Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Volatility and Skewness Spillover Effects: Multiresolution Analysis
Frýd, Lukáš ; Vácha, Lukáš (vedoucí práce) ; Baruník, Jozef (oponent)
Tato práce zkoumá míra přelvání volatility a šikmosti mezi sedmi svě- tovými akciovými indexy a WTI ropou za předpokladu existence heterogen- ních investorů. Vzorek dat pokrývá období od ledna 1990 do června 2016. Otázky řešené v práci jsou dvojí. Za prvé, pro obě veličiny - volatilitu i šikmost - se testuje, zdali se míra přelévání liší v závislosti na délce in- vestičních horizontů. Za druhé je testováno, zdali má zahrnutí šikmosti do modelu vliv na odhad míry přelévání volatility. Pro analýzu investičních hori- zontů je použita waveletová transformace. Odhad podmíněných momentů byl proveden za pomocí modelu GAS, schopného dynamizovat statické parame- try zešikmeného Studentova t rozdělení. Empirické výsledky naznačují, že trhy nespojuje pouze přelévání volatil- ity, ale je přítomné i přelevání šikmosti. Důležitým zjištěním je, že zahrnutí šikmosti do modelu nemá vliv na velikost trasmise volatility. Dále bylo zjištěno, že velikost přelevání obou momentů závisí na investičním horizontu, kdy delší investiční horizont je spojen se silnějším efektem. Výsledky zároveň potvrzují, že finační krize v roce 2008 měla zásadní vliv na strukturu fi- nančních trhů. Od roku 2008 je prokazatelně silnější efekt přelévání jak v případě volatility, tak šikmosti, a tento vztah platí i pro dílčí investiční hor- izonty. 1
Spillovers from euro area monetary policy: a focus on emerging Europe
Benecká, Soňa ; Fadajeva, Ludmila ; Feldkircher, Martin
Tento článek zkoumá mezinárodní efekty měnověpolitických šoků z eurozóny, a to se zaměřením na ekonomiky střední, východní a jihovýchodní Evropy (CESEE). Pro tento účel využíváme globální vektor-autoregresivní model (GVAR) a stínové sazby jako proxy pro vývoj postoje měnové politiky v dobách normálních i v době omezení spodní (nulovou) hranicí sazeb. Nabízíme nový způsob modelování zemí eurozóny v rámci uskupení více zemí při současném modelování jednotné měnové politiky a nový přístup k současné identifikaci šoků. Naše výsledky ukazují, že ve většině zemí eurozóny a CESEE se v reakci na zpřísnění měnové politiky v eurozóně ceny přizpůsobí a výstup poklesne, ale se značným stupněm heterogenity.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.