Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 489 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vztah teorie mysli a úrovně jazykových schopností u předškolních dětí
Cajthamlová, Tereza
Tato práce se zaměřuje na vztah mezi teorií mysli a jazykovými schopnostmi českých předškoláků. Teoretická část shrnuje poznatky o teorii mysli, jejím vztahu k jazykovým schopnostem a některé oblastí vývoje dítěte předškolního věku. Empirická část popisuje výzkum vztahu teorie mysli a jazykových schopností u českých předškoláků. Výzkumu se zúčastnilo 55 dětí, 20 dětí v mladší skupině (m=42 měsíců) a 35 dětí ve starší skupině (m=54 měsíců). Teorie mysli byla testována pomocí úloh zaměřených na porozumění mylným přesvědčením: úlohy Sally-Ann a lentilkového testu. Jazykové schopnosti byly ověřovány pomocí subtestu Posuzování gramatičnosti a subtestu Porozumění gramatice z baterie testů Seidlové Málkové a Smolíka (2014). Výsledky výzkumu ukázaly, že starší děti mají statisticky významně lepší výsledky v úkolech zaměřených na porozumění mylným přesvědčením. Oproti očekávání nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi jazykovými schopnostmi mladší a starší skupiny. Byla nalezena mírná korelace mezi jazykovými schopnostmi a porozuměním mylným přesvědčením u obou skupin. KLÍČOVÁ SLOVA Teorie mysli, porozumění mylným přesvědčením, jazykové schopnosti, předškolní věk, Sally-Ann task, Lentilkový test
Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku
Felcmanová, Lenka
Rigorózní práce s názvem Diagnostika a rozvoj zrakového vnímání v předškolním věku reaguje na potřebu rozšíření nabídky standardizovaných nástrojů pro zhodnocení úrovně zrakového vnímání u předškolních dětí, zejména v souvislosti s diagnostikou školní zralosti. Cílem práce je standardizace autorkou vytvořeného diagnostického nástroje. Dílčím cílem je také vytvoření intervenčního programu zaměřeného na rozvoj vybraných složek zrakového vnímání a ověření jeho vhodnosti pro cílovou skupinu dětí před zahájením a na počátku školní docházky. Teoretickými východisky jsou současné poznatky o problematice zrakového vnímání a jeho vztahu k osvojování školních dovedností, zejména čtení. Výzkumná část je založena na standardizačním studii (fázi II a III) vycházející z klasického modelu teorie testů a spočívající v ověření konvergentní validity a reliability navrženého testu a vytvoření jeho národních norem pro čtyři věkové skupiny ve věkovém rozpětí 5 až 7 let. Standardizační soubor sestavený kvótním výběrem zahrnoval 1234 respondentů.
Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky
Durdilová, Lucie
NÁZEV: Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky AUTOR: Lucie Durdilová KATEDRA: Katedra Speciální pedagogiky ŠKOLITEL: Doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná práce se zaměřuje na hodnocení lexikálně - sémantické jazykové roviny u dětí v pozdním předškolním věku, konkrétně sleduje jejich výkony v oblasti receptivního a expresivního slovníku. Vlastní měření je realizováno prostřednictvím metody diagnostického testu, jenž byl sestaven na podkladě inspirace čerpané v zahraničí, především v anglofonním jazykovém prostředí. Slovní zásoba je testována u populace intaktní a u jedinců se specificky narušeným vývojem řeči, s cílem porovnání získaných dat. Vzešlá zjištění by měla napomoci ke zvýšení efektivity logopedické intervence v oblasti obsahové stránky řeči u předškolních dětí. Projekt vychází ze skutečnosti, že v současné době není v České republice dostupný aktuální testový materiál určený ke komplexnímu zhodnocení slovní zásoby. Klíčová slova: pasivní slovní zásoba, aktivní slovní zásoba, diagnostický test, předškolní věk Rigorózní práce je součástí výstupů grantového projektu č. 633912, s názvem Diagnostika slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky, finančně podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v Praze (GAUK).
Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku
Sochorová, Denisa ; Nováková, Pavlína (vedoucí práce) ; Vařeková, Jitka (oponent)
Název: Psychomotorické hry jako prostředek rozvoje grafomotoriky u dětí předškolního věku Cíle: Cílem práce je zhodnocení úrovně grafomotoriky v Mateřské škole u dětí předškolního věku a zhodnocení vlivu psychomotorických cvičení a her na rozvoj grafomotoriky u předškolních dětí. Metody: Jedná se o kvaziexperiment, jež pracuje s cíleným výběrem skupiny probandů, a to dětí z konkrétní Mateřské školy. Bylo vybráno celkem 12 dětí a rozděleno po šesti na skupinu výzkumnou a kontrolní. Obě skupiny zahrnují celkem šest probandů, čtyři chlapce a dvě děvčata. Úroveň grafomotoriky byla testována pomocí testu kresby postavy a testů z baterie MABC-2. Zároveň se jedná o kvalitativní výzkum, kde se sleduje kvalita provedení jednotlivých úkolů a hygiena psaní na základě nestandardizovaného pozorování. Výsledky: Výsledky výstupních testů ukázaly zlepšení kontrolní skupiny dětí, u nichž nebyly aplikovány psychomotorické hry. Obě skupiny měly lepší výstupní výsledky u testů kresby postavy i u testů jemné motoriky z baterie MABC-2. Klíčová slova: Psychomotorické aktivity, dětská kresba, grafomotorické dovednosti, předškolní věk, kresba postavy, jemná motorika
Rozvoj jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku
Starková, Michaela ; Komorná, Marie (vedoucí práce) ; Kotvová, Miroslava (oponent)
Diplomová práce se zabývá rozvojem jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem v předškolním věku v běžné mateřské škole. Teoretická část práce je zaměřená na vymezení základní terminologie a zmapování problematiky dítěte s odlišným mateřským jazykem v mateřské škole na základě analýzy odborné literatury. Předmětem empirické části práce je diagnostika jednotlivých jazykových rovin a individuální příprava pro vstup do základní školy u konkrétního dítěte s odlišným mateřským jazykem. Empirická část je zpracována formou případových studií. Šetření bylo realizováno ve vybrané mateřské škole, kde došlo ke zhodnocení úrovně jazykových kompetencí u sedmi dětí-cizinců v předškolním věku a k následnému srovnání výsledků testů po šesti měsících. Cílem diplomové práce bylo analyzovat úroveň jazykových kompetencí u dětí s odlišným mateřským jazykem, identifikovat jejich komunikační obtíže v jednotlivých jazykových rovinách, najít vhodné metody a postupy pro práci s těmito dětmi a zhodnotit přínos pravidelné individuální intervence. Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že se u všech sledovaných dětí s odlišným mateřským jazykem objevují komunikační obtíže ve všech jazykových rovinách. Výsledky kontrolní diagnostiky pak jasně ukazují, že individuální intervence zaměřená na podporu českého jazyka...
Diagnostika a rozvoj dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku
Ondráčková, Zdenka ; Kotvová, Miroslava (vedoucí práce) ; Komorná, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možností diagnostiky a rozvoje úrovně dílčích funkcí u dětí se sluchovým postižením v předškolním věku, vzhledem k nezbytnosti daných schopností při osvojování si základních školních dovedností, tzn. čtení, psaní a počítání. Děti se sluchovým postižením jsou v této oblasti specifickou skupinou, protože se u nich mohou vyskytnout obtíže při získávání informací z majoritní auditivní společnosti, a tudíž i s osvojováním si potřebných znalostí. Jedním z cílů zde představené práce je zjistit, jaké diagnostické materiály jsou vhodné a vypovídající pro práci s dětmi se sluchovým postižením v předškolním věku, zda to jsou testy primárně vyhrazené pro tuto skupinu dětí nebo lze efektivně používat testové baterie určené pro děti slyšící. Druhým cílem této práce je určit, zda a v jak významné míře dojde ke zlepšení výsledků testů za období, kdy s dětmi probíhala řízená činnost v porovnání s dobou, kdy s nimi podobné aktivity nebyly realizovány. S vybranými dětmi se sluchovým postižením probíhalo půlroční výzkumné šetření, kdy byly opakovaně testovány pomocí dvou různých diagnostických materiálů. Ve druhé části výzkumu s těmito dětmi probíhala záměrná práce, která měla přispět k rozvoji jejich dílčích funkcí. Z předložené analýzy získaných dat lze zodpovědět výzkumné otázky,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 489 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.