce je vytvoření architektonické studie obnovy a nového využití zámku v Ivanovicích na Hané a kompoziční řešení přilehlé zámecké zahrady. Zámek je v soukromém vlastnictví firmy Bioveta a v současnosti není nijak využíván. Stavební program vyplývá z požadavků a podnětů nynějšího vlastníka, který má zájem areál revitalizovat a z budovy zámku vytvořit reprezentativní sídlo firmy. Navržené řešení vychází ze závěrů stavebně historického průzkumu, z provedených analýz a maximálně zachovává hodnotné historické hodnoty objektu. Přitom splňuje potřeby stavebníka a obohacuje kulturně společenský život obce.
Obnova zámku v Ivanovicích na Hané
Habarta, Jaroslav ; PhD, Iva Poslušná, (oponent) ; Guzdek, Adam (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem obnovy a revitalizace památkově chráněného renesančního zámku s přilehlým parkem v centru obce Ivanovice na Hané. Při vytvoření architektonické studie bylo nutné zanalyzovat a přihlédnout ke kulturně-historickým hodnotám zámku a nejbližšího okolí, stavebně-technickému stavu, veřejným funkcím v okolí a požadavkům majitele objektu s pozemky. Navržený koncept komplexně spojuje potřeby a požadavky farmaceutické firmy Bioveta s kvalitními veřejnými a relaxačními prostory pro místní obyvatele.
Volnočasové aktivity - kostel svatého Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců v letech 1950 - 2016
ŠMAUSOVÁ, Ivana
Práce se zabývá shrnutím volnočasových aktivit při záchraně zříceniny kostela sv. Petra a Pavla v Dolanech u Hlinců. V první a druhé kapitole popisuje vývojové fáze výstavby kostela a jeho dějiny. Třetí kapitola se zaměřuje na devastaci sakrální stavby po roce 1950. Následující dvě kapitoly se zabývají volným časem v souvislosti s volnočasovými aktivitami dobrovolníků při záchraně památky. Poslední kapitola práce pojednává o trávení volného času návštěvníků při kulturních akcích v obnoveném kostele.
Rekonstrukce hl.vlakového nádraží v Brně
Šiprová, Lucie ; Erben, Adam (oponent) ; Pavlovský, Tomáš (vedoucí práce) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Náplní bakalářské práce bylo zhotovení Dokumentace pro stavební povolení a části Dokumentace pro provádění stavby na základě architektonické studie, která byla vypracována v předmětu AG33 – Ateliér architektonické tvorby III v letním semestru druhého ročníku. Předmětem této studie byla obnova a návrh nového využití objektu současného hl. vlakového nádraží v Brně, jenž je situován do centra města Brna v městské části Brno – Střed na k.ú. Město Brno (610003). Projekt řeší obnovu objektu a možnosti jeho nového využití ve variantě odsunu hlavního vlakového nádraží cca 800 metrů jižním směrem. Součástí bakalářské práce je ideové řešení nového využití historické budovy, areálu současného kolejiště a návaznosti objektu na blízké okolí. Podrobné řešení se zabývá novostavbou hotelu v místě nejnovějšího křídla vlakového nádraží, které bude zbouráno. Základní myšlenkou je zachovat co největší část historického objektu a hodnotných konstrukcí, vyhnout se navyšování zastavěných ploch a vnést do budovy a centra města nový život. Atraktivnost budovy bude umocněna novým parkem vybudovaným v místě současného kolejiště. Na park bude v úrovni stávajícího kolejiště navazovat nová lávka ústící ve 2.NP OD Tesco a NG Vaňkovka. Parkovací kapacita je zajištěna podzemním parkovištěm, nově vybudovaným pod kolejištěm. Dále dojde k moderní dostavbě věže u hlavní haly budovy, která byla zbourána za 2. Světové války. Přístavba nového křídla, celá rekonstrukce i všechny dostavby (nová věž) budou řešeny moderní formou, která bude respektovat a zdůrazňovat secesní historickou budovu a genius loci místa.
Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí
Malečková, Kateřina ; Hrabec, Josef (oponent) ; Šindlar, Jiljí (vedoucí práce) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Bakalářská práce vychází z architektonické studie zpracované v zimním semestru v 3. ročníku bakalářského studia. Téma práce je Obnova nádraží v Ústí nad Orlicí. Projekt řeší návrh nového využití tohoto objektu, který je od 27. 8. 2010 památkově chráněn a jehož původní funkce byla nahrazena objektem novým. Vzhledem ke vzdálenější poloze budovy od centra města Ústí nad Orlicí bylo cílem této práce navrhnout takové využití, které se ve městě a jeho blízkém okolí nenachází a přitáhlo by tak své návštěvníky. Byl také brán ohled na hodnotu objektu a vhodnost nového využití. Jako řešení byla navržena funkce rodinného centra s prostorami pro cvičení maminek s dětmi či obou skupin samostatně, herna a čítárna pro děti a dále prostor dílny. Další navrhovanou funkcí je kavárna v tematickém stylu s přilehlým víceúčelovým sálem, příležitostné ubytování a prostor pro administrativní účely. Pro majitele objektu je toto řešení navíc výdělečné. Majitelem je Oustecké nádraží s.r.o. – společnost tvořená převážně obyvateli města Ústí nad Orlicí, kteří se zasloužili o zabránění plánované demolice objektu. Architektonická studie dále navrhuje úpravu plochy na západní straně budovy, čímž dojde i k zatraktivnění celého okolí.
Historický pivovar - potenciál regionálního rozvoje
Mosler, Štěpán ; Boháč, Ivo (oponent) ; Králová, Eva (oponent) ; Zemánková, Helena (vedoucí práce)
V dnešní době existují stovky pivovarů, které jsou roztroušené po Čechách, Moravě a Slezsku a stále hledají svoji novou budoucnost. Jsou to pivovary opuštěné nebo v soukromém vlastnictví a mnohé z nich chátrají beze zbytku naděje na obnovu. Nezbývá jich mnoho a velmi obtížně se pro ně hledá nová funkce nebo osvícený investor. Důležité je, jak se k těmto historickým budovám budeme stavět v budoucnosti. Využít tento neopakovatelný potenciál, nebo nechat prostor pro nové využití? Jakým způsobem přistupovat k těmto stavbám? Jaké možnosti nám dávají a co potřebují? Dizertační práce se snaží charakterizovat a ukázat hodnoty pivovarské architektury, která se díky dramatickým změnám společnosti stala ohroženým druhem. Prostuduje a představí pozitivní příklady využití potenciálu původních pivovarů a vepsání tohoto dědictví do soudobé urbanistické struktury měst a jejich zapojení do rozvojových projektů, konverzí a revitalizací, případně i dalšími způsoby. Pokusí se nabídnout možnosti, jak k těmto cenným stavbám přistupovat, aby zůstal zachován alespoň jejich charakter a atmosféra pro další generace.
Rekonstrukce Knurrova paláce, Fulnek
Kvapilová, Vendula ; Cigánek, Jiří (oponent) ; Novotný, Miloslav (vedoucí práce)
Diplomová práce řeší rekonstrukci a sanaci nemovité kulturní památky ve městě Fulnek. Jedná se o čtyřkřídlý objekt s téměř obdélníkovým atriem. Hlavním předmětem diplomové práce je změna užívání stavby a návrhy opatření sanace vlhkého zdiva. Knurrův palác má tři nadzemní podlaží a je nepodsklepen, zastřešen klasickým krovem s vláknocementovou krytinou. Využití objektu je navrženo převážně jako občanská vybavenost, nyní se objekt nevyužívá. Stavba se nachází v těsné blízkosti svahu a na dotčený objekt navazuje sousední budova. Projekt je řešen ve stupni dokumentace pro provádění stavby.
Nazi Anti-Semitism Remembered: Jewish Memorials in the SBZ and GDR between the Years 1945-1987
McQuiggan, Sean ; Emler, David (vedoucí práce) ; Šmidrkal, Václav (oponent)
Tato diplomová práce zkoumá židovské památníky postavené v zóně vlivu Sovětského svazu a v Německé demokratické republice (NDR) mezi lety 1945 až 1987. Hlavním cílem práce je poskytnout soubor židovských památníků ve východním Německu ve výše uvedeném časovém období. Práce vychází z teorií francouzského historika Pierra Nory stejně jako mnoha dalších autorů, a vysvětluje tak důležitost těchto pamětních míst. Autor zde nabízí typologii, jež prostřednictvím souboru památníků reflektuje odpověď na výzkumnou otázku: Jak bylo v Německé demokratické republice (NDR) vzpomínáno na nacistický antisemitismus skrze památníky postavené v letech 1945 až 1987? Tato práce je však více než jen souborem dat. Zabývá se rovněž zkoumáním trendů a vzorů ve stavbě židovských památníků, přičemž užívá metody představené Ahenkem Yilmazem pro zkoumání individuálních charakteristik takovýchto míst. Autor v práci dochází k závěru, že připomínka židovské památky vycházela v NDR především zdola - což je fakt, který mnozí výzkumníci v tomto oboru přehlížejí. Klíčová slova Památníky, východní Německo, SED, památka, židovství
Kultura vzpomínání: osudy Památníku Lidice
Šonová, Kateřina ; Kocian, Jiří (vedoucí práce) ; Rak, Jiří (oponent)
Tato bakalářská práce s názvem Kultura vzpomínání: osudy Památníku Lidice primárně zpracovává historii Památníku vybudovaného na místě lidické tragédie a pokles návštěvnosti a zájmu veřejnosti o toto pietní místo po revoluci v roce 1989. Je rozdělena do čtyř výkladových kapitol. Úvodní část práce je věnována obecnější charakteristice a historii památníků a pomníků se zaměřením především na jejich funkci a využívání. Druhá část práce připomíná historii a samotný akt vyhlazení Lidic v červnu 1942 včetně dalších osudů lidických obyvatel a mezinárodní ohlas, který vyvolal tento bezprecedentní nacistický zločin. Práce se zabývá 10. červnem roku 1942 v Lidicích, zastřelením mužů, odvlečením žen a dětí do kladenského gymnázia a následným transportem do koncentračních táborů. Nadále tato kapitola nahlíží na osud původních Lidic a přeživších obyvatel po druhé světové válce. Součástí této kapitoly je zahraniční reakce bezprostředně po vyhlazení, která se opírá o dobové mediální zdroje. Třetí kapitola je věnována vlastní historii a příběhu Památníku. Připomíná, že Památník je součástí rozsáhlého pamětního areálu, který dotváří pietní území původních Lidic, Růžový sad a Pomník dětských obětí války. Cílem kapitoly je především zmapovat jeho funkce. Do jaké míry například plnil svou historickou funkci v...
Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví - Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví
Černá, Eliška ; Vajčner, Jiří (vedoucí práce) ; Veselá, Martina (oponent)
Práce se bude zabývat 18 lety fungování Globální strategie pro dosažení vyváženého, representativního a věrohodného Seznamu světového dědictví (Global Strategy for Representativ, Balanced and Credible World Heritage List), která má zajistit zachování rozmanitosti statků zapsaných na Seznam světového dědictví. Po 22 letech od podepsání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví bylo poukázáno organizací ICOMOS na přezastoupenost statků kulturního dědictví na úkor statků přírodních a smíšených, také bylo poukázáno na přezastoupenost statků v rozvinutých státech na úkor rozvojových zemí. Globální strategie se snaží o větší rozmanitost Seznamu tak, aby na něm byly ve vyváženém měřítku zastoupeny všechny statky z celého světa. Výsledkem práce bude zhodnocení, jak se Globální strategii daří aplikovat, kam se za 18 let působení posunula a zda celkově plní účel, se kterým byla přijímána. Klíčová slova Globální strategie, Úmluva o ochraně světového dědictví, Seznam světového dědictví, statek, ochrana

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.